Északkeleti Ujság, 1911 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1911-10-21 / 42. szám

Hl. évfolyam. Nagykároly, 1911. október 21. 42-ik szám. Északkeleti újság. POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Előfizetési árak: Egész évre 8 korona. Félévre • ................................ .. 4 „ Negyedévre 2 „ Tanítóknak egész évre .. .. 5 „ Felelős szerkesztő : NEMESTÓTHI SZABÓ ALBERT dr. Szerkesztők : Suták István Csáky Gusztáv. = MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. = Szerkesztőség és kiadóhivatal: NAGYKÁROLY, SZÉCHENYI-UTCZA 20. SZÁM. („KÖLCSEY-NYOMDA“ R.-T. NAGYKÁROLY.)------- Hirdetések ugyanott vétetnek fel. -------­___• Nyilttér sora 40 fillér.____________ A béke kilátásai. (N. Sz. A.) A parlamenti béke kilátá­sai úgyszólván napról-napra változnak. Egy nap úgy tűnik fel, mintha minden kútba esett volna, más nap rendben előre haladónak látszik minden a sze­rint, melyik érdek-csoport kerekedik fe­lül, illetve melyik tud egyik nap a reája kedvező megoldás irányában egy lépést tenni, melyet a másik következő nap meghiúsít és viszont. Természetesen ezeket inkább sejt­jük, mint tudjuk, mert hiszen a tár­gyalások titokban folynak, de a hely­zettel való kis ismerősség, a mozgató rugók némi ismerete mellett a rendel­kezésre álló adatok alapján meglehetős valószínűséggel lehet a béketárgyalások alakulatait megállapítani. A béketárgyalások megindulása két­ségtelenül Lukács bécsi informátioi foly­tán történt, mely actiója Lukácsnak bi­zonyára Justhékkal való megegyezésben leli alapját. Innen van az, hogy a meg­oldás tekintetében a választói reformra, illetve ennek garantálására gondoltak első sorban és ezért köszönté az actiót örömmel és bizalommal az ez oldali sajtó. A számítást azonban keresztülhúz­ták a választói reform ellenségei Tisza István és Kossuthék a Károlyi Mihály palotájában tartott értekezlettel, a hol formálisan összeesküdtek az általános választói jog, helyesebben a Lukács— Justh-féle választói reform ellen. Miután Kossuth és a pártonkivüli 48-asok nél­kül békét csinálni nem lehet, ezek pedig a Justh-féle választói reform alapján bé- külni nem akartak, ezen álláspontjukban Tiszára támaszkodhattak, a béke az első alapon lehetetlenné vált. A tárgyalások tehát áttértek a concessiók alapjára. E megoldás ellen azonban, mely Justhék izolálását czélozta, ezek indítot­tak actiót. Ezen actió főtámasza a bécsi klerikális lap, a Kirchspost. Ezt a lapot olvasva leheteti :n nem látni, hogy a Justh-párt részéről van informálva és ezeknek választójogi actióját támogatja. A sok jámbor 48-as polgár és parlagi gentry ezt persze nem tudja, de hát miről is van ezeknek fogalmuk, ami az ő szűk látkörüket túlhaladja ? Justhék rögtön refiniroztak minden tárgyalást és úgy a Kirchspost, mint a sajtójuk unisons kezdte hirdetni, hogy a béketárgyalások meghiúsultak. Radikális választói reform nélkül ők nem békiil- nek, inkább jöjjön az erőszak. Beöthy László váratlanul jött kine­vezése az ő malmukra látszott hajtani a vizet. E kinevezés kétségtelenül a Tisza István győzelme Lukács felett, azé a Tisza Istváné, ki az obstructióval szem­ben az erőszakos letörést hirdeti, ami a Justhék szemében kedvesebb, mintha egy mérsékelt választói reform alapján úgy jön létre a megegyezés, mely Hol­lónak és Baithányinak nem biztosit mi­niszteri tárcát, mert az erőszak követ­kezménye a zavar és a zavarosban lehet esetleg halászni. A Beöthy kinevezése azonban, úgy látszik, csak egy ijesztés akart az ellen­zékre lenni, hogy a békekötésre hajlan­dóbbá legyenek, mert a kinevezést úgy a bécsi, mint a budapesti kormánysajtó­ban nem harci riadó, hanem békés hu­rok pengetése követte, a tárgyalások pe­dig nemcsak nem szakadtak meg, hanem uj lendületet vettek. Itt állunk ma és a mai helyzet nem is mondható reményesebb, vagy remény­telenebbnek az egy hét előttinél, mert habár a nagy érdekellentét a magyar pártok között napvilágra került, de vi­szont bebizonyosodott, hogy Bécsben a legkomolyabban akarják a békét és nem tekintik a tárgyalásokat csupán az erő­szakot indokoló kísérletnek. Az is valószínűnek látszik, honv Bécs­ben nem tekintik sürgősnek a aionai javaslatokat, sőt talán még azt sem bán­nák, ha lekerülnének a napirendről, hogy már reánk kedvezőtlenebb formában ke­rüljenek vissza. A hadügyminiszter sze­mélyében hirtelen beállott feltűnő válto­zás, erre nagyon is enged következtetni. Nem lehetetlen, hogy most félbesza­kítva a katonai vitát, a költségvetést ve­Credo. Ködös őszi tájon Már csípős szél nyargal. Gúnyos játékot űz A zörgő haraszttal. Erejétől seprik A parti virágot Tóba habtar éjos, Sirató hullámok. Fehérhaju nyírfák Lecsüngő galyárul Kizsendült pázsitra Levél pereg, sárgul. Marószeles ősszel Ködtől nyirkos tájon Eltöpreng az elmém Közös elmúláson. Eltöpreng, gyötrődik . . . S hogy célhoz nem jut át: A hit veröfénye Beragyogja útját. Károlyi Tóth Lajos. Sejtelmek. — Naplótöredék. — Irta: Csáky Gusztáv. Félek most már mindenkitől. Te tőled is félek. Félek a nőktől. Félek tőletek, akik tud­tok kárhozatba és üdvösségbe vinni. Akik éle­tet és halált, mézet és mérget osztogattok. — El foglak kerülni. Menekülni fogok előled. Pe­dig úgy, de úgy vonz feléd valami, hogy sok­szor azt hiszem, a szivem megszakad ; sokszor azt hiszem : itt a vég! És minél inkább húz az erő, annál őrültebben menekülök előled. És érzem, hogy ez sokáig nem tarthat. Érzem, hogy ebbe bele kell pusztulni. Mert ez a ha­láltánc. Ami tegnap történt, azt éft megálmodtam. Pár nappal előtte megálmodtam. És tudtam, éreztem, hogy ez nem bohó, puszta álom; éreztem, hogy ez vaskövetkezetességgel el fog érkezni a nyomorult valóságban. Tudod, hogy álmodtam? Nézd, elmon­dom. Úgy mondom el, mintha Te is hallanád. Úgy mondom el, mintha elküldeném Neked ezt a bús, panaszos levelet. Mintha nemcsak magamnak imám ezeket a sorokat, hanem Neked is; mintha nem rejteném ezt el jobban, mint a legtitkosabb naplót, hanem finom ró­zsaszínű borítékban elküldeném büszkén, bát­ran Neked. — Tudom, hogy nem küldöm el. Tudom, hogy nem fogod elolvasni. De, Uram Isten, mi lesz velem, ha még igy sem beszél­gethetem ki magam a Te nagy, a Te szent lelkeddel. Megírom és aztán — talán el is égetem. Meghalhat minden szavam azután, de előbb el kell mondanom a Te lelkednek, amely mintha állandóan itt lengene körülöttem . . . Jöttél felém a szűk folyosón. Nem úgy, mint máskor. Nem kacagva, nem pajkos vi­dámsággal, hanem lesütött szemmel, zavartan, mint aki mondani akar valamit és nem meri; nem tudja, hogy.kezdjen hozzá. Akkor valami őrülten felsajgott a szivemben, mert éreztem, hogy most lesújt a villám. Úgy sajgott, hogy még reggel is, amikor halálra gyötörve feléb­redtem, amikor magamhoz tértem, még akkor is fájt, még akkor is sajgott. Miért is nem ébredtem fel mindjárt, miért kellett ezt végig álmodni? És ezt mondtad nekem : — Kedves barátom, mi ezután el fogjuk kerülni egymást. Mi nem fogunk többé egy­mással beszélgetni. Csak köszönteni fogjuk egy­mást. Hidegen; egymásra sem nézve. Félve. Idegenül. És lehetőleg nem fogunk találkozni. Mert nekünk nem szabad találkoznunk . . . Éreztem, hogy minden csöpp vér a szi­vemhez tolul, éreztem, hogy arcom fehérebb lett a falnál, amely mellett álltam és beleka­paszkodtam az ablak párkányába olyan görcsö­sen, mint aki elesik, ha valami támpontot nem talál. — Néztem rád és a szemem homályos volt. Átok és imádság volt az ajkaimon, de egyik sem talált hangot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom