Északkeleti Ujság, 1915 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-07-17 / 29. szám

4-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 29-ik szám. és annak értelmét és szükségességét he'yesen fölfogni. Bár igaz, hogy nemzetünk majdnem kivétel nélkül a bizonytalan kereskedelemből él, minek következtében hitközségünk három­negyed része oly helyzetben van, hogy ha egy napot tétlenül tölt, a másik napon betevő fa­latja nincs, mégis egyhangúlag elfogadtatott, még a szegény nép is oda nyilatkozott, hogy ott, ahol az állam biztonságáról és a közösség jólétéről van szó, ott nem engedi magát senki által sem túlszárnyalni a kötelességek teljesí­tésében. Elrendeltetett tehát, hogy minden egyén — tekintet nélkül, hogy tud e adót fizetni, vagy nem — összeirassék. Korlátlan hatalmú parancsnokokul kinevezték Rooz Jakab és Sternberg Izráel urakat, akik a szükséges őr­ségeket kirendelik. Mindenki aláveti magát, hogy ahová kirendelik, lelkiismeretesen, pon­tosan, az illetékes őrparancsnok utasításához hűen teljesíti szolgálatát. Föltételeztetik azonban hogy kinevezett paracsnok urak általánosan ismert nemes jellemükhöz híven igazságosan fognak hivatalukban eljárni. Másnak előnyére senkit sem fognak megterhelni és senkit sem másnak kárára megkímélni. Föltételeztetik tó­vá <oá, hogy helyettesíteni senki sem fogja magát kivévén az apát, kit fia és özvegy ház- tulajdonosnét, kinek felnőtt fia nincsen és akit bárki is helyettesíthet.“ (Hitközségi jegyzőkönyv 1831—51. 126 oldal.) Iskoláink értesítői. A helybeli iparos tanonciskola ezévi értesítője csupán a statisz­tikai adatok felsorolására vonatkozik. Mint az iparosok részére fontos tudnivalót felemlítjük mi is, hogy a jövő évi beiratás szept. hó 6- 14-ig az áll. el. isk. épületében naponta d. u. 4—6'óra között eszközöltetnek. — A tanulókra vonatkozó statisztikai adatok közül kiemeljük a főbb összegeket. Beiratkozott ez év folyamán 302 tanuló. Felszabadult 45, kimaradt 26, év végén volt 231. Hitfelekezet szerint volt 101 gör. kath. 90 róm. kath. 90 református, 18 izr. és 1 ág. hitv. evangélikus. Születési hely szerint a beiratkozottak közül helybeli volt 95, vidéki 207. Iparág szerint a legtöbb volt a czi- pész : 59, szabó 33, asztalos 33, csizmadia 25, kőműves 19, borbély 14, kovács 14, géplaka­tos 14, lakatos 13, ács 7, kéményseprő 7, bá­dogos 6, mészáros 6, nyomdász 6, szobafestő 6, kárpitos 4, pék 4, pintér 4, rézműves 4, tímár 4, szíjgyártó 3, kelmefestő 3, kerékgyártó 3, könyvkötő 2, szobrász 2, cukrász 1, kalapos 1, kutszerelő 1, szitás 1, villanyszerelő 1. Feloldatott az ebzárlat. Értesittetik a város közönsége, hogy az ebzárlat f. hó 18-iki hatállyal rendőrhatóságilag feloldatott. Utjavitó rabok. A Közigazgatási Közlöny Jul. 10-iki számában olvassuk: „Sopronvárme- gye közigazgatási bizottságának legutóbbi ülé­sén tetszéssel fogadták az alispánnak azt a bejelentését, hogy útjavítási munkálatokhoz 339 hadifoglyot alkalmaznak s ezáltal az útjavítási munkálatok költségei tetemesen csökkennek.“ Lopás. Kisebb lopási eset történt Weisz Mózes Wesselényi-u. 25. sz. alatti lakásán. Ismeretlen tettes belopódzott a lakás alatti pincébe, ahonnan két kanta bort vitt el. Igen leleményesen úgy járt el, hogy a pincében talált két edényből a vizet kiöntötte és iele- eresztve borral, elvitte. Ugyanakkor libára is szert akart tenni az illető. Egy libát el is vitt, a másikat pedig — talán nem bírta a sok holmit, — megfojtva ott hagyta. A szerkesztésért felelős Dr. Vetzák Ede fősz?rkesztő. Szőlőeladás! hirdetmény. Alulírott csődtömeggondnok ezennel köz­hírré teszem, hogy a csődválasztmány határo­zata folytán a vb. Wagner Lajos cég csőd­tömege tulajdonát képező 2 SZŐlö (Wagner- és Mátyus-féie) minthogy bírói árverésen ezidőszerint nem ér­tékesíthető, szabadkézből örök áron eladó. Az írásbeli ajánlatok alulírottnál adhatók be. Dr. VETZÁK EDE, csődtömeggondnok. 2331/915. tksz. Árverési hirdetmény és árverési feltételek kivonata. Dr. Szabó Albert ügyvéd által képviselt Nagykárolyi Önsegélyző Népbank végrehajtató- nak Id. Blau Ignác nagykárolyi lakos végre­hajtást szenvedő ellen 3500 kor. tőke és jár. erejéig indított végrehajtási ügyében a tkönyvi hatóság Nagykárolyi Takarékpénztár-Egyesület nagykárolyi bej. cég utóajánlata következtében az 1908. : XLI. t.-c. 27. §-a értelmében újabb árverést újból elrendeli 3500 K tőkekövetelés, en­nek 1913. évi április hó 5. napjótől járó 6 % ka­matai Va °/o váltódij, 7 K 55 fillér óvásdij 246 K 75 f megállapított per és végrehajtási költség, valamint a csatlakozoítnak kimondott Nagykárolyi Közgazdasági Bank r.-t. (képviseli, Dr. Antal István ügyvéd) 554 K tőkekövetelése és járulékainak behajtása végett, a szatmár­németi kir. törvényszék és a nagykárolyi kir. járásbiróság területén levő, Nagykárolyban fekvő s a nagykárolyi 566. sz. tkvi betétben A. -j- I. sorsz. 1805. helyr. sz. aiatl felvett ingatlanok (ház 23 ö. i. sz. alatt és udvar a Wesselényi utcában) id. Blau Ignác nevén álló V2 részére 2200 kor. kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (1. sz. ajtó) megtartására /915. évi augnsst. hó 10 napjának d. e. 1Ö óráját tűzi ki határidőül és az árverési feltételeket a következőkép állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlan illetőséget a kikiáltási árnál alacsonyabb árban eladni nem lehet. 2. Az utóajánlat akkor is kötelező, ha az ajánlattevő az árverésnél meg nem jelent. 3. Ha az árverésen az ufóajánlatnál na­gyobb Ígéretet nem tesznek, az ingatlant az ajánlattevő által megvettnek kell kijelenteni. 4. Az újabb árverés költségeit a vevő az Ígért vételáron felül köteles fizetni. 5. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 %-át készpénz­ben, vagy az 1881. : LX. t.-c. 42. §-ában meg­határozott árfollyamma! számított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek át­adni és az árverési feltételeket aláirni. 6. Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. Ha ennek a kötelezettségének eleget nem tesz, Ígérete figyelmen kívül marad és az árve­résben, melyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. Nagykároly, 1915. junius hó 2.6 A kir. Járásbiróság, mint tkvi hatóság. Dr. Vámos s. k. kir. albiró. A kiadmány hiteléül : Fógei, kir. telekkönyvvezető. Eladó óborok. 1910. évi termésű 15 éves Tramini­bor 20 hektó ára 100 literenkint 120 K; 1911. évi termés homoki rizling- bor 23 hektó ára 100 literenkint 100 K. Vörös-bor 3 hektó ára 100 literenkint 100 K; 1913. évi termés homoki igen fi­nom faj borok 110 hektó 100 literenkint 60—80 K; úgyszintén kapható szabadalmazott elzárható boroshordó csapok Kun István szőlőbirtokosnál, Nagykárolyban. HIRDETÉSEK jutányos áron felvétetnek. r Adakozzunk a Vörös Kereszt Egylet nagykárolyi fiókjának. JOHANN MÁRIA FARINA GENBEGEÜR DEM RUDOLFSPLATZ. Ezen cég kiváló gyártmányai az egyedül valódi kölnivíz, kölnivíz-szappan PUT és púder minden jobb droguériában, illatszer- és gyógytárban kaphatók. Ügyeljünk a pontos címre JOHANN MARIA FARINA Gegenüber Dem Rudolfsplatz. TSKJ Minden hasonlónevü utánzatot utasítsunk vissza. 0 0 0 0 0 0 Magyarországi képviselő: Holzer Emil Zoltán Budapest Vili. 0 0 0 0 0 0 POLENiI GYÓGYVÍZ Természetes égvényes savanyuviz-íorrás. Különleges szer gyomorbaj és köszvény ellen. Kitűnő izü, igen üdítő ásványvíz. Tejjel vegyítve a legjobb nyálkaoldó szer. Borral vegyítve a legjobb fröccs. Tekintettel a járványos időre, esen víznek *?£ Ronható minriannHt egy asztalnál sem szabad hiányoznia. liupilCtlU lulUUcllUII!. Nyomatott a „Kölcsey-nyomda“ Részvénytársaságnál Nagykárolyban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom