Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1892

106 Az igazgató választmány működése. Az igazgató-választmány e tanév folyamában 4 ülést tartott, u. m. ókt. 29-én, február 21-én, május 13-án, és junius 25-én. Október 29-én tartott első ülésében pénztárnokot, titkárt és két szám­vizsgálót választott. Ugyanez alkalommal előirányzatot készített a tanév re­mélhető bevételeire és kiadásaira. A három első ülésnek rendes tárgyát a segélyezés ügye képezte ; a közgyűlést megelőzőleg a számvizsgálók által az évi számadásokat és a pénztárt megvizsgáltatta s erről a junius 25-én tartott közgyűlésnek jelentést tett. A választmány az egyesület nevében a tanév folyamában három izben adott segélyt, u. m. október, február és május hónapokban. Segélyezésért folyamodott első izben 152, másodízben 34, harmadízben 30, összesen 218 ta­nuló, kik közöl segélyben részesült 191 (ugyanaz több izben is részesült segélyben). A segélyezés ruhanemüekben, lábbeliben és iskolai könyvekben tör­tént ; nevezetesen szétosztatott : 6 téli, 6 nyári kabát ; 19 zubbony és 6 zeke ; 12 téli és 26 könnyű nadrág ; 19 db. fehérruha, 6 p. csizma, 34 p. czipő ; 106 tanuló iskolaköny­veket kapott. A tagok létszáma. A segélyző-egyesiilet tagjai sorába lépett: Zvillinger Armin. Az 189 189 5/„ terjedő ötéves cyclusban az alapitó tagok száma 13, a rendes ta­goké 36. Az esztergomi kereskedelmi és iparbank 20 frt ; az esztergomi taka­rékpénztár 30 frt ; az ifjúság mult évi tavaszi mulatságának pénztári marad­ványa 48 frt. A Franklin társulat és Kókai könyvk. czégek 5, több ta­nuló 30 kötettel növelte a könyvsegélyző-alapot. A folyó évi gyarapodás 35 kötet. Segélyezés. Jótevők adakozása. Az egyesület vagyoni állapota. Bevétel: Alapitó tagok dijaiból Rendes tagok dijaiból Jótevők adományai , 30 frt. — kr. Értékpapírok szelvényei után . 98 „ 315 „ Takarékpénztári tőkék kamataiból. . 422 n Összesen : 944 frt 19 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom