Prokopp Gyula: Az esztergomi „királyi város” a 18. században (1981)

1 ) U\£ 2oöP> 84056 AZ ESZTER,GOMI „KIRÁLYI VÁROS” A 18. SZÁZADBAN Esztergom 1543-ban került a törökök kezére és tíz év­nyi megszakítsál (1595—1605) 1683-ig volt uralmuk alatt. A felszabaduláskor romhalmaz vette körül a súlyo­san megrongált várat. Ezt nyomban birtokába vette a császári sereg, a romok között azonban csak lassan indult meg az élet. Az új honfoglalók csak akkor jelentek meg nagyobb számban, amikor már Érsekújvár (1685J és Buda (1686) is felszabadult és Így Esztergom környékén bizton­ságosabb lett az élet. De még ekkor is csak a Víziváros, Szentgyörgymező, Szenttamás és a királyi város támadtak új életre a vár körül volt számos középkori település közül. ÁS első hármat a török uralom előtti földesuraik, az érsek­ség és a káptalan vették birtokukba, az egykori királyi Város pedig a vártól délre eső területen volt többi telepü­j. A királyi város 1595-ben. Részlet a Houfnagel-féle metszetből. (Lépőid A.: Esztergám régi látképei — Bp. 1044. — 19- szám.) A királyi várost a kép jobb oldalán látható Dunaági(Kisduna), valamint a Kisdundtól kiinduló és nagy kanyarral hozzá visszatérő városfal és a fal külső oldalán húzódó árok zárja körül. A kép előterében a káp­talani város (Szenttamás) romjai látszanak. Csupán a Kisduna és a hét városkaput összekötő útvonal emlékeztet a ntai belvárosra■ A városfal alsó (északi) részén levő kapu a Lőrinc-kapu, vele szemben a dél felé nyíló Budai­kapu. A betű-jelhez (C) tartozó magyarázószöveg Rácváros­nak (Ratzenstadt) mondja a várost. 4'­léssel együtt a budai kamarai igazgatóság rendelkezése alá került. Ez a négy városrész a maga külön életét élte és csak 1895-ben egyesült egységes várossá, bár a 19. század elejére már összeépült egymással. [1] Ennek a jogi elkülönülésnek következtében külöu- kiílön útja volt mindegyik városrész fejlődésének. A vár i7Óa-ig katonai igazgatás alatt állott. A parancsnokok gondoskodtak az erődítmény karbantartásáról, a közép­kor nagyszerű emlékeinek tovább-pusztulásával azonban nem törődtek. A katonaság kivonulása után a vár volt a színhelye Barkóczv Ferenc (1761—1765) és Rudnay Sán­dor (1819—1831) érsekek hatalmas vállalkozásának, hogy megépítsék itt a magyar katolikusság központját. Ennek a két építkezésnek a történetét, valamint a Víziváros újjászületését már megkíséreltük felvázolni. [2] Most az egykori királyi városról kívánunk szólni, pontosabban annak elsőként betelepült és egykor sánccal és árokkal körülvett belvárosáról. A 18. század első negyede után keletkezett külvárosokról (suburbium) csupán kivételesen teszünk említést. Ennek a belvárosnak a lakossága szökött jobbágyok­ból, [3] a nyugati országokból bevándorolt iparosokból, a vár őrseregéhez tartozó családokból, kiszolgált katonák­ból, néhány armális nemesből, valamint a török uralom idejéből itt maradt egy-két rác családból [4] verődött össze. Ez a népesség a budai kamara gyámkodása alatt nénd önállóságot élvezett és a középkori királyi város jogutódának tartotta magát, bár a királyi várost meg­illető jogokat csak I. József királynak 1708. évi oklevelé­vel nyerte el. [5] A lakosság számáról az első adatunk 1701. évből van. Ekkor 2000 katolikus és 20 más vallású (rác) lakosa volt a városnak. 1732-ben 1500 volt a nyolc éven felüli lakosok száma. 1756-ban 4342 lakos közül 3087 volt nyolc évnél idősebb. 1789-ben 5181 főnyi lakosságból 3068 volt nyolc év felett. Nemzetiség szerint a lakosság négyötöde volt magyar, egyötöde pedig német. Volt még kevés szlovák és rác is. [61 1712-ben a nádor felhívására Így számol be a városi tanács a város helyzetéről: A vár parancsnoka mintegy 200 házat romboltatott le, hogy azok anyagával megerő­sítse a várat. Romon kivül alig látni mást, néhol még romot sem. A lakosság menekülni kényszerült és koldus­ként tért vissza. A jelentéshez mellékelt kimutatásban név szerint felsorolja a háztelkek tulajdonosait. Ezek a rendi állás szerint így oszlanak meg: 8 nemes, 12 szenátor, 4 fertálymester, 89 polgár, 82 polgárjog nélküli lakos (inliabitator), 9 a vár őrségébe tartozó tiszt, 22 várőrség- beli katona (gregarii), összesen 226 személy. Ezzel szem­ben — a postaházzal együtt — mindössze 157 ház van a városban, a többi üres telek. A házak közül csak hat van kőből, a többi vályogból, vagy földdel tapasztott sövény­fonatból. A kőházak közül is csak egy a kétszintes. [7] Fél évszázaddal a felszabadulás után Bél Mátyás igy ír Esztergomról: [8] „Esztergom közepes nagyságú város háromszáz lépésnyi távolságra az azonos nevű vár fe­lett [9] ... A mostani város a réginek romjaira telepedett, de sokkal kisebb kiterjedésben. Hosszúsága ugyanis alig ezer lépés, az egykori város többi részen szántóföldek vannak. Falak sem övezik a mostani várost. A törökök által szétdúlt városfalnak csak romjai vannak meg, a csekély mélységű városároknak is csak a nyoma látható. Ez övezi a házakat keletről és délről. A város többi oldalát a Duna-ág védelmezi... A házak szépen, rendben sora­koznak. Azon a részen, ahol Szenttamás városkával hatá­ros, összeszűkül a város és ez a szoros rész előbb csak két utcára, majd — amint lassanként szélesedik — mindig több utcára osztódik és szétterül. A középen piacnak alkalmas tér van, amely művészi munkával készült ► *» TANULMÁNYOK

Next

/
Oldalképek
Tartalom