Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1892

105 VII. Földrajzi szertár. A főgymn. földrajzi szertára vétel utján az osztr.-magyar monarchiát ábrázoló 2 db. térképpel és 6 db. ethnografiai képpel gyarapodott, 20 frt 56 kr. értékben. A gyűjtemény leltári száma: 112 db.; értéke 534 frt 56 kr. e) Szegény tanulók segélyezése. I. Az intézet saját segélyalapja. a) Évi jelentés a fögvmnasiumi segélyzö-egyesület IS 9 2/ 9 3 tanévi működéséről. Egyesületünk e tanév folyamában következő szervezettel működött : Védnök : Föméltóságú VASZARY KOLOS, bibornok és herczeg-primás. Tisztikar : Elnök : Majer István, érseki helynök, cz. püspök, főszékesegyházi nagy­prépost. Alelnök : Kruplanicz Kálmán, kir. tanácsos, alispán. Igazgató : Villányi Szaniszló, fögymnasiumi igazgató. Ügyész : Pongrácz Zsigmond, ügyvéd. Pénztáros : Panghy Özséb, fögymnasiumi tanár. Titkár : Acsay Ferencz, fögymnasiumi tanár. Számvizsgálók : Reviczky Gábor, primási föpénztáros ; Rudolf Mihály, a kereskedelmi-társulat elnöke. Igazgató-választmány a tisztikar tagjain kivül; Andrássy János, megyei főjegyző. Boronkay Lajos, ügyvéd. Dr. Csernoch János, apát-kanonok, hg.-primási irodaigazgató. Frey Ferencz, kereskedő és banküzlet-tu'ajdonos. Havasy Imre, ügyvéd. Hübschl Alajos, telekkönyvi tisztviselő. Lipthay János, megyei főorvos. Marosi József', kereskedő. Mattyasovszky Lajos, a primási uradalmak nyug. igazgatója. Mavrr Sándor, gyógyszerész. Palkovics Károly, magánzó. Reusz József, takarékpénztári igazgató. Schedl Arnulf, fögymnasiumi tanár. Szabó Szilveszter, fögymnasiumi tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom