Hídlap, 2005. január-március (3. évfolyam, 1-62. szám)

2005-01-04 / 1. szám

ESZTERGOM 2005. január 4., kedd • HÍDLAP 3 Természetfilmek az esztergomi moziban Zöld Mozi elnevezéssel az Eszter­gomi Környezetkultúra Egyesület a Bajor Ágost Kultúrmozgóban műkö­dő mozival közösen szervez vetíté­seket január 31-től. A tematikus program keretében olyan alkotáso­kat mutatnak majd be, melyek a kör­nyezetről, természetről, társadalom­ról és annak védelméről szólnak. Minden hónap utolsó hétfőjétől három napon keresztül láthat a kö­zönség nagyszerűen fényképezett, elgondolkoztató játék- és természet- filmeket. A látottakkal kapcsolatban szerdánként egy-egy előadás is hall­ható lesz a vetítést követően, mely­ben a nézők is aktívan részt vehetnek kérdéseikkel, észrevételeikkel. Az induló sorozat első filmje egy feliratos francia-svájci-angol-nepáli kalandfilm, Himalája címmel, amely január 31. és február 2. között lesz látható. A forgatócsoport rendkívüli alapossággal, igényes kutatómunká­val, bravúros operatőri felvételekkel, szinte enciklopédikus igénnyel készí­tette el ezt a filmet, amelyből a néző megismerheti a táj földrajzát, flórá­ját, faunáját, éghajlatát, s a hegyla­kók életét. A filmet nézve eljutha­tunk Tibetbe, Bhutánba, érezhetjük a monszunt, s a hegycsúcsok után a varázslatos völgyek illatát. Az esztergomi Bajor Ágost Kultúrmozgó A február végén vetítésre kerülő, A pityergő teve története címet viselő dokumentum játékfilm a távoli vidé­ken élő emberekről szól, akik a hagyo­mány és a modernitás között keresik helyüket. Vándormadarak címmel a Zöld Mozi filmjei között lesz látható március 28-ától három napig az a fran- cia-német-olasz-spanyol-svájci termé­szetfilm, amely lélegzetelállító képek segítségével mutatja be a szabadság ér­zését. Április végén egy amerikai film­esszét láthatnak az érdeklődők Naqoyqatsi - Erőszakos világ címmel. Az alkotás egy megrendítő vízió a globalizált szép új világról, melyben az ember harcol a számítógép ellen, a pénz az értékek ellen, és az élet az élet szimulációja ellen. A sorozatot május 30. és június 1. között a Szamszára cí­mű feliratos francia-német-indiai- olasz dráma zárja majd. Ez az első já­tékfilm, amelyet elejétől a végéig a fen­séges Himalájában, a rejtőzködő indiai Ladakhban forgattak, ahol a föld 8.000 méter magasan találkozik az égbolttal. • Nil Januárban még nem változnak az élelmiszerárak Téli szünet az eszter­gomi múzeumokban A megyei múzeumok többsége téli nyitva tartással várja az érdek­lődőket. Az esztergomi Duna Múze­um január elseje és február elseje között zárva tart. A Keresztény Mú­zeumban március í-jével kezdik meg a 2005-ös évet. A Duna Múzeumban az egy hóna­pos „szünet” alatt nagytakarítást tar­tanak, felújítják a kiállított tárgyakat, berendezéseket. A február másodikán ismét megnyíló kiállítóhely két Pé­csen tanuló egyetemista, a táti Huszti János és a balatonszemesi Mórocz Viktor festményeivel nyitja meg ka­puit a 2005-ös évben. A 2001-ben az Év Múzeumának választott intéz­ményt 2004-ben csaknem 25 ezren ke­resték fel. Tavaly augusztus végén a látogatók száma 18 ezer volt, ez több, mint amennyien 2003-ban összesen kíváncsiak voltak az intézményben bemutatott tárlatokra, akkor ugyanis 17 548-an látogatták a kiállításokat. • SZSZANDRA FELHÍVÁS Ezúton kérjük a T. Lakossá­got, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJÁNAK 1 %-ÁVAL TÁMOGASSA AZ ESZTERGOMI VASZARY KOLOS Kórház alapítványát. Az alapítvány pontos neve: Vaszary Kolos Bíboros Kórházalapító Emlékezetére Közhasznú Alapítvány. Adószáma: 19144160-1-11 Az év elejétől az energia, és egyéb szolgáltatások árai megemel­kedtek. Az élelmiszerek vonatkozá­sában megkérdeztük az esztergomi üzleteket, történt-e áremelés. Az alapvető élelmiszerek, mint a tej, cukor, kenyér ára pillanatnyilag január elseje után is változatlan ma­radt. Egyes országos áruházlánchoz tartozó üzletekben a szokásos akciók keretében egyes élelmiszer-féleségek olcsóbban is kaphatók. A közüzemi díjak, a gáz és az áram árának emelkedése azonban valószí­nűleg néhány hét múlva már az élel­miszeráraknál is jelentkezik. Az elő­rejelzések szerint általában már feb­ruár elejétől az infláció mértékével, vagy annál néhány százalékkal maga­sabb áron vásárolhatjuk meg min­dennapi kenyerünket. Az uniós or­szágokból érkező olcsó zöldség, gyü­mölcs, tejtermékek hatására előrelát­hatóan a hazai mezőgazdasági termé­kek ára is csupán az infláció mértéké­vel növekszik majd. Ivanov Mihály A szokásos év eleji menetdíjeme­lések ezúttal lényegesen eltérnek a MÁV és a Volán tekintetében. Átla­gosan 3,8 - 4 százalékos emelés lé­pett életbe január elsejétől. Míg tíz kilométer távolságba ezentúl 92, ad­önkormányzati képviselő, aki egyéb­ként gazdálkodó is, lapunk kérdésé­re elmondta, hogy Esztergomban az utóbbi időkben megváltoztak a vá­sárlási szokások is. Egyre többen vá­sárolnak késő délután, vagy este felé az erre lehetőséget nyújtó áruház­ban vagy üzletekben és ezt a válto­zást érzékelik a napközben árusító piaci kereskedők is. Ivanov Mihály hozzátette, hogy képviselőtestületi üléseken már többször interpellációt dig hatvan kilométerre 512 forint ellenében utazhatunk. A vasúti pénztár december 31-én éjfélkor zárta a kasszáját, elősegítve ezzel a bonyodalommentes utazást - tájé­koztatta lapunkat az esztergomi nyújtott be azért, hogv szombati na­pokon a piac környékén ne kelljen parkolási díjat fizetni. Nagyon nehéz a magyar gazdálkodóknak - köztük az esztergomiaknak is - lépést tarta­ni az olcsó import áruval a költség- növelő uniós előírások betartása mel­lett. A helyi piaci árusításában segít­hetnénk a termelőknek a szombaton­ként 12 óráig tartó parkolási díj meg­szüntetésével. - mondta a képviselő. • MUZSLAI vasútállomás munkatársa, aki ki­emelte, hogy az utóbbi néhány év­ben jelentősen visszaszorult a blic­celők száma. „Nem éri meg nekik, hiszen a büntetés alapdíja ötezer fo­rint, valamint a Magyarországon ki­zárólag Esztergomban üzembeállí­tott, számítógépes rendszerrel futa­tott Siemens desiro-vonatok üzem­ben tartása amúgy is fokozottabb ellenőrzést kíván.” A buszjegyek menetdíjai ennél na­gyobb százalékban emelkedtek. Míg a távolsági buszjegyek ára négy és fél százalékkal ment feljebb, a helyi jára­tokon januártól huszonöt százalékkal drágább jegyek ellenében utazha­tunk. A huszonöt százalékos emelés­re a magyarázat, hogy az elmúlt évek­ben több alkalommal is infláció alatti emeléseket eszközöltek, valamint többször előfordult, hogy nem janu­ártól, hanem jóval a határidő után, ta­vasz közepén vezették be az új tarifát. • Szalay Álmos Emelkedtek a menetdíjak A vonatok jegyárai egységesen négy százalékkal emelkedtek, míg a tá­volsági buszjegyek ára négy és fél százalékkal, a helyi járatokon való utazás huszonöt százalékkal lett drágább az idén. A cégek mindkét eset­ben a bliccelők visszaszorítását, és a jövőben történő emelések mértéké­nek csökkenését várják az idei áremelésektől.. Ökumenikus megemlékezés A Vitézi Rend Komárom-Eszter- gom megyei székkapitánysága tisz­telettel meghív minden érdeklődőt vasárnap a szentgyörgymezei temp­lomhoz, ahol a reggel fél kilences mise után a rend tagjai koszorút helyeznek el a világháború áldoza­tainak emlékére. A koszorúzást kö­vetően 11 órakor a Szt. Anna (Ke­rek) templomban, majd azt követő­en a Hősök szobránál tartanak öku­menikus megemlékezést a második magyar hadsereg katasztrófájának évfordulóján. Párma Zsolt kiállítás nyílik Kiállítás nyílik január 28-án 17 órakor a Bajor Ágost Művelődési Házban Párma Zsolt szőnyegképei­ből. A művész, ahogy azt többször elmondta, többet lát a szőnyegek­ben, mintsem egyszerű használati tárgyat. Mintegy két éve alkalmazza azt a vizuális kifejezésmódot, amely- nek művészeti alapanyaga a sző­nyeg. Új stílust dolgozott ki, egyedi technikával készíti szőnyegképeit. Megváltozott ügyfélszolgálati rend Hétfőtől megváltozott nyitva tar­tási renddel várja ügyfeleit a megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóság és az esztergomi kirendeltség. A megvál­tozott ügyfélfogadás szerint hétfőn 8 és 16 óra között, a hét többi mun­kanapján - kedden, szerdán, csütör­tökön és pénteken - azonos időben, 8 és 12 óra között lehet felkeresni az intézményeket. Csendes szilveszter Csendesen telt a szilveszter éjsza­ka városunkban. Az Esztergomi Polgárőrség az Esztergomi Rendőr­séggel karöltve járőrözött, igyeke­zett a bűnözés ellen minden óvin­tézkedést megtenni. A Szentgyörgymezői Olvasókör­höz „vezényeltek” ki két polgárőrt, a többiek az esztergomi szórakozó­helyeket járták végig. Bodrogai Sándor - az Esztergomi Városi Pol­gárőr Egyesület elnöke - lapunknak elmondta hogy december 31-e éj­szaka különösebb rendbontás nél­kül telt el. Az elnök arra is kitért, hogy a 2005-ös évben is folytatják az együttműködést, céljuk továbbra is közös összefogással fellépni a bű­nözés ellen, mind a határőrséggel, mind a rendőrséggel. Bohém Ragtime Band hangverseny Január 18-án délelőtt 9 órakor a Mindszentv József Katolikus Álta­lános Iskola tornacsarnokában ke­rül sor a Filharmónia Kht. hang­versenybérletének második előadá­sára, amely keretében a Bohém Ragtime Band jazzhangversenve lesz. Az előadás művészeti vezetője Ittzés Tamás. • SZSZANDRA

Next

/
Oldalképek
Tartalom