ESZTERGOM XIX. évfolyam 1914

1914-10-18 / 42. szám

* „Ima háború idején" a főegyházmegyei hatóság által jóváhagyva. Kapható Buzárovits Gusztáv könyvkereskedésében Esztergom. Ara 100 példányonként 1 korona. * Az esztergomi papnevelde sebesültjei részére ujabban Farnád községben eszközölt gyűj­tés folytán beszolgáltatott 20 métermázsa bur­gonya, 3 zsák bab, 3 zsák káposzta, 70 darab különböző fehérnemű és 1 paplan ; amely nagy­lelkű adományok hálás köszönettel e helyütt is nyugtáztatnak. * Nem lehet csodálkozni azon, hogy a Korona mozi műsora minden előadásra telt házat vonz, mert e műsorok minden egyes pontja nem­csak distingváltan finom Ízléssel van összeválo­gatva, de rendkívül tanulságos és érdekfeszítő is. Míg az egyik szinmű érdekes társadalmi prob­lémák tanulságait tárja elénk, addig a másik sok humorral fűszerezve kellemes, hangulatos perceket szerez a nézőközönségnek. Ilyen pompás, humoros szinmü volt a mult héten „Az álarcos nő", mig a „Matrózfiú regénye" megható epizódjai mellett sok tanulságos, érdekes látnivalót vetett a vászonra. A jövő heti műsor is ilyen finoman összeválogatott darabokból fog állni, melynek megtekintését már most ajánljuk olvasóink figyelmébe. * A Kolos-kórházban elhelyezett harctéri sebesültek részére lefolyt héten a következő ado­mányok érkeztek: Farnád község közönségétől 1 kocsi burgonya, 1 zsák liszt, 2 zsák káposzta, 2 zsák bab, Kernend község közönségétől 26 db ing, 18 db alsónadrág, 3 db törülköző, 3 db vászon­ruhadarab, 10 db kapca, 3 db lepedő, 6 db zseb­kendő, 8 db tollvánkos, Reviczky Gáborné utján Boronkay Ignácnétól 24 db lepedő, Vándor Ödön­nétői 24 üveg bor és 2 kosár piskóta, Baják Mihálynétól 1 puttony szőlő, Hozmán Bélánétól 1 kosár szőlő, Perényi Kálmánnétól a kimenő bete­gek részére 1 db ing, 1 db alsónadrág, 3 db téli­kabát, 4 db felső nadrág, 1 db mellény, 2 pár cipő, 1 pár csizma. Hajdú Istvánnétól 10 db has­kötő, 12 db kézfelkötő kendő, özv. Tölgyesinétől 1 kosár szőlő. A szives adományokért ez uton mond köszönetet a kórház igazgatósága. * Népmozg-almi statisztika. Esztergomban 1914. október 11 tői 17-ig. Születtek : Nóvák János földm. fia, — Lukács Katalin üzletvezető leánya, — Sádli Teréz földm. leánya, — Alberti Gyula József főpincér fia, — Baumgartner Bálint Nándor vasúti kalauz fia, — — Földes Vilmos cipész fia, — Trexler Julianna földm. leánya, — Petrik Anna Etelka Terézia 26. gy. e. törzsőrmester leánya, — Mitter Katalin korcsmáros leánya, — Fűry István v asúti pálya­munkás fia, — Könyv Borbála földm. leánya. Házasságot kötöttek: Halmos Gyula 76. gy. e. egyéves önkéntes Wien és Tassi Mária Esztergom. Meghaltak: Özv. Tóth Jánosné Csömör Erzsébet 70 éves kéregetőnő, — Jakab Gyula 18 hónapos, — Urbán Gergely 45 éves napsz., — Kiss Pál 75 éves kertész, — özv. Häuser Ernőné Benisch Anna 85 éves, — Szmodis Zsigmond 29 éves szabó, — Meszes Ferenc 74 éves földm., — Valent Julianna 16 hónapos. Irodalom és művészet. Az Elet cimű szépirodalmi hetilap (szerkeszti Andor József) október 11.-i száma számtalan ér­dekes közleményt hoz. Vezetőhelyen Anka János a király nevenapjáról, Pásztor József a magyar irodalom megújhodásáról ir tartalmasán. Nagyon érdekes közlemény Keresztély Lászlónak, a pe­kingi osztrák és magyar követség főtisztviselőjének útleírása, a háború első napjaiban a tengeren tett Alapíttatott 1850-ben. Eredeti FOWLER-jg! GÖZEKÉK páratlanok munkateljesítményben, tartósságban és az üzemben való takarékosságban. John Fowler &. Co. Budapest-Kelenföld Telefon 42-50. = a vasútállomással szemben. utazásáról, eredeti felvételekkel, valamint dr. Tóth Tihamér "tábori lelkésznek tábori levele szintén eredeti képekkel. A szépirodalmi olvasmányok között Lampérth Géza eredeti és Zubrycki Tádé lengyel eredetiből fordított novelláját, Magyar Bálint és Christian Leó verseit találjuk. Parázs a kávéházi stratégákról irt szellemes csevegést. A rendes rovatok most is gazdagok és érdekesek. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII, Damjanich-utca 50. Előfizetés félévre 10 korona. Mutatványszám ingyen és bérmentve. A Kis Pajtás legujabb száma a háborús izgalmak közepette, emelkedett hangulatával, haza­fias szellemével s bájos meséivel olyan mint a magas hegyek ünnepi csendje: felemeli, meg­pihenteti a lelkét. — Krónikás nagyapó : Zsigmond király komájáról mond krónikát a keresztes há­borúk idejéből. Somorjai Gombos: Hóharmat Palkó és Gyöngyvirág Juliskáról mond bájos mesét. G. | Miklósy Ilona folytatja Árva Rózsika nagy köz­vetlenséggel megirt történetét. Domonkos Ábris érdekes naplója a magyar-amerikai expedícióról, sok tréfás és aktuális apróság, költemény egészíti ki a gazdagon és Márton Lajos művészi illusztrá­cióival díszített számot. Ajánljuk kitünö keresztény gyermeklapunkat a háború okozta rendkívül nehéz körülmények között a keresztény szülők, pedagó­gusok és lelkipásztorok különös gondjába és figyel­mébe. — Előfizetési ára — 20 szám után — 4 K. Szerk. és kiadó Budapest, VII., Damjanich­utca 50. Kiadótulajdonos: Dr. PÉCSI GUSZTÁV. Válogatott bőralma egy plébánosnál olcsón kapható. — Cim a kiadóhivatalban. Zongoratulajdonosok panaszkodnak, hogy zongorájukat kóbor hangolókra kell bizniok, akik nem végzik a hangolást kellő lelkiismeretességgel. Üzletem jó hírnevének megóvása végett ezentúl évente kétszer küldöm kitünö hangolómat Fink Leó urat azon városokba, ahol már zongorák vannak tőlem forgalomban. A hangolási dij a zon­gorák kitisztításával együtt csupán 5 K, az esetleges javítások amennyiben a zongorák nálam .lettek vásárolva, díjmentesek. De idegen zongorák javítása is a legméltányo­sabb árban lesz számítva, ez külön alku tárgya. Jelentkezőket szívességből elfogad ifj. Büchner Antal főszékesegyházi karnagy Esztergomban. Tisztelettel Keresztély Sándor zongoragyáros Budapest VI., Vilmos császár út 2L Ö Szentsége a Pápa udvari szállítója RIEGER OTTÓ cs. és kir. udv. szállító, a Szentsir és a Ferenc József-rend lovagja villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára. Hazánk legnagyobb templomi orgonájának, a király orgonájának (Koronázási templom) alkotója Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. Kedvező fizetési feltételek mellett szállít kiváló, tiszta lég­nyomású csörendszerü (pneumatikus) tartós, nemeshangú ORGONÁKAT. 39 év óta 1760 orgonát szállított, közte „a király orgo­náját", amely mü ezidöszerint hazánk legnagyobb orgo­nája (80 változatú, villanyeröre berendezve). 0 Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. (§ Orgona jó karban tartását elvállalja. ^ Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívánatra díjmentesen szolgál. l i

Next

/
Oldalképek
Tartalom