Hídlap, 2005. július-szeptember (3. évfolyam, 128-192. szám)

2005-07-01 / 128. szám

www.esztergom.hu ESZTERGOM 2005. július 1., péntek • HÍDLAP 3 Népművészeti fesztivál Esztergomban A tavalyi siker után idén is meg­rendezésre kerül az Ister-Granum Népművészeti Fesztivál. A rendez­vényen a régió hagyományó'rzű együttesei, művészei, kézművesei mutathatják meg tudásuk legjavát. A fesztivál a millennium évében indult, az Árpád fejedelem korabeli falvak népművészeti hagyományőrző találkozójával. A 2001-ben megren­dezett összejövetelnek Párkány adott otthont, 2002-től viszont Esztergom rendezi a fesztivált, melynek helyszí­ne kezdetben az Erzsébet park, majd 2004-től a Kis-Duna sétány lett. A rendezvényen nemcsak a régi várme­gye, hanem a régió hagyományőrző csoportjai is bemutatkozási lehető­séghez jutnak. Idén a programok helyszíne az Ün­nepi Játékok Színpada lesz a Mind- szenty téren, ahol a műsorok július 22- én délután kezdődnek a Kéméndi Gyöngyösbokréta - Kéméndi Vasvi­rág együttes előadásával. Aznap több I táncegyüttes is fellép, így például lát- j ható lesz a Vujics együttes, a Borbély j Quartett és az esztergomi Váralja nép- j táncegyüttes. A napot mozi-esttel zár- j ják, ahol az érdeklődők a Ludas Matyi j című rajzfilmet tekinthetik meg. A fesztivál másnapján a színházé j és a bábszínházé lesz a főszerep. A j délelőtti megnyitó után az Aranysó- j lyom Lovagrend harci bemutatója, a j Kuckó Bábcsoport, zárásként pedig a j Leányfalui Szekérszínház előadása j várja az érdeklődőket. A zárónapon, július 24-én a nép­szokásokkal és kézművesek techni­káival ismerkedhetnek meg a látoga­tók. Az aznapi programot a Vasárna- ! pi muzsika - fiatal zenészek kamara­zenéje nyitja meg, de érdekesnek ígérkezik az Erzsébet parkban a csi­kós bemutató is. A fesztivál prog- I ramját este a Zöld Sziget Tánc- : együttes előadása zárja. • H.B. i Tamási Péter Esztergoma Szerdán délután nyílt meg a Tamási Péter Esztergoma elnevezésű kiál­lítás a Párkányi Városi Galériában. A megnyitó beszédet Meggyes Tamás, Esztergom város polgármestere mondta. Tamási Péter, esztergomi festőmű­vész a németországi Besen Bergen- ben született. Több egyéni és kollek­tív kiállítás fűződik a nevéhez, me­lyek nemcsak Magyarországon, ha­nem például Finnországban, Francia- országban, Németországban, Hollan­diában, Erdélyben voltak megtekint­hetők. Műveit Európa-szerte kedve­zően fogadták, hazai és külföldi díjak­kal, elismerésekkel egyaránt jutal­mazták. E festő művészetét nehéz lenne behatárolni. Talán a kubizmus és a realitás elemei keverednek legin­kább műveiben. A kiállított képek Esztergomot mutatják be egy kicsit más, érdekes-különös szemszögből. Tamási Esztergoma egyfajta álomvá­ros, ahol torzított épületekben, utcá­kon torz emberek élnek. Az élénk és nyers színekkel, megdőlő és sejtelmes kompozíciókkal a képek különös han­gulatot árasztanak. Egy olyan hangu­latot, amely „Tamási lelki világát” tükrözi vissza. A kiállítás július 17-éig tekinthető meg a párkányi galéria nyitvatartási idejében. • Szép Éva Olcsóbb lesz a jogosítvány a nyugdíjasoknak Az illetéktörvény július 1-jei módo­sulásával olcsóbbá válik a vezetői en­gedélyek kiállítása a nyugdíjasok szá­mára. Míg eddig csak a hetven év fö­löttieknek került ezerötszáz forintba a dokumentum kiállítása vagy érvé­nyességének meghosszabbítása, addig elsejétől már a hatvankét év fölöttiek­re is kiterjed a kedvezmény. A jogosít­vány kiállítása, ezt a korosztályt kivé­ve továbbra is négyezer forint. • SE Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2005. július 1-jén (pénteken) a Köztisztviselők Napján a Polgármesteri Hivatal ZÁRVA TART, ügyfélfogadást nem tartunk. Kérjük szíves megértésüket. Dr. Csömör Sándor jegyző Megkezdődik a Széchenyi tér átépítése Nemsokára megkezdődik az esztergomi főtér felújítása, mellyel párhuzamosan nagyobb forgalom- korlátozásokra is kell számítani a városban. Mivel a Széchenyi téren minden parkolási lehetőség meg­szűnik majd, néhány utcát egyirányúsítanak az új parkolóhe­lyek létesítése céljából, így a bel­város végre tehermentesül az évek óta növekvő, és lassan már elviselhetetlen forgalomtól. A Széchenyi tér átalakítása akkor kezdődhet meg, amikor a közbeszer­zési eljárások lezárultak - mondta el lapunknak Takács István, a pol­gármesteri hivatal sajtóreferense. Az átépítéskor sor kerül többek között a téren lévő épületek homlokzatainak felújítására, a terület fásítására, illet­ve szobrok és egyéb utcabútorok ki­helyezésére is. Az átalakítás után a polgármesteri hivatal bejárata sem a Széchenyi tér felől lesz, hanem áthelyezik a Boty- tyán és a Deák Ferenc utca felőli ol­dalra. A téren megszűnő parkolóhe­lyeket e két utca parkolóvá alakítá­sával kívánja pótolni az önkormány­zat. A városi munkálatok, melyek a közlekedést érintik, akkor kezdőd­nek meg, ha elindul a buszvégállo­más építése a Tesco áruház mellett, és így az a jelenlegi helyéről elköl­tözhet. A tárgyalások elhúzódása miatt azonban csak idén ősszel lát­nak neki a létesítmény építésének. A változtatások megkezdésének má­sik feltétele, hogy a Simor János ut­cában található piac átköltözzön a Granvisus épületegyüttesbe, ez a folyamat azonban szintén várat még magára, az elképzelés előrelátható­lag év végére valósulhat meg - mondta Takács István. Az átalakítás miatt lezárják a Kis- Duna sétányt is. Bár elvileg eddig is célforgalom tábla óvta a sétányt a túlzott forgalomtól, mégis folyama­tosan megszegik ezt a szabályt a gép­kocsival közlekedők. A másik nagy parkolót a Simor János utcában kí­vánja megvalósítani az önkormány­zat. A tervek szerint legfontosabb szerepe az utca azon részének lesz, amely a buszvégállomás felé kiszéle­sedik, itt lehetne ugyanis a legtöbb parkolóhelyet kialakítani. A tervek szerint egyirányúvá te­szik a Lőrincz utcát, amelyre csak a Rákóczi tér felől lehet majd behajta­ni. Ennek oka, hogy a forgalmat el­tereljék a belvárosból a Nagy-Duna parton épült elkerülő út, illetve a Tabáni híd felé. így az autóforga­lom egyből a körforgalomhoz jut majd ki, ahol könnyebben választ­hatná ki a vezető, hogy melyik irá­nya hajt tovább anélkül, hogy ke­resztül kellene vergődnie a forgal­mas és szűk Kossuth Lajos utcán. A parkolók kialakítása mellett nagy gondot fordítanak mindegyik esetében arra is, hogy az út mellé, fák és virágok is kerüljenek majd a barátságosabb környezet miatt. • Hatvani Bernadett Folytatódik a szúnyogirtási program A Dunakanyar települései évek óta összefognak azért, hogy területükön tervszerűen és gazdaságo­san elvégeztessék a szúnyogok gyérítését. A városok, falvak pályázatot is benyújtanak a program fi­nanszírozására, amelynek önrészéhez az önkormányzatok területüknek, pontosabban azok permete­zendő részének megfelelő arányban járulnak hozzá. Esztergom több, mint félmillió forintot fizet ki a munkákra, amelyre négy alkalommal kerül sor az előzetes tervek szerint. A vegyszereket elsősor­ban a levegőből juttatják ki a területre a Corax-Bioner Környezetvédelmi Rt. szakemberei, emellett egyes helyeken földi szórást is végeznek. A második szórást július 6. és július 9. között végzik a szakemberek, napkeltétől délelőtt fél kilencig és este hat órától napnyugtáig. Amennyiben az időjárás (erős szél, eső, jelentős lehűlés) miatt nem tudják elvégezni a munkát, arra jú­lius 13. és 16. között kerül sor. Az esztergomi önkormányzat munkatársai a vegyszerezésről értesítették a területen működő méhésze­ket, ugyanis a kijuttatott permetezőszer (Mosquitox 1 ULVés K-Othrin 10 ULV) emberre, állatokra, nö­vényekre nem jelent veszélyt, azonban a méhekre igen. Éppen ezért az esztergomi Polgármesteri Hivatal szúnyoggyérítéssel foglalkozó munkatársa, Füssy Gyu­la arra kéri az önkormányzat területén letelepült méhészeket, hogy aki a korábbi felhívások alapján még nem vetette magát nyilvántartásba, vagy címe időközben megváltozott, értesítse erről a 33/542-082-es telefonszámon. Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Esztergomban, a Polgármesteri Hivatalban a hivatal nyári leállása miatt a 2005. július 11-e és július 22-e közötti munkanapokon ügyfélfogadást a következők szerint tartunk: július 11-én (hétfőn) - 9-12 és 13-17 óráig okmányiroda, népesség-nyilvántartás és anyakönyvvezetők július 12-én (kedden) -zárva július 13-án (szerdán) - 9-12 és 13-17 óráig okmányiroda, népesség-nyilvántartás és anyakönywezetők július 14-én (csütörtökön) - zárva július 15-én (pénteken) - zárva július 18-án (hétfőn) - 9-12 és 13-17 óráig okmányiroda, népesség-nyilvántartás és anyakönyvvezetők július 19-én (kedden) -zárva július 20-án (szerdán) - 9-12 és 13-17 óráig okmányiroda, népesség-nyilvántartás és anyakönyvvezetők július 21-én (csütörtökön) - zárva július 22-én (pénteken) - zárva Egyéb halaszthatatlan ügyben - a rendes ügyfélfogadási időben - a Városháza portásához fordulhatnak, aki felveszi a kapcsolatot az ügyeletes munkatársakkal. Kérjük szíves megértésüket! Dr. Csömör Sándor jegyző

Next

/
Oldalképek
Tartalom