Északkeleti Ujság, 1916 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1916-04-15 / 16. szám

4-ik oldal. ÉSZAKKELETI UjSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 16-ik szám. A Nagykároly! Önsegélyző Népbank Áruosztálya, sint a Hadi Termény — B.-T. bizományosa folyósít — az iOSé—19i6 1. E. sz. rendelet értelmében.' Eoicsöakérelmeiiiez csatolandó a bevetett terület nagy­ságái igazoló hatósági bizonyítvány. irtént gyászos elhunytét. Drága jó halottunk j é >ldi maradványai f. hó 13-án d. u. 4 órakor! é )gnak a gyászháztól (Árpád-utca 66. sz.) a j j storm, egyház szertartása szerint a ref. sir- j s ertben örök nyugalomra tétetni. Nagykároly, s 916. április hó 12-én. Ha elvesztettük itt, t íiajd megtaláljuk ott. Legyen meg hát Uram, i “e szent akaratod. Debreczeni József és neje : i zül. Kiss Terézia bánatos szülei. Özv. Debre- i; :zeni Józzefné Nagy Szigeti Antór.i nagyanyja. 1 ^ista, Józsi, Böske, Terus, Juliska testvérei. ! Debreczeni László és neje, Debreczeni Miklós : is neje, Debreczeni Lajos és neje, Kiss István i is neje, Tarr László és neje, Nagy János és reje bátyjai illetve nagynénjei és ezek gyermekei. Városunk hadi árvái javára husvét másodnapján, f. hó 24-én este a városi szín­házban a főgimnázium és a polgári leányiskola növendékei ünnepet rendeznek, amelyre Bra- neczky József készíti őket elő. Műsoron lesz a két iskola tanulóinak együttes éneke zenekisé- rettel, a leányiskola énekkara külön is szerepel, a két intézet legjobb szavalói szép költemények előadásával gazdagítják a műsort s ezenkívül előadják Müller: A varázsital c. egy felvonásos operettjét, amelyhez a zenekiséretet a főgimn. gyakorlott zenekara szolgáltatja. Jegyek elője- j gyezhetők: Braneczky Józsefnél Jegyek ára: alsó s páholy 10 K, felső páhojy 3 K. Minden föld­szinti hely 2 K. A karzat az ifjúságnak van fentartva. Részletes műsort legközelebb hozunk. — Vörös Keresztes kitüntetés. Ferenc Salvator főherceg a Vörös Kereszt-Egylet véd­nök helyettese Petser Antal győri megyés püs­pököt, városunk érdemekben gazdag, kiváló fiát a háború folyamán a katonai egészségügy kö­rül szerzett érdemei elismeréséül a Vörös Ke­reszt hadiékitményes tiszti díszjelvénnyel tün­tette ki. — A nagykároiyi ref. egyházmegye tavaszi rendes gyűlését f. hó 12-én tartotta meg Berey József esperes, nagyecsedi lelkész és Domahidy Elemér egyházmegyei főgondnok, hajduvármegye főispánjának elnöklete alatt a városháza nagytermében. Berey József elnö- szép imája után a rendes tárgysorozatot nagvA számú résztvevők jelenlétében tárgyalták. .- gyűlés után fényes bankett volt a Magyar K'k rály szállodában. Eljegyzés. Goldberger Sámuel helybeli lakos leányát, Szerénát eljegyezte BraunnfMáyer őrmester csengerujfaiubói. — Elszámolás az április 8-iki hang­versenyről. Felülfizettek: Jurcsek Béla 10 K, Kerekes Vilmos 6 K, Moskovits Menyhért 5 K, Bródy Mihály 4 K, (fuvardíjból elen­gedve) László Elemérné, Lukácsovits József, Rubietzky István 3—3 K, Oláh József, Tóth Lajos, Rédei Károly, Schőnpflug Viktor 2—2 K. Összesen 42 K. Jegyekből és műsorból befolyt 610 K 60 f. s igy összes bevétel 652 K 60 f. Kiadás; a zongoraművésznőnek tisz- tetdij és útiköltség 160 K, zongoraszállitás 20 K. , muszkáknak 6 K, zongorahangolás (kétszer) 25 K., szinházhasználati dij, világítás, gyer­tyák, kortinahuzó, villanvkezelő dija: 70 K 40 L, 350 műsor 8 K, rendőrségi, tűzbiztonsági felügyelet 8 K, jegyek ára 3 K, pótjegyek ára 1 K 20 f. Összes kiadás 301 K 60 f. Így tiszta bevétel 351 K. Minthogy azonban a vá­ros vezetősége, tekintve a nemes célt, a szin­házhasználati dijat, 40 koronát felülfizetésnek szánta. így a hangverseny teljes, tiszta jöve­delme 391 K, amely összegei kiosztás végett a polgármester urnák adtam át. A felülfizetők- nek az árvák nevében is ezúton mondok kö­szönetét. Nagykároly 1916. április 13-án Bra- neczky József kegyesrendi tanár. — Lelkészi beiktatás. F. hó 2-án fog­lalta el Ludmán Lajos ref. lelkész állását a Kaplonyi egyházközségben. A beiktatást Berey József esperes végezte. — Gyász eset. Mély részvéttel vettük Schekk Eduárd csanálosi tekintélyes kereskedő halál hirét. Csanálos társadalma tevékeny és szeretett tagját vesztette el az elhunytban. A rokonság a következő jelentésben értesiti a megboldogult haláláról tisztelőit: Alulírottak a maguk és nagyszámú rokonság nevében is fájdalomtól megtört szivvel, de Isten szent akaratában megnyugodva tudatják, hegy í felejthetetlen jó hitves, gondos édes apa, nagy­apa, szerető testvér és rokon Schekk Eduárd emez í méter széles 2 méter magas keveset használt 120 méter területű jutányos áron azonnal % eladó. ^ Cim a kiadóban. Kaplony-utcai házunkban (a birtokossági malom tőszom­szédságában) l iiteai 4 szobás és 2 udvari lakás május l-ére A nagykárolyi szőlőskertben a kereszttel szemben levő teljesen beültetett szőlő a hozzátartozó felszereléssel örökáron eladó. Értekezhetni lehet a tuljdonos özv. Papp Lajosnénál Petőfi-utca 16. szám alatt. A A A Uül J_ __ Ül i 1# # # jutányos áron felvétetnek. A szerkesztésért felelős Dr. Vstzák Ede főszerkesztő. Nyomatott a „Kölcsey-nyomda“ Részvénytársaságnál Nagykárolyban. iletének 62-ik, boldog házasságának 39-ik j ivében f. évi április hó 9-én éjjel egynegyed j jjf i2 órakor hosszas szenvedés és a halotti | szentségek ájtatos felvétele után jobbiétre j szenderült. Kedves halottunk földi részeit folyó j ívi április 11-én délután fél 4 órakor fogjuk! •óm. kaíh. egyházi szertartás szerint örök j nyugalomra helyezni. Az engesztelő szent mi-j seáldozat lelkiüdvéért folyó hó 12-én reggel; :og a helybeli rom. kath. templomban az j Egek Urának _ bernulaitaíni. Csanálos, 1916 j r április hó 10. Áldás és béke lengjen porai fe- j j lett! Schekk Eduárdné szül. SzökoJovszky Auguszta iifie. Lipták Károlyné szül. S-hekk Lujza, Székely Eduárd gyermekei. Szolomájer Gusztávné szül. Schekk Berta testvére Lipták István unokája. Lipták Károly veje. Székely EdOárdné szül. Unger Ullmann iby menye. — A Katit. Legényegyesület április! 9-ére hirdetett közgyűlését a megjelentek cse­kély számára való tekintettel 16-ára halasztót- ... ták. Vasárnap délután 3 órakor tekintet nélkül a jelenlevők számára megfogják tartani az egy- 1 let dísztermében. — A hólyagos himlőjúrvány városunk- 1 ban megszűnt. Az összes betegek már teljesen I felgyógyultak. — Rendőri hírek A rendőrség egy ré-1 gebbi nyomozási ügyből kifolyólag reájötr, hogy j Rubietzky Miklós helybeli kereskedőnek rakíá-' iát ismeretlen egyénék hosszabb idő óta meg- j dézsmálják és abból nagyobb értékű árut lop- j tak el. A in ginditott nyomozás folyamán meg- j állapítást nyert, hogy a teties nevezett keres- j kedőnek egy régebbi alkalmazottja volt. A lopott j árukat a rendőrség lefoglalta s az ügyei áttette j a bírósághoz. — A Máv. helybeli állomás fel- j jelentést tett, hogy ismeretlen tettes a vasútnál ' elhelyezett villanylámpákat hosszabb idő óta lopkodja s ezáltal a vasúinak tetemes kárt okoz. A rendőri nyomozás megállapította, hogy a tettes egy vasúti alkalmazott, akit úgy az I ügyészségnek, mint a máv. dereczeni üzletve­zetőségének feljelentett. — Farkas Lajosné ! nagykárolyi lakos bejelenti, hogy ismeretlen tet­tesek a 13-ról 14-re virradó éjjel kamrájába az l ablakon levő rostély eltávolításával behatolt s i . onnan kb. 120 korona értékű élelmiszert loptak! el. a nyomozás megindult. — A szőlőgazdáknak s a harctéren a katonáknak nagy lesz az öröme, mert bő- i ven terem bor és gyümölcs, amióta „Peronosz- : por“-ra! permetezik a szőlőket és a gyümölcs- j fákat. Utalunk lapunk második oldalán levő hirdetésre. — A vasárnapi munkaszünet. E helyen már említettük, hogy a kereskedelemügyi m kir. miniszter a vasárnapi munkaszünetre vo­natkozólag 1914. augusztus 8-án kiadott ren­deletét hatályon kivül helyezte s a hadiállapot előtti munkaszünetet léptette ismét életbe, A munkaszünetre vonatkozó rendelkezések ellen vétők az 1891. évi XliL í.-c, értelmében 600 > koronáig terjedő pénzbüntetéssel bűntettednek. — A 18 évesek sorozása a várme­gyében. Az alispáni hivatal a várm. területén a 18 évesek sorozását a következő napokra tűzte ki: Szinérvéraljai járásban április 14-én, . polgári elnök Mándy Zoltán, polgári orvos dr. ‘ Bajnóczy Sándor. Felsőbányán ápr. 15. p. el- l nők Bradotka Frigyes, p. orvos : dr. Gondos Mór, Nagybányán ápr. 18. p elnök Torday Imre, p. orvos dr. Hercinger Ferenc. Nagy- somkuti járásban ápr. 20. p. elnök JBrunner Károly, p. orvos dr. Takács Sándor. Fehér- gyarmati járásban ápr. 25—26-án, p. elnök ' Vaszkó Gyula, p. orvos dr. Ascher Kálmán. 1 Szatmári járásban ápr. 27—28-án, p. elnök dr. Böszörményi Emil, p. orvos dr. Haimann Re­zső. Erdődi járásban ápr. 29. p elnök dr. Nagy : Sándor, p. orvos Csuka Mihály. Nagykárolyi > járásban május 1—2-án, p. elnök N. Szabó > Antal, p. orvos dr. Czukor Lajos. Nagykároly- ^ ban május 3. p. elnök alispán vagy helyettese, i f. orvos dr. Blum József. Csengeri járásban i ápr. 14. p. elnök Madarassy Gyula, p. orvos > dr. Kápolnay Kálmán. Mátészalkai járásban t ápr. 15—16—17-én, p. elnök Jármy Andor, p. orvos dr. Bródy Sámuel. Avasujvárosi járásban • május 2-án, p. elnök Széli György, p. orvos I dr. Klein Samu.

Next

/
Oldalképek
Tartalom