Északkeleti Ujság, 1918 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1918-04-13 / 15. szám

4-ik öldal ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 15-ik szám. körül nagy. élénkség uralkodott. Közben bohó- kás alakok, kikészitett figurák futkosták végig a várost, csalogatván az érdeklődőket a mu­latság színhelyére. Itt már kezdetét vette a szerpentin és confetti csata. Vihogó lányok futkostak a járdán és pajkos kacajjal köszön­ték meg a nyakukba ömlő színes papír4 zá­port. Az utca pora, a szürke járda egyszerre tarka lett, és mivel az italnemüek igen gyors tempóban fogytak, ezzel arányban a hangulat is növekedett. Még a késő délutáni órákban is hatalmas néptömeg hömpölygött a téren. Szép suhanó leányok, akik hálásan mosolyogtak reánk, ha kezünkből husszu, színes papír szaladt a nyakuk köré, ellenben szigorú ke­mény arccal néztek bennünket végig ha tekin­tetünk fáradtan átsiklott rajtuk és más leány számára tartogattuk szerelmünk jelét és meg­dönthetetlen hóditó eszközünket: a confettis zacskót. A délutáni ünnepélyt a Magyar király­ban és Legényegyletben szépen sikerült tánc­vigalom követte, mely csak a hajnali órákban ért véget. Uj reqvirálások. Lázas izgalomban van a város lakossága néhány nap óta. Ugyanis uj katonaság érkezett mégpedig reqvirálási szándékkal. A rémhír futó tüzként terjedt el a városban, mert a község nincs tájékoztatva az uj reqvirálás szándéka felől. Élelmi cikket, ruhát, vagy terményeket regvirálnak ? Felette kívánatos dolog lenne ezt a nagyközönség tudomására hozni 1 Mint értesülünk, hivatalos utón már táviratilag kérték a közélelmezési ministériumot a reqvirálások beszüntetésére. Ha ez sikerrel nem jár és a regvirálás tovább folyik, legalább a közalkalmazottak házait ke­rüljék el, mert ott élelmiszert úgy sem talál­nak, az elnyűtt, megkopott rongyos ruhadara­bok pedig még a regviráló bizottságnak sem kellenek. A „nagyfeárolyi vigalmi kör“ közgyű­lése. A nagykárolyi ifjúság vigalmi kire f. hó 10-én a városháza dísztermében Margitay Imre elnöklete alatt közgyűlést tartott. A köz­gyűlés határozatiig kimondotta, hogy egy szép­ségversenyt rendez. A szépségversenyre vonat­kozólag a plakátok adnak bővebb felvilágosí­tást. Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy április hó 28-án a „Legényegylet“ összes helyiségeiben műkedvelői előadással egybekö­tött mulatságot rendez, melynek főérdekessége a szépségverseny eredményének kihirdetése és a szépségek ünnepeltetése lesz Megbizta a közgyűlés a kör tisztviselőit, hogy a várossal a lövelde kibérelése céljából érintkezésbe lép­jenek. Itt a kör a nyár folyamán jótékonycélu népünepélyeket szándékozik rendezni, tennis- pályát fentartani és sportegyletet szervezni. A 28-iki mulatság részletes programmját jövő számunkban hozzuk. A „Beszerzési Csoport“ ezennel tiszte­lettel értesíti a tagokat, hogy a cipészmíihely elvállal cipő javítást és talpalást akként, hogy a hozzá való anyagot is a csoport adja. Felkéri a tagokat, hogy a munkát lehetőleg hétfőn, szerdán és pénteken d. e. 8 órától 11 óráig szíveskedjenek átadni a „Beszerzési Csoport" ezen osztályának. Hirdetmény.3634—1918. k szám. Nagy­károly r. t. város képviselő testületé által 1918 évi április hó 14 napján délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermében rendkívüli közgyűlést tart. Debreceni István polgármester. Tárgysoro­zat: 1. A városi szervezeti szabályrendelet (a főügyészi állásra vonatkozó) V. módosítását a vármegyei törvényhatósági bizottsági jóvá­hagyása megtagadásának kihirdetése. 2. Javas­lat a városi tisztviselők és alkalmazottak 1918—1919. évi tüzifaszükséglet biztosítása tárgyában. 3. Bing Mór és társa cég bead­ványa 400 w tűzifa szállítására vonatkozó prémiumának megállapítása tárgyában. Záróra meghosszabitás. A szén ügyek kormánybiztosának 2300—1918. sz. rendeleté szerint a nyilvános vendéglői, korcsma, ital­mérő, vagy elérusitók, kávéházak, cukrázda, színházak, kabarék, mozgófénykép helyiségek, kertimulatóhelyek, orfeumok, dalcsornok, varieté, tánctermek, tánciskola, felolvasó, hangverseny és mái efféle nyilvános termeket és helyiségeket, végül egyesületeknek, társaskörök, kaszinók, klubbok és hasonlók, mindazonhelyiségek, amelyek a tagok, vagy vendégek befogadására szolgálnak, további intézkedésig esteli 11 óra helyett, éjjeli 12 óráig szabad nyitva tartani. Megfelelően módosul a magánlakásokra vonat­kozó rendelhezés is. A kereskedők és szatócsok üzletei továbbra is esteli 7 órakor zarándok. E rendelet 1919. évi április hó 15-én lép életbe. Nagykároly, 1918. április 8. Demidor, rendőrkapitány. Talált csecsemő hulla. Folyó hó 6-án reggelre a Jókai-átca 15 sz. alatt egy 7-8 hónaposnak látszó női csecsemő hulla találta­tott az ürszéktakaritás alkalmával. Ez ügyben az előzetes nyomozást a rendőrségi ‘bevezette, s a fennforogni látszó bűncselekmény felderit- hetése végett a bíróságnál a hulla felboncolását hozla javaslatba, amely foganasitotta is. A további eljárás annak eredményétől füg. Hirdetmény. Értesittetik a város közön­sége, hogy gyertya kilogramonként 3 korona 50 fillérért: Adler Gyula, Faragó Vendel, Kerekes Ödön, Kisded Sándor, Lefkavits Sámuel Orosz Lájos, Papp István, Petz János, Schnell Irhre és Strohmáyer Ferenc kereskedőknél kap­ható a vásárláskor érvényben álló petróleum jegyre. Egy havi agész jegyre fél kilogramm s egy havi fél jegyre negyed kilogramm gyertya szolgáltatandó ki. Debreczeni polgármester. Pünkösdkor vége a tanévnek. A vallás­éi közoktatásügyi miniszter rendeletet adott ki, a mely szerint ezidén a tanévet pünkösdre kell befejezni. Mivel pedig pünkösd ebben az évben május 19-ére esik, a tanév hat héttel lesz rövidebb, mint a béke éveiben. . Pórul járt libatolvaj. Köztudomású dolog, hogy városunkban a tyuk és libalopá­sok napirenden vannak. Ma itt, holnap ott emelnek el jó nehányat e drága jószágból. És a tolvajok igen ügyesen végzik munkájukat, mert csak néha-néha kerül egy-egy hurokra. Most azonban egy díszpéldány alaposan rajta vesztett. G. S.-né akart egy pár ingyen libára szert tenni s e célból egy vesselényi utcai tyúkólba visitelt be. Azonban pórul járt, mert a közelben felállított katonai őr megállásra szólította fel. Minthogy azonban a felhívásnak nem engedelmeskedett két golyót repített feléje amely a tolvajt combján találta. A kórházban ápolják s megnyugtatjuk az összes tolvajokat hogy állapota nem súlyos. Tűz. Tüzet jeleztek f. évi április hó 8-án esti 8 órakor a Deák-tér 20. számú házból ahová a tüzőrség azonnal kivonult. A tűz az udvarfelőli lépcsőház alatt egy elkerített félszer­ben keletkezett, melyben Mann Gusztáv cipész­nek tűzifája és más különböző holmijai voltak elhelyezve. Szerencsére a házbeliek-a tüzet korán észrevették s úgy a kivonult tüzőrségnek kevés munkája volt. — A vizsgálat folyamatba tétetett. Felhívás. 559—1918. sz. Az 1918. évi március hó 7-én 12517—1918. sz. pénzügy­igazgatóság által kiadott körrendelet értelmében felhivem a város közönségét, hogy az 1909. évi V. te. 6. §-a szerint a város minden föld­birtokosa köteles a tulajdonában levő földbir­tokában beállott állandó művelési ág változást 30 nap alatt, annnak megtörténtétől számítva a városi adóhivatalnál bejelenteni. Mulasztás esetén az 1883. évi XII. te. 101. §-ában meg­állapított 50 K-tól 500 koronáig terjedhető pénzbírsággal fog az illető büntettetni. Nagy­károly, 1918. április 2. Nagy, a. ü. tanácsos. Szerkesztői üzenet. Duty Nagykároly: „Bocsánat“ cimti ver­sére ez a válaszunk: mi szívesen megbocsájtunk, de akinek a könyvéből ezt a verset lemásolta, nehezebben bocsájtana meg Önnek 1 Kis érdeklő Nagykároly. Kisérdeklődé- sét nagyon köszönjük s megnyugtatjuk, hogy nincs nő a főid kerekén, ki önmagát szépnek ne tartsa. Ennek következtében mindenki hiva­talos a szépségversenyre. Hogy ki fogja meg­nyerni ? Ezt mi is szeretnénk tudni, kis érdek­lődő. Sejtelmünket megsúgjuk: ön nyeri meg ! A szerkesztésért felelős Dr. Vetzák Ede főszerkesztő. V1SZKETEG. Riih, sömör és mindennemű bőrbaj biztos és gyorshatású szere a Boróka kenőcs. Nem piszkit és teljesen szagtalan Kis tégely ára 3 K, nagy tégely 5 K. Családi adag 9 korona. Hozzávaló Boróka szappan 5 korona. Készíti: Gerö Sándor gyógyszerész Nagykőrös. Nagykárolyban kapható : Hahn János, Keleiner Dezső, ifj. Nonn János és Reök Béla gyógyszertárában. YISZKETEGSÉG, SÖMÖR, RÜH leggyorsabban elmulasztja a Dr. Flesch-féle eredeti, törvényesen védett „SKABOFORM BARNA ZSÍR“ Nincs szaga, nem piszkit. Mindig eredeti pecsétes Dr. Flesch-félét kér­jünk. Próbatégely 2,30 K, nagy té­gely 4 K, családi tégely 11 korona. Nagykároly és vidéke részére főrak­tár : Kleiner Dezső „Magyar Király“ gyógyszertárában, Nagykárolyban. Tételnél a ..SKAIOFOM' védjegyre ügyeljünk ELADÓ Petőfi-ntca 27. szánn HÁZ Bővebbet a „KöIcsey“-nyomdában. 44 SV óta fönnálló, jól bevezetett és :: kifogástalanul berendezett :: fűszer, festék és vegyes kereskedésem a házammal együtt visszavonultság miatt s :: előhaladott koromnál fogva :: ELADÓ. Üzletem az állami országút men­tén, a nagypiac téren, több utcára nyíló sarokházban van s jó módú vevőkörre támaszkodva, minden oldalról könnyen megközelíthető. Fiatalabb és munkaszerető em- :: :: bérré szép jövő vár. :: :: Nagykároly, 1918. évi április hó. Kerekes Ödön tulajdonos. HIRDETÉSEK jutányos áron felvétetnek. My®»ato* Ré«zvóiiytór»e*áj|«ál Mn«rMr®lyWB.

Next

/
Oldalképek
Tartalom