Lánczos Zoltán: Komárom és Esztergom megyék helynevei a XII. századtól napjainkig - Kézirat (1977)

II« K L 6 S % 6 • ■>B»cssttssa A földrajsi ne Tok fontos ée nélkülöshatetlen segítői a tér* sadalo«- és gasdaaégtörtéaetnek, valatiat a telepuléstörté­netnek, A földrajzi nevek alatt a földfelesin terméssé tea ée neater* eégea alakulatainak, hegyeknek, domboknak, »siklóknak, völ­gyeknek, vismosásoknak, erdőknek,réteknek, esémtóföldeknek, forrásoknak, kutaknak, mocsaraknak, városoknak, falvaknak, tanyáknak, pusstéknak, lakótelepeknek, tereknek, stb** meg­különböztető neveit ártják* A település neve sok esetben felvilágosítást nyújthat kelet* késéséről, as első birtokosról vagy s telepitőről, s fekvé­séről, s lakosság fogXalkosáeáről, sőt gyakran s mentalitá­sáról is* A néwáltpsások s település történetébe* asolgél- tatnak adatot* lsen s sampont ok adták ásásomra ast s gondolatot, hogy neg* kíséreljem *omárom ée i estergem vármegyék földrajsi nevei­nek jegysékét elkéesiteni* fspasstslstaim sserint se eddig kéesíilt ilyen munkák /lényéé £*, iesty Fr,, Réth K*/ minden alaposságuk ée kiválóságuk mellett, már elavultak és csak a maguk korénak állapotét rögsitik* Asért törekedtem s jelen állapot rügsitése mellett visesanyűlni honalapitéaunk első ssásadalig* Xgyrkestem * főleg ásóknál a helységeknél, melyek mér régen megssiütitek * első említésüknek időpontját ie fel­tüntetni* Itt kell megjegyesnem, hogy *as első okleveles említés nem asonoe a kdsség keletkesési idejével* kindán fa­lunak volt egy korosaké, amidőn még nevet nem viselt*** is ss Kperjesay Kálmán által kimondott axióma a történelem­

Next

/
Oldalképek
Tartalom