ESZTERGOM XV. évfolyam 1910

1910-06-05 / 23. szám

Csernó József nyűg. levéltáros, Csongrády Dezső városi számtiszt, Csókás Boldizsár csizmadia, Csó­kás Ferenc csizmadia, Daubner Ferenc szabó, Dániel Endre bodegás, Deutsch György cserepes, Dombay Nárcisz bencéstanár, Dóczy Antal ny. v. pénztárnok, Draxler Alajos szabó, Draxler Ferenc női szabó, Dudás Ferenc magánzó, Dudás János magánzó, Dudás Ödön fogyasztási ügyér, Dukáth Kálmán kötélverő, Dvihally Géza lapszerkesztő, Eck József bormérő, Egyházy János ny. pálya­felügyelő, Ehrlich Lipót érseki pincemester, Eitler József karénekes, Eitner E. Ákos főszékesegyházi igazgató, Elek Ödön gépész, Engelbrecht Ferenc földmives, Erős András (Hanzlik v.) földmives, Erős István (Tóth v.) földmives, Erös József közép (Bél v.) földmives, Esperger István földmives, Etter Ödön takarékp. könyvelő, Ékesy Ede városgazda, Farkas Adolf kalapos, Farkas Tivadar kékfestő, Feigler Károly bankkönyvelö, Feledi János ma­gánzó, Fiedler Győző kőfaragó, Forgách Béla dr. kir. aljárásbiró, Fritz György kovács, Gabanitz Ferenc ács, Gajda István magánhivatalnok, Gál­lik Géza gazdatiszt, Gallos György gyolcsos, Gál András földmives, Gere János (Spóner v.) föld­mives, Gere Mihály földmives, Gerendás J. (Trex­ler v.) földmives, Globotschnig József lakatos, Guoth Ágoston ny. gazdatiszt, Guszmann János női szabó, Guzsvenitz Vilmos igazgató, Győré Mi­hály kőmives, Gyuritsek Lajos kádár, Hadra Fe­renc ács, Hagara Antal kántortanitó, Halász György cipész, Halmai János ny .-tanitó, Hanák Lajos csiz­madia, Hanz Mór k. telekkönyvvezetö, Hartl Fe­renc szatócs, Hauer Mihály magánzó, Hegedűs Sándor tanitó, Helc Antal dr. ügyvéd, Helc Kál­mán magánzó, Helc József bormérö, Henczi Jó­zsef asztalos, Hinel Károly asztalos, Hittner Jó­zsef bádogos, Hoffmann Ferenc tanácsos, Hollósi Rupert igazgató, Homicskó Kornél gazdatiszt, Homor Imre nyerges, Horváth Ferenc dr. kano­nok, Horváth Flóris magánzó, Hurai Ferenc vá­rosi számvevő, Hübner Antal magánzó, Hübner János kanonok, Ibermasszer József takács, Iványi Géza magánzó, Jakobek Jenő borbély. (Folyt, követ­kezik.) Azután a Kálmán-pártiakra kerül a sor. * Hollósi Rupert apáti kinevezése. Hollósi Rupert főgymnáziumi igazgatót, az uj celldömölki apátot a napokban nevezte ki, illetve erősítette meg Ö Felsége uj méltóságában. * Papi lelkigyakorlatok. Ö Eminenciája VIII. sz. körlevele értelmében az ez idei főegyházme­gyei papi lelkigyakorlatok ' augusztus hó 22-én este kezdődnek, és 26-án reggel végződnek. Jelentkezni lehet augusztus 18-ig a főegyház­megyei irodában. A breviáriumon kivül karinget, fehér stólát és Kempis „Krisztus követéséiről szóló könyvet kell magukkal hozniok. * Kálmán Gusztáv városunkban. Kálmán Gusztáv államtitkár, Esztergom legújabban meg­választott képviselője a választás napján este 7 órakor érkezett városunkba párthiveinek távirati jelentésére. Janits Imre dr. közjegyzővel és fő­kortessel jött egy hintóban szuronyos katonák kí­séretében. A menetet az ellenzéki polgárok, főleg a lelkes, hazafias tanuló ifjúság folytonos fütyü­léssel és abcugolással kisérték. Kálmán a város­ház erkélyéről köszönetet mondott a „bizalomért" (melyet a pénz, itatás meg etetés szerzett), de szavai nem voltak hallhatók, mert az ifjúság fütyülése és abcugolása az ő gyenge hangját tel­jesen letörte. A beszéd után Kálmán párthíveivel és a választópolgárokkal együtt a belvárosi tem­plomba ment, a hol Fekete Vince káplán (kinek Bajnán volt szavazata) tartotta a szokásos Te Deumot. Bortól gőzölgő, szenvedélytől elkapatott, a papság gyalázásából és kigunyolódásából teli­tett torkok dicsérték az Istent, mert kaptak pénzt és kapnak a jövőben: füstölgő kéményeket 1 Minő jelenet! Este a „Fürdő"-ben 300 terítékű bankett volt, a melyen Kálmán kijelentette, hogy csak ugy tarthatja meg esztergomi mandátumát, ha a minisztertanács ebbe beleegyezik. * Adomány. A vízivárosi zárdatemplom májusi oltárának díszítésére Nagy Róza újból tiz koronát ajándékozott, amiért hálás köszönetet mond a zárdatemplom igazgatósága. * Közgyűlés. A „Ker. Szeretet Orsz. Gyer­mekvédő Műve" c. egyesület folyó évi június hó 9-én, csütörtökön, d. e. 11 órakor tartja II. ren­des közgyűlését az esztergomi kath. kör dísz­termében. Tárgysorozat: Elnöki megnyitó. A köz­ponti igazgató s a számvizsgálók jelentése. Indít­ványok. A közgyűlés után az Egyesület központi bizottsága fog ülésezni. * Szerkesztőségünkből. Rolkó Béla főszé­kesegyházi karkáplán, lapunk szerkesztője több heti szabadságra ment. Kérjük igen tisztelt munka­társainkat, hogy közleményeiket ne a szerkesztő nevére, hanem a szerkesztőség címére küldjék, nehogy egyes fontosabb közölnivalók a szerkesztő távozása miatt kimaradjanak a lapból. * Nyitva tartott gyógyszertárak. Junius havában vasár- és ünnepnapokon egész napon át a gyógyszertárak a következő sorrendben lesznek nyitva: június 5-én és 26-án Zsiga Zsigmond, 12-én és 29-én Rochlitz Arthur, 19-én Kersch­baummayer Károly gyógy tára. * Májusi Mária-tisztelet. A vízivárosi zárda­templomban végzett májusi Mária-tisztelet iránt ez idén is egész végig nagy érdeklődés mutatko­zott, sokan látogatták ezen lélekemelő kedves ájtatosságot a búcsújáró vidékiek s a környezet­ben lakó intelligens közönség közül is. A müiz­léssel összeállított s délszaki növényekkel s üde virágokkal díszített oltár felett a lourdesi Mária­szobor naponkint pazar villamfényben pompázott és szebbnél szebb Mária-dalokat énekeltek a növendékek és a „Mária-Kongregáció" tagjai. — Időrend szerint a következők prédikáltak: április 30-án Siposs Antal, május 1-én Dombay Nárcis, 2-án Haliczky Z. Béla, 3-án dr. Wiedermann Károly, 4-én dr. Breyer István, 5-én dr. Csárszky István, 6-án Rolkó Béla, 7-én dr. Breyer István, 8-án Siposs Antal, 9-én dr. Török Mihály, 10-én Karkecz Lajos (Pilismaróthról), 11 én Fekete Vince, 12-én Mátéffy Viktor, 13-án Rolkó Béla, 14-én Uhlár Béla (Budapestről), 15-én dr. Kiss Károly, 16-án Kriegs-Au Emil (Budapestről), 17-én dr. Pécsi Gusztáv, 18-án Parcsami Henrik, 19-én Karkecz Lajos, 20-án dr. Csiba Ferenc, 21-én Pauer Károly, 22-én dr. Krammer György, 23-án dr. Pécsi Gusztáv, 24-én Fekete Vince, 25-én Siposs Antal, 26-án dr. Török Mihály, 27-én dr. Andor György, 28-án Mátéffy Viktor, 29-én dr. Krammer György, 30-án dr. Csiba Ferenc, 31-én dr. Kiss Károly. Litániáztak: dr. Rajner Lajos püspök, ált. érs. helynök, Schiffer Ferenc prel.­kanonok, Siposs Antal, dr. Horváth Ferenc prel.­kanonok, dr. Csárszky István, Pauer Károly, dr. Koperniczky Ferenc prel.-kanonok, dr. Breyer Ist­ván, Rolkó Béla, Fekete Vince, dr. Andor György prel.-kanonok, Hübner János prel.-kanonok, dr. Wiedermann Károly, Haliczky Z. Béla, dr. Fehér Gyula, dr. Csiba Ferenc, Brühl József, prelátus­kanonok, és Bogisich Mihály címzetes püspök. * Az esztergomi munkapárt „nagylelkű­sége." Ha valaki tárgyilagosan és őszintén akar hozzászólni a lezajlott választáshoz, be kell is­mernie, hogy Fehér Gyula pártja becsületesen, tisztán, szeplőtelenül vette fel a küzdelmet Kál­mánnal szemben. Az esztergomi munkapárt ko­molyan gondolkodó embereit tehát végtelenül bántja az, hogy Fehér Gyulát oly kíméletlenül megbuktatták. Fehér ugyan nem szégyenli a bu­kást, mert tisztességes fegyverekkel, vesztegetés és itatás nélkül győzött, de a munkapárt tiszta választásra nem hivatkozhatik. Hogy tehát Fehér Gyulát egy kissé kiengeszteljék, hir szerint arról tárgyaltak, hogy az esetre, ha Kálmán az eszter­gomi mandátumot meg *nem tartaná — a mit azonban fel nem tételeznek róla — ugy a man­dátumot Fehérnek ajánlják fel, de oly feltétellel, ha pártonkívüli programmal lép fel. Fehér Gyulá­nak e hir fülébe jutván, kijelentette: hogy Esz­tergomban ő többé jelöltséget nem vállal, még akkor sem, ha Kossuthpárti programmal kellene fellépnie és egyhangúlag választanák meg öt. A lezajlott választásból ugyanis azt a tanulságot merítette : hogy Esztergomban többé tisztességes fegyverekkel küzdeni nem lehet, mert itt csak vesztegetés és itatás győz. E korrupciónak pedig Fehér nagy ellensége. * A tanítók félárú vasúti jegye. Az „Esz­tergom Vidéki Róm. Kath. Népnevelök Egyesülete" a mai napon az Országos Szövetségtől az alábbi újabb értesítést vette: „A keresk. miniszter úr f. hó 23-án aláirta azon 33980. sz. rendeletét, amelynek alapján hazánk összes községi és fele­kezeti iskoláinál működő óvónők, tanítók, tanárok és tanítónők félárú vasúti jegy váltására jogosul­tak. Az igazolvány megszerzésére vonatkozólag, az államvasutaknál nyert szives információ alap­ján következőket közlöm: 1. Az igényjogosult egy db. visít fényképet (s nem mint azt előzőleg nyert útbaigazítás szerint jeleztem 2 pld.) mellsőolda­lán sajátkezűleg aláírva, 2 db. 1 koronás levél­bélyeggel átadja az intézet igazgatójának. 2. Az igazgató urak a csatolt fényképek alapján két példányban összeállítják kérvény alakjában a hiva­talos névjegyzéket s az egyik jegyzék üres olda­lán (pl. a 3. oldalon) egymás mellé fölragasztják a 2—2 kor. értékű levéljegyeket ép úgy, mint ahogy az okmánybélyegeket szoktuk. 3. Ezen jegyzékek az illetékes kir. tanfelügyelő úrral aláírattatnak és a hivatalos pecséttel ellátva az államvasutak igazgatóságához beterjesztendők. Elemi és polgári iskoláknál, magasabb tanintéze­teknél, elég az igazgatói hitelesítés. Igényjogosult minden kinevezett vagy rendes állásra megválasz­tott óvónő, tanitó (nő), tanár és hitoktató. Óra­díjas alkalmazásban levők nem kaphatják meg a kedvezményt. A kérvényezés batárideje folyó évi július hó 31-ig van megállapítva." — Midőn ezt az érdekeltekkel ezúton közöljük, tisztelettel kér­jük, hogy a kérvényeket f. hó 15-ig Hegedűs Sándor egyesületi titkár cimére, azon túl egyene­sen a kir. tanfelügyelő úrhoz beküldeni szíves­kedjenek. Elnökség. * Érettségi a főgimnáziumban. Az eszter­gomi főgimnáziumban szombatra értek véget az érettségi vizsgálatok. Eredménye a következő: Jelesen érettek: Fazekas Lajos, Kátai Béla, Köller József, Kővári István, Mátyás Béla, Mérő Jenő, Rothnágel Sándor, Szemmelweisz Nándor, Szentiványi Elemér. Jól érettek: Berényi Róbert, Hamvas István, Huszár János, Loczner Gusztáv, Mihalek László, Poloni Béla, Sáfár Ferenc, Schultheisz Izidor, Sebestyén Sándor, Simonyi Benő, Simonyi Imre, Singer Gyula, Szalma Béla, Szegedi Károly,, Székely Károly, Takács Gyula, Vezér Gyula. Érettek: Csenke Alajos, Koppen­stein János, Kelndorfer Ödön, Schleifer József, Vécsei Kálmán. * Családias estély. Áz Esztergomi Kath. Legényegylet június hó 5-én saját helyiségében könyvtár alapja javára zártkörű családias estélyt rendez. Belépő-díj: Családjegy 1 kor., személy­jegy 60 fillér. Kezdete este 8 órakor. Délután 2 órától dijtekézés. * Szentgyörgymezői hangulat. Szentgyörgy­mezőn roppant resteli a földmives nép, hogy el­pártolt Fehér Gyulától. A munkapárti választók csak nagyon ritkán mutatkoznak az utcán s ha mellettük elhalad egy Fehér-párti, búsan lelógatják fejüket, szégyenlik a győzelmet. Hogy miért, tudjuk. * Munkapárti képviselők. A nemzeti munkapártban két gyászos alak küzdött kath. pap létére az egyetlen bevallott keresztény párt ellen s végre is a pénz és az itatás győzelemre is se­gítette őket. Ezek Rudnay Alajos prépost, ki a néppárti Brestyenszkyt buktatta meg Privigyén óriási presszió és visszaélés révén, a másik pedig Richter János plébános, ki Alsó-Kubinban győ­zött Bulla György néppártival szemben. Mind a ketten püspökük határozott tilalma ellenére léptek fel. Most nem marad más hátra mint a felfüg­gesztés s azután vándoroljanak ki Galíciába Ott a helyük. A néppárt mindkét helyen petíciót nyújt be. * Felhívás a pozsonyi kir. kath. főgim­názium Szent Erzsébet temploma érdekében. Az „Esztergom" pünkösdi számában Tyukoss Ev. János, pozsonypüspöki-i plébános, felszólította paptársait, akik valaha pozsonyi gimnazisták vol­tak, hogy vállaljanak magukra a gimnázium épülő temploma számára egy ablakot, melyet sz. Pacha­lisnak a képe díszítene. Köszönettel nyugtázom a 10 kor. összeget, melyet e célra Ludvig Gusztáv, szentszéki tanácsos, nyug. plébános, hozzám jut­tatott. További adományokat kérve, megjegyzem* hogy mivel időközben már a gimnázium jóakarói minden ablakot magukra vállaltak, a befolyó ösz­szegeket a templom más céljára — lehetőleg díszesebb misekehely beszerzésére — fogjuk for­dítani. Tisztelettel kérem azokat, kik a kegyelet érzelmével viseltetnek ezen intézet iránt, szíves­kedjenek adományaikat lehetőleg rövid idő alatt címemre megküldeni, hogy minél előbb tudhassuk, mekkora összegre számithatunk s a még hiányzó egyházi szerek közül olyat készíttethessünk, amely kidomborítja az adakozók papi mivoltát. Dr. Szyl­laba Emil, pozsonyi kir. kath. főgimn. hittanár. Lakásom : Grőssling-utca 36. * Kelemen Bélát felmentették. A nagy port felvert Kelemen-ügy végre befejezést nyert. A kir. Kúria ugyanis dr. Kelemen Béla ügyvédet teljesen és végérvényesen felmentette az ellene emelt vádak és azok következményei alól. * Megették a beteg tehenet. Ázon a ne­vezetes kortes estélyen, mely a választás előtti éjjel az egyik kortestanyán tartatott, hir szerint egy gazda beteg tehenét ették meg a Kálmán-

Next

/
Oldalképek
Tartalom