Hídlap, 2004. október-december (2. évfolyam, 195-257. szám)

2004-10-01 / 195. szám

4 RÉGIÓ • HÍDLAP • 2004. október 1., péntek INTERJÚ Gyertyafénynél mesélnek Interjú Hengánné Gogola Gabriella pedagógussal Az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakközépiskola idén szeptember­től működő óvodája a világra nyi­tott és kíváncsi gyermekeket a ke­resztény szellemiségre tanítja. Tisztelni az értékeket, meghajolni a „nagyság” előtt, és átszellemülni az ünnepekben. Hengánné Gogola Gabriella, az intézmény vezető pe­dagógusa a kicsik óvodába szokta- tási idejét nem beszoktatásnak, ha­nem befogadásnak tartja.- így mondom, mert nagyon fon­tos, hogy én hogyan tudom befo­gadni, belsőleg elfogadni a gyerme­keket - hangzott az óvónőtől.- Kinek köszönhető az óvoda alapítása?- A Szatmári Irgalmas Nővérek Rendje tartja fenn a szakközépiskolát, és az ő szorgalmazásukra működik új­ra az óvoda is. A rend 1866-ban ala­kult, és egész munkásságuk alatt tan- intézményeket hoztak létre, támogat­tak. Az óvoda az iskola egy elkülöní­tett részében kapott helyet, kapcso­lódva az anyaintézményhez, de mégis jól elkülönítve a nagyobb diákoktól. Minden berendezést és eszközt az is­kolától kaptunk, és elégedetten mondhatom, városi viszonylatban gazdagon felszerelt, szépen berende­zett az óvoda. Az idén egy csoportot indítottunk vegyes korosztállyal, de a jövőre nézve bíztató, hogy a jelentke­zések után is még sokan kértek felvé­telt. A kialakított helyiségek 60 óvo­dás befogadására alkalmasak.- Miben különbözik a keresztény óvo­da a többitől?- Napirendünk nagyjából meg­egyezik az önkormányzati óvodáké­val. Ugyanúgy van reggeli, játék, séta vagy udvari hancúrozás. Kényelmes dolgunk van, mert az ebédet szintén az iskolából kapjuk, nekünk csak me­legíteni kell, és esetenként segíteni elfogyasztani. Nem kötelező az ebéd utáni alvás, az élénkebb és kevésbé fáradékony gyerekeknek nem kell az ágyba bújniuk. A különbség legin­kább a nevelési elveknél van, a ke­resztény értékrendet szeretnénk a csöppségekhez közel hozni. A dél­előtti játék után leülünk a szőnyegre, és gyertyát gyújtunk. Naponta be­szélgetünk a vallásról, mesélünk ne­kik, gyermeknyelven szólunk hozzá­juk a kereszténységről. Elmondjuk közös imáinkat ebéd előtt és után, ki­fejezzük hálánkat. így szép lassan beletanulnak nem szigorúan a vallás gyakorlatába, hanem egy szemlélet­be, melyben egyre fontosabbá, válik valamilyen lelki kapaszkodó. Arra készítjük fel őket, hogy őseik hagyo­mányait tisztelve, hitet találva önma­gukban biztosan álljanak majd a vi­lág rengetegében.- Hány pedagógus segít a munkában?- Egyenlőre ketten vagyunk óvo­dapedagógusok, és egy dada dolgo­zik velünk. Sok tennivaló hárul mindegyikünkre. Munkatársammal, Uhlár Lászlónéval hasonlóan gon­dolkodunk, jó kapcsolat alakult ki kö­zöttünk. Számomra nagyon fontos, hogy mi óvónők is képviseljük a val­lást, és hívei legyünk a keresztény felfogásnak. Csak így lesz hiteles és belülről jövő egy-egy mese, egy val­lási történet, vagy példa értékű a ta­nítás, amit a gyerekeknek átadunk.- Csak vallásos szülők gyermekei je­lentkeztek?- Nem. Körülbelül a szülők fele gyakorló keresztény, a többieknek egyszerűen csak tetszett az a szemlé­let, amit az óvoda képvisel. De igyek­szünk a szülőket is minél több ese­ménybe bevonni, hogy világosan lás­sák, milyen irányba tereljük a cseme­téiket. Az ünnepek kiváló alkalmak, hogy ezeket a kötődéseket el lehessen mélyíteni. Másrészt a gyermekek ilyenkor jobban átérezhetik a vallási minőséget, egy bensőséges példát kapnak a keresztény szemléletből. Most készülünk Szent Erzsébet ünne­pére, legutóbb pedig Paskai László bí­boros úr tartott óvodaszentelőt a zár­datemplomban, majd itt az óvoda kö­zös helyiségében.- Világi tantárgyakat is tanítanak?- Gondolom az idegen nyelvről lenne szó. Nem, nem tanítunk an­golt, sem németet. Ezek olyan pici gyerekek, fontosabb, hogy először magyarul tanuljanak meg beszélni. A nagycsoportos beszédhibás gyerek itt is részesül a logopédus szaktudá­sából. Nyelvtanulás helyett mi ko­molyzenét, népzenét hallgatunk, jó kedvünkben táncra perdülünk. A ze­ne, a mozgás az, ami ebben a korban a fejlődést szolgálja.- Mit tart legfontosabbnak a vallásra való nevelés mellett?- Mielőtt elvállaltam az óvoda ve­zetését, főállású anyaként tényked­tem. Négy gyermekem van az egye­temistától a kisiskolásig. Öt évig vol­tam a Belvárosi Plébánia gyermek­hitoktatója. Ez idő alatt fogalmazó­dott meg bennem, hogy a mai gyere­kek mások, mint a húsz-harminc év­vel ezelőttiek. Sokkal elkülönültebb egyéniségek, sokkal individuálisab- bak, mint régen. A lelkűkben olyan nagyok a különbségek, hogy csak egyedenként lehet kezelni őket. Mindegyikükre külön oda kell fi­gyelni, vagy eljárni a saját érzelmi használati utasításuk alapján. Meg kell találni hozzájuk a kulcsot. Én eb­ben látom a munkám lényegét, ami igen összetett és nehéz. És szép. • Lőrincz Zsuzsa Szokott-e On gombászkodni? Gergő (riporter) Sosem gombászkodtam, en­nek ellenére van már egy szép sikerem. Egy régi fotó dokumentálta azt az esetet, amikor egy kosárlabda nagyságú pöffeteggombával a ke­zemben állok. Ezt én találtam, haza­vittem és két napig abból csemegéz­tünk. Egyébként leginkább a rántott gombafejeket szeretem, de szívesen fogyasztom a gombapaprikást is. Liána (tanuló) Kisebb koromban édes­apámmal jártunk gom­bászni, de ma már csak mint ínyenc foglalkozom a gombával. Szinte teljesen mindegy, hogy hogyan készítik el, nagyon szeretem: sütve, rántva, paprikásnak, levesben. Béla (sport- és idegenforgalmi szakember) % Még Visegrádon Héjj * * Miklós múzeumigazgató­val jártuk a Duna-zug hegység gyönyörű tájait. Töle tanultuk meg felfe­dezni az erdő ehető gombaadomá­nyát. Az őzlábgomba, a pereszkék mellett nekem a csoportos tőke­gomba ízlett a legjobban, amit ezen a vidéken romagyinkának nevez­nek. Szárítva vagy felfűzve télen a legjobb ételízesítőink lesznek. Gyula (gépkezelő) Nagy ritkán fogyasztok csak gombát, azt is azért, nehogy válogatósnak mondjanak. Pizza tetején szoktam elviselni, illetve édesanyám tejszínes gombakölte­ményeit eszem, de könnyű szívvel lemondanék róla, mert szinte min­dig hasmenést kapok tőle. Társasház átadása Lábatlanon Közel 300 millió forintos beruhá­zással tizennyolc lakást is magában foglaló társasházat adott át a város önkormányzatának Lampert Mónika belügyminiszter. Az épület megva­lósításában segítséget jelentett, hogy Lábatlan önkormányzata 38 milliós állami támogatást is kapott. A település önkormányzata javas­latára létrehozott társasház Lábat­lan központjában, az Egészségház mellett található. Amint azt Kunfal­vi Zoltánná műszaki irodavezető el­mondta, hármas beruházásból ké­szült el. Az egyik ilyen beruházó a Tata és Vidék. Takarékszövetkezet, amely már megnyitotta bankfiókját a társasházban. A földszinten öt üz­lethelyet is létesítettek, melyek kö­zül már háromnak van tulajdonosa. A másik beruházó a Belügyminisz­térium, amely az első emeletet bér­li. A szinten található kilenc úgyne­vezett fecskelakást a Rendőrkapi­tányság utalja ki fiatal rendőrök­nek. A tetőtéri kilenc másfél szobás lakást pedig a kivitelező cég, a Fischer Bank értékesítette. Ezek csaknem mindegyikébe beköltöztek már az új lakástulajdonosok. Az épületnek van mélygarázsa is, ahol a társasház lakásaihoz, valamint az üzletekhez saját garázsok tartoznak. Ezeken kívül a gépjárművel rendel­kezőknek az épület mellett még par­kolóhely is létesült. A tervek szerint az Egészségház és a Gerendái ház között új utat építene az önkormányzat, mely pár­huzamos lesz a 10-es úttal - ismer­tette Kunfalvi Zoltánná. Ez min­denképpen elősegítené az új sarok­ház könnyebb megközelíthetőségét. • Szalai Andrea A gazdasági fejlődés kulcsa az interakció Folytatás az 1. oldalról A portálon a képzési lehetőségek is megjelennének, amelyre jelentkezni is lehetne. Funkcionalitását tekintve a portál többek között cégadatbázist tartal­maz majd. Az eurorégióban több mint 25 ezer vállalkozás működik, már az is óriási eredmény lenne, ha csak tíz százalékukat tudnák megje­lentetni és közvetlenül elérhetővé tenni a portálon. Ilyen módon min­den cég elérhető lenne egy honlapon keresztül, sőt ha valamelyikük nem rendelkezik saját oldallal, azt rendel­hetne a portálon keresztül. Minden cég saját maga frissíthetné honlapja tartalmát. A koncepció szerint az eurorégió internetes oldalát (így a rajta található cégeket is) több ember keresi föl, mintha valaki egy adott cé­get saját oldalán kíván megismerni. A közvetlen gazdaságserkentő hatá­son kívül áttételesen is befolyásolja a fejlődést a portál, ugyanis befekteté­si ajánlatok is megjelennek majd raj­ta. így az eladásra kínált telkek, in­gatlanok, önkormányzati tulajdonú csarnokok stb. kondícióit az érdeklő­dő elolvashatja magyarul, szlovákul és angolul is. Azon kívül, hogy rek­lámfelületként is működik a portál, különleges szolgáltatásként pályázat­figyelési szolgáltatást is megrendel­hetnek a cégek. Az idegenforgalom kiemelt területe a gazdasági portál­nak, hiszen ez a legnagyobb bevételt jelentő gazdasági ágazat. Az inter­netes oldalon belül közvetlenül elér­hető lesz minden turisztikai informá­ció. Láthatóak lesznek többek között a szálláshelyek, a vendéglátóegysé­gek, turisztikai látnivalók, egyéb szolgáltatások. Előnye, hogy min­dent egy linken keresztül el lehet majd érni, sőt amikor Brüsszelben regisztrálják az eurorégiót, a honla­pot a régiók bizottságának internetes oldalán is megjeleníthetik. A projekt szeptember 30-án zárul, ez azt jelenti, hogy a gazdasági portál kerete elkészült, a tartalommal való feltöltés ezután kezdődik. Ehhez vár­ják a szerdai régiós közgyűlésen töb­bek között a települések polgármes­tereinek segítségét is. A portál elér­hető a www.istergranum.hu, a www.istergranum.sk és a www.ister- granum.com oldalakon. Szintén a szerdai közgyűlés döntésén múlik majd, hogy magát a gazdasági portált ki fogja működtetni. • GK Terítéken a gomba Folytatás az 1. oldalról Jellemzői az olíva-, sárgás-, bamászöldes kalap, csak ritkán van raj­ta fehéres burokmaradvány, a lemezei szélesek, fehérek, a tönkje 7-20 cm hosszú, fehér gallérja és a gumós tövén bő, elálló szélű, fehér bocskora van. A húsa vizenyős, fehér, édeskés szagú, de semmiképpen se kóstoljuk meg! A gomba elfogyasztása után 8-24 óra múl­va az amatoxin méreganyagtól csillapít­hatatlan hányás kezdődik, majd átme­neti javulás után a mérgezett néhány napon belül máj- és veseelégtelenség következtében meghalhat. Az ehető er­dőszéli és gumós csiperkével, fehér tar­lógombával keverik össze leggyakrab­ban. Az őzlábgomba kedvelőinek sem árt az óvatosság, mert a mérgező párduc galóca szintén megtévesztheti őket. Vi­szont a jó szemű, tapasztalt gombászok tudják, hogy ez utóbbinak könnyen le­váló fehér pettyek találhatók a kalapján.-Vannak olyan gombák is, melyek Esztergom környékén is megteremnek, de csak bizonyos feltételek mellett ehe- tőek - tette hozzá Hertlik András. Pél­dául érdemes tudni, hogy a keserűgom­ba ugyan csípős nedvet enged, ám jól átsütve elveszíti ezt a kellemetlen mel­lékízét. A gyűrűs tuskógombát is cél­szerű 20-25 percen keresztül jól meg­főzni, mert a méreganyaga hőre bomló. A gombákat jól megfőzve, kisütve vagy szárítva lehet fogyasztani. Ez utóbbi esetében szintén nem árt odafi­gyelni arra, hogy ne mossuk meg a gombát. Fél centiméteres vastagságúra felvágva a sütőben, a kamrában, felfűz­ve vagy rozsdamentes szitára szétterít­ve száríthatjuk. Lényeges, hogy száraz, levegős helyen legyen a gomba, mert ellenkező esetben megdohosodik. Gombaszedés után azonban feltét­lenül keressük fel a szakembert, aki egyenként megvizsgálja a gyűjtött példányokat. Esztergomban, a piac utcájában, közel 15 éve dolgozik a szőlész és borász végzettséggel is rendelkező Hertlik András gomba­szakértő. Hétköznapokon bárki fel­keresheti őt a kalapos csemegékkel kapcsolatos kérdéseivel. Szívesen se­gít, mert ő maga is szereti a gombá­kat. S hogy a gombaszakértő minek is tekinti a gombákat, inkább a nö­vény mellett teszi le voksát. Bár egyes vegyületeket tekintve (pl. ami- nosavak, kitin, lecitin), vagy azért, mivel nem képesek fotoszintetizálni, a gombák közelebb állnak az állatok­hoz, mint a növényekhez. Ugyanak­kor vannak sajátos, csak a gombák­ban előforduló vegyületek (pl. egyes gombatoxinok). Ám ízletességük mindettől függetlenül vitathatatlan. • Szalai Andrea

Next

/
Oldalképek
Tartalom