Hídlap, 2005. július-szeptember (3. évfolyam, 128-192. szám)

2005-07-01 / 128. szám

LSTER-GRANUM EURORÉGIÓ www.istergranum.hu III. évfolyam, 128. szám Napi hírújság a régió életéről 2005. július 1., péntek TIHAMÉR, ANNAMÁRIA Szí. Olivér és Szt. Áron napja ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk hirdessen Mindent vitt a Suzuki Szenzációs teljesítményt nyújtottak a Suzukik a Junior World Rally Championship versenysorozat görög futamán ...........................................................7. OLDAL INGYEN <••••• •••••••••■!*• ••••••»•••••••• OLDAL Megújuló főtér Esztergomban Év végére a belváros végre tehermentesülhet az évek óta növekvőI és lassan már elviselhetetlen forgalomtól j .....................................................3. OLDAL Ké tezer százalékkal drágább a ribizli? A lánckereskedelem mellett az olcsó külföldi gyümölcs is fenyegeti a piacot MAGYARORSZÁG Idén a nógrádi bokrokon marad a ribizlitermés java része, mivel az ala­csony felvásárlási ár miatt leszedni sem érdemes. Miközben a termelők- nek 40-60 forintot fizetnek a felvá­sárlók egy kiló (0 ribizliért, addig a lánckereskedelem végén az áruhá­zak 600-800 forintért, kisebb csoma­gokra bontva pedig akár 1200 forin­tért is kínálják a gyümölcs kilóját A külföldön is hírnevet szerzett berkenyéi gyümölcstermelők már csak legyintenek, mert a gyümölcs­szüretet végző napszámosoknak is többet kell fizetni, mint amit kapnak a felvásárlóktól. Eközben újra az uni­ós boltok polcaira kerültek az elké­pesztően olcsó lengyel gyümölcsök. Elkeseredett a berkenyéi faluszö­vetkezet elnöke, Schmidt Józsefné, mivel idén is a bokrokon marad a ri­bizli nagy része. Nem képesek reális árat fizetni a termelőknek, ráadásul a korábbi svájci felvásárlóikat is elvesz­tették. Az olcsón behozott lengyel, bolgár és szerb gyümölcs teljesen ki­szorították őket a magyar piacról. (folytatás az 5. oldalon) Jó üzlet: 12 milliárdot 32 ezerért? Itthon államosítanák a nyugdíjas gazdák földjét költségvetés állja - írja a Népsza­MAGYARORSZÁG Az Európai Parlament elfogadta a gazdálkodók kedvezményes nyugdíjazásáról szóló jogszabályt. Ezzel azok az 55. évüket betöltő' gazdák élhetnek januártól, akik el­ajándékozzák vagy eladják földjei­ket fiatalabb gazdatársaiknak. Ma­gyarországon ezzel szemben az ál­lami felvásárlást favorizálják, ami sok esetben a földbirtok elherdá­lását jelenti. A jogszabály anyagi hátterét nyolcvan százalékban az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Ga­ranciaalapból (EMOGA) finanszí­rozott támogatás termeli meg, a ma­radék húsz százalékot a magyar badság. A programban mindazok a gazdálkodók részt vehetnek, akik betöltötték az 55. életévüket, leg­alább tíz éve gazdálkodnak saját bir­tokukon, és azt másnak adják át mű­ködtetésre. Az Európai Unió több országában működő előnyugdíj to­vábbi feltétele, hogy az adott terme­lő legalább háromhektárnyi terüle­ten gazdálkodjék, és annak legalább kétharmadát eladja (a fennmaradó egy hektáron saját felhasználásra termelhet tovább), vagy átadja egy fiatalabb gazdának. A mostani törvény tulajdonkép­pen már az agrárminisztérium és a gazdák képviselői által elfogadott, az év eleji gazdatüntetést lezáró egyezségben is szerepelt. folytatás az 5. oldalon) Köztisztviselői nap Garamkövesden ESZTERGOM A Magyar Köztisztviselők és Köz- alkalmazottak Szakszervezete 1996- ban kezdeményezte, hogy a köztiszt­viselői törvény 1992. július 1-jei élet­belépésének emlékére Magyarorszá­gon július 1 -je legyen a Köztisztvise­lők Napja, amelyet 1997-ben tartot­ták meg először. Azóta minden év­ben ezen a napon valamilyen szabad­idős programot szerveznek a köz- tisztviselők számára. Az Esztergomi Polgármesteri Hivatal közalkalma­zottai most pénteken Szlovákiába, az Ister-Granum Eurorégió egyik festői községébe, Gramkövesdre látogatnak el. A kényelmesebbek autóbusszal utaznak végig, akik pedig szeretik a természetjárást, a Kovácspataki dombokig utaznak, és onnan gyalog mennek tovább. • MÁ. Műholddal ellenőrzik a parlagfűirtást Teljes a káosz a patikákban Tegnap délután még a gyógyszerészek sem ismerték az árváltozásokat MAGYARORSZÁG Mától 1400 fajta gyógyszer ára változik, legalábbis amennyiben si­kerül átárazniuk a gyógyszerészek­nek a készítményeket. Tegnap késő délután ugyanis még nem tudtak pontos információkkal szolgálni a patikusok arról, hogy mennyibe ke­rülnek mától a gyógyszerek. Az Országos Egészségügyi Pénztár (OEP) „ésszerűsítési” programja főként az úgynevezett „generikus” készítmé­nyeket érinti, melyek eredeti szabadal­mi védettsége lejárt, ám azonos ható­anyag-összetétellel különböző gyógy­szergyártók jóval alacsonyabb áron, csak más-más néven forgalmazzák. A döntés értelmében mától 1200 fajta készítmény esetében számíthatunk változó mértékű áremelkedésre, 200 féle termékért vi­szont kevesebbet kell fizetnünk. A támo­gatás fixesítésének az a lényege, hogy az OEP egy azonos hatóanyag-tartalmú gyógyszercsoportból a legolcsóbb, ám egyenértékű készítménynek biztosítja a teljes mértékű támogatást. A drágulás abból következik, hogy a magasabb árú gyógyszerek is ugyanezt a fix támoga­tást kapják ezentúl, továbbá bővül az in­gyenesen hozzáférhető termékek köre. Ez a változtatás egyre nagyobb felelős­séget hárít a háziorvosokra, illetőleg a patikusokra. A héten már tapasztalták a bizonytalanságot a legtöbb gyógyszer- tárban, sokan érdeklődtek megszokott szereik árváltozásáról. Erre azonban még tegnap délután sem tudtak egyér­telmű választ adni a patikákban, mivel az árszámításhoz szükséges program legnagyobb része már fenn volt ugyan a gépeken, a teljes listát azonban csak lap­zártánkat követően kapták kézhez. folytatás a 4. oldalon) Mostoha helyzetben a szlovák gazdák A Felvidéken is a raktárakban hever a tavalyi termés SZLOVÁKIA A magyarországi gazdákhoz hason­lóan a szlovákiai termelők is a raktár­hiánnyal, a tavalyról megmaradt ga­bona elhelyezésével küszködnek. Míg Magyarország az elmúlt hetekben si­keres tárgyalásokat folytatott a tavalyi termés uniós értékesítéséről, addig Szlovákiában - úgy tűnik - senki nem foglalkozik a gazdák gondjaival Eddig 273 ezer tonnát vásárolt fel a szlovák állam abból az 506 ezer tonna gabonából, amelyet az itteni gazdák ajánlottak fel intervenciós felvásárlásra. Erre a célra eddig megközelítőleg 1,2 milliárd koronát fordított az állam - tudtuk meg Szolnoki Istvántól, a kifi­zető ügynökség igazgatójától. A mező­gazdászok a mai napig nem tudják, mi­kor tudnak megszabadulni a tavalyi terméstől. Az idő viszont sürget, hiszen már a nyakukon van az idei aratás. „A tavalyihoz hasonlóan idén is jó termésre számítunk, gondok inkább az értékesítéssel lesznek. A raktárak ugyanis még tele vannak gabonával. Főleg azoknak a gazdáknak lesznek gondjaik, akik nem kötöttek előre szer­ződést, amúgy pedig azokban sincs meghatározva a felvásárlási ár. Ennek megállapításában döntő szerepe lesz a mennyiségnek és a minőségnek is. A gyöngébb minőségű gabona értékesíté­sével is problémák lesznek, mivel Szlo­vákiában az állattenyésztés nem kifize­tődő” - mondta lapunknak Bottka Pál, a Szlovák Földtulajdonosok és Agrár- vállalkozók Szövetségének elnöke. folytatás az 5. oldalon) Űrtechnika segíti az aller gén gyomnövények felkutatását Buli helyett botrány a Garancsi-tónál A rendezvényt már hirdetik, de az önkormányzat még nem tud a fesztiválról MAGYARORSZÁG Pénteken lejár a parlagfűirtási moratórium határideje. Azok a tu­lajdonosok, bérlők, akik eddig nem gondoskodtak kertjük vagy földjük kaszálásáról, súlyos összeget fizet­hetnek a hatóságoknak. A földterü­letek ellenőrzését műhold alapú GPS berendezés segíti. Júliusban a legaktívabb a parlagfű, ezért hamarosan megindulnak az el­lenőrző helyszínelések a növényvédel­mi hatóságok és a körzeti földhivatalok együttműködésében. Idén először a te­rületek feltérképezését a földhivatalok műholdas, GPS rendszerű berendezés segítségével végzik. Esztergomban a jövő hét elején tartanak egy rövid, tájé­koztató értekezletet ennek használatá­ról. Jobbágy Zsolt, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kom­munikációs osztályának illetékese el­mondta, hogy a növényvédelmi bírság a terület nagyságától, illetve az elha­nyagoltság mértékétől függően 20 ezertől akár 2 millió forintig terjedhet. A földtulajdonosoknak ezen túl fedez­niük kell a „kényszerkaszálás” díját is, mely szintén az adott terület adottsá­gaitól függ. A védekezés hatóságilag mindenképpen megtörténik, azoktól a tulajdonosoktól, akik nem fizetik ki a bírságot, adóként behajtják a költsége­ket. Fontos tudni, hogy a hatósági el­lenőrzések nem csupán a termőföldek­re - beleértve a zártkerteket - terjed­nek ki, minden belterületet, út menti sávot, vízpartot, ipari-kereskedelmi te­lephelyet feltérképeznek. A GPS-es terepszemle eredményei azonnal meg­jeleníthetők számítógépen, ezért jelen­tősen leegyszerűsödik a beazonosítá­suk, továbbá a büntetés behajtását sem előzi meg többszöri felszólítás, a szám­lát rövid időn belül kézhez kapja a mu­lasztást elkövető ingatlantulajdonos. • Szabó Hajnal T I N N Y E A Tinnye közigazgatási területéhez tartozó Garancsi-tónál a korábbi években hatalmas, sztár dj-ket felvo­nultató bulikat tartottak. Az önkor­mányzat azonban tavaly úgy döntött, nem engedélyez többé hasonló ese­ményt, ráadásul elkezdődtek a tó re­kultivációs munkálatai is. Egy birto­kunkban lévő szórólap bizonyítja, a szervező pedig állítja: lesz mulatság az idén is. Bak Ferenc polgármester viszont tudja, hogy nem adtak rá en­gedélyt és mindenáron meg is aka­dályozzák a rendezvény megtartását Egy, a szerkesztőségünk birtokában lévő szórólap szerint július 23-án öt helyszínen, harmincegy dj részvételé­vel rendezik meg a partit, igaz nem a Garancsi-tónál, hanem a tőle nem messze lévő volt laktanya területén, amely azonban még mindig Tinnye község közigazgatási területéhez tar­tozik. A szervező, Zsivkovics Péter azt mondta lapunknak, hogy „július 23-án este tíztől másnap reggel tízig tart majd a Garancsi-tó Electronic Music Festival Rakéta Kilövő Bázis néven.” folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom