Északkelet, 1911. november (3. évfolyam, 229–253. szám)

1911-11-25 / 249. szám

Ifi. évfolyam. 249-ik szám. Szatmárnémeti, S911. november 25, Szombat. 12K. Vidéken: 16 K. Szerkesztőség és; ki adóhivatal: Északkeleti Kőayvny mda Seaioiár »érr«íi ML Te»efc«-száB»; 284. h*&m JfeiidéapeMa~c^^ Nyütíér sem 26 mér. Hirdetések a k^lágpm&bb ári« köt® ^aBignawTOrrMiP^rrtitrn rranr-r liniriitaataMEas 9 kétíves hoíonoi szolgálót. Bolgár Ferenc volt honvédelmi államtitkár, akinek szaktudása előtt még a mnnkapárt is meghajol, tegnap a véderővita során igen érdekes be­szédet mondott amelyben rámutatott arra a sajátságos jelenségre, hogy a kétéves katonai szolgálat igen népsze­rű jelszó, amely nagy lelkesedést kelt a tömeg lelkében, de amikor a meg­valósításra kerül a sor, a lelkesedés rendszerint lelohad és igen sokszor megtörténik, amint az például megtör­tént Németországban is, hogy azok fordulnak leghevesebben a kétévi szol­gálatot megvalósitó javaslat ellen, akik a szolgálati időnek két évre való le­szállítását leghevesebben követelték. Mi ennek az ellentmondásnak az oka ? A magyarázat egyszerű! A né­pek a katonai terhek csökkentését várják a szolgálati idő leszállításától, viszont az uralkodók és a magas ka­tonai körök épen ellenkezőleg, a fegy­verkezés fokozásának egyik eszközét, és pedig egyik főeszközét látják a két­éves katonai szolgálat meghonosítá­sában. Ugyanis a két éves szolgálat ré­vén, ahogyan azt a kormányok csinál­ják, ötven percente!, sőt többel emel­kedik a hadi létszám, de jelentéke­nyen emelkedik a békelétszám is, mert a kétéves katonai szolgálatra alapított hadseregnek a gyorsabb, intenzivebb kiképzés elérése céljából nagy, állandó intézményekre és egy óriási, állandó altiszti karra van szüksége. Ezért van hogy amikor a kormányok áttérnek a kétéves katonai szolgálatra, nemcsak azt a 50 %-nyi ujoncz többletet kérik, annak a 3 évi szolgálat melleti béke­létszámnak a két évi szolgálat mellett is leendő fenntartására szükséges, ha­nem ennél jóval többet, hogy a had­A cifra-szűrös legények. irta: Móricz Pál. A puszta igazán puszta volt, amikor még szegedi Kiss Annus a vásárokat járta. Akkor még a rezespisztolyu cifraszürös le- enyek bátran ugratták paripájukat a pusztán. Alig sikkantott a vásáros hab, már a kocsi­nál teimett a betyár. Még csak pisztolyra sem kerüli a sor, a vásárosok megadással adóz­tak nekik. A szegedi szappanosok különösen gaz­dag hirüek voltak. Némelykor husz-harminc kocsi szappant fuvaroztak a távoli vásárokra. Mintha jószóért adták volna úgy kapkodták a szegedi szappant. A patyolat is fehérebb lett ettől a szapantól. Azok a pirospapucsos, ar- anyfüllönfüggős ringó derekú, kerek nagy­szemű szegedi menyecskék mindig legkedve- seb kofái voltak a vásárokuak.vSzegedi Kiss An nus is iiyen rózsásarcu menyecske volt. Ök­rös Józseffel, a tapasztalt öreg szegedi fuvaros­sal indult el a bajai országos vásárra. Téli idő volt. Hideg szél siivöltözött a pusztán. A fagyos göröngyön keserveseket döccent a szappannal rakott kocsi Annus assz­ony a subába húzódott. Ökrös József a bir- kabőrsapka alól kémiélte a határt. Bezzeg más kocsikon pergett a szappanoskofák nyel­ve. Almáson megszállottak a kofák. Azonban Ökrös gazda Bikityig hajtott hálásra. Oda már közelebb fekszik Baja. Még a szapanos- kofák hadát is megelőzték — Majd a hóhér tülekedik a sátor hely­ért, — dörmögte József gazda a kucsma alól. Bityiken még nem húzták a hajnali harangszót már kint a pusztán jártak Ökrös- ék. Egy kevésbé járt oldalúira fordult Ök­rös. A téli hajnal viharfelhőt zúdított a pusz­tára. Hópihék kavarogtak. Fagyos reketyék között, buckák mentén kanyargóit az ut. Ök­rös József vasvillával bandukolt a lovak előtt, nehogy az útról letévedjenek. Annus asszony maga tartotta a gyeplőt. Már derenget a té­li szürkület, mire a bajai gyepszélre értek Annus asszony leugrott a kocsiról Dermedt lábát gyaloglással akarta felmelegiteni. Tip- egett-topógott a havon. Akkor bujt visza a subájába mikor megláía az ulánus katonákat. Bajáról három ulánus katona lovagolt kifelé. A katonák tréfálkoztak a nyeregből: — Szép matyar menecske, ne félsz kato­naiul ___ An nus asszony durcásan elfordította fe­pár dpö sámfát, ameif a dpő farmápt Szolid árak! — Dtís választéki •tér TELEFON 222. TELEFON 252.

Next

/
Oldalképek
Tartalom