Mütörténeti kalauz Sz. István király Esztergomvári kápolnájában (1874)

Magyarhoni régészeinket, de tán a történet min­den barátját érdekli azon kérdés, hogy szentélyeink minő építészeti stylben s ki által emeltettek a ma­gyar keresztény aera első századaiban ? E kérdésre könnyű volna a felelet, ha az első apostoli sz. ki­rályunk s hitbuzgé utódai által emelt székesegyházaink fenmaradtak volna, s mütörténeti vizsgálatok tárgyát képezhetnék. Fájdalommal Írjuk, hogy sz. Istvánnak or­szágot és egyházat szervező munkássága által létrejött épitészeti müalkotmányai közül egy sem jutott ránk. Azon számos székes, monostori és káptalani egyházak, minők: Esztergom, Kalocsa, Veszprém, Győr, Pécs, Eger, Csanád, Vácz, Erdély, Nagyvárad, Pannonhalma, Pécsvárad, Szalavár, Bakonybél, Zobor, O-Buda, Szé­kesfehérvár, melyek alapítását a történet neki tulajdo­nítja, nagy részt később, sőt az újabb korban is telje­sen és ismételve átalakultak vagy egészen újonnan épül­tek, a többi részt pedig az utolsóig elenyészett. Azon körülmény, hogy sz. István hittérítőit, sz. Benedek fiait, nyugotról nyerte, s hogy ezek, maguk is jeles épitészek lévén, müterveiket, hagyományaikat az általuk megté­rített vidékekre is átvinni szokták, azon következtetésre vezet: hogy a templomok a XI. és XII. században ha­zánkban is azon épitészeti stylben építettek, mely azon idő tájt nyugoton dívott. Az építészet története tanúsít­

Next

/
Oldalképek
Tartalom