Hídlap, 2005. január-március (3. évfolyam, 1-62. szám)

2005-01-04 / 1. szám

2 HÍDLAP • 2005. január 4., kedd ORSZAG-VILAG Mától többet fizetünk az okmányokért Nem szabad megszüntetni a szlovák Kulturális Minisztériumot Népszavazási végeredmény (H) Január 4-én, ma tartja népszavazási eredménymegállapító ülését az Or­szágos Választási Bizottság (OVB). Abban az 1.154 szavazókörben, amelyben a Legfelsőbb Bíróság, helyt adva a Magyarok Világszövetsége és egy magánszemély kérésének, elren­delte a szavazóköri jegyzőkönyvek, il­letve a szavazatok ellenőrzését, a sza­vazatszámláló bizottságok már befe­jezték munkájukat, és az új jegyző­könyveket az OVB-hez eljuttatták. • (index.hu) Ruttkai Éva-emlékgyűrű (H) Márkányi Endre színész vehette át a Ruttkai Eva-emlékgyűrűt az el­múlt évben nyújtott kiemelkedő művészi teljesítményéért a Vígszín­ház csütörtöki házi ünnepségén. A társulati tagok titkos szavazása alap­ján odaítélt elismerést - a hagyo­mánynak megfelelően - a néhai mű- vésznő leánya, a díjat alapító Gábor Júlia nyújtotta át a 70 éves, Jászai Mari-díjas, érdemes művésznek. • (lugosi) A vártnál nagyobb a folyó hiány (H) A folyó fizetési mérleg hiánya 1,729 milliárd euró volt 2004 harma­dik negyedévében - közölte a jegy­bank az előzetes adatok alapján. Az idén az első háromnegyed éves deficit 5,302 milliárd euró volt az előzetes adatok szerint, szemben a múlt év azonos időszakában kimuta­tott 4,793 milliárd euróval. Tavaly a harmadik negyedévben a deficit 1419 milliárd eurót tett ki. A jegybank pénteki közleménye szerint a folyó fizetési mérleg hiá­nya az idén az első negyedévben 1,695 milliárd euró, a második ne­gyedévben 1,878 milliárd euró volt - közölte az MNB. • (szeredai) Ecostat előrejelzés (H) Idén májusra 4,6 százalékos fo­gyasztói inflációt vár az Ecostat. A gazdaságkutató szerint az ötödik hó­napban a termelői árak szintje 44 szá­zalékkal haladja majd meg az előző év azonos időszakának értékét, az ipari termelés növekedési üteme pedig a ta­valy augusztusi lassulás után a követ­kező fél évben 5 százalék felett marad. A belföldi értékesítés májusban 1,9, az exportértékesítés 12,3, az ipari ter­melés pedig 6,1 százalékkal bővülhet az előző év azonos időszakához képest. A kiskereskedelmi forgalom növekedé­se ugyanakkor a reálbérek csökkenő dinamikája miatt a következő hóna­pokban elmarad a tavalyi első félévi­től: az eladások volumene 2005 máju­sában 4,9 százalékkal haladhatja meg az egy évvel korábbi szintet. • (híradó.hu) Kiárusítás országszerte (SK) Tegnap vette kezdetét Szlovákia fővárosában az egyes üzletláncok ka­rácsony utáni végkiárusítása. A ked­vezmények a téli ruhákra, háztartási és elektronikai cikkekre értendők, a kereskedők szeretnének megszaba­dulni portékáiktól. Az üzletláncok 40, 50 és 75 százalékos árenged­ménnyel kínálják termékeiket. Az árleszállítást több nagyobb cég is el­kezdte, mint a Metro, Tesco, Hypernova, Carrefour. •KL Május 20-ig kell az idén postára adni az adóbevallásokat, az APEH a korábban bevallóknak is csak március í-je után fizeti ki a vissza­igényléseket. Az útlevélért, jogo­sítványért és egyéb okmányokért átlagosan ötven százalékkal fize­tünk többet mától, és illetékköte­les lett az értékpapírok és üzletré­szek öröklése is. A megszokottnál két hónappal to­vább töltögethetjük az idén szemé­lyi jövedelemadó-bevallásunkat: 2005-től a bevallások határideje má­jus 20-a lesz. Az esetleges visszatérí­téseket az APEH a bevallás kézhez­vételétől számított 30 napon belül kell kifizesse, de erre legkorábban március 1-től kerülhet sor. Azaz idén már annak sem lesz értelme kapkodnia a bevallás elékészítésével és beadásával, aki mielőbb zsebében akarta tudni a visszatérítést. Aki azonban nem akar, annak egyáltalán nem kell a bevallással bajlódnia: a magánszemélyek febru­ár 15-ig nyilatkozhatnak az adóhiva­talnál arról, hogy a hivatal állapítsa meg, mennyi adót kell még fizetni­Lamperth Mónika szigorítani akarja a petárdázásra vonatkozó kormányrendeletet, ezért arra uta­sította a tárca illetékes szakembe­reit, hogy dolgozzanak ki javaslato­kat, mondta a Belügyminisztérium kommunikációs főigazgatója. Lamperth Mónika szerint a leg­utóbbi két szilveszter tapasztalatai azt mutatják, sokan nem tartották be a hatályos rendelet előírásait, elszapo­rodtak a súlyos petárdabalesetek, tűz­esetek. Budapesten hat, országosan több mint tíz petárdabalesct sérültjét kellett ellátniuk a mentőknek, ebből A változások éve A 2006-os parlamenti választá­sok előcsatározásai már idén megkezdődnek: 2005-ben új köz- társasági elnököt választ az Országgyűlés, lejár az Alkotmány- bíróság elnökének megbízatása és várhatóan új elnök kerül a Magyar Rádió és a Duna Televízió élére is. Köztestületek, vág)' éppen a nemze­ti egységet szimbolizálják, a hazai köz­életben mégis pártpolitikai színezetet kap ezeknek a pozícióknak a betöltése. 2005-ben valószínű, hogy új köztársa­sági elnököt választ a parlament: Mádl Ferenc ötéves mandátuma lejár. Ha az első két voksolásnál nem születik kon­szenzus a kormánypártok és az ellen­ük, vagy éppen mekkora visszatérí­tésre jogosultak. A járművek átírása után fizetendő illeték mértéke nem változik az 1890 cm3-t meg nem haladó személyautók és az 500 cm 3-t meg nem haladó mo­torkerékpárok és - mérettől függetle­nül - a tehergépjárművek esetében, azaz az változatlanul 15 Ft marad. A felsorolt hengerűrtartalmat meghala­dó gépjárművek esetében 20 Ft/cm3 lesz a fizetendő vagyonszerzési illeték. A Wankel motorok esetében - melyek a „hagyományos” motorok teljesítmé­nyéhez képest magasabb teljesít­ménnyel bírnak azonos hengerűrtar­talom, illetve kamratérfogat esetén - a kamratérfogat minden megkezdett cm3-e után 30 forint lesz az illeték. Az öt évre érvényes útlevélért ket­tő, a tíz évre érvényesért négyezer forinttal fizetünk többet 2005-től, az új árak így 6 illetve 10 ezer forintra módosulnak. Otven százalékkal hat­ezer forintra emelkedik a forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásának illetve cseréjének illetéke. A vállalko­zói igazolvány ára a duplájára, öt­ezerről tízezer forintra nő. • (index.hu) kettő volt súlyos. A fej mellett robba­nó pirotechnikai eszköz az egyik eset­ben súlyos szemsérülést, a másik eset­ben nyolc napon túli fülsérülést oko­zott. A többi petárdabalesetnél köny- nyebb horzsolásokat kellett ellátni. Szilveszterkor összesen 156 eset ményhez riasztották a tűzoltókat. Többnyire kukákban, szeméttáro­lókban keletkezett tűz miatt, amit feltehetően a beledobott petárda okozott. Ez leginkább a fővárosban volt jellemző, de előfordult a vidéki városokban is. Személyi sérülés ezek kapcsán nem történt. • (index.hu) zék között, akkor a harmadik forduló­ban egyszerű többséggel keresztülvi- heti akaratát a koalíció. Szili Katalin jelölése nincs napi­renden, mióta a „2 x NEiM” helyett lelkiismereti szavazásra szólított föl a népszavazási kampányban. Lehetsé­ges államfőként Medgyessv Pétert és Glatz Ferenc mellett felmerült Szabó István filmrendező neve is. Elemzők szerint az MSZP és az SZDSZ kö­zött Göncz Kinga esélyegyenlőségi és szociális miniszter személye körül körvonalazódhat konszenzus. 2005 novembere az Alkotmánvbí- róság élén is változást hoz: Holló András megbízatása lejár. • (hirtv.hu) Rudolf Chmel kulturális miniszter szerint minisztériumát nem meg­szüntetni kell, hanem át kell alakíta­ni. „Mivel a kultúra az EU-tagálla- mok egyedüli meghatározó jegye, ezért megfontoltan kell bánni a Kul­turális Minisztérium megszüntetésé­vel” - jelentette ki Chmel. Azt is megjegyezte, hogy a kulturális mi­nisztériumok az unióban autonómok, míg a többi minisztérium Brüsszel­ben „szülőkkel” rendelkezik. Chmel úgy véli, hogy a Kulturális Minisztérium megszüntetését jelen­leg semmi sem indokolja. Elmondta, hogy 1988-ban ideológiai és nemzeti megfontolásból ő maga is szorgal­mazta a kulturális tárca megszünte­tését. Arra is felhívta a figyelmet, hogy minisztersége alatt a miniszté­rium „megkarcsúsítására” töreke­dett. Ez képezi a gerincét a kormány által 2004 végén elfogadott kultúr­politikának is. Chmel szerint csak a legszűkebb keretek között kellene az államnak támogatnia a kultúrát, azonban semmiképpen sem irányí­tania és meghatároznia, hogy mi a jó és mi a rossz. Úgy véli, hogy a minisztérium közvetlen fennhatósá­ga alá csak 8-10 nemzeti jellegű in­tézménynek, mint a Szlovák Nem­zeti Múzeumnak, egyes könyvtárak­nak, moziknak és a Szlovák Filhar­monikusoknak kellene tartoznia, a többi intézmény a kerületek és váro­sok irányítása alá kerülne. Ezek a kulturális intézmények igazgatóság­gal és kuratóriumokkal rendelkez­nének, amelyek felelnének az intéz­mények működéséért. Ebből kifo­lyólag a későbbiekben nem vonhat­nák felelősségre a szóban forgó in­Templomi gyűjtést szervez vasár­nap a katasztrófa sújtotta délkelet­ázsiai területek lakosságának meg­segítésére a Magyar Katolikus Püs­pöki Konferencia. Január 9-én, vasárnap minden ka­tolikus templomban gyűjtést rende­zünk a katasztrófa sújtotta ember­társaink megsegítésére. Kérjük a hí­vek nagylelkű adományait, hogy mi­nél több embernek tudjunk segíteni - áll a híveknek szóló levélben, ame­Az igazságügy-miniszter ez év végén már kész alkotmánytervezet­tel szeretné megnyerni a parlamen­ti pártok támogatását az új alaptör­vény elfogadásához, a megújult közjogi rendszerben a tárca elkép­zelései szerint nem lesznek kéthar­mados törvények. Petrétei József elmondta: az alkot­mányos berendezkedés alapjai nem változnak, föl sem merül például a kétkamarás törvényhozás, vagy a köz­vetlen elnökválasztás bevezetése. Sok­kal inkább egy alkotmánykonszolidá­cióról van szó: a rendszerváltás óta el­telt 15 év tapasztalatainak, az alkot­mánybírósági gyakorlatnak és az EU- normáknak, különösen az alapjogi chartának az alaptörvénybe építéséről. A miniszter szerint a hatékony kormányzás elve indokolja a kéthar­mados törvények kiiktatást, ami vi­szont csak akkor lehetséges, ha a va­lóban minősített rendelkezéseket beemelik az alkotmányba. Rudolf Chmel tézmények működéséért sem a mi­nisztérium dolgozóit, sem a minisz­tert. A támogatásokat szétosztó bi­zottságok felelnének a nem állami kézben levő intézményekért. Chmel azt is megjegyezte, hogy a jövőben a támogatások szétosztásánál nagvobb tárgyilagosságra és áttekinthetőség­re kell törekedni. A kulturális mi­niszter kijelentette, hogy januárban fogja eldönteni, lemond-e a minisz­teri székről. Lehetséges utódjáról azonban nem akart nyilatkozni. El­mondta, ha a lemondás mellett fog dönteni, akkor azért fog így határoz­ni, mert szakmai téren még sok mindent szeretne elérni. Többek között a közel jövőben néhány szak­könyvet szeretne megírni és megje­lentetni, amelyekre a miniszteri te­endői mellett nem jutott idő. • Rga lyet a szervezet hétfőn hozott nyil­vánosságra. A püspöki konferencia emlékeztet: a katasztrófa másnapján a magyar katolikus hívők nevében tízmillió forint gyorssegélyt jutta­tott el a rászorulóknak. A közlés szerint a katolikus Nem­zetközi Karitász helyszínen lévő munkatársai közreműködésével a Magyar Katolikus Püspöki Konfe­rencia további segítséget kíván nyúj­tani a szenvedő embereknek. • (szeredai) Az alkotmánybírósági gyakorlat alaptörvénybe építésére példaként említette a miniszter a célszerűségi­arányossági tesztet, amelyet nemzet­közi példák nyomán többek között az alapjogok közti összeütközések meg­ítélésére munkált ki a testület. Petrétei József rámutatott arra is, hogy a piacgazdaság szó nem szere­pel az alaptörvény normaszövegé­ben, csak a preambulumban. holott az Alkotmánybíróság már kimun­kálta ennek a fogalomnak az alapve­tő tartalmát. A szociális alkotmányozás kapcsán a miniszter többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy az unió közel­múltban elfogadott alkotmánya rész­letesen foglalkozik az esélyegyenlő­ség kérdésével. A hatályos magyar alaptörvény ugyanakkor olyan, mára bizonyos szempontból kiüresedett, vagy meghatározhatatlan tartalmú deklarációkat tartalmaz, mint példá­ul a munkához való jog. • (poutikaforum) Szigorítanák a petárdázás szabályait A gazdák szerint hiányos az idei agrárköltségvetés A kormány azt kommunikálja, hogy soha nem látott összeg jut a gazdákra a költségvetésből - jelentet­te ki hétfőn Jakab István, a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségé­nek elnöke. Hozzátette: ebből az igazság az, hogy az általuk megjelölt 328 milliárd forintból 180-at a gazdák nem tudnak 2005-ben igénybe venni. A területalapú támogatások esetében emiatt szükséges a megítélésük sze­rint, hogy a vidékfejlesztési forráso­kat megkurtítsák. Ha ez megtörté­nik, akkor azok a kisebb gazdálko­dók, akik eddig még valamilyen for­mában forrásokhoz jutottak, most végleg elesnek a lehetőségtől. Az FVM az előterjesztésben arra hivatkozik, hogy a 2004. évi rendkí­vüli agrárgazdasági eseményekből fakadó többlet-felhasználási kény­szerek hatására kívánja ezt a lépést megtenni - hangsúlyozta Jakab Ist­ván. Hozzáfűzte: a mi megítélésünk szerint 2004 relatíve jó év volt, ami­kor magas hozamok voltak. A tárca azt kommunikálja, hogy hihetetle­nül nagy az ágazat nyeresége, de azt nem teszi hozzá, hogy emiatt több tízezer család nagyon magas áron tárolja a gabonát, és nem lesz esé­lyük arra, hogy intervenciós felvá­sárlással értékesíteni tudják. • (Magyar Rádió) Gyűjtést szervez a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Vége a kétharmados törvények korszakának?

Next

/
Oldalképek
Tartalom