Északkeleti Ujság, 1918 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1918-04-27 / 17. szám

X. évfolyam. Nagykároly, 1918. április 27. 17-ík »2ám. Északkeleti újság NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. — A NAGYKÁROLYI KERESKEDŐ TÁRSULAT HIVATALOS KÖZLÖNYE. üléfiieiési árak: Égés* évre .............................................. 12 korona­Fé lévre .. ...........................................6 Ne gyedévre ........................................... 3 Tanítóknak egész évre.................................10 „ A jö vő nemzedékről. (M-y.) A világháború véres zivatara az anyagi károkon felül erkölcsi és szellemi károkat is okoz s ez az ország ifjúságát sújtja legnagyobb mértékben. A nemzet jövendője a tanuló fiatalság. Ebből a jövendőből nagyon sokat el­pusztított a háború. A megmaradt rész megmentésére, védelmére kell tehát törekednünk, mert a jövendő Magyar- országot mentjük meg benne. Óvjuk és neveljük ezt a generatiót, mely a most épülőfélben levő uj Magyarország kereteit be fogja tölteni. Mely a jövendő korszak hivatalaiban szellemi munkaerő, kathed- ráin a tudás terjesztője, kórházaiban az emberek megmentője, törvényszéki termei­ben az igazság őre s az egész nemzet culturális életének tartalma lesz. Véres iskola ez a világháború az egész mai fiatalságnak. De ennek tanulságai mellett nem szabad elhanyagolnunk a békés tudományokat sem, mert hiszen mégsem tarthat örökké ez az áldatlan ember­gyilkolás. Fennen hangoztatjuk, hogy az elkö­vetkezendő alkotás munkájában egész emberekre van szükségünk, mert a nagy munka elvégzése, pontos és lelki­FÁtzerkesztó : DR. VETZÁK EDE. SEOÍELESIK MIMBEN SZOMBATON. ismeretes teljesítése csakis úgy lesz biz­tosítva az egész magyar nemzet számára. Fájdalommal látjuk, hogy a világ­háború a tudás forrásai elé is drót­sövényeket és árkokat vont és megne­hezítette a tanulás lehetőségét. A sárga iskolapadok mellől harci riadó szólította el a diákságot s szelíd, szép tudományok helyett, alkotó munka helyett ölni tanították meg őket! Es a zivatar még mindig tart, még mindig újabb áldozatokat követel s még mindig nagyobb és nagyobb akadályokat gördít. Fájó szívvel gondolunk ezekre a diákkatonákra, kik pályájukat félbe­szakítani kénytelenek voltak. Nagyon megrabolta életüket ez a háború, négy hosszú évet vett el tőlük. Előállott igy az a sérelem, hogy aki hazájáért vérét hullatta, fagyos lövészárok méiyén a halált várta és szenvedte golyók szag­gatását, az a katonadiák lemaradt azzal szemben, kit a Sors megkímélt és alkal­matlan volta miatt itthon maradhatott. Kormánykörökben is úgy Ítélték meg a helyzetet, mert a kibocsájtott rendeletek, mély és nagy változásokat eszközölnek bizonyos pályákra való képesítésnél, tiogy messzire ne menjünk, itt van mindjárt az ügyvédi pálya. Szerkesztőség és kiadóhivatal : NAGYKÁROLY, SZÉCHENYI-UTCZA M. SZÁM. (.KŐLCSEY-NYOMDA* R.-T. HAGYKAR»LY.> rzn: Hirdetések ugyanott vétetnek f*L ■" ■ ■■ Nvilttér sora 1 K 20 fillér. Tudjuk, hogy a kellő képesítéshez három évi ügyvédjelölti gyakorlaton felül az ügyvédi diploma megszerzése után két évi ügyvéd helyettességet kívántak. Most eltörölik a két évi ügyvédhelyetteskedést, sőt ezen felül a három évi ügyvédjelölti gyakorlatba a katonai szolgálati időt is beszámítják. Ugyanilyen intézkedések történtek más pályánál is. A gyakor­latban első, vagy másodéves medicusból orvost csinálnak, a technikusból gépész- mérnököt, a kellő tudással nem biró bölcsészből pedig rendes tanárt. Mindezeket pedig azért tették, hogy a hadbavonult diákság seomoru helyzetén segítsenek. Nagyon helyesek ezen kormány­rendeletek, azonban nem elegendők. Nem elegendő elméleti pedig azért, mert nem kellően tudományokkal fel­fegyverkezett embereket fog minden gyakorlati tudás nélkül kiállítani a világ küzdő porondjára. Kevés elméleti kép­zettséggel, semmi gyakorlati tudással biró emberek igen veszedelmesek lehet­nek az emberiségre, tudományra és közre nézve. De az életbe ily módon kikerült egyénre nézve is nagy veszedelemmel jár ez a rendelet, mert tudásában sohasem á keleti leány. Irta: Margitay Imre. (Folyt, és vége.) Nem szólottám semmit, hanem féltékeny lettem Luisra, akit szépnek talált ez a keleti leány. Komolyan féltettem Stanislavát. Az olasz vértől féltettem, attól a piros, szenvedélyes vé-- től, ami az olasz legények ereiben csörgedez. Észrevettem, hogy Luis is figyeli Stanislavát és a hátam megett a szemébe mosolyog. Elakartam menni penzióból, de Stanislava nem engedett. Itt akart maradni, itt, ahol Luis van, ez a szép, élő olasz portrae. Ha későbben jöttem az ebédhez, Luist az asztalnál találtam, a leány elé könyökölt, bizal­mas, meleg közelséggel. Utáltam és gyűlöltem Luist, de nem tehet­tem ellene semmit, mert védelmébe vette Stanislava. Ugyan, ugyan barátom, nem lesz féltékeny talán. Csak tudja az arc. Nagyon érdekes, tanul­mányozom. Ezt pedig szabad egy festőnek? Nagyott nyeltem és elhallgattam. Ismét eltelt néhány hét. Stanislava egyre idegesebb lett. Szeszélyei boszantottak de na- yon szerettem és nem tudtam megbántani tanislavát. Egy alkalommal megleptem őt szobájában. Egy álvány előtt állt és festett. Amint a képre tekintettem, borzongás futotta át tagjaimat. Stanislava Luisnak a képét festette. Világos lett előttem minden. Megfordultam és szótlanul kijöttem a szobából. Néhány sort írtam Stanislavának és elköltöztem a penzióból. . . . Hónapok teltek el. Uj örömök és vágyak elhomályosították lelkemben a Stanis­lava emlékét. Befedte az a csúf, barna köd, amit feledésnek hívnak. De egy váratlan dolog történt. Levelet kaptam Stanislavától. Pár sor volt csak. Kért hogy látogassam meg szerdán délután öt órakor. Gondolkoztam. Nem akartam elmenni Sta- nislavához, de a kíváncsiság gyötört. Ugyan mi történt Stanislavával ? Szerdán öt órakor megkopogtattam a Stanislava ajtaját, Zárva volt. Visszaakartam fordulni, mikor a Stanislava hangját hallottam. Ön az ? Válaszoltam. Azonnal kérem. Caak egy kis türelmet Mig rendbe szedem magam. Leomlott a hajam, megkell igazítani, fel kell gyújtanom a lámpát, hogy szépnek lásson. Mindjárt, kedves bará­tom, mindjárt. Az ajtó kitárult és Stanislava állott előt­tem. Fénytelen szemekkel és halálsápadtan. Stanislava! Mosolygott. Fáradt, bágyadt mosolygással. Mi történt ? Csendesen, nyugodtan felelt. Semmi I Egy kicsit megvárakoztattam. Nem voltam elég erős, tudja, nem bírtam, ma­gát vártam. Rémülten tekintettem reá. Beszéljen! Semmi . . . csekélység. Megmérgeztem magam. Hozárohantam és átfogva a derekát vadul a szemébe tekintettem. Nem igaz Stanislava, nem igaz! Válasz helyett az asztalra mutatott. Egy kis üveg volt ott, amin megéreztem a Veronái szagát. Az ajtóhoz futottam, de Stanislava meg­előzött. Egy hirtelen mozdulattal bazárta az ajtót s a kulcsot kidobta az ablakon. Nem, kedves barátom, nekem nem kell orvos. Toborzékoltam kínomban. Őrült-őrült! Stanislava most is mosolygott. Leült a pamlagra és fáradt szép szemeit rám emelte. Az a Luis, az a gazember, tudja, vasár­nap, a szobalány, megcsókolta az aljas, én mellettem más asszony kellett neki. Mindent odaadtam. Mindent . . . mindent. A szemei könyesek lettek és a szivem majd meghasadt Stanislaváért. Majd a hideg verejték kiütött homloko­mon. Mintha egy mély, csodálatos kóbultság, egy rossz álom uralt volna. Láttam nagy, ha­talmas jégmezőket, amin apró cipellők tipegtek. Mentek . . . mentek szeretni, mind. Sápadt, fáradt szemű leányok. És összeestek és belepte őket a hideg fehér hótakaró . . . — . . . Feleszméltem. Stanislava ott feküdt előttem a pamlagon és mosolygott, szépen, be­hunyt szemekkel. Az ajtón kezdtem dörömbölni, de nagy néma csend volt a válasz erőlködésemre. A pamlaghoz futottam és ébresztgetni kezdtem. Stanislava . . . Stanislava!! . . . Halott volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom