Északkeleti Ujság, 1909 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1909-12-18 / 3. szám

3. szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG 5-ik oldal. Sági Elemér Budapest 1 drb felöltő, 1 havelok, 1 férfi öltözék, 1 kabát és mellény. Ifj. Stern­berg Sándorné 1 batiz női ruha, 3 drb blúz. Ifj. Blau Ignáczné 1 drb figare, 1 muff, 2 drb boa, özv. Reszler Simonná 1 drb gyerekruha, Wieser Miklósné 1 kis lányruha, 1 téli kabát, 1 pár cipő, 1 sapka, Fejes Istvánná 3 r. ruha, 4 blúz, 1 kabát, Somossy Miklósné 2 felső kabát, özv. Eridrichné 2 blúz, 1 téli fejkötő, 1 kötő, 1 nadrág, Pöhl Alfrédné 7 drb f. ing, Kacsó Károlyné 1 drb felöltő, özv. Dobránszky Flóriánné 3 fejkenddő, Jakabovits Józsefné 8 pár keztyü. A kiosztáskor gyermekek ozsonná- jához hozzájárultak: Ilosvay Aladárné 25 friss kalács, özv. dr. Serly Gusztávné fél véka dió, Péchy Lászlóné 70 darab almával. Munkával hozzájárultak: Steiger Erzsébet, Vigh Józsefné, Szabó Mariska, Padra Lukácsné. Különösen sokat fáradoztak Steiger Erzsébet, Andrássy Mária, Dobránszky Flóriánné úrnők; buzgón és nagylelkűen munkálkodtak: Akkermann Já- nosné, Bekker Mária, Hágen Ilona, Héb Györgyné, Héb Anna, Héb Juliska, Hatvani Bertuska, Hatvani Juliska, Hatvani Endre, Klam­mer Magdolna, Kozma Jánosné, Kindris Er­zsiké, özv. Mangu Józsefné, Ópitz Károlyné, Princzinger Erzsébet, Rencz Anna, Plettler Er­zsébet, Steiger Erzsébet, Timer Erzsébet, Téger Erzsébet. Tűz. Folyó hó 15-én, szerdán reggel háromnegyed 6-kor könnyen veszedelmessé válható s igy is nagy károkat okozó látogatást tett a vörös kakas a Petőfi-utca 80. számú ház udvarán. A csapás özv. Hájtájer Ignácnét érte, kinek a fenti időben ez ideig még ismeretlen okból kigyulladt az udvarán álló istállója és teljesen leégett. Ugyanezen sorsra jutott az istállóval összeköttetésben álló kamara, fás-szin és sertésól. Az utóbbi a tűz alkalmával sze­rencsére üresen állt, de az istállóban lánccal megkötött tehenet a tüzilármára összeszaladt szomszédok már nem tudták megmenteni Mire a tűzoltók megérkeztek, már sem a szénné égett tehenet, sem a fent elsorolt épületeket menteni nem volt lehetséges. Dolguk azonban igy is akadt, mert már lángolni kezdett a nem messze, mintegy 3—4 méternyire álló góré is, amely ha teljesen lángbaborul, elhamvasztással fenyegeti a házat, sőt a szomszéd házat is. A két szivattyúval kivonult tűzoltóság azonban szerencsére gyorsan és ügyesen lokalizálta a könnyen nagy tűzvésszé fajulható tüzet. A tűz okaként cselédi gondatlanságot emlegetnek. A leégett épületek az Első Magyar Általános biz­tositó t .rsaságnál voltak 600 korona erejéig biztosítva s igy a kár, amit meg nem téríte­nek, csupán a tehén és az istállóban felhalmo­zott nagy mennyiségű takarmány értéke. A nyomozás annak felderítésére, hogy a gon­datlanság kit terhel, folyamatban van. Figyelmeztetés. A postai csomagok czél- szerü csomagolása, helyes czimzése stb. tárgyá­ban. A karácsonyi és újévi rendkívüli csomag­forgalom ideje alatt a küldeményeknek késede­lem nélkül való kezelése csak úgy biztosítható, ha a közönség a csomagolásra és címzésre vo­natkozó postai szabályokat betartja. Különösen szem előtt tartandók a következők: 1. Pénzt, ékszert más tárgyakkal egybe csomagolni nem szabad. 2. Csomagolásra faláda, vesszőből font kosár, viaszos vagy tiszta közönséges vászon, kisebb értékű és csekélyebb súlyú tárgyaknál pedig erős csomagoló papír használandó. Vá­szon vagy papirbui kolattal biró csomagokat, göb nélküli zsineggel többszörösen és jó szo­rosan átkeli kötni, a zsineg keresztezési pont­jain pedig pecsétviasszal kell lezárni. 3. A cím­zésnél a címzett vezeték- és keresztnevének vagy más megkülönböztető jelzésnek (pl. ifjabb idősbb, özv. stb.) továbbá a címzett polgári állásának vagy foglalkozásának és lakhelyének pontos kitételére kiváló gond fordítandó; a Budapestre és Bécsbe szóló küldemények cim- irataiban ezenkívül a kerület, utca, házszám, emelet és ajtó jelzés stb. kiteendő. A rendel­tetési hely tüzetes jelzése (vármegye) s ha ott posta nincs, az utolsó posta pontos és olvas­ható feljegyzése különösen szükséges. 4. A cí­met magára a burkolatra kell írni, de ha ez nem lehetséges, úgy a cim fatáblácskára, bőr­darabra vagy erős lemezpapirra írandó, melyet tartósan a csomaghoz kell kötni és erősiteni. A papírlapokra irt címeket mindég egész ter­jedelmében kell a burkolatra felragasztani. Fe­lette kívánatos, hogy a feladó nevét és lakását, továbbá a cimirat összes adatait feltüntető pa­pírlap legyen magában a csomagban is el­helyezve arra az esetre, hogy ha a burkolaton levő cimirat leesnék, elveszne, vagy pedig ol- vashatlanná válnék, a küldeméuy bizottsági fel­bontása utján a jelzett papírlapról leolvasható cim alapján a csomagot mégis kézbesíteni le­hessen. Kívánatos továbbá, hogy a feladó saját nevét és lakását a csomagon levő cimirat felső részén is kitüntesse. 5. A személyszállító vona­tok rendes közlekedésének biztosítása céljából f évi december 19-től 24-ig a postai csoma­gok nagyobb részét a vasúti fővonalakon nem a rendes mozgópostákkal, hanem gyorsteher- vonatokban rendszeresített külön csomagszállító menetekkel szállítjuk. Ezen körülmény a nagy csomagok szállításában némi késleltetést idéz elő. Hogy e rendszerint alkalmi ajándéktárgya­kat tartalmazó postai csomagok mégis idejében rendeltetési helyökre szállíthatók legyenek kí­vánatos, hogy a közönség a csomagokat ne az utolsó napon, hanem egy-két nappal előbb adja fel 6. A csomagok tartalmát úgy a cimiraton, mint a szállítólevélen szabatosan és részletesen kell jelezni. Budapestre és Wienbe szóló, élel­miszereket, illetve fogyasztási adó alá eső tár­gyakat (husnemü, szeszes italok stb.) tartalmazó csomagok cimirataira, nemkülönben az ilyen csomaghoz tartozó szállítóleveleken a tartalom, minőség és mennyiség szerint kiiradó. (pl. sza­lonna 2 kg., egy pulyka 3. kg., 2 liter bor stb. A tartalom ily részletes megjelölése a fo­gyasztási adó kivetése szempontjából szüksé­ges és a gyors kézbesítést lényegesen előmoz­dítja. Nagyvárad, 1909. november hó 29. Siket Traján s. k. A cigányügy rendezése. Ebben a kér­désben már megmozdult az ország minden ha­tósága s tervek tervek után látnak napvilágot. Most Végh Gyula debreczeni főkapitány készí­tette el javaslatát, amely ezt mondja: 1. Azok­nak a cigányoknak akik folytonosan csavargás­ban élnek és bejelentett lakásuk nincs, 7 even aluli gyermekeik elveendők és árvaházakban helyezendők el. Felnőttebb korukban internátu- sokban, vasúti, postai átb. szolgálatba adandók. 2. A kóborló cigányok lovai elkobozandók és értékesítendők. Az igy befolyt összeg szintén a cigánygyermekek nevelésére fordítandó. 3. A törvényhatóságoknál a területükön tartózkodó cigányok összeirandók és nyilvántartandók 4. Valamelyik vidéki nagyobb városban országos felügyelőség állíttassák fel a belügyminiszter fennhatósága alatt. 5. Az országos felügyelő intézkedése alapján a közmunkánál a törvény- hatóságok rendes életű cigányokat alkalmazza­nak. Végül kiemeli Végh Gyula, hogy körülbe­lül kétszázezer cigány él az országban s ha ezeket sikerül fegyelmezni, munkára szoktatni, az ország értékes munkásanyagot nyer s ezzel a napszámos hiányon is segítenek. Az érdekes tervezetet a törvényhatóságoknak is megküldöt- ték. A világ gabona termése. Most jelent meg a m. kir. földmivelésügyi minisztérium ki­adásában, „A világ gabona termése 1909. év­ben“ cimü füzet, mely a konzulátusok utján beérkezett termés adatokat tartalmazza. Nem lesz érdektelen olvasóink előtt, ha közöljük, hogy az 1909. évben a világon termett búza 939 millió, rozs 447 millió, árpa 370 millió, z3b 652 millió, tengeri 1040 millió vagyis összesen 3448 millió métermázsa a múlt évi 3166 millió q.-val szemben. Az idén tehát 282 millió q,-val több volt a termés a tavalyinál. A bajuszt nyírni tilos. Őfelsége utasí­tására a hadügyminiszter rendeletben felhívta az érdekeltek figyelmét a ruházati szabályzat előírására, a mely a hadsereghez tartozóknak egyúttal megtiltja, hogy bajuszokat nyírják. — Katonáéknál tehát megszűnik a tót származású angol bajusz-disz. A vasúti menetjegyek drágítása el­marad. Az államvasutak igazgatósága tudva­levőleg előterjesztést tett a kereskedelmi mi­niszternek az államvasuti személyszállítás díj- szabályzatának megváltoztására, illetve a me­net- és bérletjegyek árainak emelése iránt. Most arról értesülünk, hogy a kereskedelmi miniszter nem fogadta el a javaslatot úgy, hogy a me­netjegyek tervezett drágítása elmarad. Miből áll az ember? „Porból lettünk és porrá leszünk“ — mondja a biblia —^de ezt a port a kémikusok már régen megvizsgál­ták és minuciózus pontossággal megállapították, hogy az egyes anyagokat milyen nagy menyi- ségben tartalmazza. Az erre vonatkozó száma­datok bármely lexikonban megtalálhatók, de ezekből korántsem alkothatunk magunknak olyan világos képet, mint egy fancia tudósnak, a „Royal Magazine“ egyik legutóbbi számában olvasható cikkéből, amely sokkal szemléltetőbb képet nyújt az emberi test alkotó elemeiről. Ezer darab kö­zönséges tyúktojás majdnem egészen pontosan ugyanazokat az anyagokat tartalmazza, mintegy átlagos nagyságú ember. Az oxygén, hidrogén és nitrogén, amelyet az emberi test tartalmaz, éppen elegendő arra, hogy egy léghajó gömbjét megtöltse, amelyik egy-egy embert elbírna. Ha ugyanezeket a gázokat világítási célokra hasz­nálnék fel, akkor mintegy 16 korona értékű világitógázt kapnánk, amivel egy fél kilométer hosszú utcát több éjszakán át megvilágíthatnánk. Az emberi testben levő szén mintegy 10 kilog­rammot tesz ki. Ha ezt a szénmennyiséget gra­fit alakjában ceruzákká dolgoznák fel, akkor körülbelül 10 ezer darab ceruzát kapnánk. A francia tudós itt mellesleg elmondja, hogy egyik ismerőse, akinek egyik lábát amputálni kellett, tréfa kedvéért valóban ceruzákká dolgoztatta fel az amputált lábrészben foglalt szénmennyiséget. A vas, amely a vérnek a piros szint kölcsönzi, az emberi testben oly nagy mennyiségben for­dul elő, hogy belőle hét közepes erős patkó­szeget lehetne készíteni. Nagy mennyiségben tar­talmaz azonkívül az emberi test foszfort is, amely éppen 820.000 gyufára lenne elegendő, ha pe­dig méreg alakjában állítanák elő, úgy 500 em­bert lehetne vele a másvilágra szállítani. Az emberi test zsiradékait a franciái tudós gyertyák alakjában véli közhasznúvá tenni. A mintegy 6 kirogrammnyi zsírból körülbelül 60 közepes gyertyát lehetne előállítani. Nagy mennyiséget tesz ki még a sótartalom, átlag 20 teáskanál­nyit. Ez a sótartalom azonban havonkint megú­jul, amennyiben minden étellel újabb sómennyi­ség kerül a testbe s a kiválasztás alkalmával körülbelül ugyanannyi el is távozik. A hadseregszáilitás származási ok­mányai. Annak bizonyítására, hogy a hadsereg részére való szállításoknál a felajánlott áru tény­leg hazai termék, a gazdáktól és kereskedőktől egyaránt megkívánja a hadvezetőség az áru honi származásának okmányszerü igazolását és pedig a község által kiállítandó származási bi­zonyítvány által. A földmivelésügyi miniszter a bizonyítványok bélyegmentességét eszközölte ki pénzügyminiszternél s felkérte a belügyminisz­tert is, hogy a közigazgatási hatóságoknak a származási bizonyítványok díjtalan kiállítására eljárási utasítást adjon. Szerkesztői üzenetek. Papnövendéknek. Miután lapunk a ke­resztények között a békét iparkodik előmozdí­tani, a beküldött dolgokat — mint az amúgy is éles ellentéteket még jobban kihegyezőket — nem közölhetjük, nézetünk szerint a haza ér­deke békét és egyetértést kíván, amin a sémi­Á Guitman-féle elsőrendű „SINGER“ varrógép a leghasznosabb karácsonyi ajándék. Mindenkinek saját érdeke, mielőtt varrógépet akar vásárolni, keresse TOT GUTTMANN varrógépraktárát Nagykárolyban, fel Széchenyi-utcza 39. sz. alatt. a Központi takarékpénztárral teljes jótállás is kaphatók. Készpénz­szemben, a hol a legjobb V Elfi fi UgjCpCfia mellett fi CööÄClÄÄäClCöi C fizetésnél árengedmény. Állandó raktár géptük, gépolaj és mindenféle géprészekben. Elv: Kicsi haszon nagy forgalom.

Next

/
Oldalképek
Tartalom