Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1883

4° ripides trópusai. Ballagi Mór: Bárányi Décsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai. Joannovics Gy.: Értsük meg egymást a neologia és ortho­logia ügyében. Bogisich Mihály: Contionale és passionale hungaricum. Szász Károly: Id. Gr. Teleki László ismeretlen versei, u. az: Emlékbe­széd Lewes Henrik fölött. Hunfalvy Pál: A kún vagy Petrarka-codex és a kúnok. Vámbéry Armin: A hunok és avarok nemzetisége. Htm­falvy Pál: A magy. tud. akad. és a szórni irodalmi társaság. Simonyi Zs. : A jelentéstan alapvonalai, u. az: Az analógia hatásairól, főleg a szókép­zésben. Heinrich Gusztáv: Etzelburg és a magyar hunmonda. Bogisich Mihály: Magyar egyházi népénekek a XVIII. századból. Kont Ignácz: Lessing, mint philologus. Bartalus Istv.: Ujabb adalékok a magy. zene történetéhez; u. az: Adalékok a magyar zene történetéhez. Bánóczi József: A magyar romanticismus. Heinrich Gusztáv: Emlékbeszéd Klein Lipót felett. Jakab Elek: Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. Volf György: Bátori László és a Jordanczky codex bibliai fordítása. Vámbéry Armin: A török-tatár nép primitív culturájában az égi testek. Imre Sándor: A nevek uk és ük személyragairól. Télfy Iván: Rankovis Kleón uj gö­rög drámája; u. az: Eranos; u. az: Aeschylos. Zichy Antal: Lessing. Bu­denz József: Podhorszky Lajos a magyar-sinai nyelvhasonlítás. Barna Ferdinand: Egy szavazat a nyelvújítás ügyében; u. az: A mordvaiak történelmi viszontagságai; u. az: A mordvaiak pogány istenei és ünnepi szertartásai. Joannovics Gy.: Az ikes igékről. Bartalus Istv.: Emlék­beszéd Mátray Gábor felett. Szilágyi Sándor: Adalékok a magy. tud. akadémia megalapítása történetéhez. Szász Károly: Emlékbeszéd Jakab István felett; u. az: Emlékbeszéd Krizs János felett; u. az: Emlékbeszéd Pázmándi Horváth Endre felett. Goldzicher Ignácz: A spanyolországi ara­bok helye az iszlám fejlődése történetében. Bálint Gábor: A mandzsuk szertartásos könyve. Mayr Aurél: A lágy aspiraták kiejtéséről. Hunfalvy Pál: Ukkonpohár a régi magyar jogi szokásnak egy töredéke. Zichy Ágost: Tanulmány a japáni művészetről. Genetz Arvid: Orosz-lapp uta­zásomból. Abel Jenő: Corvin-codex. Pozder Károly. Uj perzsa nyelvjárá­sok. Mayer Aurel: Az úgynevezett lágy aspiraták phonetikus értékéről. Hörk: Művészet. Abel Jenő: Adalékok; u. az: Egyetemeink; Aristophanos: Vígjátékai I— III. köt. Aristoteles: Ethikája. Bánóczi: Révai élete. Bar­dócz L.: A mechanika alapvonalai. Beöthy L.: A társadalmi fejlődés kez­detén. I. II. köt. Bethlen G.: Kiadatlan politikai levelei. Csanády: A must és bor. Curiius: A görögök története I—VI. köt. Euklides elemei. Henszlmann : Székesfehérvári ásatások. Helmár: Bonfiniusnak jellemzése. Kalchbrenner : Magyarország hártyagombáinak képes 1—4. f. Knauz Nán­dor : Kortan; u. az: Országos tanács története. Koch: Dunai trachytcso­port. Kruspér: Légtüneti észleletek. Lewes: Goethe élete I. II. köt. Mayr Gy.: A társadalmi élet törvényszerűsége. Maine-Summer: A jog őskora. Molnár A.: A közoktatás története Magyarországon I. Br. Nyáry J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom