Prokopp Gyula: Schroth András szobrász (1983)

4- -4 bazilika nyugati hor~i'o'':z~1a Küknél Pál terve szerint (Schreib Ar.írás rézmetszete) Küknél Pál terve az esztergomi várhegy beépítésére (Schroth András rézmetszete) szobrász Bécsben művésszé képezte ki magát és nagy ügyességre tett szert. Később a magyar hercegprímái szolgálatába lépett és 1820 körül ott tevékenykedett. Ez az idő-adat tévesnek látszik. Schrothnak a Rud- nr.y érsek megbízásából készített első munkája ugyanis az a három rézmetszet volt, amelyek Kühnel Pál építész esztergomi tervének megismertetése céljából készültek. Rudnay pedig csak 1822 elején fogadta el Kühnel tervét, a szobrászati megbízásokra pedig még később, 1823 tava­3. A bazilika keleti homlokzata Kühnel Pál terve szerint (Schroth András rézmetszete) szától kezdve kerv.it so*.[3] Schrothnak az esztergomi építkezéssel való szorosabb kapcsolata mindössze kilenc évig tartott. (1823—1S31), Rudnay Sándor érsek halála (1831. szeptember 13.) rtdn ugyanis a királyi kamara vette át az érseki javadalom kezelését és első dolga volt, hogy elrendelje az építkezés félbeszakítását. Eleinte úgy tűnt, hogy csak rövid időre, az átadás-átvétel befejezé­séig szüneteltetik a munkát, de végül is évekig, egészen az új érseknek, Kopácsy Józsefnek beiktatásáig (1839. május 2O.) húzódott az építkezés újrakezdése. Schroth András, aki a jelentősebb megbízások elnyerése óta Esz­tergomban lakott, az építkezés közeli folytatásában bízva továbbra is Esztergomban maradt. Tette ezt annak elle­nére, hogy a kamara felbontotta azt a szerződést, amely­ben Rudnay 1831 februárjában négy dombannű készíté­sét bízta Schrothra, de Schroth még nem kezdett hozzá ehhez a munkához. Ez a megbízás Sooo forintot jelentett volna Schroth számára. A várakozás éveiben Schroth főként Pannonhalma számára dolgozott. Emellett befejezte az esztergomi ke­rek templom domoórsrikcrcrátát, amelynek egy része még Rudnay éleiében elkészült. Ekkor festhette az épü­lőfélben levő esztergomi bazilika olajképét is, amelyet az 1S37. évi bécsi kiállításon'bemutatott. Ha nem is a bazi­lika építésével, de az érseki uradalommal való kapcsola­tára utaló utolsó adatunk iSsS-ból való. Schroth ekkor (már újra bécsi lakos) ajánlatot-te.it az érsekség mindkét pozsonyi palotáján szükséges szobrászmunkák elvég­zésére. Sor kei ült-e erre á munkára, arról nincs adatunk. Életének 1838. utáni éveiről még kevesebb adatunk van. 1844-ben rajzokat készített egy morvaasrszági temp­lom újjáépítéséhez, amely' munkának Pietro Nohfle, a bécsi Hofbauamt igazgatója volt a vezetője. [4] Végül tudunk arról, hogy 1S44., 1S45. és 1850. években reszt vett az Akademie der bildenden Künste kiállításán. Halá­lának sem időpontját, sem körülményeit nem ismerjük. Schroth András esztergomi és pannonhalmi munkás­ságának ismertetése előtt a bécsi kiállításokon bemutatott műveiről emlékezünk meg a Wurzbach-lexikoimakjy! és a bécsi akadémia levéltárának egymást kiegészítő adatai alapján. Ezek a következők: 1820. Apollo megvédi Aeneast az őt üldöző Diomeöes elől [6] (gipsz csoportozat). 1824. Krisztus a keresztfán (olajfestmény) 1834. Rudnay Sándor bíboros szobra (gipsz) 1834. Krisztus megkísértése (olajfestmény) 1837. Az épülőfélben levő esztergomi bazilika (olaj- festmény') 1844. Krisztus a sírban, két angyaltól körülvéve {cso­portozat cinkből) 1845. Pallas-Ideal (gipsz modell) 1850. látkép, a katalógusban „Perspectiv” címmel jelölve (olajfestmény). E művek sorsát nem ismerjük. Wurzbach szerint a kritika kevésbé értékelte Schroth műveit. Az 1845-ben

Next

/
Oldalképek
Tartalom