Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1885

50 — Fögymn. tanulók gyűjtésének pénztái maradványa 2 frt 50 kr ; Név­telenek adománya 19 frt. A Franklin-társulat, az Eggenberger, Lampel és Kókai könyvk. czégek 40 kötettel, Szolcsányi egri könyvkereskedő 4, Szabó Iván tanár 1 kötettel gyarapították a segélyzö egyesület könyvkészletét. Skoff Emil, intézetünk évközben elhalt növendékének könyvhagyatéka is összesen 13 kötettel nö­velte a könyvsegélyző-alapot. A folyó évi gyarapodás 54 kötet. Az egyesület vagyoni állapota. Bevétel: Alapító tagok dijaiból . 60.— Rendes tagok dijaiból 138.— Jótevők adománya . . . 121.50 Értékpapírok szelvényei után 210.18 Takarékpénztári tókék kamataiból .... 304.24 Összesen : 833.92 Kiadás: Tanulók segélyezésére . 534.90 Egyesületi szolga díjazása 25.— Irodai költség —.58 Összesen 560.48 A bevételi többlet: 273 frt 44 kr., tőkésíltetett. Az egyesület vagyona 1885. julius 1-én volt: 10081.73 Jelen tanév folyamában tókésíttetett: . . . . 273.44 Az egyesület vagyona 1886. jul. I. tesz : . . 10.355.17 A segélyzö' egyesület vagyonát képezi : 1. Az eszterg. takarékpénztárban. 4018. sz. 4 1/ 2 °/ 0 betéti könyv 5870.86 1300. sz. 4 1/-2 °/o n n 1064.53 4209. sz. 4 °/ * 10 n n 270.13 4316. sz. 40/ ^ / 0 « » 43.15 1849. sz. 4 % (Kollár-alap.) 28.— Összesen : 7276.67 2. Értékpapírokban. 36. sz. szölöváltsági kötvény 1000.— 1730. sz. eszterg. iparbank részvénye . 100.— 189. sz. eszterg. borászati-egylet részvénye 100.— 98. sz. eszterg. takarékpénztári részvény . 600.—

Next

/
Oldalképek
Tartalom