ESZTERGOM XXXIV. évfolyam 1929

1929-08-06 / 95. szám

XXXIV. évfolyam, 95. szám. Ar» H fillér. Kedd, 1929. augusztus 6. KERESZTÉNY POLITIKAI ES TÁRSADALMI NAPILAP. Megjelenik hétfő- és ünnep utáni nap kivéte­lével mindennap. Előfizetési ára egy hónapra 1 pengő 40 fillér, negyedévre négy pengő. Főszerkesztő : Felelős szerkesztő Homor Imre. Gábriel István. Kéziratok és előfizetések Kossuth Lajos-utca 30. szám alá küldendők. — Hirdetések fel­vétetnek a „Hunnia" könyvnyomdavállalatnál. A biboros hercegprímás a huszonhatosok emlékünnepén kitartunk!" után most legyen a jelszó „Mindvégig összetartunk!" Vasárnap tartották ezredemlék­napjukat Esztergom volt háziezredé­nek, a régi huszonhatos 1 ezrednek a világháború után megmaradt tagjai, a régi huszonhatos bajtársak. Az ezredemlékoap fényét és bensőségét nagyban emelte dr Serédi Juszti­nián biboros hercegprímás magas jelenléte és szeretetteljes érdeklődése, aki beszédében kedvesen szintén huszonhatos bajtársnak mondotta magát. A város főútvonalán ünnepi lobogók lengtek,- a Hősök Emléké­nek kandeláberéből az ez alkalomra gyújtott ünnepi láng füstje gomoly­gott az ég felé, a város közönsége együtt, ünnepelt, együtt emlékezett a huszonhatos bajtársakkai. Tgy lett a huszonhatos ezredemléknap Eszter­gom város bensőséges ünnepe. Délelőtt 10 órakor a vízivárosi templomban csendes szent­misét mondott a biboros hercegprímás. Az oltár lépcsőjén a régi huszonhato­sok két kedvelt törzstisztje, Krämer Antal ezredes és Rudnay Miklós őr­nagy térdeltek, akik különben az ün nep megrendezése körül is legtöbbet fá radoztak. Evangéliumkor Lukács Ede, a huszonhatosoknak első háborús lel­késze mondott szivhezszóló szentbeszé det a szenvedő magyar hazáról és a jobb jövőért való imádkozásra híva fel a bajtársakat, mint egykor a harc­téren. Már az istentiszteleten összegyü­lekezve láttuk az ünnepre városunkba érkezett régi huszonbatosokat, akik ez évben talán még a tavalyinál is nagyobb számban jöttek össze. Nagy lelkesedéssel vették körül a bajtársak Tlaskál Lajos vezérőrnagyot, a huszon­hatosoknak 1914—-15-ben volt kedves ezredparancsnokát, aki az ünnep al­kalmából Bécsből jött Esztergomba. Tlaskál vitézségéről, kiválóságáról, emberszeretetéről és népszerűségéről legendákat mondanak el azok a baj­társak, akik vezetése alatt szolgáltak a világháborúban. Beszélnek arról a nagy bizakodásról, amely egyéniségé­ből sugárzott minden egyes katoná­jára. Mondják, hogy amikor 1916. júniusában az olasz frontra vezényel­ték, Tlaskál a lövészárokba ment ós minden egyes tisztjétől és altisztjétől meleg kézfogással búcsúzott. Jelen volt Klempa Kálmán vezér­őrnagy is, a huszonhatos mozgóhar­cok vitéz ezredese, Szilaveczky ezre des, a vitéz katona és nagy ember­barát, Marcsa alezredes ós sokan má­sok, megannyi keeves, ismerős név. A Hősök Emlékéhez vonultak hosszú sorban a huszoaha­tosok az istentisztelet után. Itt ünnepség volt, amelyet a Turista Dalárda szép énekei tettek hangulato­sabbá, felemelőbbé. A Magyar Hiszek­egy után Krämer Antal ezredes mon­dott szép emlókbeszédet az elesett huszonhatos bajtársak emlékét idézve ós a megmaradtakat további küzdésre lelkesítve azért, amiért ők életüket áldozták. Az emlék megkoszorúzása következett ezután. Megható volt a huszonhatos bajtársak gyönyörű ko­szorúja mellett Mráz József kertész koszorúja, aki egyben elesett bátyja emlékének is igy áldoz évente. Az ünnep végjén négyes sorba összeálltak a régi husxonhatosok és tisztelet adással meneteltek el a Hősök Emléke előtt. Ott meneteltek az élen a régi vezérek, Tlaskál, Klempa és a többiek, ott haladt tolókocsiján a béna Sziia­veczky, kemény léptekkel menetelt az élen a legöregebb és legrangidösebb esztergomi katona — ha nem is hu­szonhatos, de a katonával mindenkor együttérzö — Tamássy altábornagy is, utánuk a régi tisztek, a régi le­génység, — igy vonult végig a régi huszonhatos regiment ismét a Kossuth Lajos utcán az esztergomiak rajongó lelkesedé­sétől, üdvözléseitől kisérve, a levente­zenekar szép magyar nótái mellett. Soha ennél kedvesebbet, szívhez­szóíóbbat ! Délután 1 órakor díszebéd volt a Magyar Király nagytermében, amelyen a biboros hercegprímás is megjelent — és beszédet mondott. — Kedves bajtársak ! — kezdte a biboros hercegprímás. — Amikor a meghívást kaptam a huszonhatos ün népségre, azt a gondolatot forgattam elmémben, hogy nem veszhet el az a nemzet, amely tradícióit megbecsüli A huszonhatos bajtársak az ezred régi tradícióinak, az istenfélelemnek és a hazaszeretetnek áldoznak ezen az ünnepen. Beszéde végén nagy lelkesedés kö­zepette XI. Pius pápára ós a kormány zóra emelte poharát a biboros herceg­prímás, aki a késő délutáni órákig örvendeztette szeretetteljes jelenlété­vel a huszonhatos bajtársakat. Gyürke Dezső ezredes a biboros­hercegprimásra, dr. Antóny Béla pol gármester a magyar nemzet jövőjére, Lukács Ede a megjelent nem-huszon hatos vendégekre mondott köszöntőt. Nagy hatást keltett Tlaskál Lajos tábornok felszólalása, aki üdvözletet hozott a huszonhatosoknak Győrből, és aki legszebb emlékének mondotta huszonha+os ezredparancsnokságát a világháborúból. Azelőtt a huszonhato­sok jelszava volt : „Mindvégig kitar­tunk", most az öreg huszonhatosoké legyen : „Mindvégig összetartunk !" Az esti órákig maradtak együtt a legjobb hangulatban a bajtársak. (#0 mmm •••••••• •^••^»gp« mm* IIILI mmím uflJTW MCÜMJ <J£wmm Éjjeli szolgálatot augusztus 2—aug. 9-ig a Kerschbaummayer „Megváltó" gyógyszer­tára teljesít. A keddi rendkívüli közgyűlésen adják át dr. Fehér Gyulának a il. osztályú polgári érdemkeresztet. Dr. Huszár Aladár főispán a szab. kir. megyei város képviselőtestületének f. hó 6 án kedden d. u. 5 órakor a városház nagytermében tartandó rendkívüli közgyűlésében fogja ünnepélyes kere tek között átadni dr. Fehér Gyula prelátus kanonok legfelsőbb kitünte­tését, a II. osztályú polgári érdem­keresztet. Don Antonio Sancho Esztergomban. Mint jeleltük, Don Antonio Sancho pálmai spanyol nagyprépost, dr. Hász István tábori püspök és Repold Ká­roly szerkesztő, fővárosi törvh. bizott­sági tag, valamint 1200 főre menő zarándokcsapat kíséretében vasárnap városunkba érkezett. A felemelő lá­togatásról helyszűke miatt lapunk holnapi számában számolunk be rész­letesen. Időjárás. Aug. 4-én Esztergomban 25 0° C volt a legnagyobb ós 16-9° C a legalacsonyabb hőmérséklet. Ma délben 25° C a hőmérséklet. Halva találták a határban. Neumann János szentgyörgymezői lakos, favá­gót, aki szombaton munkára induU a határba, a késő délutáni órákban halva találták a Kettős-pince közelé­ben, ahol — úgylátszik — pihenésre dült le. Neumann már hosszabb idő óta betegeskedett. Halála ismerősei körében őszinte részvétet keltett. A nap minden szakában friss hűsítő italok a Kispipában. Kik és mennyit gyűjtöttek az eszter­gomi mentőegylet javára ? Az Esz­tergomi Önkéntes Mentőegylet javára történt gyűjtés részletes eredményé­nek folytatása. Tyarha Kató 3 P 42 f., Korzinek Babi 8 P 86 f., Hepner Manci 7 P 35 f., Bálint Manci 6 P 48 f., Hepner Annuska 22 P 57 f., Csics Gabriella 6 P, Szatzlauer Kató 9 P 55 f., Ros«znáki Nelli 19 P 47 f., Márkus Babi 6 P 20 f., Rossznáki Edit 17 P 21 f., Huszár Gabi 20 P 04 Divéky Kató 12 P 17 f., Dar­vas Bözsi 17 P 11 f., Bidl Biba 10 P 85 f., Huszár N. 7 P 95 f„ Matus Magda 25 P 49 f., Antóny Bab=i 20 P 19 f., Klein Valéria 18 P 64 'f., Boros Klári 1*3 P 55 f. (Folyt, köv.) Szerencsétlenség a komáromi len­gyárban. Könnyen végzetessé válható szerencsétlenség történt szombaton a komáromi lengyárban Takács József 22 éves munkás vasforrasztást vég­zett a gyárban, amkor a benzintar­tály felrobbant. A tartály mellett álló fiatalember arcán ós mellén sú­lyos sérüléseket szenvedett úgy hogy Esztergomba, a Kolos-kórházba kel­lett szállítani. Tenyésszünk házinyulat I Baromfi­tenyésztéssel, házinyultenyésztéssel senki sem törődött a régi jó időben s ma 805 millió pengő értékű baromfit szállitunk ki az országból 88*2 millió pengő értékű buzakivitellel szemben. Az egész ország közgazdasági meg­ítélése a buzakiviteltől függött s ma majdnem ezt a tételt is elérte az idáig semmire sem becsült baromfikivitel. A baromfitenyésztésnél sokkal jövedel­mezőbb és sokkal egyszerűbben és olcsóbban keresztülvihető a házinyúl­tenyésztés. A házinyúl a világ leg­igénytelenebb állatja és viszont nem­csak húst produkál, hanem értékes szőrmét is ! Húsa a baromfi hÚ3ánál is jobb minőségű fehér hús. A házi­nyúltenyésztés a baromfitenyésztésnél jövedelmezőbb ágazat. A Házinyúl­tenyésztők Országos Szövetsége, Csillag­hegy, Budapest mellett, minden érdek­lődőt útbaigazít, tenyészanyaggal lát el, ha kell, kellő biztosíték ellenében, visszaszolgáltatási kötelezettség mel­lett is. Maga ellen vét tehát, aki nem fog most, — amikor annyi a különben kárbavesző zöldtakarmány, — a házi­nyúltenyésztóshez. Fehér sportsapka zöld ernyővel 1 P. Gumi fürdósapka 50 fill. Schwachnál. Belefúlt a Dunába. Szloboda Sándor soffőr, süttői lakos, aki Müller Ernő kormányfőtanácsosnál volt alkalma­zásban, f. hó 1-én- délután gazdája engedélyével fürdeni ment a Dunába. Vitt magával egy piros belső autó­gumit, amit eleinte mentőöv gyanánt vett magára, majd fürdós közben le­vette testéről, és kezében tartva úsz­kált vele. A mély vizben egyszerre segítségért kiáltozott. Holdampf Fe­renc, aki ugyanott fürdött ós jó úszó, segítségére sietett. Már 8—10 m.-re volt csak tőle, midőn egyszerre Szlo­boda elmerült a vizben és többé fel sem bukott. A szerencsétlen ember holttestét körözik. 150—160 cm. ma­gas, középerős, borotvált bajszú, fe­ketehajú férfi volt. TJszóruha volt rajta s az ujján arany pecsétgyűrű. A gabonaárak. Búza, tiszavidéki 77 kilós 24-50, bácskai, dunántúli, pestvidéki Júj 77 kilós 24*12, rozs 1880, árpa 1950, tengeri 23-50, korpa 13-25 P mótermázsája. Virág és Szántónál a legolcsóbbak a mosóselymek. Ha házat, földet s lakást óhajt venni, vagy bérelni, vagy kölcsönt akar felvenni, keresse fel bizalommal a Tamás­féle ingatlanforgalmi irodát. Telefon 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom