Hídlap, 2004. október-december (2. évfolyam, 195-257. szám)

2004-10-01 / 195. szám

2 • HÍDLAP • 2004. október 1., péntek SZLOVÁKIA Jól halad a kormány lakásépítési programja Bugár találkozóra hívja Gyurcsány Ferencet Bugár Béla, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke arra kéri Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt, hogy a határon túli támogatások ke­reteinek összeállításakor hallgassa meg a magyar közösségek vezetői­nek véleményét, hogy hol, mely te­rületeken kell erősíteni, és hol lehet takarékoskodni a támogatásokkal. A Határon Túli Magyarok Hiva­tala (HTMH) lapunknak adott tájé­koztatása szerint a határon túli ma­gyar közösségek ebben az évben mintegy 13 milliárd forintnak meg­felelő támogatást kaptak az anyaor­szágtól. Ezt az összeget több terüle­ten, például a kultúrában és az okta­tásban lehet hasznosítani. A felvidé­ki magyarság a nekik járó oktatási nevelési támogatás útján körülbelül 1,3 milliárd forintot kapott, amit a hivatal információi szerint mintegy 55 ezer diák között osztottak szét. A HTMH arra számít, hogy a jövő évi költségvetésben a mostaninál több pénzt szánnak majd a határon túli magyarok támogatására. • MR,K Olcsóbb sört akarnak A parlament mezőgazdasági bi­zottságának kormánypárti és ellenzé­ki képviselői közösen próbálják csök­kenteni a sörre kirótt fogyasztói adót. A törvényhozók már a parla­ment elé terjesztették azt a javasla­tot, amely a Pénzügyminisztérium szándékaival ellentétben mérsékelné az alkoholtartalmú ital adóterhelését. A törvényhozók indoklása szerint a sörfogyasztás a legutóbbi, tavaly nyári adóemelést követően kezdett csökkenni. Ezt a tendenciát vissza szeretnék fordítani. Milliós nagyságrendű helyszíni bírság l A fokozott közúti ellenőrzések négy napja alatt több mint 17 ezer ki­hágásra derítettek fényt a rendőrök. Több mint 14 ezer au vezető kapott helyszíni bírságot, néhány esetben csupán figyelmeztették a vezetőket. A kirótt büntetéseknek köszönhe­tően 11 millió koronát meghaladó összeg folyt be az államkasszába. Alkoholos befolyásoltság miatt 144 vezetőnek vették el a jogosítványát. • -K­Ivan Gasparovic köztársasági el­nök szerdán találkozott Gyurovszky László építésügyi és vidékfejleszté­si miniszterrel. A megbeszélésen szó volt a strukturális és kohéziós alap forrásainak felhasználásáról és a lakásépítési támogatásokról.- Biztosítottam a köztársasági el­nök urat, hogy az egy-két évvel ez­előtti, a strukturális alapok forrásai­nak előnytelen kihasználásáról szóló híresztelések megalapozatlanok vol­tak, és jelenleg a megítélésük nagyon kedvező képet mutat. A lakásépítési támogatási rendszer a szociálisan rászorult családok meg­segítését veszi célba, ebből kifolyólag született meg az a javaslat, hogy a A mától hatályba lépő kormány- rendelet szerint Szlovákiában a bruttó minimálbér 6 080 koronáról 6 500 koronára emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a minimális órabér 35 korona helyett 37,40 korona lesz. A jelenlegi adófeltételek mellett a nettó minimálbér eléri majd az 5 629 koronát. A minimálbér emelésével növe­kedni fognak a biztosítási járulékok is. Egyebek mellett változik a szociá­lis biztosítási járulék, az egészségbiz­tosítási és nyugdíjjárulék is. Az egészségbiztosítási járulék minimális A képviselők szerint az érintett ál­lami szervek tétlensége miatt az ál­lamnak egy meghatározott részben felelősséget kell vállalnia a betétese­ket ért károk miatt. Úgy vélik, az ál­lami szervek elegendő információval rendelkeztek arról, hogy a nem ban­ki intézmények törvényt sértenek, és a betétek milyen nagy kockázattal járnak, mégsem avatkoztak be. Senki sem akadályozta meg a többmilliárd korona értékű betétek elsikkasztását.- Az egyik oldalon az állampolgárok és a pénzügyi intézmény között fenn­állt egy önkéntes kereskedelmi kapcso­lat, amelybe az állami szervek nem vol­tak jogosultak beleavatkozni, ám a má­kormány megszüntesse a jelzáloghi­telek állami kamattámogatását, ame­lyet minden igénylő egyformán megkapott - tájékoztatott a minisz­ter. Azt is elmondta, hogy 2005-ben az így felszabadult pénzösszeget a szociális bérlakások építésére fogják felhasználni. A lakásépítésekre szánt pénzösszeg nem veszik el, csak cél­zottan a rászoruló népcsoportok la­kásépítésének támogatására fogják felhasználni. Gyurovszky a jövő évi költségve­tés lakástámogatás fejlesztésére szánt pénzösszeg, a lakástakarékoskodás és a jelzáloghitelek kapcsán megjegyez­te, hogy tiszteletben fogja tartani a parlament döntését, bár a lakásépíté­si támogatások kedvezőbb feltételeit összege 268 koronáról 286 koronára fog nőni, míg a legalacsonyabb nyug­díjjárulék 1 749 koronáról 1 869 koro­nára változik majd. A munkanélküli­eknek pedig a biztosításért a jelenlegi 122 korona helyett 130 koronát kell majd fizetniük. A járulékalapok változása mindazo­kat a személyeket érinti, akiknek szep­tember végéig kevesebb volt a bruttó fizetése, mint 6500 korona. A meg­emelt minimálbér alapján kiszámított szociális biztosítások különböző járu­lékait a tevékeny munkavállalóknak és az önkéntes biztosítottaknak először október hónapra visszamenően 2004. sik oldalon az állami szervek nem biz­tosították az állampolgárok vagyoná­nak a védelmét - állítják a képviselők. A törvényjavaslat szerint a betéte­seket a Pénzügyminisztériumnak kell majd kártalanítania. A sértettek­nek a kártalanítási kérelmüket a tör­vény hatályba lépése után hat hóna­pon belül kellene eljuttatniuk a mi­nisztériumhoz. A kártalanítás mérté­két a minisztérium állapítaná meg, a betét összegétől függően legfeljebb 1 millió koronát kaphatna az érintett. Az SDKÚ nem támogatja a kárta­lanításról szóló törvényjavaslatot. Milan Hort, a párt frakcióvezetője el­mondta, erről a kezdeményezésről is el tudná képzelni. Fél év alatt annyian igényeltek tá­mogatást a strukturális alapoktól, mint amennyi 2006-ig ál a miniszté­rium rendelkezésére. Ez azt mutatja, hogy sokan kívánják az uniós támo­gatásokat igénybe venni. A minisz­ter hozzátette, hogy 2004 elő félé­vében az előző év ugyanezen idősza­kával összehasonlítva 3100 lakással több lakás építésébe kezdtek bele, te­hát pontosan 9 071 házat illetve la­kást kezdtek el építeni. 1990-ig visz- szamenően az egyik évben sem volt ilyen nagy a lakásépítési kedv. A mi­nisztert ezt részben a kormány ked­vező otthonteremtési politikája eredményének tartja. • RGA november 8-ig kell megfizetniük. A kötelező egészségbiztosítás és nyug­díjbiztosítás, amelyet az aktuális mi­nimálbér 12-szereseként határoznak meg, megítélésének határa is megvál­tozik. Az a munkavállaló, akinek éves keresete 2004-ben meghaladta a 78 ezer koronát, 2005. július 1-jétől köte­les egészségbiztosítási járulékot és nyugdíj járulékot fizetni. Ellenkezőleg, annak a személynek, aki egy évben 78 ezer koronánál kevesebbet kap, 2005. június 30-tól nem kell kötelező egész­ségbiztosítási járulékot és nyugdíjjá­rulékot fizetnie. őket senki sem tájékoztatta. Szerinte a törvényjavaslatot támogató Ladá­nyi álláspontját az MKP-nek kell tisztáznia. Pavol Abrhan, 'a KDH képviselője úgy véli, hogy pártja nem fogja támogatni ezt a törvényja­vaslatot. A politikusnak nincs tudo­mása arról, hogy Ladányin kívül az MKP többi képviselője is támogatná a javaslatot. Jirko Malchárek, az ANO alelnöke populistának és fele­lőtlennek tartja a javaslatot. Szerinte nem jó követni az általános szolidari­tás útját, hiszen ezt esetleg azok is ki­használnák, akik nem fektették be pénzüket az érintett intézmények­ben. Emellett Malchárek sajnálja azokat az embereket, akiket becsap­tak és félrevezettek. Bárdos Gyula, az MKP frakcióvezetőjét már tájé­koztatták Ladányi lépéséről. El­mondta, hogy az MKP frakciója még tárgyalni fog a törvényjavaslatról. • RGA Mától magasabb lett a minimálbér összege • RGA Szóba került a megkárosított polgárok kártalanítása A KSS, a HZDS egyes képviselői és az MKP egyik képviselője azt java­solja, hogy a kormány részlegesen kártalanítsa azokat az állampolgárokat, akik a csődbe ment nem banki pénzügyi intézményekbe fektették be pén­züket. A Horizont Slovakia, B.M.G Invest, Drukos, BDV Druzstvo, Autodrukos, AGW Holding, AGW és a Sporoinvest társaságok betéteseinek kártalanítása az állami költségvetést 5 milliárd koronával terhelné meg. Kórházban dulakodott Meciar Egyhetes kórházi kivizsgálásra vonult be Vladimír Meciar, a HZDS elnöke egy kassai kórházba. A pártelnök hétfőn érkezett az egész­ségügyi intézménybe, amit az érin­tett kórház dolgozói a sajtónak még szerdán sem voltak hajlandó­ak megerősíteni. Tegnap viszont Karol Dzupa (HZDS) parlamenti képviselő azt mondta, hogy az el­lenzéki párt első embere várhatóan ma már távozik a kórházból. A képviselő tagadta, hogy Meciarnak bármilyen egészségügyi problémája volna, szerinte csupán egy rutin kivizsgálásról van szó, amit a pártelnök már régóta terve­zett. - Meciar kivételes fizikai és szellemi kondíciónak örvend - mondta Dzupa, aki szerint Meciar azért halasztotta mostanra a kórházi látogatást, mert ott akart lenni az egészségügyi törvényekről szóló parlamenti szavazáson és néhány fontos párttalálkozón. Meciar erőnlétéről tanúskodik, hogy a pártelnök tegnap összetűzés­be került a Novy Cas napilap egyik fotóriporterével. A lap fotósa a kór­ház egyik folyosóján várta, hogy le­fényképezhesse az arra elhaladó pártelnököt. Meciar nekitámadt az újságírónak és követelte, hogy adja át neki a róla készült felvételeket. A du­lakodás közben Meciar a riporter fényképezőgépét is megrongálta. • -K­Megújult a választási törvény Ma lépett hatályba Szlovákia új választási törvénye. A módosított jogszabály több változtatást veze­tett be a parlamenti választások le­bonyolítása terén. Az ország válasz­tási körzeteinek száma viszont nem változott. Szlovákia továbbra is csu­pán egy körzetbe fog tartozni. A változások közé tartozik az, hogy a következő parlamenti választások csupán egy napon, szombaton 7 órá­tól 22 óráig fognak tartani. A válasz­tási kampány - a kereskedelmi médi­umok részvételét is engedve - a vok­solás előtt 21 napig fog tartani, vi­szont az új törvény már nem szól a választások előtti 48 órás kampány­csendről. Egyedül a választásról szó­ló közvélemény-kutatásokat nem le­het majd nyilvánosságra hozni a vá­lasztások napján. A voksolásról szóló előzetes eredmények csupán a vá­lasztóhelyiségek bezárását követően, 22 óra után lesznek közölhetőek. Az új törvény a tartósan külföldön élő szlovák állampolgárok részére le­hetővé teszi, hogy a posta segítségé­vel szavazzanak. A politikai pártok számára válto­zást fog jelenteni az, hogy ha a vá­lasztási részvétel mellett döntenek, 105 nappal a választások előtt 500 ezer koronás letétet kell majd elhelyezni­ük. Amennyiben a pártok a választók legalább háromszázalékos támogatá­sát elnyerik, a pénzt visszakapják. • -K­Gál Katalin jegyzete Regionalizmus A szociológusok és a helyi társa­dalom kutatói szerint a lokális kö­tődés a legerősebb az emberek­ben. Kisebb településeken, falvak­ban a településhez, az ott élőkhöz való kötődés persze erősebb, mint a városokban, ahol a század kórtü­nete az elmagányosodás és indivi­dualizálódás egyre jobban erősö­dik. Ezeket a tényeket és folyama­tokat ismerve merész vállalkozás­nak tűnik egy régió kialakítása, amelyik több mint száz települést - beleértve városokat és községe­ket - próbál meg összefogni. Amennyire merész, annyira jövő­be mutató is. Akik kitalálták és megalkották az Ister-Granum Eurorégiót, tisztában voltak a fel­adat nehézségével, ugyanakkor nem önmaguk, hanem a térségben élő emberek miatt vállalták a munkát. Azoknak az embereknek szeretnék életkörülményeiket javí­tani, akik talán még most is szűk lakóterületük ügyes-bajos dolgai­val vannak elfoglalva. Amit ők még talán nem értenek az az, hogy egy magasabb szintű össze­fogás égisze alatt könnyebben, gyorsabban és eredményesebben lehet megoldani a lokális problé­mákat. Ezt ismerték fel kellő idő­ben a kezdeményezők, akik jól tudták, hogy a régiókat mennyire preferálja az Európai Unió. Bizo­nyára sokan pesszimistán szemlél­ték az alig egy évvel ezelőtt elin­dult határon átnyúló szerveződést. A kezdeti bizonytalankodás érthe­tő, hiszen nem volt az alakuló ré­gió számára követendő példa. Ám létrejöttek a régió bizottságai, el­kezdték az érdemleges munkát. Sorozatban tartják üléseiket, hosz- szú távú koncepciókat, terveket dolgoznak ki a lokálisan jelen lévő problémák orvoslására. Ezeket pe­dig az új integráció keretén belül nem lehet saját erőből, egyedül megoldani. Egyre több település vezetője és véleményformálója gondolja úgy, hogy a régió keretén belül - másokkal összefogva - tesz a lokális érdekekért. A hamarosan elinduló gazdasági portál is értük jött létre, ám nélkülük, a segítsé­gük nélkül nem működhet. Ezért nekünk, a régióban élő emberek­nek össze kell fognunk. A lokális kötődést meg kell tartani, de nem szabad elzárkózni a régiós kötődés lehetőségei elől sem. Könnyebb úgy a munka, ha a résztvevők is­merik egymást és ehhez tulajdon­képpen csak részt kell venniük benne. Saját maguk és életkörül­ményeik, lakóhelyük jövőbeli kon­dícióinak javítása érdekében. ^HÍDLAP Napi hírújság a régió életéről Lapigazgató: Száraz Róbert Főszerkesztő: Németh Zsolt Vezető szerkesztő: Papp János Rovatvezetők: Bartal Tímea (régió), Koller Péter (szlovákiai bel- és külpolitika). Nagy Balázs (sport), Váczy H. István (kultúra) Munkatársak: Árpási Károly, Bukovics Krisztián, Czigler Mónika, Epress József, Gál Kata, Kiss Emese, Kovács Árpád, Muzslay Ágnes Lapterv: Balage P Szeder Tervezőszerkesztők: Ágfalvi Loretta, Latkóczy Béla Szerkesztőségi titkár: Jászberényiné Kárász Krisztina Szerkesztőség: 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., postacím: 2501 Esztergom, Postafiók 233., telefon: + 36 (33) 500-750, telefax: +36 ( 33 ) 500-750, e-mail: hidlap@strigonium.hu Kiadó: Strigonium Rt., 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., telefon: +36 (33) 510-040 Felelős kiadó: dr. Gál Nóra vezérigazgató Hirdetésfelvétel: 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., telefon: +36 ( 33 ) 500-750 A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelőssé­get. Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Terjeszti a Magyar Posta Rt., a Rábahír Rt., valamint az alternatív terjesztők. Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a szerkesztőségben. Előfizetés Szlovákiában: Strigonium Slovakia s.r.o. 943 03 Stúrovo, Továrcnská 1., telefon: 036-756-2027 * Előfizetési díj: egy évre 14 400 forint (1 918 korona), fél évre 7 500 forint (1 027 korona), negyedévre 3 900 forint (535 korona). Nyomda: Komáromi Nyomda és Kiadói Kft., 2901 Komárom, Igmándi út 1. (Postafiók 21.), felelős vezető: Kovács János ügyvezető igazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom