Esztergom Évlapjai 1960

B. Koroknay Éva: A lövöldi karthauzi kolostor kötéseiről

részesítette támogatásban. A lövöldi konvent szervezkedéseinek első évei­ben — 1371-ben — a pálos rend történetírói panaszkodnak, hogy a pálo­sok tömegesen lépnek át a karthauziakhoz. A lövöldi kolostort tartjuk a legmagyarabb karthauzi kolostornak, ahol a rend első tagjai a magyar pálosok közül kerültek ki. 7 A lövöldi karthauzi kolostor a legszebb magyar kolostorok egyike lehe­tett. Egyik-másik író állítása szerint a zárdában több mint 300 cella volt, Dedek, a magyarországi karthauziak történetírója, ezt az állítást azonban ugyanannyira nem tartja hihetőnek, mint azt, hogy a templom vörös már­ványból épült volna. 8 A Hunyadi-ház és karthauziak kapcsolatai régebbről adódnak, And­reas Pannonius 1440—1445 között Hunyadi János parancsnoksága alatt harcolt, majd 1445-ben karthauzi szerzetes lett. A velencei zárdában élt. s később a „Libellus de Virtutibus" c. munkájának egyik példányát Hercu­les estei fejedelemnek Hyppolit esztergomi érsek atyjának, másik példá­nyát Mátyás királynak ajánlotta. (Mindkettő a modenai Este könyvtár­ban.) 9 Azonban egész közeliek a Hunyadi-ház és a lövöldi karthauzi kolos­tor kapcsolatai. 1460-ban Zsigmond perjel Mátyás király édesanyját, Hu­nyadi Erzsébetet, a lövöldi kolostor iránt tanúsított kegyességéért a rend minden lelki érdemeiben részesíti. Az erről szóló és a kolostor függő pe­csétjével ellátott oklevél 1460-ban kelt. 1 0 1480-ban Mátyás király Beatrix­szal és a királyné testvérével, Aragóniái János bíboros pápai követtel, Esz­tergom érsekével és az udvarral együtt Lövöldön járt, s a királynő udvar­hölgyei külön engedélyt kaptak a kolostorba való belépésre. Ekkor Mátyás király halastó, továbbá két cella, majd könyvtár építésére adott számukra pénzt, végül pedig több nyomtatványt ajándékozott nekik. 1 1 A mohácsi vész nem hagyta érintetlenül a lövöldi kolostort sem. 1526 nov. 14-én a konvent priora megköszöni Sopron városának, hogy az oda küldött egyházi tárgyakat megőrizték. Úgy látszik azonban rövidesen visz­szazökken a kolostor élete a rendes kerékvágásba, mert 1528-ban 200 lo­vast köteles hadbaállítani, 1535-ben pedig a pannonhalmi Szt. Márton apátságnak 400 forintot kölcsönöz. 1 2 1551-ben elesik Veszprém vára. Való­színűleg ekkor pusztul el a lövöldi kolostor is. A szerzetesek szétszéled­nek, László perjel marad csak helyén, miután látja, hogy a kolostort nem lehet a közeljövőben helyreállítani, birtokaikat az 1557. jún. 8-án kelt ok­mány szerint a veszprémi püspöknek adja bérbe. 1: ! A nagymúltú magyar karthauzi kolostor épületének emlékét ma már csupán a veszprémi Múzeum néhány díszesen faragott kőemléke őrzi. A 7 Dedek: i. 111. 143., 240. old. Az utóbbi helyen megállapítja, hogy a lövöldi perjelek névsora is csupa magvar nevet tartalmaz. 8 Dedek: i. m. 140. old. 0 Dedek: i. m. 24fi. old. 1 0 Dedek: i. m. 170. old. Fakszimilében közölve 171. okl-on. 1 1 Az ún. „lövöldi Corvina" táblájában levő bejegyzés szerint: ,,lste liber est domus vnllis sancti Miehaelis Archangeli in Leweld ordinis Cartusiensis. Emptus eidem domui per Inclitum Regem Mathiam Anno domini 1480 qou í.nno cum Domina Regina Beatrice contorali sua visitauit et pernoctauit in predicto claustro in (esto Conversionis sancti Pauli Concomitante Reverendissimo et illustrissimo domino Johanne lilii incliti P.egis Sicilie sive Neapolis Cardinali et conservatore ordinis Cartusiensis Legato a I.atere misso Qui eciam dispensavit auctoritate summi pontificis super ingressu inclite regine et suarum pedissequarum ad monasterium ibidem que pernoctavit in cella procuratcris. !t super Ksu carnium in eena is dicto monas­terio contra ordinis rigorem.Quibus a monasterio recedentibus tercio die ipsum dominum regem subsecuta íuit tam gravis in firmitas ut de eius vita desperaretur sed tandem per orationes ridelium dominus miser­tus est eius Et donavit ad edificia duarum cellarum primo CCCC llorcnos secundo itemrn CC et CX. Post emit plures libros et donavit plura ad edificia piscine in alia Leweld et adedificum übrarie, et plura gratuita domui fecil. Ideo felix sit memória ejus. Amen." Közölve: Magvarország műemléki topográfiája, m. f. 1 2 Békefi: i. m. 228. old. 1 3 Dedek: i. m. 213. old. 2(>

Next

/
Oldalképek
Tartalom