Északkeleti Ujság, 1914 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1914-04-04 / 14. szám

4-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG 14-ik szám. A sárga csikó című remek magyar mű­fűm kétségen kívül a legértékesebb előadásává teszi az Apollónak az április ötödiki előadáso­kat. A világ első filmgyára, a párisi Pathé-cég direkt azért jött el Kolozsvárra, hogy ezt a magyar népszinmüvet, melyet Janovich Jenő, a kolozsvári nemzeti színház igazgatója ritka mű­vészettel és találékonysággal a legérdekesebb mozi darabbá dolgozott át, — felvegye. A színmüvet a Pathé-cég is, az eljátszó kolozsvári színészek is teljes ambícióval hozták elő, hogy ezzel a magyar tárgyú felvétellel világpiacot teremtsenek a magyar nép életéből vett látvá­nyos daraboknak. És ez sikerült is. A már-már unalmassá vált coowboy darabok után örömmel, igazi lelki gyönyörűséggel fogjuk majd látni a magyar csikós alakját a vásznon, tipikus ma­gyar tájakat, embereket, miket a Pathé-cég és a kolozsvári színház nagy áldozatok árán va­rázsoltak elő. A film bejárta már Európa or­szágait is, ahol mindenütt nagy tetszéssel fo­gadták a látványos és bájos tartalmú darabot. A közönség figyelmét először hívjuk fel ilyen nagy nyomatékkai a mozi látogatására, mikor egyenes hazafiui kötelességnek tartjuk a honi tárgyú felvétel tömeges megnézését. Ez az első eset, mikor a moziban, mely öröké német, meg francia képekkel tölti a szemünket, fejünket, most magyar vidékeket és magyar alakokat láthatunk. Az első magyar műfilm bemutatása!-----------------— APOLLO SZÍNHÁZ! NAGYKÁROLY. VÁROSI SZÍNHÁZ. Vasárnap, április hó 5-én színre kerül: CSEPREGHY FERENC hasonló cimü népszínműve nyomán filmre alkalmazta: Janovics Jenő dr. V a n i 11 F é 1 i x a kolozsvári Nemzeti Színház paty préres rendezője, igazgatója. Előadják: Berky Lili, a budapesti Népopera primadonnájának vendégjátékával a kolozsvári Nemzeti Színház művészei. Az előjáték Csorba Márton. Csorbáné, a felesége A kicsi Laci A tisztartó A pusztabiró A vak koldus . A sánta koldus. Bakaj András . A kicsi Erzsiké Orvos A bíróság elnöke A zsidó . szereplői: . Fekete Mihály Hegyi Lili . Beke Gyula . Ihász Aladár . Csapó Jenő . Nagy Gyula . Harsányi Rezső . Szakács Andor . Berky Cuncika . Dr. Bánóczi Dezső . Koller János . Kertész Endre Az előjáték és az I. felvonás között 15 év telik el. Az I. és II. felvonás szereplői azokon kivül, akik az előjátékban szerepeltek: Erzsiké . . . Berky Lili Laci .... Várkonyi Mihály A csárdásgazda . . Dezséri Gyula Bogár Imre, a haramiák vezére Berky József Peti, a pusztabiró fia . . Gálosi Zoltán Történik a múlt század elején. Három előadás: d. u. 3,5 és este V2 9-kor. Mérsékelten felemelt helyárak: páholy 7 K 50 f., emeleti páholy 5 K, I. rendű támlásszék 1 K 50 f., II. rendű támlásszék (I.—V. sor) 1 K 20 f., erkély­ülés 1 K 20 fillér, emeleti zártszék 90 fillér, Karzati ülőhely 40 fillér. Tanulójegy 30 fillér. Remek kisérő műsor Pathétől! Jegyek előre válthatók naponta d. e. 10-től 12-ig, délután 2-től 4 óráig az Apollónál. Betörés. Szolomájer Gusztáv városi pénz­táros szőlőbeli lakásába ismeretlen tettes betört és a lakásból többféle élelmiszert és italt, mint­egy 30 K értékben elvitt. A pincébe nem tu­dott behatolni. A tettes még nem került meg. Ötkoronás papír bankjegyek. Már régen követelik a pénzügyi körök, hogy a könnyebb kezelhetőség céljából is az Osztrák-Magyar Bank hozzon forgalomba 5 koronás papír pénzt. Az ezüst 5 koronás súlyos, esetlen és különben a külföldön is meg van régóta a példa hasonló összegű papírpénz forgalombahozatalára. Minden óhaj és érvelés eddig hiába való volt, mert az Osztrák-Magyar Bank zárva tartotta a fülét. Most azonban úgy hírlik, — mégis lesz valami a dologból. Veres kakas. Börvelyben csütörtök este eddig még ismeretlen okból kigyuladt Bereczky Zsigrnond csűrje és istállója. Á csűrben levő gazdasági eszközök teljesen elpusztultak. A tűz tovaterjedését a község lakossága ügyesen meg­gátolta. Öngyilkossági kísérlet. Papp János je­lenleg városi napidijas kedden délben Árpád­utca 43. szám alatti lakásán öngyilkossági szán­dékból mellbe lőtte magát. A rendőrőrszem azonnal jelentést tett Csorba Gyula alkapitány- nak, aki pedig intézkedett, hogy a sebesült első segélyben részesüljön. Kovács József dr. városi tiszti orvos a sebet kimosta és bekötözte s a sérültet a kórházba szállíttatta. A sérülés nem életveszélyes. Kalaptolvajlás. A hétfői heti vásár al­kalmával 3 vállaji suhanc állított be Gózner Kálmán divatkereskedésébe. Egy kalapot való­ban meg is vettek, egyet pedig elemelintettek. Az üzletben hamar iájöttek a lopásra és utána­eredt a legényeknek, akik akkor már jó távol­ságba próbálgatták a lopott kalapot. A suhan- cokat az utcai rendőrőrszem elfogta és a rendőr­ségi börtönbe kísérte. Mint halljuk a károsult nem kivánja a bűnösök megbüntetését. 4. Az újabb árverés költségeit a vevő az ígért vételáron felül köteles megfizetni. (1908. XL. t.-c. 27. §.) 5. Az árverelni szándékozók kötelesek bá­natpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában meghatá­rozott árfolyammal számított, ovadékképes ér­tékpapírban a kiküldöttnél letenni vagy a bá­natpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt, a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. LX. t.-c. 147. 150. 170. §§.1908. XLI. t.-c. 21. §.) 6. Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár szá­zaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségének eleget nem tesz, Ígérete figyelmen kivül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell részt nem vehet. Nagykároly, 1914. március 7. A kir. járásbiróság mint tkvi hatóság. Füzesséry György sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: Főgel, kir telekkönyvvezető. HEGYI BOR. 150-200 hektó 1913. évi UJBOR 30-40 hektó 1912. évi A 1584/914. tksz. Árverési hirdetmény kivonata. A Nagykárolyi Önsegélyző Népbank és társai végrehajtatóknak Budai János és neje Mosuly Teréz budapesti lakos végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság, Becski György csomaközi lakos utóajánlata következtében 1908. XIII. t.-c. 27. §-a értelmében újabb árverést rendel el 800 K tőkekövetelés, ennek 1912. évi március hó 10. napjától járó 8uö kamatai és 370 K 49 f. megállapított per és végrehajtási költség, va­lamint a csatlakozódnak kimondott Szilágyi Já­nos budapesti lakos (képv. Dr. Reich Adolf ügyvéd) 542 K 50 f. tőke és jár. és Szalay Bálint budapesti lakos (képv. Dr. Reich Adolf ügyvéd) 1100 K tőkekövetelése és járulékainak behajtása végett a szatmárnémetii kir. törvény­szék s a nagykárolyi kir. járásbiróság területén levő Csomaköz községben fekvő s a csomaközi 128 sz. betétben A. I. 1—3. soisz. 21.22, 2044 hrsz. alatt foglalt ingatlanoknak, Budai János és neje Mosuly Teréz nevén irt Va részére 673 korona 57 fillér. Az A. II. 1—5. sorsz. 2405., 2722,2844, 3024. hrsz. alatt foglalt ingatlanoknak és legelő illetőségnek Budai János és neje Mosulz Teréz nevén irt V-2 részére 110 K és az V. f 2187. hrsz. alatt foglalt ingatlannak Budai János és neje Mosuly Teréz nevén irt Va részére 28 K 60 f. kikiáltási árban, a C. 3—4. alatt Mosuly János és neje Mikulás Teréz javára bekebele­zett haszonélvezeti jog fentartása nélkül ; a C. 3—4. alatt Mosuly János és neje Mikulás Teréz javára bekebelezett haszonél­vezeti jog fenntartása nélkül. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Cso­maköz községházánál megtartására 1914. évi április hó 23-ik napjának d. e. 9 óráját tűzi ki határidőül és az árverési feltételeket akövet- kezőkép állapítja meg. < 1. Az árverés alá eső ingatlan illetősége­ket a kiáltási árnál alacsonyabb árban eladni nem lehet. 2. Az utóajánlat akkor is kötelező, ha az ajánlattevő az árverésnél meg nem jelent. 3. Ha az árverésen az utóajánlatnál na­gyobb ígéretet nem tesznek, az ingatlant az ajánlattevő által megvettnek kell kijelenteni. O-B O R Kisebb mennyiségben is (10-15) hektó ELADÓ. Bővebb felvilágosítássá! szolgál e íap kiadóhivatala. HIRDETÉSEK jutányos áron ki Építészek és iparosok figyelmébe! Költségvetési nyomtatvány: 100 iv finom fehér vastag papíron K 3-20 250 „ „ „ „ 1 100-a K 3 — 500 ivén felül 100-a K 2'— Napszámjegyzék: (Finom fehér vastag papíron.) 100 ív.............................................K 3-20 250 iv ................100-a K3-— 50 0 ivén felül .... 100-a K21— Kapható a Kölcsey-nyomda Részv.-társ.-nál Nagykároly, Széchenyi-utca 20. sz. fcöLCSEY“ NYOMDA R.-T. NAGYKÁROLYj I

Next

/
Oldalképek
Tartalom