ESZTERGOM XIX. évfolyam 1914

1914-01-04 / 1. szám

befolyással birt még a törvényjavaslatok sorsára. De a politikai súlypont eltolódása következtében meg kell forditani az egyéni­ségek súlyára vonatkozó régi közmondást: non ponderantur — sed numerantur. Most már nem mérlegeltetnek az egyének — ha­nem számláltatnak; a modern többségi par­lament nem ismer ethikát és rethorikát, ha­nem csak szavazógépeket. Ha tehát azt akarjuk, hogy a keresz­tény világnézet méltókép és hathatósan kép­viselve legyen a parlamentben, tessék váll­vetett erőkkel gondoskodni arról, hogy ne 15—30 bevallottan keresztény-párti képvi­selő legyen a parlamentben, hanem leg­alább 100—150, különben egy szép nap elsöpörhet mindent, a mi még a keresz­ténységre emlékeztet Magyarországon. S ha minden illetékes tényező megtenné a köte­lességét, el is érhetnök, hogy a 210 kerü­let közül, melyben a katholikusok vannak többségben, legalább 100 keresztény kép­viselőt küldjön a parlamentbe. Sajnos Magyarországon nem alulról, a nép rétegeiből indul ki a pártalakulás, ha­nem inkább felülről: csaknem királyi pa­rancsszóra, a mágnásvilág nagy befolyása miatt. Ha már igy van, akkor adassék tud­tára az udvari köröknek, hogy a dynasztia érdeke összeforr a katholicizmus érdekeivel Magyarországon, hogy a monarchikus kor­mányforma legbiztosabb alapja egy erős keresztény politikai párt, mig a liberális párttal való kacérkodás veszedelmet rejt a dynasztiára nézve. De még fontosabb volna a főpapságnak határozott, együttes és nyilt állásfoglalása. A német centrum erkölcsi erejének e főforrása, nálunk, eddigelé úgyszólván ismeretlen foga­lom volt. A püspöki kar nyilt és együttes állás­foglalása a megváltozott viszonyok közt eszközölné mindenekelőtt azt, hogy a ke­resztény párt támogatását a főpapság részé­ről ezentúl •— mint minden más országban — mindenki természetes, magától értetődő dolognak tartaná. Megszüntethetné továbbá azt az átkos bizonytalanságot, mely az alsó papság és a hivők seregeire nehezedik, mi­dőn legilletékesebb helyről a politikai szín­vallásra semmi irányitást nem kapnak. A főpapság határozott és egyöntetű szín­vallásával megszűnhetne az az elöitélet, mintha a keresztény párt szükségképen Testvérkéim! Az Űr Isten megmutatta az utat és ti halad­tatok rajta, hogy meglássátok Őt jóságában, fé­nyességében. Lemondtatok azért rangról, jólétről, élvezetről, pedig hánynak oly édes otthona van, oly jótékony anyai ölelések várnak reá. S nem ment, itt az Isten rabja lett. Hangja elakadt, torkát a szívből jövő nemes indulat szorította össze. Melánia felnézett; ezek a szavak lelkének fájós húrjait rezgették meg. Az otthon az édes otthon. A páter folytatta. Itt meg e komor falakat csend és béke uralja. De a misztikus világból egy sziv — ragyogó szív szórja sugarait; a názáreti lángoló Szive. E Sziv köré csoportosultatok, miként a hold köré a csillagok, hogy alázatos lelketek hódolatát mu­tassátok be. És Ő örömmel fogadta. Ugye kilépett, lejött kis hajlékából, társalgott veletek a hosszú téli délutánokon. Kinyitotta Szentséges Szivének lakatjait és megajándékozott ingyen kincséivel. Ugye a szomorkodó sziveteket, hogy meg­gyógyította ; a fájdalmas emlékekre mily fátyolt vetett s végül megengedte, hogy ajkatokkal érint­sétek fénylő sebeit. Megáldott és eltűnt; csak az öröklámpa pislogott, pirosra festve a fehér virágú falakat. Melánia már nem sóhajtott. Szelíden maga elé nézve, kezét a mellén keresztbe fonta. Ott állt most is előtte az Ur, hosszú fehér „ellenzéki" párt volna. A katholikus párt ellenkezőleg természetszerűen államfentartő párt, a törvényes államrend föoszlopa; (Németországban sem „ellenzék" a kath. párt, hanem centrum!); nincs oka tehát semmiféle kormánynak a katholikus párt terjedését akadályozni. Ha valakinek a „néppárt" név szálka a szemében — noha angyal sem hozhatna jobb és szebb pártnevet az égből — ám a név nem üdvözít. Fő az elv, a bevallott keresztény programm! E nélkül és pártke­ret nélkül poiitikai akciót képzelni sem le­het! A ..minden pártban eloszlódó katho­likusok" receptje a politikai elvtelenségbe és teljes kudarcba fulasztana bennünket; teljesen párhuzamos a vallási indifferentiz­mus elvével, miszerint minden vallás egy­formán jó, vagyis egy se igaz vallás. Talán elérkezett az idő a katholikus tótokkal való újra egyesülésre is, a 10 év előtt nagy reménnyel indult északmagyar­országi szervezkedésre, melyet Jurigáék megakasztottak. Méltányos paktummal — most mindenki paktál — a tót nyelv jogos igényeinek pártolásával újra meg lehetne nyerni az északi megyéket. Dunántúl és Észak-Magyarország: ez a néppárt termé­szetes tulajdona, „ellenzéki séták és kivo­nulások" helyett jobb lenne a talajt újra megművelni. Itt van azonkívül a városok keresztény­szocialista szervezkedése, mely eddig alig részesült kellő figyelemben és gondozásban — egyesek muló lelkesedésére volt bizva. Végül a népszövetségi mozgalom, bár nem direkte politikai szervezkedés, indirekte szin­tén használhat a vállvetett munkában. Szóval minden illetékes tényezőnek meg kell most már tenni a kötelességét a politikai téren is, most a megváltozott vi­szonyok közt jobban mint valaha. Magyar­ország a Tisza-féle klotür, a többségi ura­lom behozatala által önkéntelenül bemasi­rozott a nyugati parlamentáris országok sorába, hol a politika már többé nem sport és dilettantizmus, hanem életkérdés, mely­ben össze kell fogni mindenkinek, küzdel­met vivni úgyszólván minden egyes sza­vazatért. Censor. tógájában, melyből kisugározott Szent Szivének lángoló tüze. És beszélt a lelkek nyelvén. Melánia csak hallgatott, ajka meg-megrándult, de hangot nem adott. S az Úr beszélt. — Elmész ? . . . itt hagysz, hát ez a hála amiért leereszkedtem hozzád Melánia ? Ily hideg volt a kebled? — Ne folytasd Uram, mert fájnak szavaid és sebeket, vérző mély sebeket ejtenek szivemen. Tied leszek, neked fogok élni, egész életemen át, óh Jézusom, édes Jézusom ! A pap már elhallgatott. A vizió eltűnt, már csak az imádságos lelkek beszéltek, elmélkedtek a hallottakon. Aztán meggyulladtak a gyertyák, a tömjén illatos füstje felgomolygott az oltár előtt. A nap már leáldozóban volt, búcsúzó sugarai nehezen tudtak eltűnni, a válás érzete emésztette őket. S mint a csalódott ifjú bánatában, úgy e sugarak is mindinkább elhalványodtak: s végre csak a vörös szőnyeg jelezte az égen, hogy még élnek. És a vörös fény beszűrődött a cella ablakán szelíd nesztelenséggel övezve körül a mozdulatlan Melániát. 