Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék multja és jelene

Kálmán közig. tanf. halig. Egerben. A füssi Zeke-család nemességet 1165-ben nyert. Dr. Joos Ferenc aljegyző, Csolnok. 1903­ban született őrmezőn. Középiskoláit Rá­kospalotán, egyetemi tanulmányait pedig Pécsen végezte. 1927 óta Csolnok község aljegyzője. A helybeli tűzoltók parancnoka. Dágon a róm. kat. egyházközség képv. ta­nács tagja. Neje: Qabonitz Katalin r. k. ta­nítónő, tia: Lajos. Juhász Báiint gazdálkodó, községi bíró, Nagysáp. Nagysápon 1883-ban született. Iskolái elvégzése után apja mellett gazdálko­dott, majd 1912 óta önálló gazda. Jelenleg 22 holdon gazdálkodik. A világháború alatt a 6. vártüzérezredben az olasz, román, orosz és szerb harctereken küzdött 53 hónapig megszakítás nélkül, kétheti olasz fogság után megszökött. Kitüntetései: Károly cs.­ker., bronz vit. érem háromszor, vas érdem­kereszt. Mint irányzó szerelt le a háború vé­gén. Neje: Juhász Mária, gyermeke: Bálint. Tekintélyes polgára a községnek, évek óta vesz részt a község vezetésében, jelenleg a bírói tisztséget tölti be. Juhász István ny. m. kir. csendörtiszthe­lyettes, Esztergom. 1867-ben Vághosszú­falun (Nyitra m.) született. Iskoláit ugyan­itt végezte. A kötelező katonai szolgálatát a 11. huszárezred kötelékében Bécsben és Szombathelyen végezte. Ezután lépett a csendőrség kötelékébe s első állomása Po­zsony volt. Az altiszti iskolát is Pozsonyban végezte. Ezután mint őrsparancsnok Torna­alján, Namesztön, Gajáron és Pozsonyban teljesített szolgálatot. Később Ácsra, majd Tarjánba kerül, ezután nevezik ki járás­parancsnoknak Nagysurányba. Innen Tren­csénbe, Liptóújvárra, majd Liptószentmik­lósra vezényelték. Innen menekült Eszter­gomba. Ezután Visegrádon, Pilisvörösváron, majd Soroksáron szolgál, ahol 1920-ban nyugalomba vonult. A világháború alatt mint csendőr határmenti szolgálatot teljesí­tett. Szolgálata alatt több elismerésben és dicséretben részesült. A koronás ezüst ér­demkereszt tulajdonosa. Neje: Molnár Má­ria, gyermekei: Irén és Anna. Juhász József órásmester, Alsógalla. 1880­ban Nagyszokolyon született. Az órásipart Budapesten tanulta, majd a Süss Nándor cégnél és Budapest székesfővárosnál éveken keresztül fejlesztette szaktudását és Vértes­szöllősön lett önálló mester, ahonnan Alsó­gallára költözött. Elismert szakember, kit jó munkája révén még a környékbeli közsé­gekből is fölkeresnek. Gépekkel fölszerelt műhelye és szaktudása folytán precíz mun­kákat készít és minden a szakmához tartozó javításokat végez. Alkatrészekből nagy rak­tára van. Neje: Raduch Zsuzsanna; házuk takarékos életmódjuk eredménye. Juhász Pál úri és egyenruha szabómester, Dorog. Szépvölgykazáron 1893-ban szüle­tett. Iskolái elvégzése után a szabóiparban nyert szakképzettséget Budapesten s mint segéd 1932-ig fejlesztette szaktudását, ami­kor másodízben lett önálló mester Dorogon. A község egyedüli egyenruha szabója. A vi­lágháború alatt a 26. gy.-ezred kötelékében az orosz és olasz fronton küzdött s mint a bronz vit. érem és a Károly cs.-ker. tulajdo­nosa szerelt le. Testvére, néhai J. József az orosz fronton hősi halált halt. Az Ipartestü­let és a Frontharcos csoport tagja. Neje: Majthényi Borbála. Jurcsek Imre nagybérlő, Naszály. Bályok (Bihar m.) községben 1898-ban született. Középiskoláit Nagykárolyban, a gazdasági akadémiát Magyaróváron végezte. Mint bérlő Ilonka-pusztán (Győr m.) kezdte meg tevékenykedését, majd 1927 óta az Ester­házy-uradalom Billeg-Grébicspusztai bér­gazdaság bérlője. A világháború alatt a 2. h. huszárezred kötelékében az orosz, román és olasz fronton küzdött s mint tart. hadnagy szerelt le. A községi képv.-test. virilis tagja. Neje: Erdélyi Katalin. néhai albesti Kaán Károly ny. bankfőköny­velő, Esztergom. 1861-ben született Eszter­gomban. Középiskoláinak elvégzése otán az esztergomi Kereskedelmi és Iparbank köte­lékébe lépett 1876-ban. 40 évi működéssel 1919-ben vonult nyugalomba. Értékes mun­kássága hozzájárult a bank mai nívóra eme­léséhez. 1921-ben húnyt el. Édesatyja, néhai lovag K. János rajztanár és festőművész a helybeli eKr. és Iparbank egyik megalapí­tója volt. Özvegye: Rogrün Ulrika, kinek atyja f R. Ede oki. gyógyszerész, takarék­pénztári igazgató, vm. that. biz. tag, az arany érdemkereszt tulajdonosa volt. Kailbach Gábor gazdálkodó, a Hit. Szöv. felügy. biz. tagja, Máriahalom. 18Ö5-ben született Máriahalmon. Iskoláit szülőhelyén végezte el, majd 1915-ben a 31. honv. gy.­ezred kötelékében mint szakaszvezető az orosz, később az olasz frontra került és csak a háború végén, 1918-ban szerelt le. Kétszer kis ezüst vit. érem, bronz vit. é. és a Károly cs.-ker. kitüntetések tulajdonosa. Neje: Schmidt Teréz, gyermekei: Gábor, Tamás, János, István, Antal, Ferenc és Frigyes. Kajmó József plébános, Kesztölc. 1902­ben született Nyitrán. Középiskoláit Kecs­keméten, a teológiát Budapesten végezte el és 1927-ben szentelték fel Esztergomban. Tatán, Magyaróváron, Kecskeméten és Nagykanizsán mint piarista tanár működött, majd 1936-ban Kesztölcön plébánosnak ne­vezték ki. A község képv.-testületi tagja. néhai Kalapos Gyula m. kir. főmérnök, Esztergom. 1884ben született Léván. A kul­túr-mérnöki fakultást Budapesten végezte el. Különböző vidéki városokban működött mint mérnök, majd Budapestre került, ahol hét éven át a IX. földmérési ügyosztály h. főnökeként teljesített szolgálatot. Mint az O. F. B. főmérnöke a pü. ig. által elisme­résben részesült eredményes munkásságáért. A világháború alatt a 26. gy.-ezred kötelé­kében az orosz és olasz frontokon harcolt, 768

Next

/
Oldalképek
Tartalom