Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1903

66 Énekeskönyvi függelék eladásából befolyt 10 kor. 40 fii., fényképek után 19 kor. 72 fii. Összesen 30 kor. 12 fii. Adományok utján befolyt összesen 1791 kor. 07 f. Kamatjövedelem 745 k. 92 f. E szerint az 1903 4. évi összes gyarapodás: 2526 kor. 99 fii. 1904. évi júl. 1-én az alap 20,108 kor. 70 fillérre emelkedett; ebből 15,200 kor. névértékű 4 Ö o-os járadékkötvény és az esztergomi pénzintéze­tekben elhelyezett 4908 kor. 70 fii. készpénz. Az alap tulajdona azon fölül még egy 400 kor. n. é. üveggyári részvény. 2. Az intézethez kötött segélyalapítványok. a) Az intézet saját segély-alapítványai : 1) Koller József segélydíj-alapít­ványa. Az alapító-levelet jóváhagyta Fehér Ipoly, pannonhalmi főapát 1901. évi január hó 15-én 43. sz. a., a vallás-és közoktatásügyi minisztérium 1901. évi febr. 1-én 5750. sz. a. Az alapító-levél értelmében az alapítványi tőke kamataiból szegén}' sorsú, jó viseletű, szorgalmas, a sz. Benedek-rendi főgim­názium bármely osztályába járó kath. vallású két tanuló évenkint 100—100 koronányi segélydíjban részesül, és pedig évről-évre az év elején hirdetett pá­lyázat alapján. Az alapítvány tőkéje áll". 1) 6000 korona névértékű 4°/o-os, névre szóló magyar koronajáradék-kötvényből, 2) 48"82 korona kész­pénzből, mely összeg az 1900 évi decz. 10-ike óta az esztergomi takarék­pénztárban (IX/7494. lapsz. k.) kamatozásra van elhelyezve és az 1904. évi julius 1-én az időközi tőkésített kamattal, valamint a kötvények kamataiból fönnmaradt és szintén tőkésített összeggel 186 kor. 94 fillérre emelkedett. Az alapítványi tőke kezelője és a segélydíjak adományozója a főgimnáziumi igazgató, a kinek a kezelésért az évi kamatoknak 2°o-a jár; ellen­őre Rózsa Vitái tanár. A segélydíjban ez évben Bircsák Sándor IV. és Locz­ner Gusztáv II. oszt. tanulók részesültek. 2) Jubileumi alapítvány 1898. A főgimn. 1872/3. évben érett­ségit tett tanulói 25 éves találkozásuk emlékét maradandó módon óhajtván megünnepelni, 800 koronás alapítványt tettek oly czélból, hogy annak kamatai, ha a tőke 2000 kor.-ra növekszik, évenként egy szegényebb sorsú, aránylag legjobb érettségit tett tanulónak segélyképen adassanak. Az alapítvány kezelését az inté­zetre bízták. Az alapítványkezelője eszerint a főgimnáziumi igazgató, ellenőre Rózsa Vitái tanár. Az alapítólevelet a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1899. okt. 5-én jóváhagyta. Az alapítvány tőkéje 1904. évi júl. 1-én \) 1000 koronáról szóló 4%-os koronajáradék-kötvény, 2) 43 kor. 65 fii. készpénz, mely utóbbi az esztergomi takarékpénztárban (XIV/6124. lapsz. k.) kamatozik. b) Az intézethez kötött, de mások kezelése alatt álló segélydijak : 1) a Dorme r-féle alapítvány tőkéje 2000 kor., mely Esztergom szab. kir. város tek. tanácsának kezelése alatt áll; az alapítvány évi kamataiban (48 korona

Next

/
Oldalképek
Tartalom