ESZTERGOM XXXIV. évfolyam 1929

1929-08-04 / 94. szám

ESZTERGOM 1929. augusztus 4 PFAFF­varrógépek. A PFAFF-név évtizedek óta a legtökéletesebb varrógép fogalmát jelenti. Helyben és vidéken leggyor­sabban és legolcsóbban végez féregirtás*, padló- és parkettabeeresztés t tetszésszerinti színnel! ! Lakás- és irodahelyiségek takarítá­sát is vállalja: Lakás- és Ablaktisztító Vállalat Esztergom, Simor János-u. 73 Megbízásokat a Sajtóközpont is elfogad. Értesítés! Tisztelettel értesítem a n. é. közön­séget, hogy a szakmámba vágó bármi­nemű munkát jutányos áron és pon­tosan végzek. A. n. ó. közönség szives támogatá­sát kérve maradtam kiváló tisztelettel : Ladányi János cserép- és palafedő-mester. Huszonhatos-utca 8. sz. Értesítés! Értesítem a n. é. közönséget, hogy műhelyemet Mária Valéria-útról Német-utca 37. szám alá helyeztem át. Kérem a n. ó. közönség b. támoga­tását. STIASSNY LAJOS műszerész és lakatos-mester. Ugyanott tanulók felvétetnek ! ÉRTESÍTÉS! Tisztelettel értesítem a mélyentisz­telt közönséget, hogy sajáffermésü jő boraimat Simor János-utca 108. sz. lakásomban ismét kimérésre bo csaj torn. Úgy a régi, mint új vevőim szives pártfogását kérve, vagyok Esztergom, 1929. július 12-én KIFFER JÁNOS sajáttermésű bormérő Flsk Pneu a leggazdaságosabb Vezérképviselet: Autófelszerelési R.-T. BUDAPEST IV.^Aranykóz­íPf Utca 2. Tel. Aut. 812— 41­Tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy üzlete­met a következő árúkkal bővítettem ki: Carbid, Gipsz, Sósav, Kénsav, Repceolaj, Padlóolaj, Autóolajok, Foltok pneumatik részére. Tisztelettel: JUaschke Ferenc, Esztergom, Kossuth Lajos-utca 35. sz. (Kaszárnyával szemben.) Nagyban, kicsinyben. Olcsó árak! Ingatlanforgalmi, adásvételi és pénz­közvetítő-iroda megnyitás! A t. közönség szives tudomására hozom, hogy Esztergom, Kossuth Lajos-u. 52. sz. a. ahol szállítási irodáin is van ingatlanforgalmi, adásvételi- és pénzközvetitő-irodát nyitottam. Megbizásra eladok, bérbeadok házat, föl­det, szőlőt, szérűt; közvetitek jelzálog­kölcsönt s személyi hitelt, elhelyezek jó kamatra, — házakra, földekre, — vagy meg­bízható bankoknál kisebb-nagyobb betéteket. Mint volt telekkönyvvezető, aki ezen ügyekben teljes jártassággal birok, elég biztositék a t. közönség szives bizalmára. Amidőn a t. közönség b. figyelmét, ezen Esztergomban egyedülálló új irodára felhí­vom, tisztelettel közlöm, hogy szállítási iro­dámat szintén tovább vezetem s ezen téren is, a már megszokott pontossággal és jutányos árakkal állok ezentúl is b. rendelkezésükre Teljes tisztelettel : Tamils Sándor szállítási vállalkozó, O. F. B. ingatlanforgalmi, adás­vételi és pénzközvetitő iroda tulajdonos. Asztalos-munkákat és minden e szakmába vágó munkákat a legjutányosabb áron készit: TUSCHINGER JÓZSEF asztalos mester KENDERFÖLD-UTCA 8. SZ. Lakás: Mária Terézia-utca 21. CipőkI legjobb minőségben, leg­olcsóbb árban kaphatók Bauer Testvérek versenyárúházában Esztergom, Kossuth Lajos-u. 4 (Három Szerecsen épületben.) Äjrnyi A kedves barátom, jol és " ÄUI % olcsón üdülni ? En most voltam az Elegáns nyári divatcipök nagy választékban kaphatók Fas^szky János sajátkészitményű cipő­raktárában Ferenc Jozsef-út ÍS. sz. (Szatzlauer cukrászda mellett.) Cimtáblák készítését és festését valamint aranyozni való munkákat jutá­nyos áron végzek. Bakay István mű- és címfestő, aranyozó. Mária Valéria-út 1. (sziget.) Az összes őszi nagy divatlapok SS és nagy választékban kaphatók a Sajtóköz­pontban, Kossuth Lajos-utca 22. szám. Üdülőknek és nyaralóknak kiadó narrnn C7nháif Az Esztergomi Kath. ydüUH öZUUdR Legényegylet kultúr­palotájában. 1—2 ágyas, csinosan bútorozott szobák (fürdőszobahasználattal) kiadók. Olcsó és jó étkezés. Bővebbet az egylet gondnokánál, Német-utca 22/a szám alatt. „Oreg Hársfák '-nál egy félliter bort ittam 4© fillérért. Menjen oda Ön is! Jó szívvel ajánlhatom ezt a kedves helyet!!! A várostól alig 15 percnyire van ! Üzletáthelyezés! Értesítem a m. t. közönséget, Simor János-utca 2. szám alatt levő hentes- és mészáros hogy a üzletemet Ferenc József-űt 4. szám alá (Balog László divatárúházába) helyezem át (volt Simoncsics János-féle hentessel szemben) ahol naponta frissen vágott sertés-, marna- és borjúhúsok, valamint zsir- és zsirszalonna és a legfino­mabb garantált tiszta felvágottak mindenkori napi áron kaphatók. Kérem a mélyentisztelt vásárlóközönség további szives támogatását, vagyok kiváló tisztelettel Petes István hentes- és mészáros m. ÉRTESÍTÉS! Tisztelettel értesítem Esztergom és vi­déke n. é. közönségét, hogy itteni munkáim alkalmából igen előnyös árak mellett vál­lalok, gyorsan és pontosan eszközlök mindennemű parkett és padozati munkákat anyaghozzáadással együtt is. Korhadtpadozatú lakásokban a korhadás előidézőjét u. n. házi penészgombát felelős­ség mellett kiirtom. A n. é. közönség szives pártfogását kérve maradok kiváló tisztelettel KOVÁCS IMRE parkett és padozati vállalata HELYBEN Budapest 11, Zsigmond-utca 20. érdeklődni a gimnázium portásánál lehet! A vidékiek és esztergomiak által közkedvelt APpád - kertben az esztergomi BALOGH KARCSI prímás vezetésével jóhirű fővárosit zenekar hangversenyez. Igen tisztelt vendégei szives párt­fogását kéri éis figyelmes kiszolgálás­sal várja TruBilii «I. vendéglős. Eladó ház Szent Anitaa-utca 88., mely áll 8 szoba, 4 konyha, pince, speiz, mosókonyha, külön baromfi udvar, gyönyörű virágos udvar. Bővebbet Do­rogi-ut 24. szám aiatt. Boreladás. Tisztelettel érte sitem a m. t. közön­séget, hogy Dorogi út 49. sz. házam­ban sajáttermésű ' boraim kimérését megkezdtem. A boir literje 72 fillér. A közönség szive, 3 pártfogását kéri Bábszky János ]«ü FOGAK fogsorok, szájpadlás nélkül, szájból ki nem vehető amerikai hidas módszerrel, koronát 22 karátos aranyból 20 pen­gőtói feljebb súly szerint, plombok 4 pengőtől feljebb, foghúzás 3 pengő. Műfog 4 pengőtől feljebb. A rossz gazdasági viszonyokra való tekintettel részletfizetésre is. Jelűnek Ignác Széchenyi-tér 6. szám I. emelet. (Kath. Kör mellett.) Értesítés! Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy augusztus elsejétől, szeptem­ber elsejéig a rendelt ruhák áraiból raktáram csökkentésére 10%-ot engedményezek! Teljes tisztelettel: SCHVEICZER VILMOS úri szabó ESZTERGOM, Kossuth Lajos-utcap Takarék épület. Három Szerecsennel szemben. ÜZLETATHELYEZES! Tisztelettel értesítem a mélyentisztelt vevőimet, hogy Kossuth Lajos-utca 24. szám alatt 23 év óta fennálló csemege- és fűszer­a szomszéd házba, 26. szám alá helyeztem át. Kérem a mélyentisztelt vevőimet, hogy pártfogá­sukkal továbbra is támo­gatni szíveskedjenek. Tisztelettel: Korentsy Mihály csemege- és fűszerkereskedő Esztergom, Kossuth L.-u. 26. Szabó R. Ferenc villanyszerelő Esztergom, Ferenc József-út 7. sz. Elvállal jutányos áron épületek villany­világításának bevezetését és kisebb­nagyobb átalakításokat és javításo­kat valamint csillárok tisztítását és galvanizálását is. OLCSÓBB LETT A HUS! §9* Kizárólag csak elsőrendű húsok. Marhahús kilója : Pörkölt és gulyásnak 1-80 P Szegye 1-92 „ Fölsál és fartő 2-24 „ Borjúhús kilója : Pörköltnek 2*40 P Karaj-vesés 2*80 „ Comb-lapocka 3*20 „ Sertéshús kilója: Oldalas 2-60 P Sertéscomb és karaj 2*80 „ Zsirszalonna 2*60 „ Videczky Béla hentes és mészáros Kossuth Lajos-u. 4. sz. Három szerecsen mellett

Next

/
Oldalképek
Tartalom