Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1885

49 Szeptember 25-én tartott első ülésében pénztárnokot, titkárt és két •számvizsgálót választott. Ugyanez alkalommal előirányzatot készített a tanév remélhető bevételeire és kiadásaira. A három első ülésnek rendes tárgyát a segélyezés ügye képezte; a közgyűlést megelőzőleg a számvizsgálók által az évi számadásokat és a pénztárt megvizsgáltatta serről a j uni us 27-én tartott közgyűlésnek jelentést tett. Segélyezés. A választmány az egyesület nevében a tanév folyamában három izben adott segélyt, u. m. szeptember, január és april hónapokban. Segélyezésért folyamodott első izben 69, másodízben 15. harmadízben 32. összesen 116 ta­nuló, kik közöl segélyben részesült 103. A segélyezés ruhanemüekben. lábbeliben és iskolai könyvekben történt; nevezetesen szétosztatott: 12 téli, 16 nyári és 4 őszi kabát; 9 téli és 20 könnyű nadrág; 3 őszi és 8 nyári mellény; 3 tanuló fehérruhát, 7 csizmát, 5 fejelést, 2 kalapot, 43 pedig iskolakönyveket kapott. Egyesületünk a lefolyt öt év alatt összesen 432 tanulót 2351 frt43kr. értékű segélyben részesített. A tagok létszáma. A lefolyt tanévben rendes tagga lett: Szarka Kolumbán fögymna­siumi tanár. Az 188"' H tanévvel egyesületünk üdvös működésének második lustrumát fejezi be. A lefolyt ót év alatt egyesületünk alapító tagjai sorába léptek : Acsay Ferencz, Horváth Balint, Malatin Gotthárd, Reviczky Gábor, Villanyi Szaniszló és Zsolnay János. Néhai Kollár István 200 frtos alapít­ványa czimén szintén az alapító tagok közé Íratott. Rendes tagokká lettek : Acsay Ferencz, Acsay István, dr. Csernoch Já­nos, Feigler Sándor, Hollósi Rupert, Panghy Özséb és Szarka Kolumbán. A többi rendes tagok névsorát 1. az i8 8 ü/ s l-ik „Ertesitö"-ben. Az egyesületnek a lefolyt öt évben 6 alapító és 80 rendes tagja volt ; a két lustrum alatt összesen 76 alapító és 179 rendes tagja volt az egye­sületnek. Mint jótevó'k adakoztak : Dankó József püspök ur 10 frt; — Párkányi takarékpénztár 50 frt; — Esztergomi takarékpénztár 20 frt ; Esztergomi ipar- s keresk. bank 20 frt ; 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom