ESZTERGOM XXXIV. évfolyam 1929

1929-02-20 / 15. szám

ESZTERGOM im. iibrWM* Ozet és túzokot fogtak a Dunaparton, A nagy hideg miatt nemcsak az emberek szenved­nek, hanem az erdei állatok és madarak is. Csü­törtökön egy kis őzikét fogtak a Dunaparton. Egy soff őr találta meg a szegény állatkát és au­tójába Jvette. Később, mint értesülünk, Vi­segrádra vitték az erdőgondnoksághoz. A város kisdunaparti vizmütelepénél tú­zokot fogtak. Itt szólalunk fel az ellen az em­bertelenség ellen, hogy sokan a vadkacsákra va­dásznak a Kisdunában, ahol a be nem fagyott vizén a vadkacsák sokasága keres menedéket. Igen elítéljük ezeknek az orvvadászok eljá­rását ós a rendőrség figyelmét hivjuk fel erre a szomorú és kegyetlen valóságra. A környék magas kultúráját bizonyítja a Tokod-üveggyárban Szoleczky Sándor igazgató­tanitó vezetésével lefolyt kitűnő műsoros kultur­est, amelyen — mint vasárnapi számunkban je­leztük — az „Éjjel az erdőn" c. népszínművet is előadták. A lelkes vezető önzetlen fáradozását a legszebb siker jutalmazta. Vers a Szenttamáshegyról. A Szenttamás­hegyről tudomásunk szerint eddig csak az „Esz­tergom" krónikása mert verset irni, most azon­ban, hogy annak csinosítására komoly lépések történtek, úgy látszik, más is dalra gyúl, hogy a hegy szépségeit megénekelje. Erre vall ifj. Torma János géplakatos hozzánk beküldött verae, amelyet buzditásul közreadnak a maga eredeti­ségében : jóllehet még akkor irta, amikor a nap­sugarak forró csókjukkal illették a mostanában didergő emberek tarkóját: ESZTERGOM-SZENTTAMÁSRÓL. Nézlek, szép Esztergom, nézlek és csodállak, Régen jártam erre és most ismét Játlak. Rég láttam a Duna kanyargó folyását, Hallgattam harangid zenéjét, zúgását. Most, hógy ismét látlak, boldog vagyok nagyon, Tekintetem ime, megáll Szent-Tamáson. Szebb a vén Tamás-hegy, sokkal szebb, mint régen, Fásítva, parkozva, úton és útszélen. Házai kacsalábon forgó paloták, Illatoznak ottan ibolyák, orgonák. Akáctól, virágtól illatos a lég, Es a liliomtól, melyből van itt elég. Egy másik verse, amely már kevésbbé si­került, e megható sorokkal végződik : Sokszor gondolok rád, drága szülővárosom, Te régi város, te hírneves Esztergom ! Igy kell éreznie minden idegenbe szakadt jó esztergominak ! Konnersreuth Hírnöke címen jelent meg: th\ Waitz Zsigmond schweizi (Feldkirch) püspök­nek világszenzációs müve: Die Botschaft von Konnersreuth, melyet augusztus végén irt a cso­dásan stigmatizált és sokszorosan csodás Neumann Terózről személyes megfigyelései alapján. Már is több 100 ezer példány kelt el 20 kiadás­ban. Dr. Grarami Elek a városunkban is mű hödött bencés tanár forditotta le a díszes kiál­lításban nagy könyalakban megjelent füzetet, melynek ára mint a német kiadás (50 Pf) csak 80 fillér Kiadója Lourdes folyóirat (Tóth Jáno« plébános) Sopron. Lehet-e segíteni a nyúlrágott fákon ? Erre felel a „Növényvédelem" és „Kertészet 11 legújabb száma. Cikkeket közöl a borsó és a korai bur gonya termesztéséről, az oltásról, a zöldséges­kert beosztásáról, folytatja a gyümölcsfák met­szésérői megkezdett cikksorozatot stb. A dúí=an illusztrált kiváló szaklapból a „Növényvédelem" kiadóhivatala (Budapest, Földmivelésügyi Mi­nisztérium) egy alkalommal e lapra való hivat­kozáséi díjtalanul küld mutatványszámot. ÉPÍTÉSZEK, ASZTALOSOK ÉS ÉPÍTTETŐK fetSZ-Ö.lCSég'let'ULlset a legelőnyö­sebben figyelmes és pontos kiszolgálás mellett SCHULCZ A és TÁRSA párkányi fakereskedő cégnél a Dunaparton (a volt Salzer-féle telep) szerezhetik be. gW* Anyagokat vámmentesen kivánságra helyszínre szállitunk. Hífl A lonriivafncahh sajátkészitméayfi női filc- és bár­ICyUlf aiUdOUU sonykalapok jutányos áron Németh Ö. Alajos kalaposmesternól Esztergom, Kossuth L. a. 29 Q halürfn hegedűzőknek csekély díjazás mel­8 lläldUU lett órát adna zeneakadémiai növen­dék. Cim a kiadóban. Versenytárgyalási hirdetmény. Komárom és Esztergom vármegye törvényhatósági közútjai­nak fentartásához 1929. évben szükséges fedő­anyag szállításának zárt írásbeli ajánlatod útján leendő biztosítására az alispáni hivatal­ban 1929. évi március hó 6-án cl. e 11 órakor nyil­vános vereenytárgyalást tart. Az ajánlatok az alispánhoz címezve legkésőbb f. évi március hó 6 napjának 10 órájáig nyújtandók be. A Korona Mozgó szombati műsora '„Tesha" már csak azért is a legvonzóbb műdrámák közé került, mert Korda Mária a rendkívül kedvelt magyar művésznő játssza a film főszerepét. FC orda Mária egyik legértékesebb legnívósabb produkciója ez a szerep, amelyben egy orosz táncosnő alakját eleveníti meg. A film csak 16 éven felülieknek van engedélyezve. Vasárnap két siáger kerül egy előauáson műsorra. „Ör­dög a nyeregben" c. 8 felvonásos KenMaynaid­dal a főszerepben és „Paradicsom" egy nász­ajándék iörtónete 8 felvonásban Milton Sils-el főszerepben. Amíg Kőnigsgrube porosz szalon főtőszénkész­letünk tart, bárainek aki azt igényli, egyenlőre, bogy mindenkinek jusson, 100 kgot készségesen kiszolgálunk. Áraink : bár Budapesten 9 pen­gőbe kerül a szén, továbbra is 7.60 illetve 7.80 pengő. Szállitunk továbbá száraz kemény vágott tűzifát ; s készletünk fogytáig, felsőszi­léziai kitűnő minőségű kokszot is! MAROSI JÓZSEF és FIA vaskereskedők ESZTERGOM. n nar7nnfi7nhák Az Eszter gomi Xath. Legóny­U ydllUlialUUdK. egy i e t kultúrpalotájában 2-3 szépen bútorozott szoba (gőzfűtéssel) azonnal kiadó. Bővebbet az Egyletben a házgondnoknál. T9V9C7Í ruha és kosztüm modell divatlapjaim meg­IZTTS l er T keztek- Divatlapokban nagy válasz­ték Lédergerber József női szabónál. Esztergom Kos­suth Lajos-u. 20. !jj a kender esi dűlőben a volt Uhlárik-fóle kettős pince 2 szobával, présházzal, felszereléssel, 40 hl. boredénnyel, egy hold jól termő szőlővel, több gyü­mölcsfával. Érdeklődni lehet a tulajdonosnál Simor János utca 29. Önkéntes árverés. Jedlicska örökösök tulajdonát képező Kál­vária dülőbeli szőlő és présház önkéntes árverés útján eladásra kerül dr. Herényi Róbert ügyvédi irodájában, Kossuth Lajos utca 20., /. évi már­cius hó 3-án délelőtt 11 órakor. II Irodalom., Palkovics Viktor szentbeszédei. Palkovics Viktor, városunk szülötte, szentgyörgym^zAi, utóbb gutái esperes plébános, volt prágai ma­gyar nemzetgyűlési képviselőnek, a felvidéki magyarság egyik tiszteletreméltó vezérének, erősségének most jelentek meg szentbeszédei 196 oldalnyi terjedelemben „Mária nagyasszonyunk könyörögj érettünk" cimmel a felvidéki magyar szemináriumbizottság kiadásában. A nagyérdemű szerzőnek ezt a munkáját a lelkószkedö papsá­gon kivül a hivőközönség