ESZTERGOM XXXIV. évfolyam 1929

1929-02-20 / 15. szám

XXXIV. évfolyam, 15. szám. Arn lO fillér. Szerda, 1929. febtmár 20. KERESZTÉNY POLITIKAI ES TÁRSADALMI LAP. Megjelenik hetenkint kétszer: szerdán és vasárnap. Előfizetési ára egy hónapra 1 20 P. Névtelen közleményt nem veszünk figyelembe. Főszerkesztő: Homor Imre. Felelős szerkesztő : Gábriel István, Kéziratok és előfizetések Kossuth Lajos-utca 30. szám alá küldendők. — Hirdetések fel­vétetnek a „Hunnia" könyvnyomdavállalatnál Az iskolabizottság ülése Szombaton délután 5 órakor a városháza főjegyzői hivatalában egy összevont bizottság jött össze, hogy a már hónapok óta húzódó Kossuth Lajos-utcai új iskola megépítéséről, illetve a helymegválasztás ügyében véglegesen döntsön. Az összevont bizottság tagjai voltak : a pénzügyi, az épitési bizottság és az iskolaszék meghívott tagjai. Jelen volt: dr. Antóny Béla polgármester, dr. Fehér Gyula prelátus­kanonok, iskolaszéki elnök, Mátéffy Viktor országgyűlési képviselő, Számord Ignác tb. kanonok, Etter Ödön takarékpénztári vezérigazgató, dr. Gróh József az Iparbank igaz­gatója, vitéz Szívós­Waldvogel József ny. tá­bornok, dr. Brenner Antal főjegyző, dr. Berényi Zsigmond városi tiszti főorvos, dr.Sántha József tanácsnok, Nádler István tanitónőképző-intézeti igazgató, Bárdos József, Bognár János, Burany Fereno, Hegedűs Sándor és Szőlgyémy Gyula iskolaigazgatók, Palyi Sándor ref. lelkész, Toldy János épitési vállalkozó, Einozinger Fe­renc, Farkas Tivadar, Tátus János és Tóth János bizottsági tagok. Brenner Antal főjegyző az iskolaépítés ügyének, jelenlegi helyzetének és az eddig te­kintetbe jött helyeknek ismertetése után többen felszólaltak. Ezeknek a felszólalásoknak az volt a célja, hogy az építendő új iskola ügye min­den tekintetben a legjobb és a város anyagi helyzetének számontartásával a legkedvezőbb megoldást nyerje. A bizottság hosszasabban foglalkozott minden felszólaló véleményével. Miután pedig, araint több felszólaló véleményéből kitűnt, az új iskola megépítése nemcsak a pedagógiai követelményeken fordul meg, hanem pénzkér­désen is, a bizottság úgy határozott, hogy két tervet éB költségvetést készíttet el. Mind a Tábor-utoai, mind a Hősök szobra mögötti épít­kezés ezzel azután tiszta képet fog nyújtani. Igy tehát az elkészítendő tervek és a költségvetések mérlegelése után fog a bizottság határozott javaslatot hozni. Amelyik terv ós költségvetés előnyösebb és megfelelőbb lesz, azt fogja a bizottság a városi közgyűlés elé terjeszteni. 11 X Szabad Egyetem e heti tanrendje SZERDA, Este fél 9-től—fél 10 ig dr. Mező Ferenc, a budapesti Mátyás király reálgimnázium tanára: Ókori sportélet. (Az olympiai já­tékok.) Bemutatásokkal. Első óra. Az előadások helye : a reáliskola III. oszt. tanterme. Beiratkozás a reáliskola igazgatói irodájá­ban (Deák F.-utca 2. se. földszint 1. ajtó.) A Kath. Legényegylet megkezdi böjti kultúr­elöadását. Az Esztergomi Kath. Legényegylet f. hó 20-án, szerdán este 8 órai kezdettel meg­kezdi hagyományos érdeklődéssel kisért böjti előadásait. Az előadás egészségügyi kérdésről fog szólani, amelyet egy kedves burleszkelőadás fog követni. A böjti kultúrelőadások hetenkint minden szerdán esti 8 órai kezdettel lesznek. Meghívó. Az amsterdami olimpiász szellemi győztese, dr. Mező Ferenc tanár, az Eszter­gomi Sport Club örökös disztagja, f. hó 20-án, izerdán este fél 9-kor a reáliskolában a „Sza­bad Egyetem" keretében „Olimpiászok története" cimmel előadást tart, melyre az ESC tagjait ezúton is meghívja az Elnökség. PUspökszentelés Győrött. F. hó 24-én Szent Mátyás apostol ünnepén dr. Serédi Jusztinián biboros-hercegprimás szenteli püspökké Grósz József győri segédpüspököt a győri székesegy­házban Virágh Ferenc pécsi megyéspüspök ós dr. Lányi József felszentelt püspök segédkezése mellett. Halálozás. Sprincz Róbert nyűg. vármegyei irattáros hosszas szenvedés után a dorogi kór­házban elhunyt. A Turista Dalárda hangversenye. Az Eszter­gomi Turista Dalárda március 3 án, jövő hÖ első vasárnapján a gimnázium nagytermében tartja szokásos hargversenyót, ezidén a debre­ceni országos dalos versenyen vaM részvételének költségeire. A nivós műsor minden egyes száma részben a debreceni országos dalosverseny mű­sorából, részben a dalárda eddig nyilvánosan még elő nem adott számaiból van egybeállítva. Itt említjük meg, hogy a dalárdát a Magyar Turista Egyesület elnöksége március 17-re Bu­dapestre üivta meg, ahol a turista egyesület 40 éves fennállásának ünnepélyén fog szerepelni. Uj lap a vármegyében. „Tatabánya" címen plébániai értesítőt küld haronkint rk. híveinek Seedoch Károly prelátus, tatabányai plébános. EIbő száma most jelent meg Bertha János se­gédlelkész szerkesztésében változatos, gazdag tartalommal több ezer példányban. Célja a hit­élet emelése és a jó erkölcsök ápolása különös tekinteltel a tatabányai viszonyokra. Húszezer hívővel keres közvetlen összeköttetést e füzet, amelyet nemcsak a tatabányaiak, hanem minden katholikus haszonnal és élvezettel olvashat. A 16 oldalas füzet ára lO fillér. A tűzoltók művészestólye Az Esztergomi Önkéntes Tűzoltótestület március 10-én szertá­rának kibővítésére a Fürdő Szálló színházter­mében müvészestólyt rendez. Közreműködnek: Komlósi Emma, a budapesti Király Színház tagja, Rémi Zsóka operaénekesnő, Porfi Mihály a Te­r^z-körüli Színház tagja, nagyalásonyi Paál Margit zongoraművésznő és Vargha Tihamér színművész. Helyárak: I—II. sor 5 P, III— VIII. 8or 3 P, IX-től 2 P, állóhely 1 P. Jegyek előre válthatók Pelczmann László parancsnoknál. A magyar szaléziánusok első tartományi káptalanját Esztergom-táborban tartották mag. A hó elején tartották a magyar szaléziánusok az első tartományi káptalanjukat az esztergom­tábori intézetben Phwaczyk Szaniszló tarto­mányfőnök elnöklete alatt Megjelentek a rendi szabályok értelmében a szabályos házak igazga­tói egy-egy rendtaggal, kiket ama házak örök fogadalmas tagjai közül választottak meg. A sok és nagyfontosságú teendők egyike volt meg­választani az Egyetemes Káptalanra kiküldendő megbízottat. Ez titkos szavazással történt és dr. C zuczor Jánost, az esztergom-tábori intézet í igazgatóját választották meg. Az Egyetemes , Káptalan a Szalézi Kongregáció rendkívüli kor­i mányzé szerve, amely minden hatodik évben ül össze és joga van az egész kongregációra kö­telező hatással biró rendeleteket hozni, megvál­lasztani az egyetemes rendfönököt és a főkáp­talan tagjait. Ezen óv júliusában fog megnyilni í Turinban, ahol a szaléziánusok anyaháza van. Megjelennek ezen az összes tartományfőnőkök e gy­e gy kiküldöttel; cirka 120 egyén vesz ott j részt. Az egybegyűltek táviratilag fejez­ték ki hódolatukat a bíboros hercegprímásnak, ] a pápai nunciuauak, a kultuszminiszternek, a j most kinevezett igazságügyminiszternek, dr. Vass József népjóléti miniszternek, valamint Mikes János szombathelyi és Hanauer A. István váci püspököknek. Beszüntettek egy építkezést. Szenttamás he­gyén, a ,Rózsa utcában Bangó Lajos esztergomi zenész ősszel házépítést kezdett meg. Mivel Bangó az építkezési engedély kiadása előtt kezdte m*g az építkezést, a szemlére ment épitési bi­zottság a munkát beszüntette ós azt a javasla­tot terjesztette elő, hogy az a hely a földcsu­szamlás veszélye miatt alkalmatlan az építésre. Bangó a vármegye közigazgatási bizottságához folyamodott, ahol most tárgyalták az ügyet. Mátéffy Viktor kormányfőtanáesos Bangó érdé­kében felszólalt és arra kérte a közigazgatási bizottságot, szólítsa fel a várost, hogy Bangónak, aki hosszú évek nehéz munkájából takarított meg egy kis ház megépítéséhez szükséges pénzt, a város más területén nyújtson módot, hogy egy ingyen telken és bizonyos összegű kárpótlás segítségével építhessen magának házat. Menőtkö­rülményül azt hozta fel, hogy az épitési enge­dély kiadása sokszor hoszszadalmas i és Bangó szegény esztergomi zenész. A közigazgatási bi* zottság a javaslatot elfogadta.* Hány ház épült Esztergomban az 1928. év­ben. A városi mérnöki hivatal egy rövid kimu­tatást közölt velünk, amely annál jelentősógtel­jesebb adatokat tartalmaz Esztergom város mult évi házépítéseiről. A kimutatás szerint 50 egy­szoba konyhás, 44 kétszoba konyhás, 16 három­szoba konyhás, 5 nagyszoba konyhás, 2 ötszoba konyhás, és 3 hatszoba konyhás ház épült 20 fürdő és 19 cselédszobával. Összesen tehát 120 ház épült az elmúlt esztendőben és ez a szám minden kétséget kizáróan a városfejlődós feltét­len előrehaladását jelenti. Esztergom vármegye a cseh plakátok ellen. I Schmidt Sándor a doiogi kőszónbánya igazga­: tója előterjesztette a vármegyei közigazgatási I bizottsági ülésen azt a tapasztalatát, hogy a ! MÁV vonatain cseh plakátok láthatók. • A köz­I igazgatási bizottság megkereste ,a MÁV igaz­\ gatóságot, ahol kijelentették, hogy a plakátok j kifüggesztésére engedélyt nem adtak ós azonnal ; utasítást adtak, hogy a cseh plakátokat a vona­1 tokból eltávolítsák, Csendőr után szalad, tolvajt kiált minden ! gazda, ha valakit talál, aki gyümölcsösét dézs­málja. De tétlenül nézi azt, hogy gomba és rovar kártevők ezrei pusztítják gyümölcsfáit. Pedig ez a kár jelentékenyebb, mint az előbbi. A tudás, — a kártevők ós az ellenük való he­lyes védekezés ismerete — megvéd ezektől a tolvajoktól is. Ha olvassa Illés Lajos gazdasági tanár által irott „Gyümölcsvédelem" című gyö­I nyörtien kiállított kis füzet második kiadását ós követi útmutatásait, biztos, hogy nem lesz s;>m férges, sem rothadt gyümölcse. Minden ko­' moly érdeklődőnek ingven és portdmentesen megküldi a Mezőgazdsági rt. Budapest, X. Hölgy utca 14 szám,

Next

/
Oldalképek
Tartalom