Hídlap, 2005. július-szeptember (3. évfolyam, 128-192. szám)

2005-07-01 / 128. szám

2 HÍDLAP • 2005. július 1., péntek ORSZÁG-VI LÁG www.esztergom.hu A veszélyeshulladék-égetők ideje lejárt (H) Mától csak a közösségi követelmé­nyeknek megfelelő szennyezőanyag-ki­bocsátású létesítmények működhetnek Magyarországon. Tavaly május előtt az ország 41 veszélyeshulladék-égető mű­véből csupán kettő felelt meg az uniós követelményeknek, ezért Magyaror­szág kénytelen volt átmeneti mentessé­get kérni a szükséges átalakítások el­végzésére. Jelenleg harminc égetőmű működik országszerte, amelyek már megfelelnek a közösségi előírásoknak. Elmerült az életmentő (H) Eltűnt egy 17 éves fiú, miután ki­mentett egy fuldokló gyereket az orfűi tóból. A fiatalember éppen vízibiciklizett a tavon, amikor látta, hogy egy gyermek a fürdőzők szá­mára tiltott helyen úszott, majd ful­dokolni kezdett. A vízbe ugorva megmentette a bajba jutottat, de a következő pillanatban elmerült, és azóta nem látták. A fiút búvárok, rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai keresik, egyelőre ered­ménytelenül - közölte Kőszegi Zsolt, a Baranya megyei rendőr fő- kapitányság sajtóügyeletese. Eltűnt a kecskeméti maffiaper védett tanúja (H) Nyomtalanul eltűnt az a szerb- montenegrói állampolgárságú védett tanú, aki korábban vádalkut kötött a hatóságokkal, ezért elmarad a terve­zett szembesítése a per egy másik védett tanújával - közölte Fodor Endre, tanácsvezető bíró, a Kecske­méten folyó maffiaper csütörtöki tárgyalási napjának kezdetén. „A rendőrök által megbeszélt időpont­ban nem jelent meg a tanú, akit Kecskemétre kellett volna szállítani” - mondta a bíró. A szerb férfi, aki korábban a per elsőrendű és másod­rendű vádlottja mellett dolgozott testőrként, a bíróság előtt részletes, Radnaiékra terhelő vallomást tett. Ismét mérgezett paprikát találtak (H) Aflatoxinnal szennyezett fűszerpap­rika-őrleményt találtak Magyarorszá­gon. A Szlovákiától érkező szállítmány még májusban érkezett egy jászberé­nyi üzembe. A Hír Tv információi szerint a laborvizsgálatok a megenge­dettnél kétszer több aflatoxint mutat­tak ki a paprikában, amely szerencsére nem került forgalomba. Bizottság előtt a volt és a jelenlegi kormányfő Vizsgálat az Orbán család és az Apró-Gyurcsány érdekkör meggazdagodásának ügyében Az Orbán család gazdagodását vizsgáló bizottság egy héten ke­resztül ismerteti azokat a kérdéskö­röket, amelyekre választ vár július 6-án Orbán Viktortól - közölte Mol­nár László, a bizottság elnöke csü­törtöki sajtótájékoztatóján. Szerdán pedig az Apró-Gyurcsány érdekkör gazdagodását vizsgáló parlamenti bizottság hallgatta meg Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt H Répássy Róbert, lejárató kampány­nek során a szocia­listák minden nap megismétlik ko­rábbi, vagy újabb rágalmaikat Orbán ! Viktorral kapcsolatban. A bizottság július 6-ai ülésén hallgat- i ja meg Orbán Viktor volt miniszterel- | nököt. Szabó Zoltán, a bizottság szoci- j alista tagja elmondta: nem akarják, i hogy a volt kormányfő úgy érezze, i csapdába csalja a bizottság. Ezért egy j héten keresztül ismertetik kérdéseiket. I Orbán Viktortól választ szeretnénk kapni például arra, mit jelent az a mon­data: „ne nyerjünk annyit, amennyit kértünk, ne mi kapjuk a legtöbbet.” Szabó Zoltán közölte: a bizottság megkérdezi azt is, hogyan, ki által kí­vánta befolyásolni a volt miniszterel­nök annak a pályázatnak az eredmé­nyét, amelyen részt vett a Szárhegy dűlő-Sárazsadány-Tokajhegyalja Kft. Molnár László bizottsági elnök közölte: mi egyelőre csak az 1998- 2002 közötti időszakot nézzük meg, de megnézzük a felcsúti földszerzés körülményeit is, hiszen ez is ebben az időszakban van. Korrekten, tény­szerűen szeretnénk megvizsgálni a történteket” - hangsúlyozta. Ha a könyvvizsgálati módszerek nem ad­nak választ a feltett kérdésekre, ak­kor további személyeket hívnak be. Meghallgatta a kormányfőt az Apró-Gyurcsány bizottság Az Apró-Gyur­csány érdekkör gazdagodását vizsgáló parla­menti bizottság szerdán meghall­gatta Gyurcsány Ferenc miniszter- elnököt, aki kije­lentette: ha tudta volna, hogy valaha politikus lesz, akkor távol tartotta volna magát mindentől, aminek az államhoz köze van. A kormányfő a bizottsági meghall­gatáson a Szalay utca 4. szám alatti ingatlan privatizációjával kapcsolat­ban azt mondta: 1992-93 környékén az Altus Rt., mely - mint mondta - kizárólagosan az ő tulajdona, megbí­zásos szerződéses kapcsolatban állt a Miniszterelnöki Hivatallal. „Ennek egyik része volt, hogy közreműköd­tünk a Szalay utca 4. szám alatti in­gatlan társasházzá történő átalakítá­sában” - tette hozzá. Szijjártó Péter, a testület fideszes elnöke a Szalay utcai ingatlan ügyéről azt mondta: egy állami cég, a Köz­löny és Lapkiadó Kft. kibérelte tíz év­re az Altus Rt.