ESZTERGOM XVIII. évfolyam 1913

1913-12-07 / 49. szám

ESZTERGOM 7 mutatja be hazai folyóiratainkat. A füzetet a mindig értékes és mérvadó könyvkritika rovata fejezi be. Mikulás napjára a „Kis Pajtás" különösen gazdag és művészi számmal lepte meg lelkes kis olvasóit. A kis cselszövök cím alatt bájos Mikulás­napi színdarabbal kedveskedik; Tamás Ernő Nagyra­vágyó Erzsike cimü tündérmeséjében pedig a Mikulás bácsi előtt legkedvesebb erényre, a vidám egyszerűségre s a megelégedett alázatosságra tanítja a leány kispajtásokat. Világjáró Döme a Szaharáról s a tripoliszi háborúról ír érdekes levelet, Székely Balázs dr. pedig a Tengerek mesés­hirü lakóiról mond el rémes dolgokat. Krónikás nagyapó a kőszegi vár Sz. Márton legendáját meséli el. G. Miklósy Hona folytatja Árva Rózsika megható történetét, mely egyre szebb és érdeke­sebb lesz. A regénymellékletet: Gombos A. Hájas Muki robinzonoskodását mondja el. Számos vidám tréfás és ötletes apróság és tartalmas Matyi pos­tája tölti ki a gazdag és művészi számot. Előfize­tési ára egész évre — 20 szám és regénymellék­let — csak 4 korona. Szerkesztőség és kiadóhiva­tal : Budapest, VII. Damjanich-u. 50. sz. alatt van. Kiadótulajdonos: Dr. PÉCSI GUSZTÁV. A legszebb karácsonyi ajándék egy pPfaff-v ar r ó g é p. Felülmúlhatatlan varrás-, Qfe Q% hímzés- és stoppolásbaé. ßchenkengel A. Esztergom, Ferenc József út 43. ooooooooooooooooööo 0 TÓTH MIHÁLY* 0 templom- és diszmű-aranyozó ) Esztergom, Ferenc József út 12. Elvállal mindennemű diszmű-és templomaranyozásokat, oltá­rok és szobrok aranyozását és festését a legszebbb kivitelben. Megrendelésre készit uj oltárokat, szószékeket és szobrokat előzetes rajz után, művészies kivitelben. Képek berámázását legmodernebb ke­retekkel jutányos áron eszközli. Rajzzal és költségvetéssel készséggel szolgál. Vidéki megrendelések átvétele végett személyesen megjelenik, ha eziránt meg­hívást kap. ooooooooooooooooööo V 5912/1913. tkvi szám. Árverési hirdetményi kivonat. Az esztergomi Kereskedelmi és Iparbank végrehajtatónak Pintér Istvánné sz. Bacsek Anna végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató következ­tében az 1881. II. t.-c. 144., 146., 147. §§ értel­mében elrendeli a végrehajtási árverést 280 kor. tökekövetelés, ennek 1913. évi április hó 18. nap­jától járó 6% kamata 40 kor. 70 fillér, eddig megállapított per és végrehajtási, továbbá 350 kor. tőke, ennek 1913. november hó 23-tól járó 6% kamata ugy 47 kor. 70 fill, per és végrehaj­tási költség s az árverési kérvényért ezúttal meg­állapított per és végrehajtási költség, valamint a csatlakozottnak kimondott esztergomi önsegélyző tak. és hitelegylet mint szövetkezet 580 kor. és 450 kor. tőkék s jár. behajtása végett a komáromi kir. tszék kerületébe tartozó ezen kir. jbiróság területén levő Esztergom szab. kir. városban fekvő az Esztergom szab. kir. város I. ker. 2620. sz. tkvi betétben Bacsek Anna férj. Pintér Istvánné nevén álló I. 1—2. sorsz. 788., 789. hrszám, 560. nép­sorsz. beltelki házra, udvarra s kertre 1320 kor. kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árverésnek hivatalos helyi­ségében, Széchenyi tér 22., földszint 1. ajtó — leendő megtartására 1914. évi január hó 3. nap­jának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési fel­tételeket az 1881. LX. t.-c. 110. §-a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908. XII. t.-c. 20. §.) 2. Az árverezni szándékozók kötelesek bánat­pénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 40. § ában meghatározott ár­folyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elő­legesen birói letétbe helyezésénél kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. LX. t.-c. 147., 150., 170. §§. 908. XL. t.-c. 20. §.). Kelt Esztergomban, 1913. október 23-án. Körmendy s, k., kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Ticserics kir. tkkönyvvezető. Most jelent meg Csernoch János hercegprímás úr Ő Nagyméltó­sága legújabb és igen sikerült, fekete bársonyra applikált domborművű arcképe 40X32 cm. nagyságban. Ára aranyozott keretben 25 korona. Kapható Buzárovits Gusztáv könyvkereskedésében Esztergom. Kapható Vörös Józsefnél, Esztergomban. Csak első dijakkal kitüntetve A pécsi o r&z. kiállításon álla­mi aranyéremmel kitüntetve. ALAPÍTTATOTT 1867. ÉVBEN. Angster József és Fia Pécs Orgona- és harmoniumgyár. • A budapesti bazilika nagy orgonájának épitője. • Ajánlják kitünö hangú és erös szerkezetű lég­nyomatu és elektromos berendezésű = ORGONÁIKAT a legjutányosabb árak mellett, művészi kivitelben, kitűnő hangú HARMONITJMOK nagyságban. Árjegyzéket kivánatra ingyen küldünk. •— = Elektromos fujtató készülékek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom