ESZTERGOM XXI. évfolyam 1916

1916-01-01 / 1. szám

dasági irányelveket állit fel, de főbb vonásokban azoknak gyakorlati alkalmazását is megmutatja. Tárgyát a gazdasági élet sokoldalúságára kiterjedő nagy érzékkel kezeli s különösen annak háborús vonatkozásai bírnak nagy értékkel. A könyvhöz Giesswein Sándor dr. irt tartalmas előszót s a Szent-István-Társulat bizományában jelent meg. Ára 2 korona; kapható minden könyvkereske­désben. Apológiái vitatkozások az igazság- körül. Irta Platz Bonifác dr. Kiadta a Szent-István-Tár­sulat. Ára 4 korona. Az embernek szellemi és er­kölcsi értékei közül a küzdelem sohasem volt éle­sebb, mint napjainkban. A tudománynak az az iránya, mely a természettudomány terén is elhagyja a pozitív tények alapját s a költői látásnak terére lép, annyira megsebezte ma tudásunknak néhány ágát, hogy szinte nehéz megállapítani, mi tarto­zik az igaz valóság s mi a költői fantázia körébe. Talán a leginkább inficiált rész a természet­tudomány területe, melynek téves irányaival, hipo­téziseivel, véletlen látásaival és rosszhiszemű ten­denciáival a tények objektivitásának igazságával száll szembe a tudós szerző, a ki e művében négy évtized tudományos tapasztalatairól számol be. A minden modern ember számára érdekes mű a természettudományos problémák és igazságok valóságos lexikona. Babérlombok a hősök sirjára. Elmélkedé­sek és imák a világháborúban elesett hősök hoz­zátartozóinak vigasztalására. Csinos vászonkötés­ben 1 korona. Alig van család, melyet gyász, szo­morúság ne boritana be a mai nehéz napokban. Mindenki érzi a szörnyű véráldozat súlyát, amelyet hős katonáink hoznak hazánkért és királyunkért, s mindenki megilletődött szívvel gondol a nemes célért életüket áldozó véreinkre. Különösen halot­tak napján ujul ki a szivekben a gyász fájdalma s az elszomorodott lélek csak Isten végtelen ke­gyelmében talál megnyugvást. Ez a könyvecske Prohászka Ottokár, Pázmány Péter, Göndöcs Be­nedek és mások legszebb imáit és elmélkedéseit tartalmazza, amelyek mind a halottakért bánkódó lélek vigasztalására íródtak. A hivő lélek nem ta­lálhat alkalmasabb munkát, amely őt Istenhez emelje és sajgó sebére enyhébb balzsamot csepeg­tessen, mint ez a szeretet és lelki emelkedettség legszebb szavaiban bővelkedő imakönyv. XV. Benedek pápa. Irta De Waal Antal, a római Campo Santo intézet kormányzója. A világ­háború nagy alakjainak sorában kétségkívül a legrokonszenvesebbek egyike a bár még csak rövid idő óta kormányzó, de azért nagy egyéniség körvonalait föltüntető XV. Benedek. De Waal német prelátusnak a Szent-István­Társulatnál megjelent könyve nagyon vonzó képet rajzol a kiváló diplomata tehetségű egyházfőről, akinek bizonyára jelentős része lesz a világbéke létrehozatalában. A könyvet a pápa művészi, szines arcképe, autogrammja ékiti. Ára 2 K. Magyarok vigasztalása. Irta Vass József dr. Kiadta a Szent-István-Társulat. A háborús té­májú könyvnek egész áradata ömlik végig részben az irodalmon is, részben azonban csak a könyv­piacon. A súlyos magvú könyvek közül való Vass József doktornak, az ismert, jeles apologétának és vallásbölcselőnek fenti munkája, mely a földi élet legborzasztóbb rejtélyének: a háborúnak nyitjára akar reátalálni a vallás egyetemes kulcsával. Erős logikájú gondolatsorok, széleskörű pers­pektíva és mindenekfölött emberien érző sziv, Vass József könyve bizony alkalmas sok-sok ember vigasztalására, megnyugtatására. Kétféle kiadásban jelent meg, mindkettő a Stephaneum nyomda első­rangú alkotása ; 1 K 80 f-ért és 3 K-ért. Fronton és a front mögött. Ifjúsági ope­retté 5 felvonásban. Irta dr. Marczell Mihály. Ára 1 korona. Igen sikerült ifjúsági színdarab a világháború keretébe illesztve. Különösen egyesü­letek, iskolák és kongregációk adhatják elő nagy sikerrel. Csupa férfiszemély szerepel benne, a darab előadásához nem szükségesek drága előkészületek. Forradalom — a könyvek birodalmában. A könyvek között valóságos forradalmat jelent a „Milliók könyve" cimü regényvállalat, mely most indult meg. Ebben a vállalatban a legjobb ma­gyar irók legjava munkáiból, jó papiroson, szép nyomtatásban, Ízléses kiállításban, teljesen befe­jezett regényt adunk 24 fillérért. Egy-egy ilyen regény rendesen 2—3—4 koronába kerül. Az olcsó árat ugy éri el a kiadó, hogy százezrekben nyom­tatja a regényeket. Az olvasó igy megismeri az irókat. A „Milliók könyvé"-ben mindenki többet kap 24 fillérért, mint amennyit vár s egy csapás­sal megveti a könyvgyűjtés szokásának az alap­ját. Az első regény Herczeg Ferenc: A láp vi­rága, a második regény Szomaházy István: Me­sék az írógépről. Ezt követik a legérdekesebb ma­gyar és külföldi regények, többek közt: Mikszáth: Galamb a kalitkában, Farkas Pál: Egy önkéntes naplója. A vállalat regényei mindenütt kaphatók. Előfizetési ára : 6 teljes regényre (negyedévre) K 1.50; 13 teljes regényre (félévre) K 3.20; 26 tel­jes regényre (egész évre) K 6.—. Az előfizetési összeg beküldésére legcélszerűbb postautalványt használni. A „Milliók könyve" kiadóhivatala: Sin­ger és Wolfner könyvkereskedése Budapest, VI. Andrássy-ut 16. Uj népiratok. A Szent-István-Társulatnak háromszáz füzetet meghaladó népiratkái között ujabban ismét több müvecske jelent meg. Igy Jedlicska Ferenc dr. budapesti egyetemi tanár tol­lából egyszerre 4 füzet: Ä jó testvérek, — Ural­kodjunk fájdalmunkon, — Gyenge lelkek, és — A pénz és a boldogság címűek, mindannyia az okos reális életfilozófiának valóságos kincsesháza. Egy­egy füzetnek az ára 20 fillér. — Zsigovics Béla dr. Szenvedések iskolája cimén igyekszik enyhíteni a magyar nép szenvedéseit. (Ára 30 fillér). Nóvák Lajos Pázmány Péter életével ismertet meg (ára 24 fillér). Vargha Dámján dr. pedig II. Rákóczi Ferenc vallásbuzgalmáról fest vonzó képet, (ára 16 fillér), mig a legutolsó füzet Árpádházi Margit életét tartalmazza (ára 24 fillér). Felelős szerkesztő: ROLKÓ BÉLA. Kiadótulajdonos: Dr. PÉCSI GUSZTÁV. N y i 1 t-t é r. Boldog újévet kivan nagyrahecsült vendégeinek, jóakarói­nak és jóbarátainak Porgesz Béla* Köszönet. Az újév alkalmából kedves kötelességemnek teszek eleget, midőn hálás köszönetet mondok és boldog uj évet kívánok a főtisztelendő lelkészkedő­papságnak, valamint minden kegyes pártfogóm­nak, kik üzletemet a lefolyt évben támogatásban részesítették s kérem a nagybecsű bizalmat a jövő' évben is részemre fentartani. Részemről főtörekvésem leend ezután is a már 52 év óta fennálló üzletem elismert jó hír­nevét megóvni és a nagybecsű megrendeléseknek pontosan megfelelni. Hódolatteljes tisztelettel Oberbauer A. utóda Kronberg József, a Ferenc József-rend lovagja, egyházi felszerelés gyára Budapest, IV. kerület, Váei-utea 41. Klotild kir. hercegasszony ő cs. és kir. fensége udvari és­a budapesti, nyitrai, pécsi, váci, székesfehérvári, gyula­fehérvári, győri oltáregylet szállitója. Elismert megbízhatóság-, pontos kiszolgálás. Gazdasszonyi állást keres papi, vagy más uri háznál kath. özvegy r középkorú, szerény igényű úriasszony. Cime a kiadóhivatalban. Az eredeti PFAFF-varrógépek nemcsak varrásra és mühimzésre alkalmasak^ hanem a legújabb készülékek segé­lyével önműködőlég végez­nek beszegést,fodrozást, suj­tás, betét és levarrási mun­kákat. E készülék használata készséggel lesz be­mutatva Schenkengel Antal varrógép-raktárában Esztergom, Ferenc József út 43. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom