Prokopp Mária: Az esztergomi várkápolna gótikus falképeinek stílusvizsgálata (1973)

AZ ESZTERGOMI VÁRKÁPOLNA GÓTIKUS FALKEPEINEK stilüsvizsgálata Esztergom nemcsak a királyi udvartartás színhelye a korai Árpádok alatt, hanem az egyház hazai szerveze­tének kialakításától, a X. század végétől kezdve, annak országos központja. Az államigazgatás és az egyház kö­zötti szoros kapcsolat, amely a feudális állam fontos jel­lemzője, különösen intenzív volt a XIV. században, ami­kor az új uralkodócsalád, a nápolyi Anjouk a pápaság támogatásával nyerték el a magyar koronát. I. Károly azonban erőskezíi, tehetséges uralkodó, aki a feudális széttagoltságot, a kiskirályok uralmát meg­szüntetve, erős központi hatalmat épített ki. Ő jelöli ki az egyház hazai főpapjait, elsősorban azok fejét, az esz­tergomi érseket. Károly és fia I. Lajos éleslátását mu­tatja a XIV. századi esztergomi érsekek jeles sora, amely­ben műveltség és rátermettség tekintetében nem minden­napi egyéniségek követik egymást. Szinte kivétel nélkül ott találjuk őket a királyi udvarban, mint a legjelentő­sebb tisztségek viselőit, akik minden tehetségükkel az uralkodó célkitűzéseit, az ország gazdasági, társadalmi- és kulturális felvirágoztatását segítik. II. Tamás érsek (1305—21), I. Károly első híveinek egyike, kezdi a fényes sort. Ő is, mint kortársai és utódai közül sokan, Padovában végezte tanulmányait[1—2]. — Boleszlo érsek (1321—28), I. Károly sógora, 1308-ban a padovai egyetemen a lengyel diákok rektora. Tevé­kenysége elsősorban az esztergomi érsekség birtokainak és jövedelmeinek visszaszerzésére irányult, amelyet az Árpád-ház kihalása utáni zavaros években más főurak, főpapok, nemesek, községek és szerzetesrendek foglaltak el. Anyagi eszközök hiányában nem kezdhetett hozzá az esztergomi vár és székesegyház helyreállításához, amely a század eleji trónviszályok következtében igen megron­gálódott^]. Boleszlo 1322-ben I. Károly követeként Velencével tárgyalt a magyar koronához tartozó váro­sok védelmében. Erős kézzel irányította az egyház életét. Személyesen felkereste az egyházmegye legtávolabbi pontjait, Pozsonyon kívül járt Erdélyben és a Szepesség- ben is[4]. — Az 1329—30-ban szereplő Miklós, válasz­tott esztergomi érsek, aki korábban ,,prepositus Poso- niensis et comes capelle doinini regis” ugyancsak Itá­liában, a bolognai egyetemen végezte tanulmányait[5]. Telegdi Csanád érsek (1330—49) mint váradi kano­nok, majd prépost kezdi egyházi pályafutását 1300 körül. 1320-ban a királyi kápolna ispánja, „doctor decreto- rum”-nak nevezik, s ez kétségtelenül Itáliában folyta­tott jogi tanulmányokra utal. 1322-től egri püspök, 1330-tól esztergomi érsek, s egyúttal királyi kancellár. I333_l:>a:n részt vesz a király nápolyi útján, amikor Endre herceget mint a nápolyi trón örökösét Nápolyba kísé­rik [6], Telegdi Csanád nevéhez fűződik — többek kö­zött — az esztergomi vár és székesegyház nagyszabású újjáépítése és bővítése, amint erről egy középkori kró­nikatöredékünk tudósít [7]. — Utóda, Vásári Miklós (1350—58), szintén a padovai egyetemen tanult. Két szép kódexét, amelyet már mint esztergomi prépost a negy­venes évek elején Padovában készíttetett, a padovai Székesegyház Könyvtára őrzi [8], — 1343-ban Erzsébet királyné nápolyi útjának egyik vezéralakja, majd Ná­polyiról Endre koronája érdekében a pápához megy Avignonba. Részt vesz I. Lajos király hadjárataiban Nápoly, Velence, Szerbia és Litvánia ellen [9]. — Készéi Miklós érsek (1358—67) pályája is a királyi kancellá­riából indult el és jutott a kancellári és érseki méltósá- gokba[io], — Telegdi III. Tamás érsek (1367—75) Csa­nád érsek unokaöccse, Avignonban végezte tanulmá­nyait, majd a pápai udvarnál működött. Hazatérve 1350-től esztergomi prépost, 1358-tól kalocsai majd esz­tergomi érsek. Tevékenysége elsősorban az egyházi ügyekre irányult [io/a], — A piacenzai származású De Surdis János érsek (1376—78) korábban a király állandó követe volt Avignonban. — Demeter érsek (1379—87) előbb szerémi, erdélyi és zágrábi püspök volt, 1378-ban VI. Orbán pápától bíborosi kinevezést kapott, s 1379-ben királyi kancellárként szerepelt [11 ]. Az Anjou-kori esztergomi érsekek e rövid bemutatása is kétségtelenné teszi, hogy az esztergomi érsek székhelye kultúra és művészet tekintetében szorosan kapcsolódott a királyi udvarhoz, és azzal együtt a kor vezető kulturális és művészeti áramlataihoz. Történészeink és művészettörténészeink tehát ért­hetően nagy lelkesedéssel fordultak az 1934—38-as évek­ben az esztergomi várhegyen megindult feltárások felé. A XVI—XVII. századi török háborúk ugyanis rommá lőtték az egykori királyi, majd érseki palotát, s a rom­halmaz felett ágyúállásokat alakítottak ki. így, közel négyszáz évig rejtőztek a föld alatt azok a remekművű épületrészek, szobrászati és festészeti töredékek, ame­lyek ma művészettörténetünk legbecsesebb, legfonto­sabb emlékei közé tartoznak. Ezúttal a várkápolnában napfényre került gótikus falképtöredékekkel szeretnénk foglalkozni. A kápolna hajójának kváderköves falain négy-öt méter magassá­gig viszonylag épen maradtak fenn a festészeti dísz több­kevesebb maradványával. A falak alsó részét borító függönymotívum felett négykarélyos gótikus keretekben apostol-mellképek jelennek meg. Ezek felett néhány szí­nes freskófolt, álló alakok ruharedői láthatók in situ, amelyek a kápolna belső terébe omlott kváderköveken fellelhető ábrázolásokkal együtt nagyobb figurális kom­pozíciók létére utalnak. A kápolna gótikus festészeti díszének ikonográfiái rekonstrukcióját korábbi tanul­mányomban kíséreltem meg [12]. Eszerint a hajó nyolc apostol mellképe felett az északi fal csúcsíves záródásá­ban Jézus mennybemenetele és alatta a passió-jelenetei — Jézus elfogatása stb., — míg a déli fal záródásában Mária koronázása, alatta Mária életéből néhány jelenet kap­hatott helyet. Ezt a képsort az északi oldalkápolnában, ahol a pastofórium is volt, Jézus sírbatétele és feltáma­dása egészítette ki. Már az ikonográfiai-ikonológiai vizsgálat is az itáliai trecento körébe utalta az esztergomi freskókat. Felada­tunk már most nem kisebb, mint e falképek stílusának beható elemzése, amelynek eredményeképpen megkísé­reljük meghatározni helyüket az egyetemes művészet- történeti fejlődésben. Az elmúlt 35 évben, amióta a falképek ismét napvi­lágra kerültek — említett tanulmányunkon kívül —, nem foglalkozott azokkal behatóbban tudományos pub­likáció. Gerevich Tibor professzor, aki az esztergomi fel­tárások irányítója volt, és aki az itáliai trecento művészet 187

Next

/
Oldalképek
Tartalom