Borovszky Samu: Esztergom vármegye (Magyarország vármegyéi és városai, 1908)

IRODALOM, TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET - HÍRLAPIRODALOM - Hírlapok - Esztergomi Újság - Esztergomi Közlöny - Esztergom - Esztergom és Vidéke - Esztergomi Közlöny - Esztergomi Lapok - Esztergomi Hírlap - Esztergom - Szabadság - Esztergomi Friss Ujság - Uránia - Magyar tudományos Értekező

170 Irodalom, tudomány és művészet. Hírlapok. Esztergomi Újság. Esztergomi Közlöny. Esztergom. Esztergom és Vidéke. Esztergomi Közlöny. Esztergomi Lapok. Esztergomi Hírlap. Esztergom. Szabadság. Esztergomi Friss Újság. Uránia. Magyar tudo mányos Érte­kező. a hírlapokon, folyóiratokon, kisebb füzeteken és nyomtatványokon kívül, önálló nagyobb műveket is oly nagy számban bocsátott ki, a milyennel kevés vidéki nyomda dicsekedhetik. A második könyvnyomdát 1881-ben Laiszky János alapította, a ki azt legújabban, a mai kor kívánalmaihoz mérten, választékos ízléssel, villamerőre rendezte be. Több, díszes kiállítású, nagyobb munka került már ki a nyomdából. Az üzlet könyvkötészettel van összekapcsolva. A Hunnia-nak nevezett könyvnyomdát és könyvkereskedést Gerenday József állította föl 1893-ban. Ez a nyomda is villamerőre van berendezve. A vármegye területén egyedüli könyvnyomda a párkányi, a melyet Gondos Vilmos alapított 1907-ben. A hírlapirodalom és az időszaki folyóiratok időrendi áttekintését a követ­kezőkben adjuk : Esztergomi Újság. Vegyes tartalmú hetilap. Megindult 1863 január 5-én. Kiadója Sántha Ignácz, szerkesztője pedig Pongrácz Lajos volt, a kitől már szep­tember végén Haan Rezső vette át a szerkesztést s folytatta 1865 végéig, a midőn Sántha Ignácz lépett helyébe. De csak egy hónapig vezette a lapot, mert az Esztergomi Újság 1866 jan. 30-án, három évi pályafutása után, megszűnt. Esztergomi Közlöny. Megjelent először 1867 január 1-én. Szerkesztette és kiadta Haan Rezső. Megszűnt 1868 végén. Esztergom. Megindult 187-4 július 1-én, mint „társadalmi, közigazgatási és helyi érdekű közlöny." Kiadta és nyomtatta Horák Egyed, 1876 óta pedig Buzárovits Gusztáv. Szerkesztette három és fél évig Ompolyi (Mátray) Ernő, 1878—79-ben Rényi Rezső. Ez a lap 1879 szept. 14-én összeolvadt az aug. 20-án megindult s hetenként kétszer megjelenő Esztergomi Népújsággal, a melyet Sarkady István adott ki és szerkesztett. De alig egy havi fennállása után már Űj Esztergom czímen folytatta pályáját, ugyancsak Sarkady István kiadásában és szerkesz­tése mellett. Második évfolyamával, 1880-ban ez is megszűnt. Az Esztergom és Vidéke, hetenként kétszer megjelenő laphoz az alapítás esz­méjét és a szerkesztés irányát Körösy László dr. adta. A lap Mellinger Rezső kiadásában és Sarkady István szerkesztésében indult meg 1879 június 1-én. Másfél év múlva a szerkesztést Körösy László dr. vette át s folytatta 1892 decz. l-ig ; utána Nógrádi Jenő, majd Munkácsy Kálmán vezették a lapot, jelenleg pedig Prokopp Gyula dr. Esztergomi Közlöny, szintén 1879-ben indult meg. Kiadója és szerkesztője kezdettől fogva Haan Rezső. A lap 1902-ben Esztergom vármegye hivatalos közlönye lett ; de mint ilyen, 1903-ban megszűnt és helyébe lépett ugyancsak Haan Rezső szerkesztésében és kiadásában Esztergom Vármegye Hivatalos Lapja. A VI. évfolyamban levő lap megjelenik hetenként egyszer. Esztergomi Lapok. Megindult 1892 okt. 1-én, Perényi Kálmán dr. kiadásá­ban és szerkesztése mellett ; 1893 július 1-től a lap kiadója és szerkesztője Gerenday József. Megjelenik hetenként kétszer. Esztergomi Hírlap. A hetenként egyszer megjelenő társadalmi lap meg­indult 1892-ben, megszűnt 1894 márczius havában. Szerkesztője és kiadója Sinka Ferencz Pál volt. Esztergom, kath. irányú, politikai s társadalmi hetilap. Megindult 1895. végén. Első szerkesztője s kiadó-tulajdonosa Keményfy K. Dániel, főmunka­társa Prohászka Ottokár dr. volt. Jelenleg a lap kiadó-tulajdonosa Pécsi Gusztáv dr., szerkesztői: Pauer Károly és Dvihally Géza. Szabadság. Hetenként háromszor megjelenő politikai lap. A XlII-ik évfo­lyamban van. Szerkesztője s tulajdonosa Bártfay Géza. Esztergomi Friss Újság. Megjelenik naponként, mint az Uj Lap melléklete. A II. évfolyamban levő lapot szerkeszti és kiadja : Dvihally Géza. Uránia. Kiadta Beimel József, szerkesztette Szeder Fábián benczés tanár. A naptárral, hangjegymelléklettel és szépirodalmi tartalommal megjelenő kis zsebkönyv az 1828—32. években látott napvilágot. Magyar tudományos Értekező. A „tudományos, könyvészeti és kritikai folyóirat"-ot 1862-ben Knauz Nándor és Nagy Iván szerkesztette. Horák Ede nyomdájából került ki, s az első félévben öt, színes borítékkal ellátott füzetben jelent meg; a második félévben pedig minden hóban, tehát hat füzettel gazdagí­totta irodalmunkat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom