Hídlap, 2004. október-december (2. évfolyam, 195-257. szám)

2004-10-01 / 195. szám

2004. október 1., péntek • HÍDLAP 3 MAGYARORSZÁG Felállt a Gyurcsány-kormány Gyurcsány Ferenc miniszterelnök tegnap délben a Parlamentben is­mertette kormánya névsorát. Helyén maradt Kiss Péter kancellá­riaminiszter, Draskovics Tibor pénz­ügy-, Lampert Mónika belügy-, Né­meth Imre agrár-, Juhász Ferenc hon­védelmi, Magyar Bálint oktatási, Ko­vács Kálmán informatikai, Persányi Miklós környezetvédelmi és" Hiller István kulturális miniszter, Göncz Kinga pedig ifjúsági és esélyegyenlő­ségi miniszterként dolgozik tovább. Távozik posztjáról Kökény Mihály egészségügy-, Bárándy Péter igazság­ügyi, Csillag István gazdasági, Burány Sándor munkaügyi, valamint a novem­ber 1-jétől az Európai Bizottságban dol­gozó Kovács László külügyminiszter. Az egészségügyi tárca új vezetője Rácz Jenő (MSZP), az igazságügyi minisztérium élére Petrétei József (MSZP) kerül. A külgazdasági terü­letet a külügyminisztériumtól visz- szakapó gazdasági és közlekedési tárcát Kóka János (SZDSZ) irá­nyítja majd, a munkaügy Csizmár Gáboré (MSZP), a külügyi tárcát pedig Somogyi Ferenc vezeti majd november 1-jétől. Az Európai ügyek tárca nélküli mi­nisztere lett Baráth Etele, és tárca nélküli miniszterként felel majd a re­gionális fejlesztésért Kolber István is. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy az új költségvetés elkészült, azt fel is mutatta az újságíróknak, de közölte, hogy csak október 7-én ter­jesztik be az Országgyűlés elé. Mint mondta, az előterjesztést kormánya első ülésén még megtárgyalja; ezzel azt akarják egyértelművé tenni, hogy a jövő évi büdzsé már az új kormány költségvetése. Gyurcsány Ferenc elmondta: kor­mánya első ülésén tárgyalja meg azt a törvénymódosítási tervezetét is, amely a kormány struktúráját tartal­mazza. A tárcavezetők így október 4-én a jelenlegi kormányzati struk­túrának megfelelően teszik le az es­küt, és a parlamenti bizottságok is ennek megfelelően hallgatják meg őket; egy hónapon belül a jogszabály módosítása után megtörténik a strukturális átalakulás is. Kérdésre válaszolva Gyurcsány Ferenc el­mondta: azokon a területeken - pél­dául a közpénzügyi államtitkárság amiket bejelentései között nem érin­tett, vagy nem, vagy később lesz vál­tozás. Elmondta azt is, hogy a kor­mányszóvivőt az első szóvivői tájé­koztatón mutatja be. Nem változik a kormányzati struk­túra, a miniszterelnök a kormánnyal és a kormányfővel történt egyeztetés alapján a jelenlegi szerkezetre vonatko­zóan teszi meg indítványát, így az or­szággyűlési bizottságok előtt zajló mi- niszterjelölti meghallgatások is esze­rint zajlanak majd - jelentette be Szili Katalin a házbizottság tegnap délelőtti ülését követően. A Fidesz rendkívüli házbizottsági ülés összehívására tesz javaslatot, ha a miniszterelnök mégis más kormányzati szerkezetre tesz in­dítványt - tette hozzá a házelnök. • (mtv.hu) Medgyessy Péter utazhat Nemzetközi tárgyalásokban való részvételre, gazdasági misszióra kéri majd fel a kormány Medgyessy Pé­tert - mondta csütörtökön Lendvai Ildikó, az MSZP frakcióvezetője egy televíziós műsorban.- Nem vagyok jártas a diplomáciá­hoz szükséges papírokban, én ma­gam azt hiszem, hogy itt nem formá­lis kinevezésről van szó, hanem egy informális, de annál fontosabb mun­káról - tette hozzá a szocialista poli­tikus, és hangsúlyozta: Medgyessy Pétert a nemzetközi politikában is­merik, Magyarországnak ő az a mi­niszterelnöke, akinek a kézjegye ott van Magyarország uniós csatlakozási dokumentumán, (...) a nemzetközi gazdasági életben pedig már koráb­ban is, meg miniszterelnökként sok jó és az ország számára hasznosítha­tó kapcsolata van. Gyurcsány Ferenc szerdán a parla­mentben a kormányprogramot is­mertető beszédében azt mondta, fel­kéri Medgyessy Pétert, hogy „képvi­selőnkként, ha úgy tetszik, követünk­ként segítse Magyarország európai érdekeinek érvényesítését”. • (mtv) Törvényt sértett az új kormány Még meg sem alakult, máris tör­vényt sértett a Magyar Köztársaság új kormánya, ugyanis nem nyújtotta be időben a költségvetést. Gyur­csány Ferenc kormányfő a kormány­névsor ismertetését követően arról beszélt: a jövő évi költségvetés ugyan elkészült, ám a kormány egy­előre nem nyújtja be azt az Ország- gyűlésnek. - A megalakuló kormány első ülésén először rápillant, majd rá is bólint, vagy esetleg módosításokat is eszközöl, s csak ez után, október 7-én terjeszti az Országgyűlés elé - mond­ta az új miniszterelnök. A kormány ilymódon megsérti az államháztartási törvény vonatkozó ré­szét: eszerint ugyanis szeptember 30- áig be kell nyújtani a törvényt, majd október 15-éig a fejezeti számokat is is­mertetni kell. A parlamenti pártok no­vember 30-áig nyújthatnak be módosí­tó javaslatokat. Az államháztartási tör­vény szerint a szeptemberi határidőtől csak választási évben lehet eltérni. • (MNO) Háziőrizetben az álbróker Házi őrizetbe helyezte Kulcsár Attilát a Budai Központi Kerületi Bí­róság (BKKB) csütörtökön az ügyészség indítványára - közölte a volt bróker ügyvédje a bíróság döntése után. Kulcsár házi őrizetének elrendelé­sét az ügyészség indítványozta, mert úgy ítélte meg, hogy a 20 mil­liárdos sikkasztás első számú gyanú­sítottjánál már nem kell tartani at­tól, hogy még egyszer elköveti, ami­vel vádolják, illetve attól sem, hogy megfélemlíti a tanúkat, és eltünteti a bizonyítékokat. Szabadlábra azért nem kerülhet, mert az ügyészség szerint még mindig fennáll a szökés veszélye. A házi őrizet elrendelésé­ről szóló ügyészségi indítványban nem szerepel semmiféle óvadék meghatározása, erre ugyanis a jog Kulcsár Attila nem ad lehetőséget. A házi őrizetbe helyezett exbróker csak külön enge­déllyel hagyhatja el lakását, vendé­geket viszont fogadhat. • (mtv.hu) Demszky: nincs összeférhetetlenség Demszky Gábor európai parlamenti képviselősége és főpolgármesteri tiszt­sége nem összeférhetetlen - döntött a Fővárosi Közgyűlés. A testület augusz­tus végén már egyszer ugyanígy hatá­rozott, azonban a közigazgatási hivatal vezetője eljárásjogi hiba miatt érvény­telenítette a közgyűlés döntését. A koalíciós politikusok elmondták, hogy az uniós képviselőkről szóló tör­vény az európai parlamenti képviselők munkaviszonyát a magyar országgyű­lési képviselőkéhez hasonlóan rendezi. Az MDF-frakció az Alkotmánybíró­sághoz, a Fidesz-MKDSZ frakciója a Fővárosi Közigazgatási Hivatal új ve­zetőjéhez fordul az ügyben. • (MR) Milliárdosok kormánya alakul? Gyurcsány Ferenc nem gondos­kodott a minisztériumok felsorolá­sáról és a működésükről rendelke­ző törvény módosításáról, mégis megváltoztatta a kormány szerke­zetét. Ugyanígy nem nyújtotta be a törvény szabta határidőig, azaz szeptember 30-ig a Parlamentnek a költségvetést, s ezzel törvényt sér­tett. Rogán Antal tegnapi rendkívü­li sajtótájékoztatóján rámutatott: az MSZP után az SZDSZ is berakta a kormányba a maga milliárdosát Kóka János személyében. Ha változik a kormány szerkezete, akkor vajon miért nem gondoskodott Gyurcsány Ferenc a minisztériumok felsorolásáról és a működésükről ren­delkező törvény módosításáról - tette fel a kérdést Rogán Antal a házbizott­ság ülésén, de nem kapott rá választ. Rendkívüli sajtótájékoztatóján rámuta­tott: eddig az ellenzék az ilyen törvényt támogatta, így tett ezzel a Fidesz a Medgyessy-kormány esetében is. Kü­lönleges helyzetet eredményez ez az állapot, hiszen így van olyan minisz­terjelölt, akinek több tárcája van, de olyan is, akinek egy sincs. Példaképp Rogán Antal Göncz Kingát nevezte meg, akinek esélyegyenlőségi és ifjúsá­gi minisztériuma is van a felsorolás szerint, de Baráth Etelének és Kolbert Istvánnak egyáltalán nincs tárcája. Törvényt sértett a miniszterelnök azáltal is, hogy nem nyújtotta be szep­tember 30-ig a költségvetést. Mindez nem lehet véleden, mondta Rogán An­tal, hiszen a költségvetést a régi struk­túrára készítették. Van olyan miniszter, aki - példaképp ismét csak Göncz Kin­gával élve - három minisztérium költ­ségvetése fölött rendelkezik (a szociális, .az ifjúsági, valamint az esélyegyenlősé­gi), míg a területfejlesztési vagy az EU- ügyek tárcái egyáltalán nem léteznek a jelenlegi struktúrában, tehát semmiféle pénzt sem lehet hozzájuk rendelni. Rogán Antal megjegyezte: az MSZP után az SZDSZ is beküldte a maga milliárdosát a kormányba. Kóka János személyében. • (fideszfrakcio.hu) Orbán: Ez nem kormányprogram Az új kormány személyi összetételé­ről nem akart véleményt mondani Or­bán Viktor, a kormányprogramról vi­szont igen az EU államok magyarorszá­gi diplomatái előtt tartott előadáson. A szerdán megvitatott dokumentum nem kormányprogram - közölte Orbán Viktor, hiszen nem tudható meg belőle, mire számíthatunk például az energia­árakat vagy a munkahelyeket tekintve. A Fidesz vezetője szerint egy dolog kristá­lyosodik ki az írásból, hogy az új kor­mány mindent elad, ami mozdítható.- Ennek a dokumentumnak a he­lyes neve szerintem úgy hangzik, hogy Üzleti terv Magyarország vagyo­nának eladására, és ebből a szempont­ból riasztónak is kell, hogy mondjam - így Orbán Viktor. - Magyarországon a privatizáció, a vagyoneladás mindig munkanélküliséget, áremelkedést és nagyon gyakran korrupciót hozott. Szerintem az országnak nincsen szük­sége további privatizációra. A magyar gazdaságban a közvagyon aránya ala­csonyabb, mint a legtöbb nyugat-eu­rópai európai uniós országéban. Orbán Viktor nem kíván véleményt formálni a kormány összetételéről a miniszterek parlamenti meghallgatá­sáig. Mint mondta, egy komoly or­szágban nemcsak a személyek számí­tanak, de az is, hogy mit gondolnak, vagy mondanak a kormányzásról. Az uniós elnökséget betöltő Hollan­dia nagykövete, akivel a volt kormány­fő csütörtökön találkozott, helyesnek tartotta, hogy az ellenzék nem megy bele az apró részletekről szóló vitába, amíg a kormányzati álláspont azokkal kapcsolatban nem világos. • (MR) Önállósodna a Sötét család „Minél hamarabb szeretnénk a saját lábunkra állni, hogy ne legyünk az or­szág terhére”, jelentette ki a Szabadká­ról elmenekült Sötét család feje, miután szerdán megkapták a menekültstátuszt. Sötét László telefonon több ajánlatot is kapott magyar állampolgároktól, az egyik szerint négy' évre kapnának egy házat, amelyet a lakhatás fejében gon­dozniuk kellene. „A mostani hét végén egy televíziós társaság segítségével a helyszínen kívánunk tájékozódni a le­hetőségekről”, mondta Sötét László. A Szabadkáról elmenekült család az elmúlt hét végén kikerült a köte­lező egészségügyi karanténból, az­óta szabadon mozoghat Békéscsa­bán is. A házaspár kisebbik lánya, Klementina már szerda óta egy bé­késcsabai iskolában folytatja tanul­mányait, míg a nagyobbik, Denisz munka mellett szeretné befejezni Szabadkán félbehagyott tanulmá­nyait. Sötét László ugyan értesült arról, hogy Boris Tadic szerb elnök visszavárja őket Szabadkára, a csa­lád nem akar hazatérni, sőt, a ké­sőbbiekben magyar állampolgárság­ért kívánnak folyamodni. • (index.hu) Új vezető a fogyasztóvédelemben Október 1-jétől Geri István irá­nyítja megbízott főigazgatóként a Fogyasztóvédel mi Főfel ügyelőséget. Huszay Gábor eddigi főigazgatót szeptember 30-i hatállyal saját kéré­sére mentette fel a gazdasági és köz­lekedési miniszter. Geri István a cseh Pardubicei Ve­gyészeti Egyetemen szerzett ve­gyészmérnöki diplomát, a Budapesti Műszaki Egyetemen műszaki dokto­rátust, illetve akadémiai doktor. Ko­rábban többek között a Kereskedel­mi Minőségellenőrzési Intézetben dolgozott, ahol a tanúsítási és tudo­mányos munka koordinálása, a mű­szaki fejlesztés, valamint a minőség- biztosítási és tanúsítási rendszer be­vezetésének irányítása tartozott a te­vékenységi körébe. Nevéhez hat sza­badalom, számos előadás és szakcikk fűződik. 1998 októbere óta a Fo­gyasztóvédelmi Főfelügyelőség fő­igazgató-helyettese. • (mtv.hu) Kutyáknak, macskáknak, görényeknek útlevél kötelező Holnaptól a háziállatokat csak ál­latútlevéllel vihetik magukkal gaz­dáik az Európai Unió tagországai­ba. A szabályozás a kutyákra, macs­kákra és görényekre vonatkozik. Számukra az állatorvosnál kell ki­váltani az okmányokat - közölte a rádióval az Állatorvosi Kamara fő­titkára. Pintér Zsolt elmondta: az állatútlevélben az állat azonosítói, a veszettség elleni oltásának igazolása valamint a tulajdonos adatai szere­pelnek. Az okmány mind a 25 EU tagállamban szükséges, azonban az Egyesült Királyságban, Írországban és Svédországban további vizsgála­tokra van szükség a háziállatok be­viteléhez október elsejétől is. • (MR) Az ország nettó adóssága 26,2 milliárd euró Az adósságállomány közel 4 milli­árd euróval haladja meg az első ne­gyedévit. Az ország nettó adósságál­lománya 26,2 milliárd euró volt 2004 második negyedévének végén - kö­zölte az MNB csütörtökön. Az év el­ső negyedében 22,4 milliárd euró adósságról számolt be a jegybank. Az ország bruttó adóssága az idei második negyedév végén 52j4 milli­árd euró volt, szemben az első ne­gyedév végi 49,1 milliárd, illetve a múlt év végi 48,1 milliárd euróval. • (G.K.) Szombattól nincs tűzgyújtási tilalom A földművelésügyi minisztérium október 2-ától feloldja az erdőkre és az erdő melletti területekre még júliusban elrendelt általános tűz­gyújtási tilalmat. A szaktárca fel­hívja a figyelmet arra: az erdőben tüzet gyújtani csak a kijelölt és ki­épített tűzrakó helyen, szélcsendes időben szabad. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és gon­doskodni kell a parázs eloltásáról is. A telektulajdonosokat figyelmezte­tik arra: az őszi avarégetésnél foko­zottan vigyázzanak, mert a gyorsan haladó tűz könnyen elérheti az er­dőt vagy a lakott területeket^ • (MR)

Next

/
Oldalképek
Tartalom