Északkeleti Ujság, 1918 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1918-09-21 / 38. szám

4-ik oldal ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 38-ik szám. lct?t adott ki, amellyel a távirati forgalmat szep­tember elsejétől lényegesen korlátozza. A ren­delet intézkedései a következők: A helyi for­galomban ezentúl állami táviratok sem küldhetők. Tisztán csak udvairassági jellegű (üdvözleteit, szerencsekivánatott, részvétnyilat' kozatotf köszönetét tartalmazó) magántáviratok nem adhatók fel. Délután 4 órától kezdve este 9 óráig az összes posta-távirdahivataloknál csak sürgős magántáviratokat lehet feladni, amelyek után háromszoros távirási dij jár. Ez a rendelkezés úgy a bel, mint a külföldre szóló táviratokra vonatkozik, nem terjed ki azonban a hirlaptáviratokra. Az a korlátozás, hogy éjjelenként este 9 órától reggeli 7 óráig, továbbá vasárnapon és ünnepnapokon szintén csak sürgős magántáviratokat lehet feladni, továbbra is érvényben marad. Osztrák gyermekek elhunyta. Rövid egy hét leforgása alatt két itt nálunk nyaraló osztrák gyermek halt meg városunkban a Vá­rosi közkórház járvány épületében. Pár hét óta hét vérhasban megbetegedett osztrák gyermeke­ket ápoltak a járványkórházban. Különösen háromnak az állapota volt, igen súlyos, akik közül kettő el is hunyt, egyiket Nagyecsedről, a másikat Mérkről hozták be gyógykezelés vé­gett az itteni kórházba, a harmadik azonban már teljesen felépült A szegény, szerencsétlen gyermekek a vérhast a mindenféle gyümölcs mértéketlen evésétől kapták. Uj bélyeg. Ismét uj bélyegeket hozott forgalomba a magyar királyi posta. Az uj 10, 15, 20 és 25 filléres bélyegeken a király arc­képe van, fején Szent István koronájával, a 40, 45, 50 és 95 filléres bélyegeket a királyné arc­képe dísziti. Újabb nyomdai drágulás. Csak nem-' régiben — julius 1-én — jelentettük, hogy a nyomdai és könyvkötészeti alkalmazottak bér­emelésben részesültek. Munkásaink szakszer­vezete az elmúlt héten újabban azon kérelem­mel fordult a munkaadók szövetségéhez, hogy a julius 1. óta beállott drágaságra való tekin­tettel az összkereset utján 25% emelést adjanak a munkásoknak. Hosszas tárgyalások után abban történt megállapodás, hogy augusztus 19-étől az eddigi 22% helyett 40% pótlék lesz fizetendő külön a munkabér, a drágasági pótlék és a külön órák után. Ezen jelentékeny munkabértübblet, továbbá a papirhiány és a papírok rendkívüli nehézségbe kerülő beszer­zése és egyre fokozódó áremelkedése ismét csak a nyomtatványok megdrágulását jelenti, épen azért kívánatos, hogy úgy a nyomtat­ványokat, minta papírokat a legtakarékosabban használjuk fel. A szállastakarmány vásárlás beszün­tetéséről és a szállastakarmány készletek adás­vételéről. A m. kir. kormány 3382—1918. M. E. s a m. kir. földmivelésügyi Miniszter 109078—1918. sz. rendelete alapján a követ­kezőket hozom a közönség tudomására. Mint­hogy az idézett rendelettel az összes szállas­takarmány és alomkészletek zár alá vétettek és a rendelet életbe lépésének napjától kezdve a rendeletben felsorolt szállastakarmány nemüekre nézve a folyó évi május 28-án 99019 sz. alatt kelt rendeletemmel megeagedett szabadvásár­lás megszűnik, ezt a rendeletemet hatályon kivül helyezem. Az eddig vásárolt szállastekar- mány és alommennyiségekre kötött adás-vételi szerződések a m. kir. minisztérium idézett ren­deletének 9. §-a értelmében csak hozzájárulá­somat kívánják azt, 1918. szeptember 1-ig az Állat és Takarmány forgalmi R.-T.-nál bejelen­teni tartozik. Nagykároly, 1918. augusztus 22.-én. Debreczeni, polgármester. A szerkesztésért felelős Dr. Vetzák Ede főszerkesztő. Egy megbízható, intelligens, szorgalmas hölgy, aki a fehér­nemű kezelésben és egyéb háztartási dolgokban jártas­sággal bir, a Vöröskereszt-kór­házban alkalmazást nyerhet. Ajánlkozni lehet szóval vagy Írásban Dr. Vetzák Ede alelnöknél. Színház-Mozgó Nagykároly- Városi Színház. Vasárnap, szeptember 22-én A GÁRDISTA dráma. A szezon nagy szenzációja! Szerdán, szeptember 25-én ; „B E E T H 0 V E N“ a nagymüvész tragédiája 5 felvonásban. A jegyek az előadásra már kiválthatók. jön! Jön! Királytigris Á FBAEEOS HABAM1A nagy detektiv rejtély 4 felvonásban. 268—1918. üsz. Árverési hirdetmény. Alantirott Nemestóthi Szabó Antal nagy­károlyi kir. közjegyző ezennel köztudomásra hozom, hogy Dr. Vetzák Sándor ügyvéd nagy­károlyi lakos, mint Borostyán István nagyká­rolyi lakos megbízottja kérelmére — ez utób­binak — Epstein Márkusz nagykárolyi lakos által kéri zálogba adott, de a kézi zálogba adó adós által a kitűzött határidőben kinem váltott és pedig a Nagykárolyi Önsegélyző Népbank nagykárolyi szesz szabadraktárában 45 hordóban elhelyezve lévő összesen 18333 liter bort 1918 évi-szeptember hó 26. nap­ján d. u. 4 órakör a helyszínen nyilvános árverésen készpénzfizetés ellenében hordókkal együtt az adás és kézizálogbe adó Epstein Márkusz kárára és veszélyére egy tömegben a# legtöbbet Ígérőnek elfogom adni. Kikiáltási ár literenként hordókkal együtt 12 korona, a borok azoban a kikiáltási áron alul is elfognak adatni. Az áru mennyisége és minősége iránt senki szavatosságot nem vállal. Árverelők kötelesek bornak az árverés megkezdése előtt készpénzben bánatpénzül 20000 azaz húszezer koronát kezeimhez be­fizetni. Árverési vevő köteles a vételárat leütés után azonnal készpénzben kifizetni, illetőleg kiegészíteni és ezen felül a vétet illetéket is a sajátjából fizetni s a megvett borokat átvenni és elszállítani. Kelt Nagykárolyban, 1918 szept. 21. Nemestóthi Szabó Antal, kir. közjegyző. YISZKETEGSÉ6, SÖMÖR, RÜH leggyorsabban elmulasztja a Dr. Flesch-féle eredeti, törvényesen védett „SKABOFORM KENŐCS Nincs szaga, nem piszkit. Mindig eredeti pecsétes Dr. Flesch-félét kér­jünk. Próbatégely 3 K, nagy té­gely 5 K, családi tégely 12 korona. Nagykároly és vidéke részére főrak­tár : Kleiner Dezső „Magyar Király" gyógyszertárában, Nagykárolyban. Vételnél a ..SKABOFORl' védjegyre Ügyeljünk j . Kórházunk és Internátusunk részére keresünk bérbe káposztás hordókat, ugorkás és túrós bődönöket. Ép, keményfaju hulló almát veszünk. VÖRÖSKERESZT. Szives ajánlatokat irodánkba (kaszárnya) vagy lapunk kiadóhivatalába kérünk. A Petőfi-utca 29. száma ház eladó. Cim a kiadóhivatalba. Perzsia, :: :: :: Breitschwanz, :: Sealskin :: :: :: kabátok Alaska, kék, ezüst fehér róka :: r: boák karmantyúk nagy választékban KEMÉNY SZŰCS SZÖRMEÁRUHÁZÁBAN BUDAPEST, VI., AKDBÁSSY-UT 6. Árjegyzék ingyen. Telefon 62—76. Vidéki rendelések postán is eszközöltetnek. Az uj menedrend Püspökladány — Királyháza között Gyors Személy Gy. v. 1704. 1706a Állomások 1703 I.—11. I.—III. I.—If. 550 12-42 ind. Püspökladány Érk. 9 11 602 12-58 Kaba 9-59 617 1-18 Hajdúszoboszló 846 — 1-31 Ebes — 703 2-26 Debreczen 8-22 — 2-34 Debreczen-Ujföld 4. sz. ő. (f. in. h.)--. — 2­40 Debreczen-Kon­doros 6. sz. (fmh.)--­— 2­49 Nagycsere — — 2-57 Haláp (mii.) — 7-30 3-08 Vámospércs 7-43 — 3 16 Szentannapuszta 21. sz. ő. (fmh.) — ■ 7-43 3 24 Nyirábrány 730 — 3 31 Barantóhegy f. m. h. — 8W 3-51 Érmihályfalva 717 — 4-02 Érkörtvélyes — 819 4-13 Reszege 6-53 8-30 4-22 Szaniszló 6-45 — 4-30 Dégenfeld tanya 49. sz. ő. (fmh.) — 8'49 4-59 Nagykároly 6*30 ■-­5­13 Domahida-Kis­majtény (m. rh.) —-­5-21 Nagymajtény — 9-11 5-29 Gilvács 6-05 — 5-44 Szatmárzsadány-­— ■ 5-55 Szatmár-Németi gőzfürész — 33 7-20 Szatmár-Németi 5-39 rk. 737 Mikola — — T52 Halmi — — 7-59 Neveílenfslu 98. sz. ő. (fmh. — — 812 Feketeardó — — 823 Tekeháza 107. É 9 sz. ő. (fmh. — — 8-31 Érk. Királyháza Ind. — Megjegyzés : Az éjjeli idő (este 6 órától reggeli 5 óra 59 percig dűlt betűkkel van feltüntetve. Nyomatott a „Kölcsey-nyomda“ Részvénytársaságnál Nagykárolyban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom