ESZTERGOM VIII. évfolyam 1903

1903-01-04 / 1. szám

E tekintetben ne szidjuk az idegent, hanem okuljunk és tanuljunk. Verjük ki fejünkből a nagyzás hóbortjait; értsük meg a kor intő szavát; álljunk be magunk is a munkába; szoritsuk ki, vagy legalább tegyük fölöslegessé az idegent. Ipar- és kereskedelmi iskolákat állítson a kormány megfelelő számban; állítson ne csak a fő- és székvárosban, hanem a vidéken is, akkor talán be fogják látni a szülök is, hogy fiaik az ipar- és kereskedelmi iskolákban épen olyan müveit emberekké képezhetik magukat, mint a középiskolákban, melyekben mikor a fiúk az érettségi vizsgát letették, egy nagy semmik lettek csupán, miből min­den lehet. Lehet a társadalom és ország hasznos tagja, de terhe is. Ezért mi az »Országos Közigazgatási Tanács« feljajdulását indokoltnak, a lépést szükségesnek tartjuk s az eredményt éber figyelemmel kisérjük. Bevaljuk azonban, hogy vérmes remény­nyel nem áltatjuk magunkat, mert a deficit az állam-háztartásban újra kisért; a kiegye­zés erősen kerül fedél alá; a kultuszbudget már ma is erősen terheli a pénzügyminiszter tárcáját; a kívánnivaló halomszámra áll. A középiskolák túlzsúfoltságának megszüntetése pedig ismét pénzbe kerül. így szüli egyik akadály a másikat. — A szabadelvű párt annak hangoztatá­sával erősítette mindig állását Bécsben, hogy ő az egyedüli párt, mely a kiegyezést fentartani képes. Ott elhitték nekik és teljes szabadságot engedtek számukra, hatalmukba adták az orszá­got, sőt a Bánffy-féle választásoknál még a ka­tonai erőt is. — De az a kiegyezés, melynek még a mult században kellett volna megvalósulni, most sincs rendben, sőt a reménye is csak a folyó év hajnalán csillant föl. Mert a miniszterelnöki kijelentéstől a végleges befejezésig még sok idő fog elmúlni és előre nem látott veszedelem is akadhat. Mindazáltal nálunk rendes harcban a javaslatok meg nem bukhatnak, mert a szabad­elvű pártnak létalapja azok megszavazása. Ha azután a mű befejezve lesz, ha a mór megtette kötelességét, ha a föld kiadta összes termőerejét, hogy akkor mi lesz: ez a politikai a tandijak után befolyó gymnáziumi jövedelmek­ből 504 kor., mely összegen az 1900. évben 91 kötet szereztetett be. b) Régiség-gyütemény. 1853-ben keletkezett. Nagyobb adományokkal Takács Bernardin igazg., Kruesz Krizosztom főapát és Bors Mihály tanár járultak fejlesztéséhez. Állománya 498 régiség, 4682 érem és egy középkori teljes lovagfegyver­zet. Az éremtár a könyvtár termében, a régiség­tár pedig a földrajzteremben van elhelyezve. c) Természetrajzi gyűjtemény. A mult század elején keletkezett. Simor János bibornok, herceg­prímás növény-gyüjteménynyel. Kruez Krizosz­tom főapát és Takács Bernardin igazgató ásvány­gyüjteménynyel ajándékozták meg. Állománya 2502 állat, 6282 növény és 2441 ásvány, külön teremben szakszerint rendezve. Van szerzeményi naplója és szaklajstroma. Évi javadalmazását a tandijakból befolyó jövedelemből nyeri. (A phy­sicai múzeum leltára. Az 1869/70. értesítőben.) — Szundy Konrád. A természetrajzi gyűjtemény, leltára. (Az 1870/71. évi értesítőben.) — Vojnits Döme, Az esztergomi kápt. iskola és gimnázium története. (Esztergom, 1897.) Régészeti társulat. Az esztergom-vidéki régészeti és történelmi társulat 1894-ben keletkezett Knauz Nándor püs­pök kezdeményezésére. Első gyarapodása a szt. Lőrinc templom és a keresztes vitézek szentki­rályi konventjének ásatásából ered. Esztergom határában a társulat már többször kutatott. A Borzhegyen római őskori telepet talált, a vas­pálya állomás mellett pedig az u. n. kőtalpat találgatások érdekes tárgya. Jellemző az a jelen­ség, hogy sűrűn fordul elő a jövőről való tervez­getés és a jóslások valószínűségeken alapulnak, mert senki sem hisz a szabadelvű párt szilárdsá­gában. Az egyházpolitika föllépte óta a lelkek ziláltak a társadalomban úgy, mint a politikában. Pedig azokat a törvényeket azzal a jelszóval vit­ték a társadalomba, hogy a széthúzó elemeket kibékíteni fogják és a lelkek egyesítése lesz az eredmény. Nagyon jól emlékezhetünk ezekre az ígé­retekre. És íme, még az ezelőtt olyan rendületlenül összetartó kormánypárt is ingadozó és kiszámit­hatlan lett. Ezért nem lehet biztos a miniszter­elnök abban, hogy a kiegyezés megkötése után állása szilárdabb lesz. Pártját a »liberalizmus « tág fogalma alatt igyekszik egyesíteni a mai világ­ban, midőn ama szó már hitelét vesztette és ugy a társadalom érzelmeiben, mint a tudományos művekben halálra van ítélve. A kegyelemdöfést pedig megadja neki í í / cl gazdasági politika, mely határozottan állást foglal ellene, mivel veszélyes­sége égetően világos lett. Ezután jön, mert a tár­sadalmi viszonyok tombolóan követelik, a szociá­lis irányú politika, melyben az önző liberalizmus­nak nyoma sem lehet. Itt már egyedül a »nép« java lesz az állam célja, nem pedig egy politikai érdekcsoport fönállása. A szellemek fölvilágosult­sága lehatolt a legalsó rétegekbe is, fölismerték az állam tulajdonképeni célját, mely a közjó és nem az egyesek kiváltságos jóléte. így fogja az események kényszerítő hatalma a néppárt pro­grammját a kormányzás szabályává tenni. Négy év előtti tapasztalatok. Távol Esztergom vármegyétől, mint a »pri­mási megyében« levő iskolaügy barátja, meddő­nek látom azt a tettek nélküli iskolaügy-fejlesz­tést, amelyet Vargyas kir. tanfelügyelő úr a Canonica visitatió alapján az állami iskola javára vett fel. Hogy valaki Canonica visitatió alapján álta­lánosságban felekezetnélküli iskola alapítását akar­jon keresztül vinni, ezt csak olyan teheti, aki a Canonica visitatió valódi érteimét erőszakosan elferdíti; ily elferdített alapra látszik Vargyas tanfelügyelő úr is támaszkodni. Ha a tanfelügyelő úr jobban belemélyedne a Canonica visitatió szellemébe és valódi értel­mébe, akkor egészen más eredményre jutott volna és jutna az iskolák fejlesztése ügyében; okkal­móddal és őszintébb keresztény szellemmel páro­sulva, a vármegyei közigazgatás, némi jóakarat mu­tatásával, már jóformán a cél elérését láthatta volna. ásatta föl. Knauz Nándor hagyatékából is gyara­podott a társulat gyűjteménye, melyet a keres­kedelmi ministerium a kisdunai hídépítés alkal­mával lelt régiségekkel szaporított. Ä múzeum­nak külön helyisége nincs, régiséggyüjteménye a főegyházmegyei könyvtárban van elhelyezve. Az egyesület gyűjteményei 1898. óta a muzeu­mok és könyvtárak orsz. felügyelőségének ellen­őrzése alatt állanak. A régészeti és történeti tár­sulat tagjainak száma: 6 tiszteleti, 18 alapító, 135 rendes és 53 pártoló tag. Évi javadalmazása 924 kor. A társulat régészeti osztályának elnöke: halálozás folytán üresedésben. A tört. osztály elnöke Pór Antal, titkár Rózsa Vitái. A gyűjte­mény állománya 26 őskori s 257 antik és közép­kori tárgy, 149 török uralom-korabeli tárgy és fegyver, 185 ujabbkori emlék, ezek között 206 érem. Kiváló nevezetességei: kőszerszámok, római kőoltárok, sírkövek, feliratos téglák, bronzdiszit­mények, bronztálak, korsók stb, A társulat 1898-ban ásatásokra 400, 1900-ban 309, 1901-ben 400 korona államsegélyt kapott. Szerzeményi naplója (1899. aug. 6-tól) és szaklajstroma van. A közönség bejelentés mellett, a múzeumi őr kalauzolásával megtekintheti. Évi' javadalmazása az állami segélyen kivül a társulat pénztárából 283 kor. 1900. évi gyarapodása 33 régiség és 36 érem. Á múzeum igazgatója Walter Gyula praelatus-kanonok, őre Némethy Lajos esperes­plébános. A Szt.-Ferene-rend kolostorának könyvtára. 1717-ben keletkezett. 1897-ben uj helyiségbe vitetett át s rendezése még most is folyik. Állo­mánya 3000 kötet egy teremben. Van szak­E tekintetben nem volna szabad a minisztert sem ily áloskodással és a valódi értelem elferdí­tésével félrevezetni. A Canonica visitatiókban: >> com mun itass vagy »possessio« kifejezések alatt — csak kivé­teles helyeken ettől eltérőleg — katholikus com­munitást kell értenünk, miután a visitatiók szer­kesztése idejében autonómiáról még nem is álmo­doztak, akkor Magyarországon még legtöbbnyire katholikus communitasok léteztek és akkor, mint ilyeneket, kötelezték egyházi és iskolai ügyek fentartására, amely értelmezést, igen szépen, majd­nem minden községben a mai napig szépen le lehet vezetni. Olvassa csak el a canonica visitatiót az is­koláról vonatkozó passzustól tovább, előbbre vagy hátra, ahol a plébános és kántortanító járandósá­gáról van szó, ott is legtöbbnyire azt fogja ol­vasni, hogy a communitás köteles ezek földjeit művelni, a communitás köteles a fuvarozást telje­síteni, ergo községi terhek! ezeket ugy-e bár a tanfelügyelő úr hitfelekezeti praestatióknak fogja még a mai korban is elismerni. Azonfelül ezeket a gyakorlatban a canonica visitatió idején és utána mindig a községi biró szokta volt végre­hajtani és most is hajtatja végre, mint annak a katholikus communitásnak polgári feje; tehát erre az értelmezésre illik inkább a »hic rodus, hic salta!« Miután pedig a miniszter eddig a katholikusoknak autonómiát nem adott, azért a canonica visitatiónak csakis ily értelmezése mel­lett kellene megmaradnunk, vagyis a még most is fennálló katholikus communitást > fejlesztenünk«. Példa: Mikor a kir. tanfelügyelő úr helyét Esztergom vármegyében elfoglalta, látva az ő törekvését, siettem összehívni a községi képviselő­testületet, akik nagyobbrészt iskolaszéki tagok is voltak. Előadva a veszélyt, hogy jó lesz a mos­tani iskola helyett új, egy osztálylyal nagyobb és a törvénynek megfelelőbb iskolát építeni; a tár­gyalás szép csendben és rendben folyt, a község 1 elkészítette a miniszteri utasítás alapján, maga a község által előhívott mesteremberek által a terv­rajzot és a költségvetést, hogy a szerint, a meg­erősítés után, nemsokára házilag, — mondom, házilag — felépítené az új iskolát, a tanítói lakot átalakítva és javítva és hiszem, hogy a község azóta fel is építette volna, ha a hatóságok holmi lényegtelen incidensek miatt, a községet zavarba nem hozzák, a mely miatt magától értetődik, hogy a községnek még máig sincsen új iskolája, pedig az a (község) kommunitas csakis felekezeti iskolát épített volna; lám, ilyen a fejlesztés! Második visszásság az, hogy a tanfelügyelő úr odajövetele óta, különös előszeretettel mindig »primasi vármegyéről« beszél, holott primási megye alatt: Esztergom, Komárom, Pozsony, Nyitra, Bars, Hont, Nógrád és Pestvármegyéket kell értenünk, sőt folyamodások szerint, tágabb értelemben, az egész országot. lajstroma és cédula-katalógusa. Használók szá­mára szükség szerint nyitva áll. Kikölcsönzés van téritvény mellett. Az érseki tanitóképző-intézet gyűjteményei. a) Könyvtár. Az intézettel egyidejűleg ke­letkezett, s azóta részint adományok, részint vé­tel útján gyarapodott. 1896-ban a beszüntetett nagyszombati és budapesti kath. tanítóképző­intézetek könyvtárai csatoltattak hozzá. Állo­mánya 2251 kötet, négy teremben. Betűrendes katalógusa van. Évi javadalmazása 200 korona. Könyvtárnokok : Guzsvenitz Vilmos igazgató és Keményfy Kálmán, b) Régiség-gyűjtemény. 1842-ben az intézet alapítása után keletkezett. Nagyobb adományokkal a- Szent István királyról nevezett esztergomi papnevelő-intézet járult gyarapitásá­hoz. Kiválóbb nevezetességei: 3 drb. pompei-i régiség és egy régi magyar ezüst gyűrű, a mely Apátfalván találtatott az u. n. Béla-kőnél. Állo­mánya 538 régiség és 420 érem, két teremben. Van szerzeményi naplója és szaklajstroma. Csupán adományokkal gyarapodik. így az 1900. évben 3£ drb. éremmel. A gyűjtemény őre Guzsvenitz Vilmos igazgató, c) Természetrajzi gyűjtemény. Az intézettel egyidejűleg keletkezett. Nagyobb ado­mányokkal a papnevelő-intézet s a beszüntetett pesti és nagyszombati tanítóképzők járultak gya­rapításához. Állománya 950 darab tárgy 2 te­remben elhelyezve. Van szerzeményi naplója és szaklajstroma. Csak adományokkal gyarapszik. 1900. évi gyarapodása 4 állat és 27 ásvány. A gyűjtemény őre: Vágvölgyi Béla tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom