Északkeleti Ujság, 1918 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1918-07-06 / 27. szám

4-ík oldal ÉSZAKKELETI UJSÁO NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 27-ik szám. 19Í8. évi juliui hó 14-én délután 2 órakor Nagykárolyban, a városháza nagytermében fogja megtartatni, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai: !. A 3 tagból álló hitelesítő, küldöttség megválasztása. 2. Az 1917. évi zárszámadás és mérleg, valamint az erre vonatkozó igazgató- sági és felügyelő-bizottsági jelentés bemutatása és ez alapon az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása iránti kérelem és javaslat tárgyalása. 3. Egy igazgatósági tag választása. 4. 3 felügyelő-bizottsági és 2 póttag választása. Nagykároly, 1918. évi julius hó 6-án. igazgatósági elnök. Megjegyzés. A mérleg — az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésével együtt — a közgyűlést megelőző 8 napon át a R.-T. helyiségében levő irodában közszemlére ki van téve s az ott bárki által megtekinthető. YiSZKETEGSÉG, SÖMÖR, RÜH leggyorsabban elmulasztja a Dr. Flesch-fé!e eredeti, törvényesen védett „SKABOFORM KENŐCS Nincs szaga, nem piszkit. Mindig eredeti pecsétes Dr. Flesch-félét kér­jünk. Próbatégely 3 K, nagy té­gely 5 K, családi tégely 12 korona. Nagykároly és vidéke részére főrak­tár : Kleiner Dezső „Magyar Király“ gyógyszertárában, Nagykárolyban. Tételnél a.,SKABOFORM' védjegyre ügyeljünk Eladó Nagykárolyban a Nagyhajduváros-utca 33. sz. házasfelek 2 lakóházzal, kerttel. Utcai lakás 4 szoba, udvari lakás 3 szoba, megfelelő mellékhelyiségekkel. Felvilágosítást nyújt: Heim Iván Szsímár­Németi, Dohánybeváltó hivatal. VESZEK •'fü ' jókarban lévő cipőkrémes dobozokat 30 fillért nagy, 20 fillért kisebbekért fizetek. LefkCVÍtS Sámuel füszerkereskedő Nagykároly. M. kir. államvasutak. Debreczeni üzletvezetőség. 18504—1918. III. Hirdetmény. Értesítjük a t. utazóközönséget, hogy folyó évi májas 6-tól kezdődőlegf Nagykároly—Zilah között az 5504. sz. személy és 5558. a sz. sze­mélyszállító teher vonat közlekedését beszün­tetjük és helyettük az 5502. és 5572-5572. sz. személysz. tehervonatot helyezzük forgalomba. Egy cremor.ai hegedű, Mstgyar Regény­írók diszkötésben és egy kis antik óra eladók. Cim a kiadóhivatalban. Érendréd községben a következő épületanyag eladó: 62 ezer drb tégla, 30 ezer drb vályog, 10 ekér drb zsombolyai kornyolí cserép, 1500 drb holdfarku cserép, 6200 folyóméter fedélléc, 49 drb á 10 in. hosszú, 5 és 5 cm. vastag folyó gerenda, 73 pár szarufa 7 és 5V« nr hosszúak, 130 drb deszka 6 m. hosszú, 18 col széles és 4*4 vastag, 1G0 folyóméter kitűnő, vastag tölgyfa gerenda, 600 in2 paplésdeszka, 34 drb foíyógerenda fenyőből 10 m. hosszú, 5—6 vastag, Az összes anyagok válogatott, kitűnő minőségűek. Értekezhetni Kulin István megbí­zottal Érendrááen. Eladó ház. Rákcezi-nfcg 20- számú ház elaáé, Értekezhetni ugyan ott. Nagykárolyban levő „Magyar Király“ kávéháza® részére azonnali belépésre keresel két 45-50 éves feltétlenül úri sssszonyi felirónöuek. Havi fizetés 100 korona reggeli ebéd és vacsora. Munkaidő reggel 6 órától éjjeli 12 óráig felváltva. VEGYENEK „Luriont“ okvetlen, mert rövidesen drágább lesz. Kapható: LeíkOVÜS Sámuel füszerkeres- kedőnél Nagykárolyban. Fényképező ké­szülék, Áiványok. EIGNER Elült Lemezek, Gázfény bromezüst és ki­Tálak, Másoló ke-' könyv-, papír, zenemükereskedés és másoló pzpirek, retek, Lámpák, fényképészeti kellékek raktára Vegyszerek, Vil­Mérő edények stb. NAGYKÁROLY. lanófény stb. Szépirodalmi és tudományos művek, valamint a legújabb zene- :: művek, kabarét, műdalok és operettek állandóan raktáron. :: írószerek, levélpapírok, mindennemű irópapirok üzleti könyvek :: :: :: :: :: :: stb. nagy választékban. :: :: :: :: :: :: :: Fényképező gépek és az összes hozzávaló kellékek kaphatók. :: Bárhol hirdetett könyvet, vagy zenemüvet rövid idő alatt szállít. &mr Vidéki megrendelések az imp lesznek elintézve. fösssesssssssssessasasss^ssessssBK Állomások 5502. (5572-5572. I.-UI. 0. II.-IIL o. Nagykároly 600 120 Mező terem 62§ 200 Érhatvan mh. 62 Tasnádszántó 7Ő5 240 Tasnád 719 3® Érszakácsi 7^2 3^3 Ujnémet fmh. 747 _ Ák os 8Ő4 359 Alsószspor v.-tér fmh. 827 _ Alsószopo r 82i 433 Kisderzsida 847 4öS Sarmaság 955 54Ö Ököritó 923 5$? 01áhbaksa-M»csolva m __ Szil ágyballa 94? 620 Haraklány 10Ö1 64? Czigányi 1 Ölő 730 . Zilah 1025 7B 1 Megjegyzés. Az éjjeli idő esti 600 órától reggeli 559-ig, a perceket jelző számú jegyek aláhúzással vannak kitüntetve. Debreczen, 1918 április 26. Üzletvezetőiig. Nyomatott a „Kölesey-nyomda* Részvénytársaságnál Nagykárolyban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom