Esztergom Évlapjai 2017

Bárdos István: Politika, közélet, országgyűlési és polgármester-választások Esztergomban 1920-1945.

A Magyar Nemzetiszocialista Párt hivatalos jelöltje Vargha Károly a Duna Korzó­ban, a Magyar Királyban (két alkalommal is), Szentgyörgymezőn a Mitter-féle ven­déglőben (ugyancsak két alkalommal) tartott beszédet. Programja ismertetése során többek között arról szólt, hogy: „meg kell teremteni a munka, a dolgok államát.”22 23 E gyűléseken Meskó Zoltán a hitelkérdés azonnali rendezését, a bankok államosítását és a földreformot követelte. Dr. Dücső Jánosné a gyermeknevelés fontosságáról s az egyke elleni küzdelemről szólt. Ifjú Meskó Zoltán adatokat hozott fel a magyar népszaporulat tragikus helyzetéről. Felszólalt még gr. Festetics Sándor országgyűlési képviselő, a párt országos vezére, ifj. Balogh István országgyűlési képviselő, Szemere Béla dr„ dr. Bozóky Lajos ny. főszol­gabíró, Hlatky Gyula főkerületvezető, Berényi Györgyné tanítónő, Mossonyi J. Árpád főkerületi főtitkár, Polacsek István városi képviselőtestületi tag. A május 3-ára kitűzött választás előtt néhány nappal megjelent a hír, miszerint a Ma­gyar Nemzetiszocialista Párt jelöltjét 288 aláírás pótlására utasította a választási biztos. A KGSZP aláírásait viszont kevés kivétellel elfogadta. A 288 aláírás pótlása nem sikerült. A lakosságnak nem kellett az urnákhoz járulnia. Ernszt Sándor a választás abszolút győzteseként vehette át mandátumát május 3-án Czettler Jenő, Fitz Artúr, Ötvös Lajos és a helyi notabilitások jelenlétében. Gömbös 1936. október 6-án bekövetkezett halálát, s Darányi Kálmán miniszterelnök­ké történt kinevezését követően Ernszt Esztergomba sietett. Képviselői gyűlésén az új miniszterelnökről szólva megállapította, hogy az „rendkívül becsületes magyar úr Külpolitikai téren továbbra is az olasz-osztrák barátság fenntartása mellett tört lándzsát, a német orientációval szemben. Jelentős eseménynek számított, hogy 1936. november 13-án négynapos látogatás­ra Magyarországra érkezett gróf Galaezzo Ciano olasz külügyminiszter, aki Serédi Jusztinián meghívására Esztergomba is ellátogatott. Ezt követően Ernszt egyik esz­tergomi beszédében már némileg módosította korábbi egyértelmű olasz orientáció­ját. Kifejtette, hogy „sok tekintetben hálásak lehetünk az olaszoknak ... de ügyelni kell arra, hogy ne váljunk vazallusukká, és az olasz nemzet támogatása ne merüljön ki csak fogadkozásokban, hanem gyakorlati haszna is legyen.”24 Ezzel együtt jelezte, hogy a KGSZP nem hajlandó belépni a kormányba, mivel nem ismeri annak célki­tűzéseit. A belpolitika tektonikus mozgásai nem hagyták érintetlenül a NEP-et sem. Radocsay László főispán a május 6-án tartott választmányi ülésen kénytelen volt cáfolni azokat a híreket, amelyek szerint frakcióharcok miatt megbomlott a párt egysége. 22 uo. 23 Ernszt Sándor vasárnap délután számolt be az új politikai helyzetről. In: Esztergom és Vidéke; 57. 0936) 85. sz. 1. p. 24 Ernszt Sándor a vármegyék önállósága mellett. In: Esztergom és Vidéke, 57. (1936) 101.sz. 2. p. BÁRDOS ISTVÁN | POLITIKA. KÖZÉLET. ORSZÁGGYŰLÉSI ÉS P O L G Á R M E S T E R - VÁ L A S Z T Á S O K 125

Next

/
Oldalképek
Tartalom