0 nem hallott, nem látott, lelke elszállt messze, oda a fényes csillagok közé, hódolatát bemutatni s bocsánatot kérni égi jegyesétől. A megye. A vérbeli magyar politikus, midőn már az országnak nagyarányú dolgai, ügyei kifárasztot­ták, pihenés céljából a vármegyét veszi boncoló kés alá s meghempergeti a kritika csipős levében — szellemileg — a vármegye főispánját, alispán­ját, főjegyzőit, jegyzőit, főszolgabíróit, szolgabíróit s a többi tisztviselőket, akik mind a közbizalom révén parancsolgatnak és engedelmeskednek. Az országos politika azon ponthoz ért, hogy már nemcsak fárasztja az örökké éber vizsgálót, hanem szörnyen is untatja, mert ugy az ellenzék mint a munkapártot jelképező és ábrázoló Tisza István folyton egy nótát fújnak. Tisza 'nótája az ellenzékhez : „Gyere be rózsám, gyere be." mire az ellenzék igy felel: „Kati, gyere ki!" . . . megbánja még valaki." Ezen ósdi egyvelegbe ugyan belevegyül Vá­zsonyinak és Károlyi Mihálynak szenzációs kup­léja, ezen duett azonban annyira merész, hogy lassankint már a politikai rovat fölé is kifüg­gesztjük a táblát: — Csak felnőtteknek! — Ily nehéz esetben legjobb itthon maradni. Az alkotmányosság ősi bástyájának — a megyé­nek — mohos falait kopogtatjuk körül. Veszedelmes téma. Tessék elgondolni, hogy egy merész tollka­nyaritással befordulunk valamely tanintézetnek ud­varába s ott sátrat verünk, hogy beható vizsgálat alá vehessük az intézetnek — alsó-, felső-, vagy bármilyen iskolának — belső életét, tanítási mód­szerét, sikereit, fegyelmi életét, a tanárok modo­rát, gyermekekkel való bánásmódját stb. stb. A sok dicséretes esemény és állapot mellé nem egy disszonáns adat kerülne, amelyről sut­tognak a csintalan és lusta diákok s amelyről morogva tárgyalnak a szülők, nekünk azonban a világért sem szabad róluk megemlékeznünk, mert ezen írási eljárás sértené a jóizlést és túllépné az ifjúsági gyakorlatok színvonalát. Ez a most vázolt példa olyan világos, hogy ebből mindenkinek látnia kell, miszerint a vár­megye se nagyon örülne annak, ha valamely tintába mártott tollas szörnyeteg belegázolna a gyarlóságokból kialakuló árnyoldalakba. A külső terület. Kinek is juthatna eszébe, hogy a vármegye gavallér urait boncolókés alá vegye? Nehezebb helyzete semmiféle tisztviselőkarnak nincs a vilá­gon. A közvélemény, a közbizalom emeli őket a hatalomba s a közönséggel többnyire ellenséges lábon álló kormányzat parancsolgat nekik. „Két urnák nem lehet szolgálni I" A vármegyei tisztviselőknek pedig ezen lehe­tetlenséget is meg kell próbálniok, vagyis „fábói vaskarikát kell csinálniok." E kétségtelenül idegölő munkában nem sza­bad őket zavarni. Minek tennénk szalmaszála azoknak útjába, akiket már gerendák is akadá lyoznak az előre haladásban. Rokonszenvesebbek leszünk, ha a megyebi zottsági tagokat vesszük célba, akikre az utóbb választások ráfordították a közfigyelmet. Ez lesz „a külső terület", ahol bátrabbal lehet kalászolni. Mindenekelőtt meg kell állapitanunk, hog; vármegyénk életében ugyanazon jelenség merül fel, amely miatt folyton kesergünk, ha az orszá gos politikáról kell szólnunk. A választók ugyani semmiféle elvi álláspontra nem helyezkednek s ; politikai pártérdekeket semmibe sem veszik, i megyebizottsági választásoknál sokat határozna] a helyi körülmények, a községi kicsinyes párt harcok, az érdekek, a félelem s mindezek föíöt az italba fúló előkészítő értekezletek, no meg zajos áldomások. Egyetlen elvi álláspont észlelhető mégis, d ez sem okozhat örömet a közügyek iránt érdek lődő lelkeknek, mert az osztályharc sivár képé viseli magán. Ugyanis majdnem minden kerületben kiad ták a jelszót: — Csak parasztot kell beválasztani! — Az urak nem a mi javunkat keresik! Egyelőre csak a községi jegyzők látták ki rát ennek a mozgalomnak, veszedelmes voln azonban, ha a földmives elem az urakkal szen

Next

/
Oldalképek
Tartalom