100 éves a Vaszary Kolos Kórház (2002)

2 KÓR-LAP XlI.évf. k ülöns2ám A kórházépítés legnagyobb mecénása és névadója Vaszary Kolos 1832. február 12-én született Keszthelyen. Édesapja szegény szűcsmester volt, családja a Veszprém megyei Vaszaron telepedett le és a falu­ról vették fel új nevüket. Édesanyja - aki második felesége volt Vaszary Ferencnek - Bajnok Teréz pedig a Somogy megyei Kéthelyről származott. Kolos a 6. gyer­mek volt a családban. István bátya paloznaki esperes plébános, György ura­dalmi számvevő, József pedig tanító volt. 8 éves, amikor édesapja meghalt. Keszt­helyen a premontrei gimnáziumban vé­gezte el a 6 osztályt, majd gyalog ment Füredre. 1847. szeptember 15-én lépettbe a Szent Benedek rendbe. 1855. május 26- án szentelte pappá Pannonhalmán Deá- ki Zsigmond caesaropolii püspök, győri érseki helynök. Ez év június 3-án mond­ta első miséjét Komáromban. Innen Pá­pára került és 1861-ig ott volt tanár. 1861- ben helyezték át Esztergomba. Itt világ- történetet, magyart és magyar történetet tanított. Részt vett Esztergom társadalmi életében is. Az 1862-ben alapított „Esztergo­mi Újság" munkatársa volt. Mint esztergomi tanár 1867. március 31-én, az egyete­men tanári vizsgát tett történelemből és földrajzból. O volt a Szent Benedek rend első okleveles középiskolai tanára, pedig a vizsgakötelezettség csak az új tanárok­ra vonatkozott. Számos saját kiadvánnyal segítette a diákjai tanulását. 1963-ban megjelent tőle a „Világtörténelem", majd 1865-ben a „Magyarország története" című műve. A Szent István Társulat kiadta „ A várnai csatáról" élőszóban elmondott előadásait. „ A későbbi prímás 1869-ig tanárkodott Esztergomban, ezután a pannonhalmi főapát a győri főgimnázium élére nevezte ki. Itt, mint igazgató már csak mind­össze 3 órában tudott történelmet tanítani, de ugyanakkor a királyi jogakadémián művelődéstörténetet adott elő és az Orsolya-apáczáknál francia nyelvet oktatott. 1879-től tagja lett az állami tanítóképző intézet igazgató tanácsának, majd Győr város képviselőtestületében isjjgyékenykedett. I VÁROSI 1 7VTÁR Psatc-r ;r tél £5 q Vaszary Kolos

Next

/
Oldalképek
Tartalom