Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1903

65 Villányi Szaniszló f Vojnits Döme Dr. Walter Gyula Zalka János f 110 Zádori János f Zobel Gyula Zoller Mihály f Zsolnay János f Zubcsek Mihály f Összesen: 114. b) Horváth-Szlávy Éva köuyvsegélyző alapítványa. Ezen alapítvány tőkéje 1903. évi julius 1-én volt 1) 2500 kor. névértékű névre szóló 4°/ 0-os járadékkötvény és 2) 60'09 kor. készpénz, mely utóbbi összeg az esztergomi takarékpénztárban (VI/2492. lapsz. k.) kamatozik és 1904. jul. 1-én az időközi kamattal : (2 kor. 50 fii.) 65 kor. 01 fillérre emelkedett. Az alapítványnak a koronajáradék után az 1902/1903. isk. évben az idő­közi kamattal (4'95 k.) 104 kor. 95 fii. jövedelme volt. Ezen összeg és a segítő­egyesülettől adott 26 kor. 14 fil. a lefolyt iskolai évben 32 kötet tan- és segéd­könyv beszerzésére és 93 könyv kötésére fordíttatott. Az alapítvány könyvkészletéből 112 tanuló részesült segélyben.— Az alapítvány kezelője Hollósi Rupert, főgimn. igazgató és Wohlmuth József, tanár. c) A kath. deákasztal alapja. Ezen alap a lefolyt isk. évben a következő adományokkal gyarapodott. Az 1903. évijunius 2-án 10 éves találkozóra összejött egykori növendé­kei az intézetnek 230 koronát adományoztak, Schlick István, praelátus-kano­nok 200 kor., néhai Zajnai János, nagyváradi kanonok végrendeletileg 110 kor., dr. Horváth Ferenc, prael.-kanonok és Hollósi Rupert, igazgató 100 —100 kor., az esztergomi takarékpénztár 60 kor., az esztergomi kereskedelmi és iparbank 40 kor., Takács Gyula, bátorkeszi urad. intéző 30 k, Kormanovich Endre, barsthaszári plébános és Schedl Arnulf, bencés tanár 20—20 kor., Reusz Jó­zsef, esztergomi takarékpénztári igazgató és N. N. 10—10 kor. ; a mult isk. év végén rendezett ifjúsági nyári mulatság 126"46 kor. jövedelmezett, a dec. 12-én rendezett ifjúsági színielőadás 432'01 kor. Összesen 1488'47 kor. A beirás alkalmával : dr. Horn Károly 30 kor., Szecskay Kornél 20 kor., Berzeviczy Albert 8 kor., Magurányi József, Zsiga Zsigmond 5—5 kor., Feig­ler Károly, Marosi Józsefné, Mácsik István, Pach Antal, Salkovszky Ferencz, Zemplényi Gyuláné 2—2 kor., Mende Aladár 1 kor., Bertalan Vince 80 fii. Összesen 81'80 kor. Az ifjúság között rendezett gyűjtés eredménye: 180.68 K., (A VIII. o. 21 '88 K. gyűjtött, a VII. 46.79 K., a VI. 24.33 K., az V. 32.91 K., a IV.12. 69 K., a III. 5.53 K., a II. 10.80 K., az I. 25 75 K.) 5 Szecskay Kornél Szundy Konrád Thurner Sándor f 100 Usztanek Antal Vargha Benedek f Dr. Vargha Samu Vaszary Kolos Váczy Ambrus 105 Venczell Antal

Next

/
Oldalképek
Tartalom