ESZTERGOM XIX. évfolyam 1914

1914-10-18 / 42. szám

beszédet tartott az ezrednek s ez valahogy nagyon is a szivükhöz szólhatott, mert a vitéz hadfiak ugyancsak ontották könnyeiket. F. hó 12.-én pedig a zászlóalj parancsnokának kérésére dr. Maj er Imre pápai kamarás, párkányi plébános katonai isteni tiszteletet tartott, mely alkalommal ünne­pélyesen megáldotta hadi lobogójukat, majd a sz. mise végeztével a templom-térre ünnepi diszben felvonult ezredet az oltáriszentséggel a szabad ég alatt megáldotta, melyet a katonák térden állva, nagy áhítattal fogadtak. Az imádkozó nem­zethez csatlakozik az imádkozó hadsereg; efelett ugyan a francia katonák csak mosolyogni és gú­nyolódni tudnak, nem csoda, hisz ők Istenben sem nem hisznek, sem nem bíznak! A mi kato­náinknak nemcsak a legfőbb hadúr, hanem a tisztikar is jó példát ad. A párkányi zászlóalj parancsnok mindennap feleségestül jelen van a sz. misén s vasárnap pedig, noha egy árva szót sem ért magyarul, mégis ott van a prédikáción több tiszttársával egyetemben. * Törvénybe mentek az asszonyok. Mond­ják, hogy még sohasem volt annyi asszonyper, mint most, amidőn a férfiak a harctérre távoztak. A felügyelet alól felszabadult asszonynépség a falvakban nyelvvel és doronggal támad egymás ellen, hogy az elnapolt sérelmeket hamarosan el­intézze. A gyöngébbek, a póruljártak nem hagyják annyiban az ügyet, hanem bekilincselnek a bíró­ságok ajtaján, hogy megkeressék az igazságukat. Ily előzmények után érthető, hogy a váro­sunk bíróságainak folyosóin is csak nőnemű pana­szosokat és vádlottakat találunk. Egy öregasszony — anyósnak látszik — és egy menyecske a lépcsőházban vívják förtelmes szóharcukat, mig ügyükkel a bíróság az ajtók mögött bajlódik. Az öreg fentről szónokol: — Nekem mondtad, te cudar, hogy szemét­domb vagyok? — Mi vagy te ? Hát te mi vagy ? Te-te-te ...! — Hallgasson már, hallja! Nem röstöli itt a liangos lármát? — szégyenkezik a menyecske az egy-két járókelő előtt s illedelmesen köszön. Az öreg nem köszön, folytatja a tárgyalást s oly csúnyákat mond, hogy szerettem volna börtönőrt vagy rendőrt odaküldeni, hogy tisztítsák meg az igazság épületét az ilyen erkölcsi dudvától. * Adományok a segély-akcióra. A hadrakelt helybeli katonák családjaik segélyezésére az el­múlt héten adakoztak: Dedek Crescens Lajos prael. kanonok, III. részlet 20 K, Keményfy Kál­mán, szeptember és október havi részlet 20 K, Jakoby Gábor III. részlet 10 K, Szilárd Béláné szeptember hóra 3 K. Egyben folytatjuk a korábbi gyűjtések eredményét a következőkben: Fazekas Erzsébet gyűjtőivén adakoztak: Einczingerné 2 K, N. N. 1, Csapkáné 1, Egyházi Jánosné 1, Faigl P. 1, Fazekas Juliska 1, Modróczky András 1, Vichor Józsefné 1, 1 koronán aluli adományok 6'88, Összesen : 15'88 korona. Schönwälder Anna gyüjtőivén befolyt adományok: Kaán Károlyné 2, Nemesszeghy István 2, Pilisyné 2, Toldy Jánosné Knorr Jánosné 1, N. N. 1, N. N. 1, 1 koronán aluli adományok 1*80 K, Összesen 12'80 korona. Fazekas Mária és Starkbauer Julia gyüjtőivén a következő adományok folytak be : Bitter Béláné 1, Fazekas Lajosné 1, Olvashatatlan aláírás 1, Polusin Mátyásné 1, Starkbauer R.-né 1, Surin K.né 1, Szálka Lajosné 1, Tóth Kálmán 1, 1 koronán aluli adományok 2'30 K, Összesen : 10'30 korona. Mindezen nemesszivü adományokért ezúton is hálás köszönetet mond a segély-akció pénz­tárosa. * Az állam takarékoskodik. Érdekes, de •egyúttal igen üdvös rendeletet intézett a kormány az összes állami és közigazgatási hivatalokhoz. Fokozott takarékosságra inti a hivatalokat és kü­lönböző intézkedésekre hivja föl a figyelmet, amelyek .az államháztartás terheinek csökkenését célozzák. A kormány azon helyes elvből indult ki, hogy mindenütt szükséges a legnagyobb fokú takaré­kosság. Mindenkinek számolnia kell azzal, hogy életkörülményeire óriás külső befolyások hatottak és fognak is hatni egy ideig, még pedig olyan befolyások, aminőket évtizedek óta nem ért meg Európa. Ezek a behatások nemcsak az egyes álla­mokra éreztetik a következményeiket, hanem az államalkotó egyénekre is. A fizetési utalásokkal együtt ment szét a figyelmeztetés az állami hiva­talokba. Ez idő szerint az állam tisztviselői és al­kalmazottjai valamennyien hiánytalanul kapják meg a törvényes illetményeiket bármeddig tartson is a világháború, ugyancsak hiánytalanul folyósítandók a járandóságok is, azonban ezzel vége az állam fizetési kötelezettségeinek. A segélyeket, előlegeket, költözködési átalányokat egyelőre nem fogják kapni az állam alkalmazottjai. Nemcsak a közigaz­gatási alkalmazottakra vonatkozik ez, hanem a tanitó és tanári karra is, amelyre vonatkozólag Jankovich Béla kultuszminiszter ugyancsak most terjesztette ki és tette közzé ezt a kor­mányhatározatot. A legérdekesebb része ezen intézkedésnek az, hogy az állam egyidejűleg min­den hivatal és iskolafejlesztési, valamint építke­zési programmját felfüggesztette, sőt a megkez­dett építkezéseket is abbahagyta, hogy példával járjon elő a végletekig menő takarékoskodásban. * A kémfogó működése. A háború kitöré­sekor aggódó körültekintésééi védelmezte a katonai hatóság hidjainkat. Az akkor emelt drótsövények nagy részét feldöntötte a helyet kivánó forgalom. Egy helyen még néhány nap előtt is csak cse­kélyke rés vezetett át a drótkerítésen s a törté­netesen sötét helyen nehezen látszott meg, hol van drót, hol nincs drót. Fújják a katonák az esti takarodót. Jön, fut, s rohan egy baka végig a Kisduna partján s az akadályhoz érve, nagy rohammal neki vág két karó közének. Belebukfencezett a drótok közé s jó pillanatok teltek el, mig nyögések és sóhajok között felemelkedett, kivergődött, hogy aztán fáj­dalmasan sántítva tovább haladhasson a kürt szava irányába. * A háború üstököse. Régi néphit, hogy a háború és az üstökös szoros összefüggésben van­nak. Ezelőtt ugyan az üstökös a háborút előre jelezte, most azonban kissé megkésett, de a fő az, hogy itt van, mert nem is igazi háború, amelyik­nek nincs üstököse. Sajnos, hogy ennek a háború­nak csak egy ici-pici üstökös jutott, ugy látszik, időjártával a háborúk megnövekedtek, az üstökös azonban megkisebbedett. Konstatálnunk kell, hogy a csillagászok megtették kötelességüket s idejére szállították nekünk a háború üstökösét. Az uj égi vándorról a Haynald-obszervatórium tudós vezetője Fényi Gyula jézustársasági atya a következőket közli: A Dalavere-féle üstökös most már szabad szemmel is jól látható és közönséges távcsővel nézve érdekes látványt nyújt. Jelenleg a Göncöl­szekértől kissé jobbra áll és könnyen felismerhető. A távcsőben szép csóvát mutat, magva aránylag nagy, de ködösen elmosódott. Fénye még növek­szik, mert csak e hó 24.-én megy át a napközelen. * Orosz foglyok csalódása. A borongós vasárnapi reggelt — október negyedikén — han­gos mozsárlövések ébresztették fel unalmas bóbis­kolásából. Bum, bum! Dörgött nagyokat pukkanva az éles hangú puskaporos fadugó a várfokon. Az ágyukhoz hasonló dörrenések végig hasították az ünneplőbe öltözött város felhős egét. A kórházak és katonai tábor sápadt lakói izgatottan ütötték fel fejüket erre a dörgő hangra. Olyan ismerősnek tetszett ez a hang. A viasz­sárga arcok bíborvörösbe öltöztek, megtört, bete­ges szemekből őszi napsugarak löveltek ki. Muszka szivek nagyot dobbantak. Megindult a suttogó társalgás a foglyok közt. Halkan, szinte ajkmozgással, szemek villanásával újságolták egymásnak a lázas hírt. Rövid időre elhalt az ajkakon az idegbántó nyögés, a sóhajtás. A foglyok őrizői ámulva vették észre a gyors változást. Hamarjában nem tudták mire vélni a hirtelen pálfordulást. Az egyik őrző csodálkozva kérdezte : — Minek örültök ugy? A muszkák szemei megint összevillantak. Ajkuk hallgatott. Mégis az egyik muszka izgatot­tan felelt a kérdésre: — Itt vannak az orosz testvérek. — Honnan tudjátok? — Honnét? Hát az ágyúlövés mire való lenne? Közelben lehet az Atyuska serege, azért szól az ágyú. — Tévedsz muszka ! Ö Felségének van a névnapja, azért lődöznek. A lázas arcokon a mosoly megfagyott. Sze­meikből eltűnt a derengő napfény. A lelki szen­vedés újból hatalmába kerité a meggyötört szive­ket. Egyik-másik szeme megtelt forró, sós köny­nyel. Muszka Atyuska „bátor" serege messze fut a győzedelmes katonáink előtt... * A katonai kórházak lábbadozó betegei részére, alsó és felső ruhaneműeket, illetve ván­kosokat a következők voltak szívesek beküldeni: Özv. Blau Miksáné, Barmos József kalaposmester és társai, Révész Mórné, Csupor Istvánné, Virág és Szántó, Kemény Lajos, Szabó János, Németh Vencel, Mattyasovszky Ödön, Popper Bernátné, Mérei Józsefné, özv. Miller Mátyásné, N. N., özv. Honig Lászlóné, Gangéi Edéné, Steiner Gyuláné, Grósz Ferencné, Pleva Ferencné, Porgesz Béla, ft. Szücsy Géza plébános (Kis Lévárd) Kersch­baummayer Károlyné, Körmendy Mihályné, Bargel Mihályné, özv. Salamon Gjmláné, ft. Jerney János plébános (a dághi hivek részéről), Benkő János (Csolnok), dr. Fehér Gyula prael.-kanonok, Kuszenda János, Szelle Károly jegyző (a dunamocsi jószívű adakozók részéről 270 drb. fehérnemű és 130 vánkos), dr. Mattyasovszky Béla, Mattyasovszky Kálmánné, dr. Machovich Gyula és Venczell Antal prael.-kanonokok, dr. Rajner Lajos püspök, Schle­singer Lajosné, Perger Lajos plébános (egy uj bunda), Bittó István (Bpest), dr. Goldberger Leó (Bpest), dr. Farkas (Bpest), Baross Istvánné (Bpest), Bohém (Bpest), Szegedy Elemérné (Bpest), dr. Molnár Szulpic igazgató, dr. Prikkel Marian, dr. Mattyasovszky Kasszián, Garamy, Kurbély és Par­csamy főgimn. tanárok, Bürger Viktorné (Bpest), Kiss nővérek (Kispest), Breitfelder E. (Bpest), Schneider Dávidné (Bpest), Sárkány Pál kanonok, plébános (Solt, 3 csomag), Benkő Izidorné (Kun Szentmiklós), Weiszné, Zsuffka Emília (az eszter­gomi polgármesteri hiv. utján). Pénzbeli adomány­nyal a következők segítették elő az emberbaráti cél elérését: Virág és Szántó 150 K, Marczy Ferenc 15 K, Löwinger-cég 3 K, Láhni-cég 7 K, Csupor Istvánné 5 K, özv. Mattyasovszky Leóné 20 K. özv. Goldner Fülöpné 5 K, Bayer Ágoston 10 K, Havasy Jolán 20 K, Jerney János plébános (a dághi hivek részéről) 20 K, Blümelhuber Ferenc prael.-kanonok 20 K. Ezen kegyes adományok igénybevételével a szükségleti tárgyaknak a kór­házakba való szállítását megkezdettem s az folya­matban van. Adományozott a fentieken felül dr. Katona Sándorné 1 db bárányt, amelyből gulyást készíttettem a II. sz. kórház sebesültjei részére. Végül megemlítem, hogy özv. Reviczky Gáborné, az Oltáregylet elnöke, 80 db alsó nadrágot volt szives rendelkezésemre bocsájtani. — Fogadják e nemes szivü adakozók hálás köszönetemet.. — Esztergom, 1914. évi okt. hó 10.-én. Dr. Perényi Kálmánné. * Azért se úgy! Két tartalékos tisztet szál­lásoltak be egy helyre. Mikor az indulás ideje elérkezett, a barna hadnagy nevetve mondja a házigazdának: — Itt hagyom kérem a kofferomat. Ugy se lesz rá többé szükségem. Tudom, ott hagyom a fogamat az oroszoknál. A szőke hadnagy bizakodás hangján szólt a háziurhoz: — Én is itt hagyok mindent. Itt úgyis jó helyen lesz. Majd háború után eljövök érte. Lassan két hónap telt el azóta. Napokban gyászruhás hölgy jelent meg a háziurnái. — Eljöttem kérem a kofferért. X. Y. hadnagy neje vagyok. A szőke hadnagyé. — Hát a férje barátja él ? — Igen, semmi baja. —• Különös! Az ön férje bizton hitte, hogy szerencsésen hazajön. S íme a barna tiszt él mégis. * Tanitók a közegészségügy szolgálatában. A háborúval kapcsolatos, fenyegető járványok talpra állították a magyar tanítóságot, amely mindig hi­vatása magaslatán áll, ha a magyar népet óvni kell a veszedelmektől. Az Alföldi Magyar Közmű­velődési Egyesület nevében gróf Ráday Gedeon pestvármegyei főispán társelnök és Dr. Hencz Károly országgyűlési képviselő ügyvezető alelnök felhívást intéztek az alföldi vármegyék tanfelü­gyelőihez és tanítóihoz és erre a felhívásra máris tömegesen jelentkeztek tanitók az önkéntes egész­ségápolás katonáiként. A tanitók a városokban és falvakban össze fogják gyűjteni a népet és nép­szerű előadások keretében kitanítják a fenyegető veszedelmek ellen való védekezésére. Nagyobb gyárakban és ipartelepeken a munkások részére is tart hasonló előadásokat a kultúregyesület. Az A. M. K. E. nagy eredményeket vár ettől az agi­tációtól és bizonyosra veszi, hogy buzdítására minden magyar tanitó akcióba lép és megteszi kötelességét. A közművelődési egyesület akcióját bejelentette a belügyminiszternek, aki nagy öröm­mel vette tudomásul e nagyfontosságú mozgalmat és a minisztérium részéről dr. Frank Ödön köz­egészségügyi főfelügyelő egyelőre 2000 füzetet bocsátott a kulturegyesülelet rendelkezésére a tanitók között való szétosztás végett hogy a tani­tók az óvintézkedésekre teljes szakszerűséggel oktassák ki a közönséget. Az előadások tartására jelentkező tanítóknak dr. Gönczi Elemér az A. M. K. E. főtitkára Budapest, IV Reáltanoda-utca 9. hala­déktalanul megküldi az óvintézkedéseket tartal­mazó könyvet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom