Zolnay László: Románkori templom a komárommegyei Bajóton - Kézirat (195?)

Románkori templom a kumárommegyei Bajóton--------------------------------...-------- I iZtJiJ . . ♦ X • / Régészeti irodalmunkban Bajót, az Öregkő őskori lakóbarlangjáról, ró­2./ 3./ maikori emlékeiről és egy honfoglaláskor! magyar sirleletéről ismeretes, Müemléknyilvántartásunk a faluval kapcsolatban annak 1771-ben é^pült templomát, TVIII. századi Kálváriáját s a hfctáráb«i álló pélif Öldszentkereszti újkori ko­lostort /L735/ ismerteti, valamint a bajóti hMmak - állítólag Bánk bán épit- tette - várromát. A helyszíni vizsgálatok most Bajót újabb, jelentős középkori építészet­történeti adataival szaporítják eddigi ismereteinket. A Qerecse-hegység keleti lejtőjén fekvő, magyar népesség által lakott falut, - amelyet a Bajóti-patak szel ketté, - egy zömöktomyu templom dombja uralja. S az első rálátás e temp­lomtoronyra máris értékes felismeréssel szolgál: a kelet élt templom tornyának nyugati, dé li és északi oldalán elfalazott románkori ikerablakok körvonalát lát' tatja meg az 1944/45-ös háborús sérülés. A bajóti templom tehát nem a XVIII. szá zad második, hanem a XIII. század első felének, építészeti emléke. A tüzetesebb vizsgálat, a magasan elhelyezett románkori ikerablakokat hordozó torony külső és belső falszövetének elsazése, a templomhajó első, mint­ázzál egy 13 m. hosszú szakaszának a toronyéval egyező falaz ás technikája és azonos kő­anyaga igazolja est. Amíg az egyhajós templom 13 méteren túli toldata a jelen­legi szentély- és sekrestyekikópzéssel együtt XVIII. századi, aiokátáfs és magá­nak a toronynak homlokzati bejárata is barokkor! alakítás, addig a torony észa­k r 1. /teill^brand Jenő: Magyarország őskőkora. Budapest, 1.35. 17. lap. 2. /Ezek egyike, egy római kettős-sírkő ma a bajóti r.k. 1élkészlak épületfalá­ban 3. /Balogh Albin:Mindennapi élet Szent István korában. Szent István Emlékkönyv, Budapest, ■ 1938. III. kötet, 583. lap. A lelet az esztergomi Balassi Bálint Múzeumban. 4. /Esztergom vármegye. Budapest, év nélkül, 7. lap. - Osváth Andor:Komárom és Esztergom vármegyék múltja és jelene, Budapest, 1938 . 228. lap. - Genthon István:Magyarország műemlékei, Budapest, 1951. 295. 1».

Next

/
Oldalképek
Tartalom