100 éves a Vaszary Kolos Kórház (2002)

XII.évf. hiilönszdm KÓR-LAP 3 be> 1885. január 11-én elhunyt Kruesz Krizoszton pannonhalmi főapát. A bencés rend utódjául 3 jelöltet választott, őket terjesztették fel a király elé. A rendi káptalan a felterjesztésben többek között a következőket írta:..." Külö­nösen kiemelkedik azonban ő, mint szerzetes-pap, mint tanár és rendtárs. A fe­gyelmet atyai szívvel gyakorolja, alapos felkészültségét ragyogó előadással tolmá­csolja, gyakorlati téren igazságszeretettel párosult bölcs ítélő erőt tanúsít. Rendtár­sai szeretete mindig féltékeny kincse volt"... Április 28-án a király kinevezte az első helyen jelölt Vaszary Kolost pannon­halmi főapáttá, és szeptember 21-én beiktatták ebbe a méltóságba. 6 éven keresztül igazgatta, irányította, vezette Szent Márton hegyéről a rendet. Hogy eredményesen azt az is bizonyítja, hogy 1891. júniusában megkapta a Ferenc József rend nagykeresztjét. Ekkor merült fel neve először Simor János utódaként. Októberben írta alá a király a kinevezési okmányát. Székvárosában azt várták, hogy nagy ünneplés keretei között fogadhatják, a hercegprímás azonban csendes, szinte észrevétlen módon érkezett Esztergomba. Nagyobb ünneplés nélkül történt meg február 7-én a prímási kápolnában a püs­pökké szentelése is, melyet Gelimber Alajos nuncius végzett Boltizár József és Palásthy Pál segédpüspökökkel együtt. Azért mert észrevétlen érkezett székvárosába a 14 éves prímássága alatt nem feledkezett meg Esztergomról. A kórházalapításra szánt 50 000 koronán kívül, na­gyobb összegű adományait a következők voltak: Az esztergomi óvónőképző felépítését 16 000, a főgimnázium építését 10 000 koronával támogatta. Székfoglalója alkalmából az esztergomi egyleteknek 5 000 koronát, az esztergomi szentháromság szoborra 7 000 koronát adományozott. Rendszeresen - évente - támogatta az esztergomi tanítóképzőt 22 400 koroná­val. Ebből a tanárokat fizették és 12 tanulót segítettek. Az esztergomi óvónőképző fenntartására évente 10 000 koronával támogatta. Ebből szintén a tanárokat fizet­ték és segítettek 30 növendéket. A vízivárosi nőnevelő intézetnek évi 4 000, az esztergomi Ferenceseknek évi 600 koronát adott. Végül, de nem utolsó sorban - és erről is ejtünk még szót - az esztergomi közkórház építésének A kölcsön- kamatát évi 2 000 forint erejéig átvállalta. Esztergom kétségtelenül örömmel fogata az új prímást, pedig akkor még nem sejthették, mit jelent majd az ő munkássága a városnak. 1892. október 28-án délelőtt 10 órakor rendkívüli közgyűlés volt a városházán, melynek eredményeként Vaszary Kolos, Esztergom szabad királyi város díszpol­gára lett. 1895. április 18-án mikor a Város küldöttsége felkeres a prímást. A küldöttsé­get meglepetésként érte annak bejelentése, hogy a főpásztor az új kórház építésére 50 ezer koronát adományozott. 1899-ben pedig, mikor már előrehaladt az kórházépítés ügye O eminenciája újabb felajánlást tett. Helischer József Városi Könyvtár Esztergom

Next

/
Oldalképek
Tartalom