Hídlap, 2004. október-december (2. évfolyam, 195-257. szám)

2004-10-22 / 210. szám

2004. október 22., péntek ELŐD Szt Szolomé, Kordélia, Mirabella, Előd napja II. évfolyam, 210. szám Napi hírújság a régió életéró'l ára: 78 Ft / 9,5 Sk, előfizetőknek: 62 Ft / 8,5 Sk Lesz új alkotmány? Többször módosították az alap­törvényt, de még mindig az 1949-es dátummal jegyzi a jog ... ....................................................3. OLDAL A bányászfiúból lett festő' Sziklai Károly a tárnák sötét világa után tájképeket fest és művészi alkotásait jól ismerik határon innen és határon túl .........................................................4. OLDAL +8 oldal kulturális magazin Nemzeti forradalmunkra és Esztergom mártírjaira emlékezünk Koszorúzás Esztergomban a Városháza falán elhelyezett emléktáblánál ISTER-GRANUM EURORÉGIŐ Lassan fakulnak a régi emlékek, és az ember már-már szégyenkezve állapítja meg, hogy alig emlékezik arra, hogy azon a bizonyos 1956-os októberi napon gyönyörűen sütött a nap, és hogy az­nap krumplipaprikást főzött az édes­anyja, de arra már tisztán emlékszem, hogy legnagyobb csodálatomra,délben otthon találtam a munkahelyét elhagyó édesapámat a többi szomszéddal együtt, akik idegesen hallgatták az ud­vari asztalra helyezett rádió híreit. Mindenki szívszorongva várta az ese­mények jobbrafordulását, és édesapám haláláig nem tudta megbocsátani a nyugati hatalmaknak, hogy nem álltak a magyar forradalom mellé. Akkoriban Erdélvben és a Partiumban azt gondol­tuk, hogy nálunk is kitör a forradalom, reménykedtünk a szebb napokban, az ege'etem isták felszedték a vasúti síneket a Lippa és Arad közötti szakaszon, hogy a Lippán állomásozott szovjet tankokat ne tudják a határon túlra vin­ni. Aztán nagyobb diáktársaim, tanára­im és szomszédaim némelyikét elvitték a Duna-delta kegyetlen világába, ahon­nan már soha nem jöttek vissza, az anyaországban is lőttek és akasztottak, vége lett a szép reményeknek, és hosz­szú évekig még tisztelegni sem lehetett a mártírok emléke előtt. Most már ko­szorúzhatunk szabadon, már nem kell ahhoz civil kurázsi, hogy valakik hangos szóval is emlékezzenek a tör­ténelem akkori eseményeire. Re­ménykedünk, hogy egyszer be­gyógyulnak a sebek. És abban is re­ménykedünk, hogy bensőségesebbek lesznek a forradalom mártírjainak emlékére rendezett ünnepségek is. • Papp JAnos Módosítják a piacról szóló rendeletet ISTER-GRANUM EURORÉGIŐ A városháza nagytermében ülé­sezik ma Esztergom város képvise­lőtestülete, és a képviselők számos - a város polgárainak életéről szó­ló - kérdésben döntenek. A városatyák húsz napirendi pontot tárgyalnak, köztük a vásár- és piactar­tásról szóló rendelet módosítását, amelyet ha elfogadnak, akkor a no­vember 1. és április 1. közötti téli idő­szakban - egyéni kérelemre - 33 szá­zalék helyhasználati díjkedvezmény­ben is részesülhetnek a kérelmezők. Megvitatják a parkolás rendjéről és a kerékbilincs használatáról, valamint a parkoló- és rakodóhelyek megváltásá­ról szóló rendelet módosítását. Napirenden szerepel a köztiszta­ság fenntartásáról, a parkok és fák védelméről valamint az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szó­ló rendelet módosítása. A testület megvitatja és dönt a települési kép­viselők tiszteletdíjáról és költségté­rítéséről. Szó lesz még a település- szerkezeti tervvel kapcsolatban be­érkezett lakossági véleményekről, és a város területén megépítendő köz­művek tulajdonba vételéről is. Tár­gyalják a 2004-2005 évben beadható pályázati lehetőségeket, és ismét na­pirendre tűzik az egykori Hell Jó­zsef Szakközépiskola tornatere­mének ügyét. Meghallgatják az Esz­tergomi Nyári Játékok Kht. beszá­molóját, és döntenek egyes önkor­mányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról. Tárgyalják a Berzeviczy Közgazdasági Szakkö­zépiskola megszüntetéséről szóló előterjesztést és a Montágh Általá­nos és Speciális Szakiskola közös fenntartására létrehozott Társulási megállapodás módosítását. Meggyes Tamás polgármester elő­terjesztésében megvitatják a műem­lék épületek társasházi alapító okira­táról szóló jelentést, döntenek egyes önkormányzati tulajdonban álló in­gatlanok hasznosításáról. A polgármester tájékoztatja a tes­tületet a két ülés közötti események­ről és a lejárt idejű határozatokról, és az eddigi gyakorlatnak megfelelően interpellációk és kérdések hangzanak el a képviselők részéről. * * * Október 23-26. között tartják meg a nemzeti forradalom és Esztergom mártírjainak emlékére rendezett ün­nepségeket. Október 23-án délelőtt Meggyes Tamás polgármester mond beszédet a Megyeháza Dísztermében sorra ke­rülő ünnepségen, azt követően meg­emlékeznek a Városháza falán elhe­lyezett 56-os emléktáblánál. • MÁ Füst borította el az MKP székházát SZLOVÁKIA A Magyar Koalíció Pártjának (MKP) pozsonyi székházát, amely­ben a párt kerületi tanácsa ülése­zett, szerdán este teljesen elborítot­ta a füst. A székházban tartózkodó személyek elmondása szerint este 19.15-kor hangos robbanás rázta meg az épületet, majd az épületben terjengő füsttől mindenki köhögni kezdett és a szemük könnyezett. Az érintett 20 személyt megfigyelésre kórházba szállították. A jelenlévők egyike Bárdos Gyula, a párt parlamenti frakcióvezetője volt, aki elmondta, hogy a kórházba szállí­tás után a tünetek mindenkinél csilla­podtak. Az első elemzés szerint nem mérgező, kénnel töltött petárda füstje került a székházba. Valószínűleg valaki égő petárdát helyezett az épület klíma- berendezésének egyik nyílásába. Ka­tonai szakértők és a nyitrai kémiai la­boratórium munkatársai is vizsgálják a helyszínen talált anyagokat. Mindjárt a helyszínre sietett Bugár Béla, az MKP elnöke, Martin Pado, a Belügy­minisztérium államtitkára és Robert Kalinák, a parlament védelmi bizottsá­gának elnöke is. Bugár és Bárdos sze­rint az eddigi eredmények alapján nem feltételezhető, hogy a történtek hátte­rében valamiféle politikai indíték állna. Az MKP elnöke az esettel kapcso­latban tegnap azt nyilatkozta: elkép­zelhető, hogy csak néhány fiatal csínytevéséről van szó, akik így sze­rették volna megtréfálni az MKP-t. Bugár azt is hozzátette, hogy eddig nem volt arra példa, hogy Szlovákia valamelyik pártja ellen ilyen táma­dást hajtottak volna végre. • RGA Párkányban marad a mentőszolgálat SZLOVAKÍA/RÉGIÓ Tegnap ismét elkezdődött Rudolf Zajac egészségügyi reformtörvénye­inek újbóli megszavazása. Az Ivan Gasparovic köztársasági elnök által megvétózott törvénycsomagról szóló vitával folyt a törvényhozás tegnapi ülése. A képviselők lapzártánkig újra elfogadták az összes kormány által beterjesztett jogszabályjavaslatot, a reformról^Jéló parlamenti vita is eredményen lezárult. Az egészségügy átalakításának ki­dolgozása során több olyan vitás kér­dés merült fel, amely ellen a szakma képviselői szót emeltek. A reform egyik ilyen vitatott része a sürgőssé­gi ellátásról szóló törvény tervezete volt, amely egyebek mellett a Pár­kányban működő gyorsmentő-szol- gálat működésére is kihat. (folytatás a 2. oldalon) Tisztelt Olvasók! Lapunk következő száma októ­ber 26-án, kedden jelenik meg. Forgalmirend-változás Esztergomban (régió) A balesetmentes közlekedés érde­kében felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy november elsejétől több eszter­gomi utca forgalmi rendje megválto­zik. Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának tájékoztatása alapján a Lahner György, Besze József, Rozá­lia, IV Béla király, Deák Ferenc, Jó­kai Mór, Mikszáth Kálmán és Eszpe­rantó utcákban a továbbiakban a for­galom egyirányú lesz. Kérünk min­denkit, hogy a változások által érin­tett utcákban a saját és mások épsége érdekében fokozott óvatossággal és figyelemmel közlekedjen. A kormányfő nem október 23-án megy a 301-es parcellához (H) A Műegyetemtől péntek este in­duló fáklyás felvonulással veszi kez­detét az október 23-i állami rendez­vénysorozat. A forradalom lángja, amely a Kossuth téren az ünnepsé­gek kezdetén lobban fel, november 4-én alszik ki. A miniszterelnök a Nagy Imre Érdemrend átadása után a Sándor-palotában, valamint az Operaházban megrendezésre kerülő díszelőadás előtt mond beszédet. Gyurcsány Ferenc jelen lesz a buda­pesti szocialisták megemlékezésén is. A kormány személyes ünnepnek kívánja fenntartani november 4-ét, a kabinet a Nemzeti Sírkert 21-es par­cellájában helyezi el koszorúit. Az RTL Klub híradója szerint Gyurcsány november 3-án mond beszédet a 301-es parcellánál. Járai Zsigmondi Távolodunk az eurozónától (H) A jegybank elnöke a Reuters hír- ügynökségnek adott telefoninterjújá­ban a költségvetés hiányának csökken­tését sürgette. A Nemzeti Bank első embere szégyennek nevezte, hogy Magyarország az euró bevezetéséhez szükséges konvergencia program tel­jesítésében az utolsók közé került, ahelyett, hogy az elsők között lenne. Titkos tárgyalások (H) A kormány a tiltakozások elkerü­lése érdekében egyelőre nem kívánja megnevezni azt a falut, ahová a kö­zeljövőben hajléktalan családokat te­lepítenek. Göncz Kinga miniszter elmondta, hogy tárcája titkos tár­gyalásokat folytat egy megnevezni nem kívánt falu önkormányzatával, fedél nélküli családok odatelepítésé­ről. A miniszter szerint sok a tenni­való de semmiképpen sem tilthatóak ki a koldusok Budapest frekventál- tabb helyeiről és az aluljárókból.---------------------------------------• íhikn.hl/1

Next

/
Oldalképek
Tartalom