Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1883

6g Esztergom felszabadulása kétszázados évfordulóján; nov. i-én az elhunyt tanárok sírján; május 6-án a főgymnasiumi igazgató nevenapján, mely alkalommal Mezey Arthur VIII., Boronkay László VII., Horacsek Gyula VII., Szinek Sándor VII, és Mezey Rezső VI. oszt. tanulók zongorán, Tiefenthal Gyula VI. oszt. tanuló pedig hegedűn játszottak. Énekelt a dal-egyesület april. 29 én Koller Károly V. oszt. tanuló temetésénél; jun. 8-án Felséges Urunk királyunk koronázási évforduló­ján, mely alkalommal Mezey Arthur VIII., Mezey Rezső VI. és Ács Ernő IV. oszt. tanulók zongorán, Vándor Ödön VII. és Tiefenthal Gyula VI. oszt. tanulók hegedűn játszottak. — Tisztelgett továbbá a dalegye­sület dr. Say Móricz kir. főigazgató ur ő nagysága előtt az érettségi vizs­gálat alkalmával. d) Az intézet felszerelésének gyarapodása. 1. KÖNYVTÁR. a) A magas kormány s a rend költségén, — a magy. tud. akadémia kiadványaiból — engedményi áron a következő müvek szereztettek: Majláth Béla: Adatok a helynevek törté netéhez. — Balássy Ferencz: Ludányi Tamás egri püspök. — Jakab Elek: Tanulmányok Erdély 18. századbeli jogtörténetéből. — Deák Farkas-. Adatok a „Nagy" Csáky István életéből. — u. a. : Nagyvárad elvesztése 1660-ban. — Wenzel Guszt.: Az alsó magyarországi bányavárosok küzdelmei a Nagy Lucsei Dóczyakkal 1494—1548. — Nagy Iván: Az utolsó árpádházi király trónra­lépte. Ortvay Tivadar-. Marcum és Contra-marcum helyfekvése. Hun­falvy János-. Hazánk közlekedési eszközeiről. Szilágyi Sándor-. I. Rákóczy Gy. és a diplomaczia. Majláth Béla: Forgách Ádám és Báthory Sófia ékszereinek történetéből. Zsilinszky Mihály. Az 1609-ki pozsonyi ország­gyűlés történetéhez. Gyárfás István: A paraszt vármegye. Jakab Elek-. A kalendáriumokról történelmi és politikai tekintetben. Krizskó Pál-. A körmöczi régi kamara és grófjai. Rómer Flóris: Észak nyugati utam. Deák Farkas-. Szalay Ágoston emlékezete. Wenzel Gusztáv: Thurzó Zsig­mond, János, Szaniszló és Ferencz négy egykorú püspök a Bethlenfalvi családból. Deák Farkas-. A Wesselényi család őseiről. Ipolyi Arnold: Gr. Prokesch-Osten Antal emlékezete és Mátyás király könyvtára. Wertheimer Ede-. Francziaország magatartása II. József császárnak II. Frigyes porosz királlyal történt találkozásával szemben. Gyárfás István-. A Petrarka­codex kúnnyelve. 'Majláth Béla: A hajdúk kibékitési kísér­lete Inánchon 1607-ben. Kozma Ferencz: Mythologiai elemek a székely népköltészet és népéletben. Gyárfás István: A Jászkúnok nyelve és nem­zetisége. Szabó József: Mathematikai és term-tudományi közlemények II—XVI. k. Zichy Ágost: A boro-budur Jáva szigetén. Peez Vilmos: Eu-

Next

/
Oldalképek
Tartalom