-tői a Szalay utcai in­gatlant, majd saját költségén száz mil­lió forintból felújította azt úgy, hogy abból az Altus Rt. csak tízmillió forin­tot vállalt. Gyurcsány Ferenc válaszá­ban elmondta, hogy a tíz éves szerző­dés az Altus Rt. és az állami cég kö­zött idén tavasszal megszűnt. „Ha én bérbe adok egy ingatlant, azzal, hogy a bérbe vevő az ingatlanon saját költ­ségére felújítást, beruházást végezhet, akkor ezen beruházással kapcsolato­san (...) a bérbe adónak semmilyen fajta beleszólási lehetősége nincsen” - szögezte le. Szijjártó Péter azt is el­mondta, hogy az állami cég havi brut­tó egymillió forintot fizetett bérleti díjként az Altus Kft.-nek 1994 óta. • KONCZ ENDRE Államháztartási reform is szükséges az adóreformhoz A tervezett adócsökkentésekkel együtt járó bevételkiesés ellensú­lyozására elkerülhetetlen lesz egy átfogó államigazgatási és államház­tartási reform végrehajtása - mond­ta Belyó Pál, az Ecostat Gazdaság­elemző és Informatikai Intézet igaz­gatója csütörtökön, sajtótájékozta­tón, Budapesten. Az Európai Uniót meglepte a magyar adóreform. Belyó Pál közölte: az államháztar­tás szűkítésével a magyar gazdaság olyan egyenletesen növekvő pályára állhat, amely képes a már eleve ma- j gas államháztartási hiányt megfejelő i adócsökkentést elviselni. A szakértő jelezte, hogy a kormány adóreform­javaslata árszínvonal-csökkenést idéz elő. Az igazgató társadalompolitikai- lag üdvösnek nevezte az ÁFA- csökkentési javaslatot, amelynek nyomán a lakosság pótlólagos jöve­delemhez jut, a kis- és közepes vál­lalkozások kereslete pedig nő. Kitért arra, hogy az iparűzési adóval kap­csolatos változtatások, illetve annak régóta várt eltörlésének a külföldi befektetők örülhetnek, ugyanakkor ezt a lépést az önkormányzati finan­szírozás gyors reformjának kell kí­sérni. A luxusadó kapcsán elmondta, hogy ez az adónem az EU-ban be­vált forma, ennek bevezetésénél leg­feljebb csak a mérték megszabásá­nak technikája okozhat gondot. Meglepődött a napokban bejelen­tett magyar adótervek hallatán az Európai Unió gazdasági és pénzügyi biztosa. Joaquin Almunia további in­formációkat vár Budapesttől, mielőtt véglegesítené az államháztartási defi­cit csökkentésére irányuló magyar lépésekről szóló bizottsági értékelést - értesült a Világgazdaság. A biztos hozzátette: mindaddig nem készül­het el a Magyarországnak még már­ciusban a túlzottdeficit-eljárás kere­tében tett tanácsi ajánlások végrehaj­tásáról szóló bizottsági vélemény, amíg Brüsszel nem kap kimerítő tá­jékoztatást az adórendszerben terve­zett módosításokról. • PALOTÁS Sürgős reformokat igényel az euró 2010-es bevezetése Járai Zsigmond, magyar jegybankelnök szerint elvileg még teljesíthető az, hogy Magyarország 2010-ben csatlakozzon az euró-zónához, de „koc­kázatos késlekedni a reformokkal". A Magyar Nemzeti Bank elnöke csü­törtökön Varsóban mondta ezt a lengyel és magyar jegybank által közö­sen rendezett konferencia szünetében. Az elnök hangsúlyozta: már a jö­vő évre összeállítandó költségvetésben is látni kell az euró bevezetésé­hez is elvezető hiteles lépéseket, mert legkésőbb az országnak 2007 kö­zepében be kell lépnie az Európai Unió árfolyamrendszerébe, ahhoz, hogy 2010-ben a magyar forintot felváltsa az euró. Jogszabály-változás és gyógyszerdrágulás Mától több ponton változnak az adójogszabályok. Visszaáll az álta­lános forgalmi adó korábbi elszá­molási rendje. így a 15 napos el­számolás kivételével továbbra is al­kalmazhatók lesznek a bevallás- gyakorítási szabályok. A Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe kerül az EU-n kívüli import áfa beszedése. 1 200 gyógyszer ára emelkedik má­tól, kétszáz medicinát viszont ol­csóbban kaphatunk meg a patikák­ban. Ingyenessé válnak a krónikus hepatitis B kezelésére, a légzőrend­szeri akut megbetegedés megelőzé­sére, illetve az akut infarktus terápiá­jára szolgáló készítmények, ezekre eddig 90 százalékos támogatás járt. (részletek a 4. oldalon) Július elsejétől 5 százalékkal drágul a fővárosi tömegközlekedés. A fémszá­las csíkot tartalmazó, korábban vásá­rolt jegyek viszont korlátlan ideig fel- használhatók. Drágulnak az augusztus 10-17 között látogatható Sziget jegy­árai is. A napijegy 4 000 forintról 5 000-re, a hetijegyek ára 24 000 fo­rintról 30 000 forintra emelkedik. Mától vagyonfelderítő osztályt indít a Nemzeti Nyomozó Iroda azzal a cél­lal, hogy nagyobb mértékben sikerül­jön megtéríteni a vagyon ellen elköve­tett bűntények kárait. A Vagyonya- dász egység javát volt adónyomozók alkotják. Július 1-től valamennyi gép­jármű-gyártónak és importőrnek szer­ződéssel kell igazolni, hogy képes gon­doskodni a megfelelő számú roncsau­tó átvételéről és feldolgozásáról. A közszférában mégis marad a 70 éves nyugdíjkorhatár. A parlament egy korábbi döntése értelmében 2005. július 1-jétől megszűnt volna a 65. életévét betöltött közalkalmazot­tak és köztisztviselők jogviszonya, azonban egy 2005 május végén elfo­gadott törvény visszaállította a 70 éves felső korhatárt. • KE Apolló lett az ötödik pozsonyi híd neve Apolló névre keresztelték az ötödik pozsonyi hidat. Tegnap a városi ön- kormányzat hosszú tanácskozás után döntött erről. A tanácskozáson a je­len lévő lakosok egyhangúan azt kérték, hogy Jozef Murgasról, a híd megálmodójáról kapja a nevét az építmény, amelyet II. János Pál pápa halálakor még róla kívántak elnevezni. Jövőre megszűnhet a sorkatonaság (SK) Szlovákia 2007-ben szerette volna megszüntetni a sorkatonai szolgálatot az országban, de Juraj Liska, védelmi miniszter szerint egy évvel korábbra hozható a váltás. A védelmi minisz­ter pontos dátummal nem tudott szolgálni, de elképzelhető, hogy 2006 januárjában már nem vonulnak be többen, és utána már önálló hivatásos hadserege lesz Szlovákiának. Kiadták a maffiózót (SK) A szlovák hatóságok februárban fogták el Poprádon Ugo de Luciát, az olasz alvilág egyik legkegyetlenebb emberét. Az olasz maffiózót a napok­ban, szigorú intézkedések mellett Po­zsonyból szállították haza Olaszor­szágba. Az olasz hatóságok gyilkos­sággal és tiltott fegyvertartással is vá­dolják az alvilági bűnözőt. A lakosok javaslatáról a képviselő- testületnek kellett szavazni, ugyan­akkor viszont azt a rendeletet is mó­dosítani kellett volna, amelynek ér­telmében eddig nem lehetett szemé­lyiségről elnevezni egy hidat. A 67 jelen lévő képviselő közül csak 24 szavazott amellett, hogy ezt a hatá­rozatot módosítsák, így továbbra sem lehet ilyen jellegű építményt is­mert személyről elnevezni. Az Apol­lo név mellett 46 képviselő szavazott, ez elég volt a név jóváhagyásához. A felbőszült lakosok azonnal véle­ményt is nyilvánítottak a képvise­lőkről: „Szégyelljék magukat!” kia­bálták és kifütyülték őket. • -Cl­Javult a vállalkozói szféra színvonala Peter Mihók, a Szlovák Kereske­delmi és Ipari Kamara (SOPK) elnö­ke kijelentette, hogy Szlovákiában a vállalkozói szféra színvonala egy­re javul. A kamara 2005 első félév­ében több mint ezer vállalkozásnak 10,8 millió korona értékben nyúj­tott szolgáltatást. „A szóban forgó időszakban a ka­mara 16 külföldi kereskedelmi misz- szióban 118 cég részvételét biztosítot­ta, ezenkívül ugyanennyi külföldi missziót is fogadott. A szlovák válla­latok képviselői 320 külföldi cég kép­viselőjével találkozhattak. Mihók arról is szólt, hogy a kama­ra az idén 142 új taggal bővült. A külföldön megrendezett kiállításo­kon és vásárokon az első félévben 198 szlovák cég vett részt. Eddig 31 pályázatot adtak be az európai uniós alapok támogatásainak elnyerésére, ebből 13 pályázat sikeresen szere­pelt. A SOPK tagja a Párizsban szé­Peter Mihók kelő Nemzetközi Kereskedelmi Ka­marának, amely 1300 kereskedelmi és ipari kamarát, valamint 14 millió európai céget tömörít magában. • Révész

Next

/
Oldalképek
Tartalom