is annál nagyobb ér­deklődéssel olvashatja, mert a tudós szerző ezt a müvét a komáromi magyar szeminárium és diákotthonakció támogatására ajánlotta fel. A könyv a pozsonyi Concordia könyvnyomda és kiadóvállalatnál (Kereszt u. 1.) rendelhető meg 350 P beküldése ellenében. A szerző illusztris személye ismeretes nemcsak Esztergomban, ha­nem az egész ország újságolvasó közönsége előtt is. Mindazok, akik a felvidéki magyarság eme kiválóságának a magyar ügy védelme körül ki­fejtett harcát figyelemmel kisérték, elismeréssel kell, hogy meghajoljanak ama példás bátorság és önfeláldozás előtt, amellyel nemes szerepót betöltötte. A csehek tudvalevőleg 40 évi mű­ködése után kiutasították a gutái aknák közsze­retetben és köztiszteletben álló plébánosát, mi­Ként azt annak idején az „Esztergom" is mpg irta. A jogtiprásnak ós erőszaknak ez a lelket­len cselekedete, amely méltán szolgálhat egyik legsúlyosabb és legszembes> ökőbb bizonyságául a cseh uralom tarthatatlanságának az egész vi­lág sajtója előtt, a mi lelkünkben a tisztelet ós szeretet érzését kelti fel a 79 éve dacára is -fia­talos erővel dolgozó derék vezér iránt, akinek törhetetlen reményével fogunk mi is tovább küzdeni elnyomott testvéreink igazságáért és szabadságáért. Galsworthy befejezte a Forsyte Sagát. Az angolok nagy modern iroója, Galsworthy a mult j évben irta meg a legnagyobb modern társadal- ; mi regény-ciklus, a Forsyte-'Baga utolsó részét s ez a Hattyúdal c. mű most magyarul is meg­jelent. A ciklus eddigi tagjai, a három ••kötetből álló Forsyte Saga, A fehér majom és Az exüst kanál a legnagyobb hatású modern könyvek közé tartóztak. Angol és Németországban több százezer példányban olvasták őket, a magyar közöm ég is mondhatni elkapkodta. A Hattyú­dal méltó befejezése a ciklusnak, a legszebb G-alswörthy-nőalak, Fleur leánykori szerelmének újraéledése, ide-oda vergődése, bűnbeesése ós le­mondása van benne a szivárvány minden színé­nek ragyogásával megírva. A modern Anglia izgatott levegőjének szinfoniájával hangzik ki a nagy mű. A Hattyúdal ugyanabban a szép és finom kiállításban jelent meg, mint a többi Grakworthy-regény a Franklin-Társulat kiadá­sában. Kárpitosüzlet A n. é, közönség szives tudomására hozom, hogy Kossuth Lajos-utca 7. sz. alatt (a Takarék­épület mellett) üzletet nyitottam. Elvállalok: mindennemű kárpitos munká t, sj»e­ciális bőrbútorok készítését, tisztítá sát és festék sót Bergére és szalongarniturákat. Függönyök készítését és azok díszítését. Állandóan raktáron tartok sezlonokat, és sezlóntakarókat stb. Húsz évi önállóságom biztosíték a a. é. közön­ség szives bizalmára. Szives pártfogást kér kiváló tisztelettel:., Ncltvelczer Janas kárpitos. Kultiir-iloK^ó műsora: Csütörtökön, február 21-ón, 7 és 9 .órakor: CIGÁNY VÉR Vidám kalandos történet 8 felvonásban. logfióka. I Ferkő a Cow-boy történet 6 felv. | Szenzációs burleszk ti. KORONA-MOZGÓ A tűrhetetlen hideg időjárás miatt a szerdai előadások egyelőre szünetelnek! Férfi ruhák hazai és valódi angol szöve­tekből a legújabb divat szerint készülnek kedwező rész­letfizetésre SCHVEICZER VILMOS úri szabónál ESZTERGOM, Kossuth Lajos-utca 5. (Takarék épület. Három Szerecsennel szemben.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom